Toelatingseisen & aanmelden

Toelatingseisen

Het Horizon College bepaalt aan de hand van wettelijke eisen of leerlingen wel of niet toegelaten worden tot een opleiding. Onder deze eisen vallen o.a. leeftijd, vooropleiding en verblijfsstatus. Daarnaast kan het Horizon College aanvullende voorwaarden stellen.  Deze aanvullende eisen hebben meestal te maken met wettelijke vereisten of branche-specifieke eisen. Voorbeelden zijn een lichamelijke keuring of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Kijk bij de opleiding of dit het geval is.

Of een leerling definitief toegelaten wordt, is afhankelijk van de intakeprocedure die wij uitvoeren nadat de leerling zich heeft aangemeld. Voor opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is het noodzakelijk dat een leerling een arbeidsovereenkomst heeft bij een leerbedrijf. Als dit niet het geval is verwijzen wij deze leerlingen naar de BOL-opleiding. Een andere mogelijkheid is dat we de leerling op een wachtlijst plaatsen of dat we hem/haar verwijzen naar een andere opleiding of een ander ROC. Dit is de reden dat wij aandringen op een vroegtijdige aanmelding.

Na aanmelding voor een opleiding volgt altijd een intakegesprek en/of intaketest. Het resultaat van de intake kan zijn:

  • plaatsing van de leerling;
  • plaatsing van de leerling onder voorwaarden zoals vastgelegd in een addendum bij de  onderwijsovereenkomst;
  • leerling is niet plaatsbaar.

In bijzondere gevallen kan het Horizon College leerlingen toelaten zonder dat zij voldoen aan de voorwaarden. Dit kan alleen als aantoonbaar wordt verwacht dat de leerling de opleiding met goed resultaat kan doorlopen. Die besluiten worden op voordracht van opleidingsmanagers genomen door de de directeur van de sector.

De toelating tot een opleiding betekent concreet het volgende:

Entree-opleiding
Een Entree-opleiding is volgens de Wet Educatie en beroepsonderwijs drempelloos toegankelijk voor wat betreft de vooropleidingseisen. 
Meer over de Entree-opleidingen.

Niveau 2
Voor  deze basisberoepsopleiding gelden de volgende toelatingseisen;  een vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg of een Entree-diploma (of niveau 1) met een positief doorstroomadvies.

Niveau 3 vakopleiding of Niveau 4 middenkaderopleiding
Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden de volgende toelatingseisen:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo-diploma;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg zijn doorlopen.
  • in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriĆ«le regeling.

Niveau 4 specialistenopleiding

Om toegelaten te worden, moet een leerling beschikken over een diploma vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting. 

Voor vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kunt u mailen naar:  toelatingsbeleid@horizoncollege.nl.

 

Aanmelden

Leerlingen melden zich bij voorkeur digitaal aan voor een beroepsopleiding. Zij moeten hiervoor wel een e-mailadres hebben en zij moeten de bevestiging kunnen printen. 

Lukt het digitaal aanmelden niet, dan kan contact opgenomen worden met de locatie waar  de opleiding wordt gegeven.

Digitaal Doorstroomdossier (DDD)

Leerlingen wordt ook gevraagd een digitaal doorstroomdossier in te vullen. We hebben deze informatie nodig om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het maken van een goede opleidingskeuze. Een link naar dit dossier staat in de e-mailbevestiging van de aanmelding. Hebben leerlingen via de huidige school al een digitaal doorstroomdossier ingevuld, dan hoeven zij dit niet nogmaals te doen. 

Afgewezen, wat nu?

Als een aangemelde leerling niet wordt aangenomen bij een opleiding op het Horizon College, wordt hij/zij hiervan met een schriftelijke motivatie zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als het nodig is, zullen we de leerling voorstellen om bij het Studie Informatie Punt van het Horizon College informatie in te winnen over een andere opleiding of een ander traject.