Privacyverklaring Open Dag | Horizon College

Privacyverklaring | Aanmelden Open Dag

Het doel van dit aanmeldformulier is om belangstellenden de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor de online Open Dag van het Horizon College op 4 maart 2021. Bij het gebruik van dit aanmeldformulier ontvangt het Horizon College persoonsgegevens van de belangstellenden. Dit betreft de volgende gegevens:

• voor- en achternaam
• e-mailadres
• aanmelden namens (=meerkeuzevraag: voor mijzelf, voor mijn kind, anders)
• interessegebied waarin de belangstellende interesse heeft
• opleiding waarin de belangstellende interesse heeft

Deze gegevens verwerkt het Horizon College om de belangstellenden via de mail een link te sturen om op 4 maart 2021 deel te kunnen nemen aan de online Open Dag. Verder worden de gegevens gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal belangstellenden en om na de Open Dag tot uiterlijk 1 mei 2021 informatie over de opleidingen en vragen over de Open Dag en de studiekeuze naartoe te kunnen sturen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de belangstellende. Deze stemt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier voor de Open Dag in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij of zij aan het Horizon College wenst te verstrekken (met uitzondering van de verplichte velden). Belangstellenden hebben het recht deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken.

Het Horizon College is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van de belangstellenden. Blauwe Zone, de opsteller van het aanmeldformulier en beheerder van de daaruit voortkomende persoonsgegevens, is de verwerker. Tussen het Horizon College en verwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Beiden gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de belangstellenden om. Zij spannen zich in om:

• de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten te beschermen tegen verlies of misbruik van de gegevens en opslag van onjuiste gegevens
• te voorkomen dat gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt
• de rechten van de kandidaten te waarborgen

Het Horizon College en de verwerker dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering binnen het Horizon College en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Indien zich bij het Horizon College of de verwerker een inbreuk op de beveiliging voordoet, waarbij een aanzienlijke kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de belangstellenden die hierbij worden verstrekt, dan wel dit verlies of onrechtmatige verwerking zich daadwerkelijk voordoet, zal het Horizon College daarvan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij kan worden aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat deze inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van de belangstellenden met zich brengt.
Brengt een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico mee voor de rechten en vrijheden van de belangstellenden, dan deelt het Horizon College de inbreuk onverwijld mee aan de betreffende belangstellenden.

Het aanmeldformulier is ontwikkeld en wordt beheerd door Blauwe Zone. Haar onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van de belangstellenden. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke Europese privacywetgeving.

Belangstellenden kunnen op elk moment contact opnemen met het Horizon College om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben belangstellenden het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan het Horizon College worden voorgelegd via privacy@Horizoncollege.nl of fg@horizoncollege.nl.

De persoonsgegevens van de belangstellenden die hierbij zijn verstrekt, worden na 1 mei 2021 verwijderd.