Home
Inhoud
voorwoord

Jaar van innovatie

De sector Handel & Dienstverlening geeft vijf opleidingsgebieden vorm op drie onderwijslocaties; Purmerend, Hoorn en Heerhugowaard. Dit doen we voor bijna 2600 studenten. We zijn een trotse en ondernemende sector met bevlogen onderwijsprofessionals. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van vernieuwing van onderwijs. De grote opdracht vanuit OC&W was om alle opleidingen vorm te geven volgens de nieuwe kwalificatiedossiers. Door de meeste medewerkers is dit gezien als kans. Kans om opnieuw kritisch naar het onderwijsprogramma te kijken in goed overleg met studenten en werkveld. Ondertussen is de uitvoering van het reguliere programma gewoon doorgegaan, en met succes. Het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs in mei heeft ons gewezen op een aantal kritische punten waar wij in volle vertrouwen mee aan de slag zijn om dit te verbeteren met nog steeds ons motto; ‘Van goed naar beter’! Dit managementreview gebruiken wij om naar onze stakeholders helder te maken hoe wij onze kwaliteit vormgeven en borgen en welke resultaten er het afgelopen jaar zijn bereikt. 

We hebben ons vorig jaar ten doel gesteld om naast het aanpassen van de opleidingen aan de nieuwe kwalificatiedossiers ook op andere manieren te zorgen voor uitdagend onderwijs. Studenten moeten met plezier naar school gaan en worden uitgedaagd door het onderwijsprogramma. Voor jongeren die meer aankunnen hebben we het afgelopen jaar onder andere excellentieprogramma’s ingezet. Dit in de vorm van Skills-wedstrijden bij Horeca en Brood & Banket en masterclasses in verschillende andere opleidingen. Ook was er de mogelijkheid om een aanvullend programma te volgen in Engels, het zogenoemde Cambridge-programma. Daarnaast was er een excellentieprogramma Ondernemerschap. Deze extra investeringen om ons onderwijs op een hoger niveau te brengen, is door onze studenten met veel enthousiasme ontvangen. Als een sneeuwbaleffect hadden velen de drive om aan één van de aangeboden mogelijkheden deel te nemen. Maar liefst 120 van onze studenten hebben een extra certificaat behaald. 

Middenin de samenleving

In onze locatie Heerhugowaard hebben wij bovendien een centrum voor Ondernemerschap ingericht. Niet alleen studenten, maar ook het bedrijfsleven in de regio maakt gebruik van dit expertisecentrum. Dat maakt trots en laat zien dat onze onderwijsinstelling middenin de samenleving staat en bijdraagt aan de economische ontwikkeling in de regio. En dat is nodig voor een onderwijsinstelling waar jaarlijks negenhonderd gediplomeerden de arbeidsmarkt ingaan of doorstromen naar vervolgopleidingen. 2016 is ook het jaar geweest dat we het verhogen van het niveau van taal en rekenen verder hebben vormgegeven. Dat laatste met de aanstelling van een taal- en rekencoördinator om de docenten te ondersteunen in het verbeteren van het onderwijsprogramma. We merkten dat studenten met een te laag niveau instromen. Vooral op het gebied van rekenen; bij maar liefst de helft van de studenten is het niveau onvoldoende. We zijn dus met herstelwerk bezig.

Proactieve sector

Bovenstaande activiteiten zijn alleen mogelijk doordat onze Handel & Dienstverlening een proactieve sector is met docenten die ondernemende kwaliteiten hebben. En onze mensen hebben het ontzettend naar hun zin. Om de gebleken wat hoge werkdruk te verminderen zijn we bezig geweest met iets andere sturingsprincipes om meer efficiëntie te realiseren. De invoering van zogeheten sterrollen draagt bij aan realisatie hiervan.

Onze sector doet het goed! Het aantal studenten is gestegen van 2.476 naar 2.589. Net als de afgelopen jaren stijgt het aantal met ongeveer drie procent. De student is ook meer tevreden, met name over onderwijs en organisatie. De tevredenheid over begeleiding is iets gedaald, maar wij werken er hard aan om ook dat cijfer te kunnen verhogen. Op het onderdeel beroepspraktijkvorming geven onze studenten ons gemiddeld een 7,4 (0,3 hoger dan vorig jaar). 

Sluitende begroting

Tenslotte zijn we er trots op dat ondanks alle vernieuwingen een sluitende begroting hebben weten te realiseren. Naast de reguliere Rijksbijdrage zorgen de kwaliteitsgelden ervoor dat we extra middelen hebben ingezet ten behoeve van professionalisering, ondernemerschap, ICT in het onderwijs, BPV, excellentieprogramma’s, taal en rekenen en passend onderwijs.

Doorgaan met professionalisering 

In 2017 gaan we de vernieuwingen die zijn ingezet volgen en waar nodig bijsturen. Er is net zoals in 2016 volop aandacht voor valide examinering, waar de Inspectie van het Onderwijs ons in het voorjaar van 2016 op heeft gewezen. We hadden dit al in ons programma opgenomen. Het stuk van de Inspectie is een goede basis om hiermee aan de slag te gaan. Ook de ingezette professionalisering op het gebied van onder andere didactiek en pedagogiek, docentenstages en het gebruik van N@Tschool!, krijgt een vervolg. De dit jaar gehouden bijeenkomst voor praktijkbegeleiders en leermeesters om hen te informeren over de nieuwe kwalificatiedossiers was zo succesvol dat we dit jaarlijks willen herhalen om ontwikkelingen in het vak te delen.

Medewerkerstevredenheid

In 2015 bleek uit het tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek dat de tevredenheid flink is toegenomen. De algemene tevredenheid steeg van een 7,2 naar een 7,5. Men is zeer tevreden over het Horizon College als werkgever. Vooral de waardering voor het onderwerp leiderschap nam toe. Ook zijn onze medewerkers meer tevreden over de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Mogelijk hebben de inzet van smartboards en wifi een positief effect op dit cijfer. In 2016 is gestart met de aanpak van de verbeterpunten. Zo wordt de werkdruk als hoog ervaren en kunnen we onszelf nog verbeteren op efficiënt samenwerken in de teams en het meedenken over beleid.

Stimuleren studenten zichzelf te zijn

Het managementteam en de staf van Handel & Dienstverlening streven ernaar de teams zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun opdracht om het onderwijs vorm te geven. De docent is daarin de spil van de organisatie, zeventig procent van de kwaliteit wordt gemaakt in de klas. De docent krijgt zoveel mogelijk ruimte om zich te ontwikkelen, zodat hij of zij in staat is het optimale rendement uit studenten te halen. Het gaat er niet alleen om dat onze studenten zich ontwikkelen tot werknemers met een kwalitatief goede opleiding. Het allerbelangrijkste vind ik dat de studenten zich veilig en prettig voelen op onze school en dat wij hen stimuleren de mooiste versie van zichzelf te worden.

Monique Spaansen,
Sectordirecteur Handel & Dienstverlening

Resultaten van de sector

Resultaten van de sector

Kwaliteit volgens de student 20162015
Tevredenheid over onderwijs in JOB 20166,56,2
Tevredenheid over begeleiding in JOB 20166,56,6
Tevredenheid over organisatie in JOB 20166,46,0
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 20167,47,1
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016 
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven  7,0
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven7,4
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven7,2
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal) 
Vindt de school jouw mening belangrijk?3,3
Tevreden over omgang met klachten?3,5
Jaarresultaat 2014-20152015-2016 Norm
Niveau 277,7%77,2%56,5%
Niveau 373,9%78,0%65,3%
Niveau 478,4%79,0%64,2%
Medewerkerstevredenheid januari 2016 
Tevredenheid over werkomstandigheden6,4
Tevredenheid Horizon College als organisatie7,2
Voldoende middelen om werk goed te doen6,2
Voldoende tijd om taken uit te voeren5,1
Mogelijkheden meepraten organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie)5,7
Bevlogenheid7,5
Betrokkenheid7,6
Rolduidelijkheid6,7
Teamontwikkeling6,9
VerzuimgegevensPercentage
Verzuimpercentage eerstejaars5,39%
Verzuimpercentage totaal 6,23%
Meldingsfrequentie verzuim0,99%

Het totale verzuimpercentage is gestegen, de meldingsfrequentie is gedaald.

Waardering studenten professionaliteit docenten 2015 
Vind je jouw docenten goed? (5-punts schaal)3,5
Aantal klachten per 1000 studenten 
Aantal klachten 201610
Aantal klachten 2015 11
Soort klacht Aantal
Ongegrond6
Examinering9
Informatievoorziening7
Begeleiding1
Onderwijs4
Overig3
Groei aantal inschrijvingen  
Aantal studenten 1-10-2016  2589
Aantal studenten 1-10-2015 2476
Uitval  
Uitval 2015-2016247
Uitval 2014-2015 268
Nieuwe studenten (BO+VAVO) 
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016864
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 852
VSV 
Aantal 2015-2016119
Aantal 2014-2015112
Aantal 2013-201493
Sector voldoet aan norm niveau 1, 2 en 3-4Ja
Urenverantwoording
BBL 200 BOT-uren 100%
BOL 1000 Klokuren78%
Lesuitval 2015-2016 
Gem. lesuitval11,9%
Onvoorzienbare lesuitval4,5%
Voorzienbare lesuitval8,0%
Detailhandel Hoorn - Inleiding

Detailhandel Hoorn

Detailhandel Hoorn heeft flink geïnvesteerd in beroepspraktijkvorming (BPV). De inspanningen hebben ervoor gezorgd dat er een sterke BPV-organisatie is ontstaan die dicht bij de student staat. Bedrijven waar studenten stage lopen zijn er zeer tevreden over. De opleiding wil bedrijfsleven en opleiding nog hechter maken. De lesrooster zijn aangepast aan de nieuwe vormgeving van de opleidingen. Een nog betere samenwerking tussen docenten laat studenten effectiever leren.

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Hoorn

Dit hebben we gerealiseerd

Lesbezoeken door opleidingsmanager

De geplande lesbezoeken door de opleidingsmanager en periodieke groepsevaluaties ten behoeve van de didactisch/pedagogische ontwikkeling van docenten zijn volop in gang gezet. Ook dit jaar is hier stevig op ingezet.

Samenwerking docenten

Door samenwerking tussen docenten onderling, verdeeld over de verschillende opleidingen is er een gezamenlijk lesprogramma ontwikkeld. Dit is gekoppeld aan een vast jaarrooster voor de student en docent.

Nieuwe kwalificatiedossiers

Vorig jaar heeft iedere opleiding het nieuwe kwalificatiedossier ingevoerd. De student heeft hierdoor meer keuze gekregen gedurende zijn opleiding en kan zich verdiepen in een aantal onderwerpen die worden aangeboden in keuzedelen. We zijn tevreden over de aanpak, waarin docenten dit samen hebben vormgegeven. In dit nieuwe programma wordt de student gestimuleerd om door te stromen naar een volgend niveau.

