Inschrijfvoorwaarden

1. Inschrijving vindt uitsluitend plaats na ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

2. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden. Tevens verklaart u te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de cursus of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn.

3. Het inschrijfformulier van een minderjarige moet mede ondertekend worden door ouder(s), voogd(en) of verzorger(s).

4. Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Als het maximale aantal deelnemers wordt overschreden, nemen wij contact met u op en kunt u in een ander groep of op een wachtlijst worden geplaatst.

5. U bindt zich voor de duur van de cursus of, indien de cursus langer duurt, voor maximaal een jaar. Als u een studie wilt voortzetten, moet u zich opnieuw inschrijven.

6. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als de cursus niet doorgaat stellen wij u hiervan uiterlijk drie werkdagen voor de eerste les op de hoogte. Bij annulering door het Horizon College bent u geen kosten verschuldigd. U kunt ook geen aanspraak maken op een vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd.

7. Annulering door uzelf kan tot twee weken voor aanvang kosteloos. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

8. Bij cursussen die langer dan 6 maanden duren, kunt u tot 2 weken na start van de cursus annuleren. U bent in dit geval 25% van de cursusprijs verschuldigd.  Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

9. Als u een les of gedurende een bepaalde tijd de lessen niet volgt, heeft u geen recht op restitutie. Bij zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld overlijden of ernstige ziekte, kan gedeeltelijke terugbetaling van gelden plaats vinden. Dit is ter beoordeling van de Sectordirecteur.

10. Het Horizon College verstuurt u via uw e-mail een digitale factuur; dat heet AcceptEmail. Betalen gaat via iDEAL. Alle informatie over betalen met AcceptEmail vind u in de FAQ.

11. Bij een cursus met een studieduur vanaf 6 maanden en een cursusprijs vanaf € 400,- is het mogelijk in maximaal drie termijnen te betalen.

12. U blijft te allen tijde betalingsplichtig. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan uw betalingsverplichtingen kunnen wij u de toegang tot de cursus ontzeggen totdat de achterstallige betaling is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Voldoet u daarna nog steeds niet aan uw betalingsverplichtingen, dan kunnen wij eenzijdig de studieovereenkomst beëindigen. Behalve achterstallige bedragen brengen wij ook eventuele incasso- en bijkomende kosten in rekening.

13. Als er een verandering in uw persoonlijke omstandigheden of werksituatie optreedt die van invloed kan zijn op het verloop van de cursus of uw deelname hieraan dient u dit direct schriftelijk aan ons door te geven. Alle gevolgen, van welke aard dan ook, ontstaan door niet–tijdig doorgeven, zijn voor uw rekening.

14. Bestelde en/of aangeschafte boeken en leermiddelen kunnen wij niet terug nemen.

15. Bij verhindering van de docent zullen wij voor vervangende lessen zorgen, behoudens overmacht.

16. De docent verbindt zich de cursus naar beste weten en met de vereiste aandacht en zorgvuldigheid uit te voeren. Hij/zij sluit voor het overige ten aanzien van de cursisten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die buiten zijn/haar schuld of risicosfeer ontstaan.

17. Wij behouden ons het recht voor prijzen van nieuw te starten cursussen te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.