Subsidie ondernemers en werkgevers | Horizon College

Ondernemers en werkgevers

Subsidie ondernemers en werkgevers

SLIM–subsidie
Subsidieregeling (structureel) voor het mkb om leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). De SLIM-subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers, het stimuleren van kennis en vaardigheden en het bieden van stageplaatsen voor een derde leerwegtraject. 

Bekijk de  menukaart van subsidiabele activiteiten  en het  stappenplan voor aanvragen. 

Subsidie praktijkleren
Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een student die een opleiding volgt in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is €2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats. 

MkbIdee 
Subsidieregeling voor mkb-ondernemers voor de ontwikkeling van huidige of toekomstige werknemers in hun bedrijf, branche of regio. De subsidie is bedoeld voor projecten die knelpunten oplossen bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers mogen aanvragen. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties en onderwijsinstellingen, mogen in samenwerking met ondernemers een aanvraag indienen. Let op: bij een aanvraag vanuit een samenwerkingsverband moet minimaal 65% van de betrokken partijen mkb-ondernemer zijn.  

Bekijk het  stappenplan  voor aanvragen en andere  goede voorbeelden. 

Tel mee met Taal 
Werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.  

Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn  
Meerjarige subsidie (2017 – 2022) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.   

Subsidieregeling voor inzet tijdelijke coronabanen
Er is een extra budget voor tijdelijke coronabanen. Werkgevers in de zorg kunnen mensen een tijdelijke aanstelling geven voor ondersteunende coronagerelateerde functies. 

Verwacht najaar 2021
Omscholing kansrijke beroepen in techniek en ICT: deze regeling is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk in het najaar van 2021 opengaan. Hiermee wil het ministerie van Economische Zaken werkgevers stimuleren om nieuwe en bestaande medewerkers aan te sporen een omscholingstraject te volgen naar een baan in de techniek of ICT. 

Wil je meer informatie over subsidies. Dan kun je via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Fiscale voordelen

Onbelaste vergoeding van studiekosten 
Als werkgever of zzp’er kunt u de studiekosten voor uw werknemers of voor uzelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming.
Kijk hier voor meer informatie
paragraaf 20.1.3 en 20.1.4.

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen 
Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.
Kijk hier voor meer informatie.

Opleiding aftrekbaar als zakelijke kosten 
Om de kennis van een medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken.
Kijk hier voor meer informatie.
 

Contactinformatie

Informatie en vragen Bedrijven bedrijven@horizoncollege.nl 072 547 6971