Een greep uit de hoogtepunten

 • Stagebedrijven zijn zeer tevreden over de aanpak van de BPV-organisatie. Dit komt tot uiting in de resultaten van de BPV-enquêtes. Alle studenten kunnen jaarlijks met succes worden geplaatst bij een stagebedrijf.
 • Gezamenlijke praktijkopleidersdag Horizon Plaza.
 • Bij Detailhandel in Hoorn is een aantal ondernemers geweest die een gastles hebben verzorgd.

Door een andere inrichting van de niveau 4 opleiding Ondernemer Detailhandel is het rendement verhoogd.

Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Verkoper 77,7% 80,2% 56,5%
Verkoopspecialist 79,4% 81,1% 65,3%
Filiaal Manager 72,2% 53,8% 64,2%
Ondernemer Detailhandel 80,0% 41,2% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016   404
Aantal studenten 1-10-2015 418
Aantal studenten 1-10-2014 398
Vermindering uitval
Uitval 2015-2016 49
Uitval 2014-2015 48
Uitval 2013-2014 51
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-2016 27
Aantal 2014-2015 19
Aantal 2013-2014 2
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 10,5%
Onvoorzienbare lesuitval 2,4%
Voorzienbare lesuitval 8,0%

Urenrealisatie

 • 100% van de BBL-groepen hebben de 200 begeleide onderwijstijd gerealiseerd.
 • 31% van de BOL-groepen hebben de 1000-urennorm gerealiseerd.

Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,9
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 8,4
Begeleiding student door HC tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 8,1
Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Hoorn

Dit heeft onze aandacht

Periodieke groepsevaluaties

Uit onderzoek blijkt dat de mate van samenwerking tussen docenten invloed heeft op prestaties van studenten. Hoe beter de samenwerking, hoe effectiever de student leert. Daarom zet Detailhandel Hoorn nog meer in op het samen voorbereiden van lessen en het samen maken van groepsplanningen. Ondertussen hebben alle relatief nieuwe docenten een vaste buddy, iemand om op terug te vallen.

Uitdaging van de student

Niveau 4-studenten van de opleiding hebben aangegeven meer uitdaging te willen. Zij krijgen nu nog in het eerste jaar hetzelfde programma aangeboden als niveau 3-studenten. Dat is schooljaar 2017 niet meer het geval, er is een apart programma ontwikkeld voor beide niveaus.

Roostermogelijkheden

Het systeem waarbij elke tien weken een nieuw lesrooster wordt gemaakt en ingaat, wordt vervangen door een jaarrooster. Dat scheelt veel tijd en schept duidelijkheid.

Versterken contacten detailhandel in regio

Detailhandel Hoorn heeft de ambitie om studenten in het bedrijfsleven nog actieverte laten zijn. Het bedrijfsleven betrekt studenten om onderdelen van hun marktonderzoek uit te voeren, zodat een authentieke leeromgeving wordt gecreëerd.

Invoering nieuwe lesmethode

In 2016 is de nieuwe lesmethode ‘De Handelsroute van Sarphati’ ingevoerd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de student, doordat veel wordt gewerkt met beeldmateriaal. De meest actuele ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen handel worden opgenomen en kunnen direct in de les worden toegepast.

Klachten

Er kwamen vier klachten binnen. Twee klachten worden niet gehonoreerd, één klacht ging over de informatievoorziening en één klacht is ongegrond.

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Hoorn

Dit zijn onze ambities

Zichtbaarder maken van de doorstroommogelijkheden van studenten

Studenten stromen niet automatisch door van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4. Detailhandel Hoorn wil doorstroom promoten en studenten stimuleren zo hoog mogelijk uit te stromen.

Borging praktijkexamens

De inspectie oordeelde vorig jaar dat praktijkexamens niet goed genoeg werden afgenomen. Detailhandel Hoorn vond dat zelf ook. Dit wordt aangepakt. Ondertussen is er al een geslaagde omschakeling naar nieuwe ESS-praktijkexamens gemaakt.

Docentenstages

Docentenstages worden stages op maat, toegespitst op de persoon.

Dit vinden onze studenten

Detailhandel Hoorn

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten tevreden zijn over de opleiding omdat deze breed is, waardoor zij snel kunnen doorstromen en veel mogelijkheden hebben voor het kiezen van een andere opleiding binnen de Detailhandel. Ook ervaren zij veel afwisseling in de lessen. Wel mogen docenten iets strenger zijn.

‘Ik vind het leuk om een eigen webshop te maken.’

‘De eerste drie weken heb ik onder andere zelfstandig aan een project gewerkt waarbij ik veel moest uitzoeken over detailhandelsbedrijven en contacten moest leggen met de bedrijven. Aan het eind van deze drie weken heb ik daar een presentatie over gegeven.’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student Onderwijs in JOB 2016 6,4 6,2
Tevredenheid student Begeleiding in JOB 2016 6,5 6,7
Tevredenheid student Organisatie in JOB 2016 6,3 5,9
Eindcijfer BPV-students in JOB 2016 7,4 7,1
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,5
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,1
Tevreden over de omgang met klachten? 3,4
Detailhandel Heerhugowaard - Inleiding

Detailhandel Heerhugowaard

In 2016 zijn binnen Detailhandel Heerhugowaard flinke stappen gemaakt om Doordacht Lesgeven gestalte te geven. Ook is er meer aandacht voor wat de studenten kunnen; doorstroming naar een hoger niveau moet een vanzelfsprekendheid worden. Het team heeft de ontwikkeling van nieuw onderwijs vormgegeven. Dit heeft geleid tot het opnieuw formuleren van de onderwijsvisie en daar invulling aan geven, zowel in uitvoering als in het programma. Met als doel goed onderwijs te verzorgen wat aansluit op de beroepspraktijk.

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Heerhugowaard

Dit hebben we gerealiseerd

Doordacht Lesgeven

Binnen het pedagogisch en didactisch klimaat heeft de sector in 2016 veel aandacht gegeven aan het invoeren en uitvoeren van Doordacht Lesgeven. Onderdelen waren het activeren van voorkennis, het duidelijk maken van lesdoelen, op verschillende manieren lesgeven en een omgeving creëren waarbinnen studenten gestimuleerd worden interactief te leren. Er mag wat meer vooruit worden gekeken. Om een totaaloverzicht te bieden zou de studiewijzer per vak een mooie oplossing zijn. Over de organisatie van het onderwijs is de student al positiever dan in 2015 (0,6 punt hoger), maar ook hier gaan wij voor het maximale. Ook wordt de planning voor het hele jaar ingevoerd in N@Tschool!.

Aandacht voor iedere student

Het is belangrijk oprecht aandacht te hebben voor iedere student, zodat deze zich veilig voelt in de klas en op school. Het is aan de docent om in de klas afspraken te maken hoe studenten met elkaar en met de docent omgaan. In de ene les kunnen andere regels gelden dan in de andere les. Het is net wat samen wordt afgesproken.

Samen naar de finish

Al onze studenten hebben kansen om de opleiding goed te doorlopen en succesvol af te ronden. Ook als het een poosje niet goed gaat met een student, bijvoorbeeld bij twijfel over de juiste keuze, moet het hem of haar duidelijk zijn dat we nog steeds samen naar de finish gaan. De waardering voor de begeleiding is in de JOB-enquête al verbeterd ten opzichte van 2015 naar een 6,2, maar hier nemen wij geen genoegen mee.

Doorstroming naar hoger niveau

De stap van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4 moet een vanzelfsprekendheid zijn. Daar is in het verleden niet op ingezet. Mocht een student minder capaciteiten hebben, maar wel de motivatie en wil hebben om naar een hoger niveau te gaan, dan moeten alle zeilen worden bijgezet om hem of haar hierin te ondersteunen. Voor gemotiveerde studenten is the sky the limit.

Grotere uitdaging voor studenten

In de JOB-monitor is naar voren gekomen dat studenten meer willen worden uitgedaagd. Om hieraan gehoor te geven bekijken we of de opleiding niveau 2 kan worden versneld. Het bevorderen van doorstroom naar een hoger niveau hoort hier ook bij. In de lesprogramma’s zelf bekijken we hoe we kunnen aansluiten bij de detailhandel van nu. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een excellentieprogramma.

Kwaliteitsverbetering onderwijs

We gaven studenten al feedback, maar vragen nu ook feedback over onszelf. We vinden het belangrijk dat docenten dat vaker doen aan het einde van een les. Vraag aan de student: ‘Hoe vond je de les?’ Met de uitkomsten gaan we na of een bepaalde methodiek goed of minder goed werkt en kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Op deze wijze nemen docenten het voortouw in kwaliteitsverbetering. Bij elkaar in de les kijken draagt hier ook toe bij. In de waardering voor het onderwijs scoren we al 0,5 punt hoger dan in 2015, deze lijn zetten we graag door.

Een greep uit de hoogtepunten

 • Op 12 januari heeft de interne winkel ‘Van Eigen Deeg’ de deuren geopend. Studenten van de opleiding Detailhandel verkopen de producten van studenten van de afdeling Brood en Banket in een apart gedeelte in de winkel van Lisette op de locatie Heerhugowaard. Het is een echt bakkerswinkeltje.
 • Het herplaatsen van studenten (44) in verband met het faillissement van V&D en Perrysport is goed verlopen.
Jaarresultaat 2014-2015 2015-2016 Norm
Verkoper 70,5% 78,9% 56,5%
Verkoopspecialist 78,1% 69,7% 65,3%
Filiaalmanager 90,5% 84,2% 64,2%
Ondernemer Detailhandel 81,3% 71,4% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 329
Aantal studenten 1-10-2015 323
Aantal studenten 1-10-2014 373
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 88
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 97
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 98
Uitval
Uitval 2015-2016 39
Uitval 2014-2015 56
Uitval 2013-2014 45
Afname voortijdig schoolverlaten
Aantal 2015-2016 18
Aantal 2014-2015 28
Aantal 2013-2014 20
Lesuitval 2015-2016  
Gemiddelde lesuitval 15,8%
Onvoorzienbare lesuitval 3,0%
Voorzienbare lesuitval 13,3%

Urenrealisatie

 • 100% van de BBL-groepen heeft de 200 uur begeleide onderwijstijd gerealiseerd
 • 80% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,3
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 7,9
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,6
Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Heerhugowaard

Dit heeft onze aandacht

Pedagogische/didactische professionalisering

We kunnen nog een aantal stappen maken in het model Doordacht Lesgeven. De studiewijzers per vak, het duidelijk benoemen wat het lesdoel van die les is en het werken met verschillende didactische werkvormen moet voor iedere student herkenbaar zijn.

Nieuwe kwalificatiedossiers

De ontwikkeling hiervan is in 2016 trager gelopen dan gepland. Daarom hebben wij van de nood een deugd gemaakt en de kans aangegrepen om het onderwijsprogramma vanaf de basis te herzien. Dit gaat resulteren in een duidelijk en goed onderwijsprogramma die aansluit bij de praktijk.

JOB-score op onderwijs

Het uitdagender maken van het onderwijs heeft onze volle aandacht. Naast dat het onderwijsprogramma wordt herzien, bijgeschaafd en verbeterd is er ook een excellentieprogramma in ontwikkeling waarin verschillende skillswedstrijden een plaats moeten krijgen.

Intensivering

De urennorm is gerealiseerd, wij blijven bezig met het verbeteren van het onderwijsprogramma, dat houdt nooit op!

Passend Onderwijs

Wij hebben in 2016 twee gedragsspecialisten opgeleid in het team. Zij verzorgen nu de intensieve intakes en ondersteunen de mentor waar mogelijk, om zo goed mogelijk passend onderwijs in de klas te kunnen geven.

Klachten

Er kwam een klacht binnen over examinering, één over de informatievoorziening en er was een onterechte klacht ingediend.

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Heerhugowaard

Dit zijn onze ambities

Een gegarandeerd en uitvoerbaar lesprogramma

Herziening van de examenplanning, herziening van de lessentabel, beperking van het aantal opleidingen en afstemming van het lesprogramma tussen Detailhandel Heerhugowaard en Detailhandel Hoorn moeten dit mogelijk maken.

Valide examinering

We gaan de kwaliteit van de praktijkexamens beter borgen, assessoren gaan wederom een training volgen om de expertise te vergroten en er wordt kritisch gekeken naar dossiervorming.

Professionalisering

Om het onderwijs te professionaliseren worden docenten gecoacht en ondersteund. Zij gaan ook op stage, zowel in het bedrijfsleven als op het vmbo. Collegiale consultatie en intervisie wordt opgezet en verder ontwikkeld. Docenten brengen de eigen scholingsbehoefte in kaart, er is voldoende ruimte om hierin te voorzien. Samen willen wij het best denkbare onderwijs maken.

Stijging scores JOB

Wij zijn niet tevreden met de JOB-scores op het gebied van begeleiding, onderwijs en organisatie, ook al zijn deze voldoende.

Stijging score medewerkertevredenheidsonderzoek (MO)

De score MO op werkomstandigheden, organisatie, middelen, tijd en meepraten moet minimaal voldoende zijn. Het team is eigenaar van het onderwijs. Wij gaan samen, vol zin en plezier, voor het best denkbare onderwijs. Verantwoordelijkheid voor de invulling van het lesprogramma, verdeling van middelen en tijd liggen in het team. Voorstellen om het onderwijs te verbeteren en de slimme en juiste dingen te doen ontstaan in het team.

Dit vinden onze studenten

Detailhandel Heerhugowaard

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

De BBL-studenten redelijk tevreden zijn over de docenten. Zij weten veel van hun vak, geven goed les en het contact verloopt prettig. Studenten geven aan dat het gezellig is op school, dat zij bij afwezigheid worden gemist en dat klachten snel worden opgepakt en afgehandeld.

Studenten zijn minder tevreden over het aantal goede pc’s dat beschikbaar is, hoe de administratie is geregeld bij het Horizon College en studenten geven aan dat het niet geheel duidelijk is hoe dit jaar van hun opleiding eruit ziet.

‘Ik leer hier om mensen het juiste advies te geven en dat vind ik heel leuk.’

‘Wat ik hier leer kan ik echt in de praktijk toepassen.’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,2 5,7
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,3 6,2
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 6,1 5,5
Eindcijfer BPV-student in JOB 2016 7,4 6,9
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,3
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,0
Tevreden over de omgang met klachten? 3,4
Horeca - Inleiding

Horeca

Het aantal studenten dat voor Horeca kiest is weer gegroeid. Er zijn steeds meer studenten die verder weg wonen, maar toch een opleiding Horeca bij het Horizon College willen volgen. Goed uitdagend onderwijs en een mooi restaurant, het Werkcafé met een goede keuken en de inspirerende projecten voor studenten maken Horeca op het Horizon College geliefd. Investeringen maken het onderwijs nog aantrekkelijker. Hoewel landelijk het aantal mbo- studenten horeca ongeveer gelijk blijft, is er veel werkgelegenheid voor goed geschoold personeel.

Dit hebben we gerealiseerd

Horeca

Dit hebben we gerealiseerd

Invoeren nieuwe kwalificatiedossiers

Het implementeren van de nieuwe kwalificatiedossiers in de opleidingen is gelukt. Het was een flink project waaraan ruim een jaar is gewerkt. De nieuwe kwalificatiedossiers zijn een goed middel om weer eens over het onderwijs na te denken en te bekijken hoe zaken die als belastend worden ervaren, kunnen worden verbeterd. We hebben gekozen voor een andere lesmethode en andere boeken van een andere leverancier. Alle opleidingen zijn goed van start gegaan.

Uitwerken en inzetten keuzedelen

De aan de nieuwe kwalificatiedossiers gekoppelde keuzedelen binnen de opleidingen zijn uitgewerkt en ingezet.

Excellentieplan opnemen in regulier programma

Het excellentieplan, de masterclasses en de excursies zijn succesvol geïmplementeerd en opgenomen in het reguliere aanbod.

Feedback uitwerken

Door tijdgebrek is het niet gelukt om de collegiale feedback verder uit te werken. De collegiale feedbacksessies -één dagdeel per zes weken- zijn benut voor overleg over de nieuwe kwalificatiedossiers.

Projecten

Met name op niveau 4 mogen studenten Horeca aan uitdagende projecten meedoen. Bijvoorbeeld leidinggeven tijdens een groot galadiner met driehonderd gasten. Op het foodevent Alkmaar Culinair Plaza hadden studenten de leiding over het VIP-dek. Net als in 2015 waren er het afgelopen jaar masterclasses. Naast de masterclasses van anderhalf tot twee uur komen er in 2017 grote masterclasses van een dag. Dat gebeurt acht keer per jaar. Vier keer mogen studenten aanschuiven in de keuken van sterrenchefs of Meesters. De opleiding Horeca investeert in vernieuwing van het wijnlokaal, de aanpassing van de bar in het Werkcafé en nieuw terrasmeubilair.

Passend onderwijs

Er zijn diverse collega’s geschoold om studenten het onderwijs te geven dat past bij hun behoefte. Het team heeft diverse trainingen en studiedagen gehad. Binnen het team zijn er twee mentorcoaches, twee collega’s die individuele studenten begeleiden en er is één collega met een Master Special Educational Needs.

Een greep uit de hoogtepunten

 • Om studenten en ouders/verzorgers te informeren over de diverse keuzedelen werd onlangs bij de horeca-opleidingen een keuzedelenmarkt georganiseerd. Deze markt werd gecombineerd met een ouderavond.
 • Horecastudenten verzorgden voor honderdvijftig mensen in L’Estaurant een bijzonder diner. Het project De Langste Eettafel van Nederland werd op meerdere plekken in het land georganiseerd in de strijd tegen eenzaamheid.
 • De kerstlunch voor medewerkers van het Horizon College werd bereid door de studenten en medewerkers van de afdeling Horeca.
 • Koks in opleiding ‘scoren’ in het AFAS-stadion. Naast deelname aan de wedstrijden hadden studenten van het Horizon College ook een coördinerende rol.
 • Een aantal studenten van de opleiding kok zijn op excursie naar Parijs geweest, studenten van de opleiding gastheer/gastvrouw en Ondernemer Horeca zijn op wijnreis naar Macon geweest.
 • Het Don Bosco College in Volendam (toeleverende school) heeft toenadering gezocht over de invulling van het vak consumptief.
 • In de eerste week van april werd een week lang zoutloos, maar beslist niet smakeloos gekookt voor de gasten van L’Estaurant in Heerhugowaard. De inspiratiebron hiervoor vormde het boek Spice Wise van SVH Meesterkok Michel Hanssen. De Nierstichting is blij met het initiatief en het mooie bedrag van € 1.116,36.
Jaarresultaat 2015-2015 2014-2015 Norm
Kok 65,5% 82,2% 56,5%
Gastheer/Gastvrouw 68,5% 66,7% 56,5%
Zelfstandig Werkend Kok 76,5% 62,9% 65,3%
Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw 66,7% 63,6% 65,3%
Ondernemer Horeca 87,5% 90,0% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 665
Aantal studenten 1-10-2015 622
Aantal studenten 1-10-2014 628
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 214
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 209
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 231
Vermindering uitval
Uitval 2015-2016 66
Uitval 2014-2015 73
Uitval 2013-2014 59
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-2016 32
Aantal 2014-2015 27
Aantal 2013-2014 19
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 13,5%
Onvoorzienbare lesuitval 4,0%
Voorzienbare lesuitval 9,5%

Urenrealisatie

 • 100%van de BBL-groepen heeft de 200 uur begeleide onderwijstijd gerealiseerd
 • 92% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,4
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 6,5
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 6,1
Dit heeft onze aandacht

Horeca

Dit heeft onze aandacht

Verhogen studententevredenheid

We willen de tevredenheid onder studenten nog meer verhogen door meer oog en oor te hebben voor datgene wat de student belangrijk vindt.

Lesbezoek

Het faciliteren en stimuleren van collegiaal lesbezoek is een middel om feedback een structurele plek te geven binnen het dagelijks werk.

Aanpassen werkoverleg

De wens is om werkoverleg aan te passen, zodanig dat collega’s ervaringen kunnen uitwisselen en op de hoogte kunnen worden gebracht van zaken die spelen binnen de afdeling, de sector en het Horizon College.

Klachten

Er kwamen drie klachten binnen. Eén over de BPV, één over de begeleiding en één over de examinering.

Dit zijn onze ambities

Horeca

Dit zijn onze ambities

Collegiale feedback uitwerken

De al voor 2016 geplande collegiale feedback aanpakken. We zullen studenten om feedback vragen, zodat docenten en instructeurs hun professionaliteit kunnen verhogen.

Begeleiding studenten tijdens stage

Nu worden onze studenten twee keer per jaar bezocht op hun stageadres. Die frequentie wordt verhoogd. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van zowel student als bedrijf. Om dit streven praktisch haalbaar te maken gaan we met een meer selecte groep stagebedrijven werken.

Dit vinden onze studenten

Horeca

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten tevreden zijn over de docenten, zij weten veel van het vak, hebben genoeg tijd voor de studenten en geven goed les, het contact verloopt prettig. Ook geven studenten aan dat de toetsen en stagebegeleiding goed zijn georganiseerd en dat de lessen en vakken afwisselend en interessant zijn met modern en aantrekkelijk lesmateriaal. Studenten zijn minder tevreden over de hoeveelheid kluisjes en de fietsenstalling.

Docent Dion Kluft:

‘Sinds mijn 15e werk ik als kok. Eerst heb ik in restaurantkeukens gewerkt, van wegrestaurant tot sterrenzaak. Daarnaast heb ik horeca-ervaring in het buitenland opgedaan. Na 21 jaar horeca was ik toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden bij het Horizon College te Heerhugowaard. Als praktijkdocent deel ik mijn opgedane kennis met de studenten en kan ik mijzelf weer verder ontwikkelen.

Sabrina Philipsen van het Horizon College in Heerhugowaard is in 'eigen huis' kampioen gastheerschap geworden bij de regionale Skills-wedstrijden horeca. De 22-jarige Alkmaarse heeft hiermee een plek bemachtigd in de landelijke Skills-finale in maart 2017. ‘Ik heb veel geoefend met mijn stagebegeleider en mentor. Fantastisch dat ik nu win, een boost voor mijn ego.’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,7 6,3
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,7 6,7
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 6,5 6,3
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 7,6 7,2
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,7
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,4
Tevreden over de omgang met klachten? 3,7
Brood en banket - Inleiding

Brood en Banket

Brood en Banket heeft een succesvol jaar achter de rug. Docenten hebben aan hun professionaliteit gewerkt door scholing, collegiale lesbezoeken, docentenstages en het inzetten van feedback. Excellentieprogramma’s draaien prima en brengen prijswinnende studenten voort en het zelf ontwikkelde keuzedeel Engels wordt zelfs gebruikt door andere roc’s. De mix van ervaren docenten en jong elan in het team is daarin dé succesfactor. Het team wil nog meer en intensiever samenwerken met het beroepenveld. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de realisatie van een volledig vernieuwde bakkerij plus demonstratielokaal. Dit maakt het mogelijk om een optimale praktijksimulatie te creëren.

Dit hebben we gerealiseerd

Brood en Banket

Dit hebben we gerealiseerd

Vergroten professionaliteit

Een belangrijk doel van het team voor 2016 was het streven om nog professioneler voor de klas te staan. Het kan immers altijd beter. Docenten zijn niet alwetend, zo vindt het team van Brood en Banket. Door feedback te vragen aan studenten -die ook zaken constateren- kunnen verbeterplannen worden opgesteld waarmee de professionaliteit wordt vergroot. Ook trainingen van docenten dragen hieraan bij. Heldere lesdoelen en leerdoelen formuleren, terugkomen op wat in de vorige les is gedaan, gebruik van ICT en een goede afronding om te controleren of de kennis beklijft en zorgen voor een hogere kwaliteit van onderwijs.

Implementatie excellentieprogramma’s

Voor studenten die meer willen of aankunnen is er een excellentieprogramma. Studenten van Brood en Banket hebben meegedaan aan wedstrijden en prijzen gewonnen. De meest aansprekende prijs is de Talentenprijs van vereniging De Gouden Gard, die wedstrijden voor jonge talentvolle patissiers organiseert en die al veel toppers heeft voortgebracht. Bij de vakwedstrijden werd een student derde. Eén student is via Skills Heroes vakwedstrijden doorgegaan naar de landelijke wedstrijden. Brood en Banket biedt om de week excellentieprogramma’s aan. De opleiding nodigt bekende vakmensen uit om ‘de kers op de taart’ te plaatsen. De excellentieprogramma’s zijn in 2016 succesvol op de kaart gezet en hebben tot veel media aandacht geleid.

AVO-lessen

Ook de AVO-lessen moeten uitdaging bieden. Voor het vak Engels zijn daarom ook excellentieprogramma’s opgezet. De ruim vijftig plekken zijn volledig bezet. Circa vijf van de vijftig studenten komen van Brood en Banket. Binnen het remediëringsplan van de sector is een rekenspecialist aangesteld om studenten ondersteuning te bieden.

Docentenstages

Om de innovaties in de bakkerswereld nauwgezet te kunnen volgen en de connectie te maken met het bedrijfsleven zijn docentenstages ingezet, waarbij docenten één of twee dagen bij een bedrijf stage lopen. Dat is prima gelukt. Ook de terugkoppeling binnen de groep verloopt goed. In 2017 worden deze stages verder vormgegeven.

Eigen leermiddelen

Het team van Brood en Banket heeft het afgelopen jaar mooie zaken gerealiseerd. Er werden bedrijven binnengehaald, keuzedelen werden vormgegeven en ingezet en voor Brood Bakken Engels zijn eigen leermiddelen ontwikkeld. Een uitgever heeft ze in de markt gezet en de leermiddelen worden ondertussen ook gebruikt door andere roc’s.

Nieuwe bakkerij en demonstratielokaal

We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest om de voorbereidingen voor een vernieuwde bakkerij en een nieuw demonstratielokaal te realiseren. Beide ruimten en apparatuur gaan voldoen aan alle moderne eisen op het gebied van ARBO en examinering. Het doel is om daarmee een moderne leeromgeving voor de studenten te creëren waar menig bakker jaloers op kan zijn.

Een greep uit de hoogtepunten

 • Studenten van Brood en Banket vielen in de prijzen bij de vakwedstrijden van de vereniging Gouden Gard. Zij veroverden de eerste en tweede plaats bij de categorie Talentenprijs. Daarnaast ook nog eens de consumentenprijs Gouden Gard gewonnen.
 • De voorrondes voor de excellentiewedstrijden (kersenbonbon) zijn gestart in samenwerking met Dobla en Entius. Er was veel pers aanwezig. De trainingsavonden voor Skillswedstrijden zijn ook van start gegaan.
 • Op 12 januari heeft de winkel ‘Van Eigen Deeg’ de deuren geopend binnen het schoolgebouw. Studenten van de opleiding Detailhandel verkopen, in de winkel op de locatie Heerhugowaard, de producten van studenten van de afdeling Brood en Banket.
 • In maart 2016 is het project met Dobla afgerond met goede juryleden uit de patisseriewereld.
 • Studenten van de opleiding Brood en Banket zijn derde geworden in de ‘Battle der scholen’ op de bakkersbeurs in Rosmalen.
 • Een student is derde geworden tijdens het Nederlands kampioenschap Brood en Banket voor mbo-leerlingen.
Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Uitvoerend Bakker 88,0% 77,3% 56,5%
Zelfstandig Banketbakker 72,7% 50,0% 65,3%
Zelfstandig Broodbakker 83,3% 92,3% 65,3%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 142
Aantal studenten 1-10-2015 126
Aantal studenten 1-10-2014 133
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 46
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 41
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 39
Vermindering uitval
Uitval 2015-2016 7
Uitval 2014-2015 17
Uitval 2013-2014 12
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-20164
Aantal 2014-20159
Aantal 2013-20142
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 8,1%
Onvoorzienbare lesuitval 2,6%
Voorzienbare lesuitval 5,5%

Urenrealisatie

 • 100% van de BBL-groepen heeft de 200 uur begeleide onderwijstijd gerealiseerd
 • 67% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,7
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 7,5
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,2
Dit heeft onze aandacht

Brood en Banket

Dit heeft onze aandacht

100% BOL en 50% BBL

Het sturen op 100% homogene groepen in de BOL en 50% in de BBL heeft onze aandacht. De aanwas in de laatste groep is in het eerste jaar wat minder omdat een stagebedrijf niet snel met eerstejaars studenten aan de slag wil. Dit noopte ons om verschillende klassen bij elkaar te zetten. Nu is de organisatie zodanig ingericht dat we gelijke niveaus met elkaar kunnen lesgeven. Dat is prettig voor zowel student als docent.

Kwaliteit onderwijs

We blijven sturen op de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de docenten.

Studententevredenheid

De tevredenheid onder studenten willen we verhogen door meer oog en oor te hebben voor datgene wat de student belangrijk vindt.

Dit zijn onze ambities

Brood en Banket

Dit zijn onze ambities

Verdere vormgeving keuzedelen

Brood en Banket wil keuzedelen verder vormgeven en implementeren. De aandacht gaat uit naar streekproducten, voedingsleer en ondernemerschap.

Verdere uitbouw excellentieprogramma

Brood en Banket heeft extra gelden gekregen voor een grotere aanpak van het excellentieprogramma. Hiermee wil de opleiding een trendwatcher binnenhalen of met studenten naar België gaan om in de keuken te kijken van gespecialiseerde bedrijven.

Een opleiding Boulanger op niveau 4 betekent een grote meerwaarde voor de sector. We gaan onderzoek doen om te bekijken of dit te realiseren is.

Door mogelijkheden te onderzoeken naar uitbreiding van lesaccommodatie buiten het Horizon College willen we ruimte geven om meer jongeren deze opleiding te kunnen laten volgen. Nu is er al jaren een beperking vanwege de ruimte waardoor er een numerus fixus geldt. Omdat we groei ambiëren willen we in samenwerking met een grote bakkerij een extern lokaal realiseren.

Dit vinden onze studenten

Brood en Banket

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten tevreden zijn over de verdeling en afwisseling in de lessen. Zij vinden het prettig zelfstandig te werken en ervaren de praktijklessen als positief. Het opleidingsniveau wordt verschillend ervaren. Enkele studenten geven aan meer uitdaging te willen. De BBL-studenten willen graag producten op school maken die in de praktijk niet kunnen worden gemaakt. Studenten geven aan tijdens de BPV veel te leren.

‘Er is een goede verdeling en afwisseling in de roosters. Zelfstandig werken vinden studenten prettig. De praktijklessen vinden de studenten leuk: er heerst een goede sfeer, de docenten zijn goed verstaanbaar en er vindt veel samenwerking plaats.’

‘Mijn mentor en docent legt heel goed uit in praktijklessen en daardoor zijn deze lessen leuk!’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,7 6,7
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,8 6,8
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 6,6 6,5
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 7,9 7,7
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-puntschaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,7
Studenten zien ons als klantgericht (5-puntschaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,4
Tevreden over de omgang met klachten? 3,8
Facilitaire dienstverlening - Inleiding

Facilitaire Dienstverlening

Facilitaire Dienstverlening heeft op niveau 2 een nieuw dossier met drie uitstroomrichtingen en werkt hierin samen met de sector Gezondheidszorg en de sector Welzijn. In deze samenwerking wordt gezocht naar een algemeen gemeenschappelijk basisjaar voor de uitstroomrichtingen Sport en Bewegen, Helpende Zorg en Facilitaire Dienstverlening. Een nog betere marketing heeft gezorgd voor aanwas van studenten op niveau 4. De bedrijventevredenheid scoort hoog. De hoge mate van enthousiasme, inzet en flexibiliteit van het team zorgt wel voor een hoge werkdruk. Er zal efficiënter met het programma en de werkzaamheden moeten worden omgegaan.

Dit hebben we gerealiseerd

Facilitaire Dienstverlening

Dit hebben we gerealiseerd

Implementatie kwalificatiedossiers

Facilitaire Dienstverlening beschouwt de implementatie van kwalificatiedossiers met daarin de inrichting en organisatie van de nieuwe keuzedelen als een behoorlijk zware opdracht. Het proces van de implementatie loopt goed. Facilitaire Dienstverlening zit op niveau. Nieuwe keuzedelen worden nog verder uitgewerkt.

Aanwas studenten niveau 4

Nog betere marketing heeft gezorgd voor aanwas van nieuwe studenten. Er zijn nu twee volle groepen op niveau 4 ingestroomd. Het zorgen voor groei van het aantal studenten op niveau 2 verloopt traag. Er is wel een groei, maar nog niet door de samenwerking met andere sectoren.

Hogere tevredenheid studenten en bedrijven

De studententevredenheid kent een gemiddelde score van 3,7 (op de schaal van 1 tot 5). De bedrijventevredenheid scoort hoog (>7) en men is vooral tevreden over het contact met betrokken docenten.

Behalen urennorm in alle groepen

Door ziekteverzuim is de urennorm in sommige groepen niet gehaald. Dit was echter marginaal en heeft niet geleid tot achterstanden in het lesprogramma.

Deelname aan vakwedstrijden

De ambitie om in 2016 -afhankelijk van financiële mogelijkheden- mee te doen aan regionale en landelijke wedstrijden is niet van de grond gekomen. Facilitaire Dienstverlening is te klein om dit zelf te organiseren. De opleiding is wel aangemeld als potentiële deelnemer in de landelijke Skills-wedstrijden.

Digitaal praktijkwerkboek leerbedrijven

Facilitaire Dienstverlening werkt met een nieuw digitaal praktijkwerkboek voor de stages in de leerbedrijven. De implementatie hiervan is in 2016 opgestart. In de stagebezoeken wordt veel aandacht besteed aan het werken met dit nieuwe leermiddel.

Passend onderwijs

Facilitaire Dienstverlening heeft zich beziggehouden om passend onderwijs goed gestalte te geven. Omdat er steeds meer studenten met ‘bijzonderheden’ zijn, is de opleiding docenten gaan scholen, onder andere als gedragsspecialist. Ook wordt door specialisten in de eigen locatie coaching verzorgd voor docenten waarin zij leren hoe om te gaan met leerlingen met een handelingsplan.

Een greep uit de hoogtepunten

 • De FD award voor het onderwijsproject Smoordrecht is uitgereikt aan studenten met de beste inhoudelijke presentatie van het eigen opgezette bedrijf. Het niveau van de presentaties was dit jaar uitzonderlijk hoog.
 • De opleidingen van de afdeling Facilitaire Dienstverlening werken sinds twee jaar samen met een externe zorginstelling t.w. MagentaZorg. Op locatie wordt gewerkt met een volledige groep studenten, die het praktijkprogramma in een realistische werkomgeving verzorgd krijgt. Er is voor de voorjaarsvakantie ter herbevestiging van de samenwerking een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met een looptijd van drie jaar. In een overleg met het management van de stichting heeft het team complimenten gekregen voor de goede samenwerking. Er is nu ook overleg met een andere zorginstelling om met hetzelfde format te gaan werken. Het gaat dan om de Pieter Raat Stichting.
 • In de eerste week van april werd een week lang zoutloos, maar beslist niet smakeloos gekookt voor de gasten van L’Estaurant in Heerhugowaard. De inspiratiebron vormde het boek Spice Wise van SVH Meesterkok Michel Hanssen. De opbrengst van deze week ging naar de Nierstichting, die blij was met het initiatief en het mooie bedrag van € 1.116,36.
Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Facilitair Medewerker 85,0% 82,8% 56,5%
Facilitair Leidinggevende 86,0% 85,7% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 176
Aantal studenten 1-10-2015 161
Aantal studenten 1-10-2014 166
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 60
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 44
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 44
Vermindering uitval
Uitval 2015-2016 9
Uitval 2014-2015 10
Uitval 2013-2014 11
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-2016 2
Aantal 2014-2015 4
Aantal 2013-2014 3
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 12,7%
Onvoorzienbare lesuitval 3,8%
Voorzienbare lesuitval 8,9%

Urenrealisatie

 • 75% van de BOL-groepen hebben de 1000-urennorm gerealiseerd.
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,4
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 8,0
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,8
Dit heeft onze aandacht

Facilitaire Dienstverlening

Dit heeft onze aandacht

Uitbreiden professionaliteit

Het blijft onze ambitie om de professionaliteit van de opleiding uit te breiden ten aanzien van het didactisch model Doordacht Lesgeven. Het is een succesvolle lesmethodiek voor het geven van goede, effectieve lessen waarbij plezier en betrokkenheid toenemen bij zowel studenten als docenten. Daarnaast mogen de presentaties nog professioneler. Het meer gebruik maken van smartboards, ICT-applicaties en ook mobiele telefoons in de lessen zou heel veel meer mogelijkheden kunnen bieden. Zo ontstaat nog meer eigentijds onderwijs.

Effectiviteit in de opleiding

Door de zelfverantwoordelijkheid en de ambities van het team is nog niet duidelijk hoe de effectiviteit in de opleiding met betrekking tot programmatisch afslanken kan worden gepland en uitgevoerd. In verband met de hoge gemiddelde personeelslast is het wel nodig aanpassingen te doen.

Samenwerking rond niveau 2-dossier Dienstverlening

Om verdere samenwerking te realiseren tussen drie Horizon sectoren met dezelfde basis van dit dossier, is een nieuwe organisatorische opzet nodig. Hier zal verder onderzoek voor nodig zijn.

Klachten

Er kwamen drie klachten binnen. Eén over discriminatie en twee over informatievoorziening. Deze zijn naar behoren afgehandeld.

Dit zijn onze ambities

Facilitaire Dienstverlening

Dit zijn onze ambities

Stabiele organisatie van de keuzedelen

Facilitaire Dienstverlening wil in 2017 een stabiele organisatie van de keuzedelen in curriculum en roostering realiseren.

Borging van het examenproces

Naar aanleiding van een externe audit zijn er punten genoemd in verbetering van de examenprocessen. Deze dagen ons uit om het examenproces verder vorm te geven volgens de laatste landelijke en nieuwe eisen.

Werken aan professionaliteit

In het streven om te werken aan professionaliteit zijn met name het verbreden van het gebruik van social- en multimediatools, lesbezoeken en didactiek als vast gespreksonderdeel in het werkoverleg gepland. Daarnaast zal in de individuele collegiale contacten uitwisseling van werkvormen ten behoeve van de afwisseling in lessen aandachtspunt zijn.

Juiste keuze voor examenleveranciers

Facilitaire Dienstverlening zoekt naar de juiste exameninstrumenten, onder andere voor de keuzevakken.

Dit vinden onze studenten

Facilitaire Dienstverlening

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten tevreden zijn over het rooster, het opleidingsniveau en de stagebegeleiding. Ook geven zij aan dat docenten goed en afwisselend lesgeven. Wel willen studenten meer te doen hebben tijdens huiswerkuren, meer afwisseling in sommige praktijklessen en zijn zij minder tevreden over het inzien van de resultaten in N@Tschool!, het aantal kluisjes en de fietsenstalling.

Student FD niveau 4:

‘Deze opleiding is zeer breed en heeft mij geholpen om te bepalen in welke richting ik mij verder wens te ontwikkelen.’

Student FD niveau 2:

‘In deze opleiding zitten veel praktijkgerichte lessen in en buiten de school en dat past goed bij mijn manier van leren.’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student onderwijs 6,5 6,4
Tevredenheid student begeleiding 6,6 6,7
Tevredenheid student organisatie 6,5 6,3
Eindcijfer BPV-studenten 7,1 7,3
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,3
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,8
Tevreden over hoe wordt omgegaan met klachten? 3,5
Uiterlijke verzorging- Inleiding

Uiterlijke Verzorging

De opleiding Haarmode zit voor het derde jaar in de top drie van de Keuzegids Mbo. Begin 2017 is het team op de eerste plaats geëindigd! Dat komt door een heel goede opleidingsstructuur, een dito begeleiding en een prachtige accommodatie waar studenten uitstekend hun werk kunnen doen. Het was een moment om feestelijk bij stil te staan. De uitdaging is om die eerste plaats vast te houden.

Dit hebben we gerealiseerd

Uiterlijke Verzorging

Dit hebben we gerealiseerd

Topopleiding Mbo 2016

Haarmode is Topopleiding Mbo 2016. Dit komt door de hoge studententevredenheid (>7), een hoge tevredenheid bij bedrijven (>7) en een hoog jaarresultaat (>80%). Het aantal studenten is gegroeid (+20 studenten). De instroom is 10% hoger en er is extra doorstroom van niveau 2 naar niveau 3. Er is een dalende tendens van uitval.

Implementatie nieuwe kwalificatiedossiers

Prioriteit lag bij de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers en de inrichting en organisatie van de nieuwe keuzedelen. Haarmode is in het eerste leerjaar gestart met het keuzedeel Engels. De implementatie verloopt goed. Het proces is nog gaande; het inpassen van keuzedelen in het tweede en derde leerjaar loopt nog. Haarmode is hard bezig om dit voor het komende leerjaar (1 augustus 2017) op orde te hebben.

Passend onderwijs

Haarmode heeft zich beziggehouden om passend onderwijs goed gestalte te geven. Omdat er steeds meer studenten met ‘bijzonderheden’ zijn, is de opleiding docenten gaan scholen, onder andere als gedragsspecialist. Ook wordt door specialisten in de eigen locatie coaching verzorgd voor docenten waarin zij leren om te gaan met studenten met handelingsplannen.

Een greep uit de hoogtepunten

De wedstrijd Funk-Up-Your-Hair was ook dit jaar een succes. Alle studenten van de BOL-opleiding kregen een oefenkop tot hun beschikking en zij konden alle creativiteit toepassen op een eigen haarkleur en haarmodel.

Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Junior Kapper 83,3% 77,8% 56,5%
Kapper 96,3% 92,6% 65,3%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 166
Aantal studenten 1-10-2015 146
Aantal studenten 1-10-2014 138
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 69
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 58
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 57
Vermindering uitval
Uitval 2015-2016 7
Uitval 2014-2015 14
Uitval 2013-2014 10
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-2016 6
Aantal 2014-2015 4
Aantal 2013-2014 6
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 7,4%
Onvoorzienbare lesuitval 1,3%
Voorzienbare lesuitval 6,1%

Urenrealisatie

 • 100% van de BBL-groepen heeft de 200 uur begeleide onderwijstijd gerealiseerd.
 • 50% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd. Afwijking was echter marginaal en is het onderwijsprogramma volledig afgehandeld.
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,1
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 7,3
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,1
Dit heeft onze aandacht

Uiterlijke Verzorging

Dit heeft onze aandacht

Uitbreiden professionaliteit

Het blijft onze ambitie om de professionaliteit van de opleiding uit te breiden ten aanzien van het didactisch model Doordacht Lesgeven. Het is een succesvolle lesmethodiek voor het geven van goede, effectieve lessen waarbij plezier en betrokkenheid toenemen bij zowel studenten als docenten. Daarnaast mogen de presentaties nog professioneler. Het meer gebruik maken van smartboards, ICT-applicaties en ook mobiele telefoons in de lessen zou heel veel meer mogelijkheden kunnen bieden. Zo ontstaat nog meer eigentijds onderwijs.

Ruimte voor nieuwe activiteiten

Er is een goede opleidingsstructuur. Met de afsluitende implementatie van keuzedelen in het opleidingscurriculum moet er ruimte komen voor nieuwe activiteiten. Voorbeelden zijn contacten met bedrijfsleven te intensiveren, door aanhaken bij regionale en landelijke wedstrijden en het opzetten van excellentieprogramma’s.

Trots uitdragen naar buiten

Haarmode zou meer aan pr en marketing kunnen doen om te laten zien dat het een Topopleiding is en om trots uit te dragen naar buiten.

Klachten

Er is één klacht over de examinering binnen gekomen en naar behoren afgehandeld.

Dit zijn onze ambities

Uiterlijke Verzorging

Dit zijn onze ambities

Vasthouden eerste plaats

De eerste plaats in de jaarlijkse Keuzegids Mbo wordt beschouwd als een gezamenlijke prestatie; de docenten zijn tevreden over de studenten en de studenten zijn tevreden over de docenten. De ambitie voor het komende jaar is om het toegekende predicaat Topopleiding vast te houden.

Goede invoering keuzevakken

We hopen dat in het leerjaar 2017-2018 de keuzevakken goed zijn ingevoerd in curriculum en rooster. Daarvoor worden momenteel kwalitatief hoogstaande keuzedelen ontwikkeld.

Goede samenwerking met locatie Purmerend

We willen de samenwerking met de locatie Purmerend goed blijven monitoren, uitbreiden en verbeteren.

Borgen examenproces

Naar aanleiding van het aangepaste beleid en verscherpte inspectienormen is borging van het examenproces een prioriteit. Daarin zal speciale aandacht zijn voor de borging van examens die in leerbedrijven worden afgenomen.

Dit vinden onze studenten

Uiterlijke verzorging

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten tevreden zijn over de docenten; zij weten veel van hun vak, geven goed les en het contact verloopt prettig. Ook vinden de studenten de lessen interessant, afwisselend, het lesmateriaal vinden zij modern en aantrekkelijk en de toetsen zijn goed georganiseerd. Wel geven studenten aan minder tevreden te zijn over de hoeveelheid kluisjes, de afhandeling van klachten en de fietsenstalling.

Student Haarmode niveau 2: ‘Deze opleiding heeft een duidelijke structuur en daar heb ik veel behoefte aan.’

Student Haarmode niveau 3: ‘Het is voor mij belangrijk dat deze opleiding ook in de BBL-variant gegeven wordt. Ik werk liever in de beroepspraktijk dan dat ik de hele week op school zit.’

Kwaliteit volgens de student 2016 2015
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 7,3 6,9
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 7,4 7,5
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 7,1 6,6
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 8,0 7,5
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 4,2
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,8
Tevreden over hoe wordt omgegaan met klachten? 4,1
Commercie, Handel & Transport - Inleiding

Commercie, Transport & Logistiek

De diplomaresultaten van de afdeling ‘Commercie, Transport & Logistiek’ zijn goed. De afdeling scoort bij bijna alle opleidingen hoger dan de landelijke norm. Studenten geven aan dat er meer structuur is in de opleiding dan vorige jaren. Uit de JOB blijkt zij meer tevreden zijn over de begeleiding en de kwaliteit van docenten dan voorgaande jaren. Dat de kwaliteit van het inspectiedomein Onderwijs op orde is, werd ook bevestigd door de onderwijsinspectie. Het bedrijfsleven waardeerde in 2016 de beroepspraktijkvorming als voldoende. Ook het aantal studenten dat zonder diploma de school voortijdig verlaat, lag onder de norm.

Dit hebben we gerealiseerd

Commercie, Transport & Logistiek

Dit hebben we gerealiseerd

Samenstelling van het team

Door groei van het aantal studenten kwamen er in 2016 een aantal nieuwe collega's bij. Hierdoor heeft de afdeling nu meer vrouwelijke docenten en kent de afdeling een wenselijke verdeling in leeftijdsopbouw.

Onderwijskwaliteit

Alle opleidingen kennen een positief diplomaresultaat dat boven de duo-norm ligt, met uitzondering van de opleiding Logistiek Supervisor.

Het doel om een voldoende bij de inspectie te halen is deels behaald. De inspectie waardeert het onderwijs als voldoende. De inspectie heeft aangeven dat de examinering nog onvoldoende is. Hieraan wordt inmiddels gewerkt.

In 2016 is er een koers ingezet die is gericht op vergroten van de handelingsbekwaamheid op het gebied van pedagogiek en didactiek. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar. Zo is de begeleiding van studenten verbeterd doordat de mentor meer stuurt en beter zichtbaar is. Dat komt ten goede aan de studieresultaten. De betrokkenheid en handelingsbekwaamheid van docenten bij studenten met gedrags- en leerproblematiek is ook stevig verbeterd, wat resulteert in een hogere diplomaopbrengst en een laag percentage voortijdige schoolverlaters.

Het team voert bij nieuwe studenten die dit nodig hebben een intensieve intake uit en heeft specifiek beleid ingezet om passend onderwijs te bieden. Er zijn studentbesprekingen gepland met de hulp van ambulant begeleiders. Daarbij zijn er gedragsspecialisten opgeleid die mentoren begeleiden en coachen in de opdracht om passend onderwijs vorm te geven. De mentoren schrijven zelf behandelplannen en voeren deze uit. Het team merkt nu dat studenten met een indicatie voor passend onderwijs niet meer vaker uitvallen dan andere studenten.

De mentoren houden drie keer per jaar begeleidingsgesprekken met studenten. De gesprekken betekenen een stuk persoonlijke aandacht voor de student. De mentor en de student nemen door wat goed gaat en wat beter kan en zij bepalen samen een gewenste loopbaanroute. Dit resulteert in een positief leerklimaat (veiligheid) en in positieve diplomaresultaten.

Ook de begeleiding in BPV is grotendeels naar wens verlopen. De voorgenomen bezoekfrequentie van de consulent aan de student op zijn of haar stage is in de meeste opleidingen behaald. Uit de enquête die is afgenomen onder het bedrijfsleven blijkt dat zij de begeleiding vanuit school waarderen met een voldoende, waarbij er nog genoeg ruimte is voor verdere verbetering in 2017.

Studenten hebben in 2016 op diverse manieren kennis kunnen maken met het beroepenveld. In de 'Week van Transport & Logistiek' zijn er diverse excursies georganiseerd, waaronder naar bedrijven en kwamen er gastsprekers voor de studenten. Hierdoor kreeg ons beroepsonderwijs ook echt een praktijkgerichte invulling.

Om de samenwerking met de bedrijfsadviescommissie te vergroten is gezocht naar nieuwe deelnemers voor deze adviescommissie. Dat is nog niet helemaal gelukt in dit jaar, maar de wervingsactiviteiten hebben opgeleverd dat er begin 2017 nieuwe leden zijn bijgekomen.

Op het gebied van onderwijsontwikkeling is er een goed curriculum opgebouwd voor het eerste leerjaar dat voldoet aan de nieuwe kwalificatiedossiers. Steeds meer docenten zijn aan de slag gegaan met het model 'Doordacht lesgeven'. Hierbij is gebruik gemaakt van de ontwikkelingen en onderzoeken van 'Wat werkt in scholen', van Robert Marzano .

Studenten hebben beter zicht op hun resultaten doordat ze hun examencijfers kunnen inzien in N@Tschool!, de digitale leeromgeving. Iedere tien weken worden ouders geïnformeerd over de studievoortgang en studenten ontvangen een handige studiewijzer waardoor ze goed zicht hebben op wat er af moet zijn aan het eind van een periode.

Alle genoemde activiteiten hebben er toe bijgedragen dat uit interviews met studenten, uit het inspectiebezoek en uit de JOB-enquête blijkt dat er een positieve onderwijskundige ontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2016.

Groei van aantal studenten

De afdeling kende een groei van ongeveer 25 studenten. De start van de opleiding Junior-accountmanager heeft hier positief aan bijgedragen.

Klachten

Er kwamen zes klachten binnen. Drie klachten gingen over de informatievoorziening. Twee klachten gingen over het onderwijs en één klacht was ongegrond.

Een greep uit de hoogtepunten

 • Er worden vaardigheidstrainingen gegeven door het team in het HAL Trade centrum Heerhugowaard. Hierdoor krijgt de commerciële student les in een contextrijke omgeving waarbij zij zich begeven tussen ondernemers.
 • Studenten van de opleiding Manager Transport & Logistiek hebben voor het vak Projectmanagement een dag georganiseerd met excursies en gastsprekers voor de studenten van de logistieke opleidingen niveau twee en niveau drie. Zij zijn naar diverse agrarische bedrijven in de Greenport gegaan om te zien hoe agrarische logistiek eruitziet.
Jaarresultaat 1-10-2015 tot 1-10-2016 niveau % Norm
Chauffeur Goederenvervoer 2 67,7% 56,5%
Logistiek Medewerker 2 89,7% 56,5%
Logistiek Teamleider 3 75,9% 65,3%
Commercieel Medewerker 3 73,7% 65,3%
Logistiek Supervisor 4 33,3%* 64,2%
Assistent Manager Internationale Handel 4 68,7% 64,2%
Vestiging Manager 4 92,0% 64,2%
Manager Transport & Logistiek 4 73,0% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2016 497
Aantal studenten 1-10-2015 472
Aantal studenten 1-10-2014 391
Nieuwe studenten (BO+VAVO)
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 172
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 181
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 137
Uitval
Uitval 2015-2016 48
Uitval 2014-2015 36
Uitval 2013-2014 43
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2015-2016 19
Aantal 2014-2015 17
Aantal 2013-2014 13
Lesuitval 2015-2016
Gemiddelde lesuitval 13,8%
Onvoorzienbare lesuitval 4,9%
Voorzienbare lesuitval 8,9%

Urenrealisatie

 • 100% van de BBL-groepen hebben de 200 uur begeleide onderwijstijd gerealiseerd
 • 94% van de BOL-groepen hebben de 1000-urennorm gerealiseerd
Kwaliteit volgens bedrijven 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,6
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 6,8
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 6,5
Dit heeft onze aandacht

Commercie, Transport & Logistiek

Dit heeft onze aandacht

Onderwijskwaliteit

Het verankeren van de positieve ontwikkeling op pedagogisch en didactisch vlak is voor ons een aandachtspunt. De inspectie heeft aangegeven dat onze lessen en onze begeleiding een voldoende scoren. We blijven echter streven naar verbetering en we zullen dit doen door de kwaliteitscyclus telkens te gaan doorlopen. Met name op de gebieden Toetsing en Examinering valt er nog veel winst te behalen.

Een diploma behaald bij het Horizon College is een waardevol diploma. Daarom besteden we veel aandacht aan het blijvend kunnen verantwoorden van behaalde resultaten middels een vastgelegd diplomadossier en zullen we examenbeoordelingen en examenafnames extra controleren.

Omdat we pas één jaar lesgeven op basis van het nieuwe kwalificatiedossier, zullen we in 2017 aan de slag gaan met het ontwikkelen van de nieuwe doordachte lessen voor leerjaar twee en leerjaar drie.

Dit zijn onze ambities

Commercie, Transport & Logistiek

Dit zijn onze ambities

De ambitie van de afdeling Commercie, Transport & Logistiek ligt in het blijvend verbeteren en aanpassen van het onderwijs met behulp van het bedrijfsleven, zodat het leerrendement nog beter wordt. We willen vernieuwingen verankeren. Realisatie hiervan vraagt om gestructureerd onderwijs, middels een haalbaar en gedegen curriculum, met begeleiding op maat, met meer doordachte lessen met een heldere relatie naar de praktijk.

Dit vinden onze student

Commercie, Transport & Logistiek

Dit vinden onze studenten

Studententevredenheid

Hoewel de JOB-resultaten met gemiddeld 0,2 punt is gestegen, zijn er nog onderdelen die onze eigen norm niet halen. Onze studenten geven duidelijk aan wat nog beter kan, dus daar gaan we mee aan de slag.

Student die blijft zitten in klas MT3A: “Ik wil deze opleiding afmaken want ik heb het erg naar mijn zin op school en heb alle vertrouwen in de docenten en de mentoren!”

Student van de nieuwe opleiding Junior-accountmanagement: “Ik vind deze opleiding boeiend, want ik leer veel over sales en marketing en zelfs over ondernemerschap!”

Studentengesprekken

Uit gesprekken van studenten met de opleidingsmanager kwam naar voren dat studenten in het schooljaar 2015-2016 minder tevreden waren over een aantal lessen en vakken en over het rooster. In 2016-2017 gaven studenten aan dat het rooster is verbeterd en de juiste lessen bij de opleiding worden geven. In het algemeen is de sfeer in de groepen goed en er worden grenzen gesteld. Studenten zijn tevreden over de begeleiding en kunnen terecht bij hun mentor. Ook zijn ze tevreden over de studiewijzer. Studenten afkomstig van het vmbo-tl geven aan dat het niveau van de AVO-vakken wat laag is. Redelijk tevreden zijn de studenten over N@Tschool!, de digitale leeromgeving. Dit geeft de benodigde informatie. Eerstejaars studenten zijn meer tevreden dan tweedejaars- en derdejaarsstudenten, doordat de afdeling is begonnen met een nieuwe vorm van begeleiding in leerjaar 1 en aangepaste curricula, die goed aanslaan.

Dit vinden onze docenten

Docent Logistiek: ‘De werkdruk is hoog, maar ik ga met plezier naar mijn werk omdat ik zie dat we met elkaar echt werken aan beter onderwijs!’

Docent Sales: ‘Door uit te wijken naar een externe locatie kunnen we onze studenten een omgeving bieden met een meer beroepsgerichte context!’

En dit antwoordt manager Barry van Brenk op de vraag waar hij trots op is:

‘Mijn afdeling bestaat uit ambitieuze docenten die onderwijskundige resultaten boeken onder complexe en snel veranderende omstandigheden. Dit team heeft draagkracht, veerkracht en creativiteit en werkt collegiaal samen. Daardoor hebben we ons onderwijs in 2016 behoorlijk verbeterd en dit waarderen onze studenten.’

Kwaliteit volgens de studenten 2016 2015
Tevredenheid onderwijs 5,9 5,8
Tevredenheid begeleiding 6,0 6,2
Tevredenheid organisatie 5,9 5,6
Eindcijfer BPV-student 7,3 6,8
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-puntschaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,1
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,0
Ben je tevreden over de omgang met klachten? 3,0
Purmerend - Inleiding

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

Het onderwijs op verschillende locaties in Purmerend wordt vormgegeven, ook door het team Horeca, Uiterlijke Verzorging en Commercie, Transport & Logistiek. De studentenaantallen van de teams Uiterlijke Verzorging en Horeca zijn het afgelopen jaar gegroeid. Studenten van deze opleidingen waarderen de opleiding met gemiddeld een 7,5. De opleiding Uiterlijke Verzorging zit in de top drie van de Keuzegids Mbo. Begin 2017 is het team samen met opleiding Uiterlijke Verzorging in Heerhugowaard op de eerste plaats geëindigd.

Dit hebben we gerealiseerd

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

Dit hebben we gerealiseerd

Vergroten tevredenheid onder studenten

De tevredenheid onder studenten Horeca en Haarmode is gegroeid en goed. Bij de studenten Commercie, Transport & Logistiek blijft die wat achter. Commercie, Transport & Logistiek is een ander soort opleiding dan Horeca en Haarmode, die beiden een duidelijk beroepsbeeld hebben. De desbetreffende docenten dragen dit beroepsbeeld goed uit.

Passend onderwijs

De ambitie is om een zo optimaal mogelijke begeleiding binnen het team te krijgen en studenten zo goed mogelijk te helpen. De teams zijn voorbereid op passend onderwijs. In ieder team volgt een collega de opleiding tot gedragsspecialist.

Verbeteren faciliteiten en outillage

Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd om op een goede manier demonstraties te kunnen geven. In 2008 is Haarmode gestart met twaalf studenten, nu zijn dat er honderd. Om goed onderwijs te kunnen blijven geven en goed te kunnen examineren was het hard nodig het praktijklokaal uit te breiden.

Een greep uit de hoogtepunten

 • De opleiding Horeca in Purmerend heeft een kerstdiner verzorgd voor de cliënten van Actief Talent
 • De opleiding Horeca heeft meegedaan aan het culinaire spektakel in Waterland Cook Out in P3 in Purmerend.
 • De studenten van de opleiding Horeca hebben de catering verzorgd voor meerdere activiteiten die zijn georganiseerd door de gemeente Purmerend en zij verzorgden een maaltijd tijdens een veteranendag van ex-militairen.
Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Commercieel Medewerker (niveau 3) 100% 80% 65,3%
Ass. Manager Internationale Handel (niveau 4) 73,9% 83,3% 64,2%
Junior Kapper (niveau 2) 89,5% 89,5% 56,5%
Kapper (niveau 3) 90,5% 100% 65,3%
Kok (niveau 2) 75,0% 100% 56,5%
Gastheer/ Gastvrouw (niveau 2) 62,5% 20,0% 56,5%
Groei aantal inschrijvingen Commercie, Transport & Logistiek Haarmode Horeca
Aantal studenten 1-10-2016 58 88 71
Aantal studenten 1-10-2015 59 95 54
Aantal studenten 1-10-2014 59 88 35
Nieuwe studenten Commercie, Transport & Logistiek Haarmode Horeca
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 23 35 32
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2015 18 31 31
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2014 28 33 27
Vermindering uitval Commercie, Transport & Logistiek Haarmode Horeca
Uitval 2015-2016 6 2 10
Uitval 2014-2015 6 4 4
Uitval 2013-2014 9 6 4
Afname voortijdig schoolverlaters Commercie, Transport & Logistiek Haarmode Horeca
Aantal 2015-2016 3 4 4
Aantal 2014-2015 0 2 3
Aantal 2013-2014 1 5 3
Lesuitval 2015-2016 Commercie, Transport & Logistiek Haarmode Horeca
Gemiddelde lesuitval 7,6% 14,3% 12,8%
Onvoorzienbare lesuitval 2,6% 12,3% 12,8%
Voorzienbare lesuitval 5,0% 2,0%

Urenrealisatie

Commercie, Transport & Logistiek:
100% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd

Uiterlijke Verzorging:
100% van de BBL-groepen heeft de 200 uur onderwijstijd gerealiseerd 100% van de BOL-groepen heeft de 1000-urennorm gerealiseerd

Horeca:
100% van de BBL-groepen heeft de 200 uur onderwijstijd gerealiseerd 75% van de BOL-groepen heeft de 1000 urennorm gerealiseerd

Dit heeft onze aandacht

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

Dit heeft onze aandacht

Afstemming met teams in Heerhugowaard

De afstemming tussen de teams Purmerend en Heerhugowaard gaat steeds beter. Om de informatie goed te delen vindt periodiek overleg plaats en wordt er gemeenschappelijk geschoold. De onderwijsontwikkeling van de teams wordt in goed overleg met de teams in Heerhugowaard gedeeld en uitgezet bij de teams in Purmerend, rekening houdend met wat haalbaar en realiseerbaar is. Aandacht is besteed aan nog meer afwisseling tijdens de theorielessen door gebruik te maken van meer actieve werkvormen. Ook wordt aan de student gevraagd om feedback te geven over het aangeboden onderwijs.

Groei aantal studenten

De groei kan worden gerealiseerd door de start van de logistieke opleidingen. De horecaopleidingen groeien doordat er meer klassen bij komen, zowel voor de bediening als ook voor de koksopleidingen. Voor deze opleidingen geldt dat er veel vraag is naar personeel zowel in de logistiek als in de horeca. Door actief de vmbo-scholen te benaderen en aanbieden lessen te verzorgen over de opleidingen die worden aangeboden op de locatie Purmerend proberen we een relatie te leggen met de toekomstige studenten.

Dit zijn onze ambities

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie PurmerendUiterlijke Verzorging

Dit zijn onze ambities

Nieuwbouw en verdere groei realiseren

Horizon College wil nieuwbouw realiseren in Purmerend. Er is een definitief ontwerp, alleen omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen het plan. Dit voorjaar doet de Raad van State uitspraak over het geschil.

Studententevredenheid

Purmerend wil de tevredenheid onder studenten Horeca en Haarmode hoog houden en de tevredenheid onder studenten Commercie, Transport & Logistiek verbeteren. Om studenten zo goed mogelijk klaar te stomen voor een baan in hun branche is goed luisteren naar hun behoeftes essentieel. Periodiek vragen docenten wat studenten vinden van de door hun aangeboden lessen en wat zij daaraan kunnen verbeteren en wat de studenten positief waarderen.

Passend onderwijs

In 2016 zijn er drie docenten gestart met scholing in het begeleiden van studenten die passend onderwijs nodig hebben. Er worden intensieve intakes gedaan en er wordt gewerkt met handelingsplannen. Wel vinden we dat we ons als team nog meer kunnen ontwikkelen. Hiervoor maken we deel uit van het team passend onderwijs van de sector.

Nieuwe opleidingen logistiek

De start van de opleidingen logistiek, die in augustus 2017 van start gaan worden voorbereid.

Dit vinden onze studenten

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

Dit vinden onze studenten

Vanuit gesprekken met de opleidingsmanager kwam naar voren dat:

Studenten Horeca tevreden zijn over de docenten, zij nemen echt de tijd voor hen en luisteren goed. Ook zijn studenten Horeca tevreden over de BPV. Wel is er behoefte aan opleidingsinformatie en is het rooster niet altijd duidelijk.

Studenten Commercie, Transport & Logistiek geven aan dat zij weten naar wie zij met vragen toe moeten gaan en ervaren het contact met sommige docenten als positief. Sommige docenten behandelen niet iedereen gelijk en studenten zijn niet tevreden over het rooster.

Studenten Uiterlijke Verzorging zijn tevreden over de mentor en de gesprekken. Zij weten wat er van hen wordt verwacht, echter is dit voor de AVO-vakken niet altijd duidelijk. Zij zouden het op prijs stellen als tijdens AVO-vakken om feedback wordt gevraagd. Er vallen weinig lessen uit, maar als dit gebeurt wordt dit te laat gecommuniceerd.

Student Uiterlijke Verzorging:

‘Hier heb ik het vak kapper geleerd en nu kan ik echt in de praktijk aan het werk.’

Student Horeca:

‘Ook al was Slot Purmersteijn oubollig en truttig, ik heb toch een hartstikke leuke tijd gehad en ik vond het een leuke opleiding.’

Kwaliteit volgens de student Commercie, Transport & Logistiek Uiterlijke Verzorging Horeca
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,5 6,7 7,2
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,2 7,0 7,5
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 5,8 6,8 7,3
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 5,5 7,6 7,8
Tevredenheid student onderwijs in HC JOB 2015 5,6 7,1 5,9
Tevredenheid student begeleiding in HC JOB 2015 6,5 7,6 6,4
Tevredenheid student organisatie in HC JOB 2015 5,3 6,9 5,6
Eindcijfer BPV-studenten 2015 5,9 7,5 6,9
Waardering studenten professionaliteit docenten(5-punts schaal) Commercie, Transport & Logistiek Uiterlijke Verzorging Horeca
Vind je jouw docenten goed? 3,4 3,8 4,2
Studenten zien Horizon als klantgericht (5-punt schaal) Commercie, Transport & Logistiek Uiterlijke Verzorging Horeca
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,0 3,3 3,5
Tevreden over omgang met klachten? 2,8 3,6 4,0
OBS

Onderwijsservicebureau

Het Onderwijsservicebureau (OSB) is drie jaar geleden ontstaan door samenvoeging van de afdelingen Onderwijsadministratie, Bureau bedrijfscontacten en Examenbureau. Er werken zeventien mensen op drie locaties. Het is gelukt een nieuwe stabiele, servicegerichte basis voor zowel docenten als studenten te creëren. De klanttevredenheid is op alle punten verbeterd en gewaardeerd met een goed cijfer. Het OSB zorgt voor de administratieve ondersteuning van de onderwijsteams op de drie uitvoeringslocaties Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend.

Dit hebben we gerealiseerd

Onderwijsservicebureau

Dit hebben we gerealiseerd

Onderzoek naar klanttevredenheid

De klanttevredenheid is in de afgelopen twee jaar op alle punten verbeterd. De klantvriendelijkheid ging -op een schaal van 1 tot 5- van 3,6 naar 4,1, de dienstverlening van 3,5 naar 4 en de afhandeling van vragen van 3,6 naar 4. Het rapportcijfer steeg van een 6,3 naar 7,2. Dit is voor het team een mooi resultaat. 

Samenvoeging werkzaamheden

De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om de teams van Onderwijsadministratie, Bureau bedrijfscontacten en Examenbureau één team te laten worden. Dat is gedeeltelijk gelukt. Er is een nieuwe stabiele basis ontstaan, waarbij wel helder is geworden dat met name het examenproces specifieke aandacht vraagt.

Contracten studenten tijdig inleveren

Het was een taak voor het Onderwijsservicebureau om contracten met studenten, zowel de onderwijsovereenkomsten als de praktijkovereenkomsten, tijdig –dat wil zeggen voor 1 oktober, of 1 februari- binnen te krijgen. Dat is voor bijna honderd procent gelukt. Dit wordt als zeer succesvol beschouwd.

Een greep uit de hoogtepunten

Het feit dat het team van het Onderwijsservicebureau het afgelopen jaar te maken had met veel (niet werkgerelateerde) ziekte, is niet ten koste gegaan van de kwaliteit. De grote betrokkenheid van het team kwam terug in extra inzet.

Dit heeft onze aandacht

Onderwijsservicebureau

Dit heeft onze aandacht

Kwaliteit examendossiers

De examendossiers zijn op verzoek van de examencommissie ingericht met per student alle cijferprotocollen. In 2017 gaat het Onderwijsservicebureau, op advies van de inspectie verder bouwen aan de kwaliteit en inhoud van de examendossiers.

Digitale balie

Het Onderwijsservicebureau is nog niet opgenomen in N@Tschool!. Wel is het OSB bezig met de inrichting van een digitale balie waar docenten en studenten antwoorden kunnen vinden op de meest gestelde vragen. Op deze wijze wordt de fysieke balie ontlast.

OSB Purmerend en Hoorn

Komend jaar moet worden geïnvesteerd in het afstemmen van administratieve procedures van Handel & Dienstverlening tussen Purmerend, Hoorn en Heerhugowaard. Dat vraagt om een goede implementatie van de nieuwe indeling en aansturing van het Onderwijsservicebureau.

Dit zijn onze ambities

Onderwijsservicebureau

Dit zijn onze ambities

Procesoptimalisatie

De huidige processen worden komend jaar onder de loep genomen, dit is een Horizonbreed project, waaraan de collega’s van het Onderwijsservicebureau actief zullen deelnemen. Bepaalde werkzaamheden zullen worden gedigitaliseerd. Het proces neemt een aantal jaar in beslag.

Versterken kwaliteit examenbureau

Zorgen voor goed geïnformeerde, taakvolwassen medewerkers die elkaars werkzaamheden kunnen overnemen. Daarnaast zorg dragen voor kwalitatief goede examendossiers.

Verbeteren interne en externe communicatie

Het intensiveren van het gebruik van N@Tschool! en het zichtbaar maken van het Onderwijsservicebureau via onder andere Horizon Berichten.

Dit vinden onze docenten

Onderwijsservicebureau

Dit vinden onze docenten

‘Mijn contact met de medewerkers van het OSB is goed, vragen worden snel afgehandeld.’

‘De samenwerking, snelheid, servicegerichtheid en accuratesse vind ik erg plezierig, korte duidelijke lijnen en oplossingsgericht!’

Examencommissie

Verbeteringen in het examenproces

Steekproefsgewijze controles op resultateninvoer om fouten tot minimum te beperken

De examencommissie van de sector Handel & Dienstverlening heeft in 2016 diverse verbeteringen in het examenproces doorgevoerd. Er zijn steekproefsgewijze controles op resultateninvoer in KRD om de foutmarge tot een minimum te beperken. Ook worden alle studentendossiers door een medewerker van het Examenbureau gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alle resultaten juist zijn geregistreerd. Daarnaast worden zoveel mogelijk examens ingekocht.

Aanleiding tot de verbeteringen is het bezoek van de Inspectie voor het Onderwijs, die duidelijk heeft gemaakt dat de examencommissie beter dient toe te zien op de uitvoering van de examinering. Daarnaast heeft de invoering van de herziene kwalitifactiedossiers en de gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van examinering geleid tot het uitgebreid reflecteren op het eigen handelen.

Borgen van het examenproces

Een tweedaagse training door Cito heeft uitgewezen dat de examencommissie zich voornamelijk dient bezig te houden met het borgen van het examenproces. De sub-examencommissie moet zich richten op het uitvoeren van examentaken in opdracht van de examencommissie. Om het volledige examenproces te borgen is de examencommissie met ingang van medio 2016 structureel bij elkaar gekomen; het vorige kalenderjaar negen keer in totaal. Een van de verbeteringen om dit te realiseren zijn steekproefsgewijze controles op resultateninvoer. Een extra controleronde moet zekerheid bieden dat de resultaten juist zijn geregistreerd. Begin 2017 zal de examencommissie een herziene visie op examinering opstellen waarin de borging van de examinering in de beroepspraktijk een prominente plaats krijgt.

Zelfevaluatie in elk team

De totstandkoming van de resultaten die onderdeel uitmaken van de zak-/slaagregeling is ook een punt van aandacht. Het inspectiebezoek wees uit dat de examencommissie hier onvoldoende zicht op heeft. Er is Horizonbreed besloten dat elk team een zelfevaluatie examinering en diplomering moet uitvoeren. Binnen de sector Handel & Dienstverlening is de zelfevaluatie in december 2016 uitgevoerd. De hieruit voortkomende actiepunten worden in 2017 opgepakt.

Examens inkopen

De gewijzigde wet- en regelgeving heeft de examencommissie doen besluiten om met ingang van schooljaar 2016-2017 examens zoveel mogelijk in te kopen en niet zelf te ontwikkelen. De vaststellingscommissie van de sector Handel & Dienstverlening voert per schooljaar een steekproef van drie examens per opleiding uit om de kwaliteit van de ingekochte examens te kunnen borgen.

Bijwonen examenafnames

Om toe te zien op het verloop van de examenafnames woont de examencommissie per periode minimaal twee afnames per team bij. Tijdens het bijwonen van de examenafnames worden de bevindingen geregistreerd in een bezoeknotitie. In 2016 heeft de examencommissie 31 examenafnames bijgewoond. Er zijn daarbij geen opvallendheden geconstateerd.

Vrijstellingsaanvragen

In 2016 zijn er twee vrijstellingsaanvragen met bijzondere reden bij de examencommissie ingediend. Beide vrijstellingsaanvragen zijn gehonoreerd door de examencommissie. Tevens zijn er in totaal drie verzoeken voor het krijgen van een extra examenkans door de examencommissie toegekend.

Tabel verzoek 0,1 resultaat verwijderen

In onderstaande tabel is af te lezen hoeveel verzoeken voor het verwijderen van een 0,1 resultaat er in 2016 zijn ingediend. Een 0,1 resultaat wordt als geldend eindresultaat ingevoerd wanneer een student afwezig was tijdens het moment van examinering.

Verzoek verwijderen 0.1 resultaat 2016 Aantal
Verzoeken ingediend 18
Gehonoreerd 10
Afgekeurd 8