Home
Inhoud
voorwoord

Succesvol jaar

De Sector Handel & Dienstverlening kijkt terug op een succesvol jaar. We hebben dit jaar aan 2560 studenten onderwijs gegeven binnen vijf opleidingsgebieden op onze locaties in Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Het is goed om elk jaar terug te blikken op de gestelde doelen en de behaalde resultaten. Dit doen wij in ons jaarverslag en in deze Management Review, want wij vinden het belangrijk om dit voor alle medewerkers en betrokkenen inzichtelijk te maken. Niet alleen omdat het een moment is waarop we beseffen wat voor werk we gezamenlijk weer hebben verzet, maar ook omdat we daar trots op mogen zijn. Ook stemmen we af wat er nodig is om een hoge kwaliteit onderwijs te blijven bieden en kijken we vooruit naar onze ambities voor 2018 en hoe wij die gaan realiseren. 

Ik ben iedere dag weer onder de indruk van de passie van onze docenten en medewerkers. Stuk voor stuk bevlogen onderwijsprofessionals. De afgelopen jaren zijn er nieuwe collega’s bijgekomen binnen de staf en het MT en wordt er veel intensiever samengewerkt. Dit zien we niet alleen terug in het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat een veel positievere waardering laat zien, maar ook in de waardering van studenten en het bedrijfsleven. Over de hele sector zien we dat teams locatie-overstijgend gaan en willen samenwerken om tot een verbetering van de kwaliteit te komen. Een aanpak die werkt en die we absoluut gaan voortzetten. Dit geeft vertrouwen dat we onze ambities uit het sectorplan 2017-2020 gaan realiseren. Met als doel om een nóg mooiere en uitdagendere school te worden, waarbij leren nog leuker wordt en studenten én docenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat lukt alleen als docenten kunnen doen waar ze goed in zijn en daar plezier in hebben. Door hun talenten zichtbaar te maken, vrijheid en verantwoording te geven en professionele ontwikkeling mogelijk te maken, dragen wij daar als sector en organisatie aan bij.

Wat waren de doelen en ambities?

In 2016 zijn we met een nieuw sectorplan en onze strategische visie aan de slag gegaan. Dit sectorplan 2017-2020 heeft de volgende speerpunten: student als mens centraal, een 8 voor de klas, efficiënte organisatie en ondersteuning, praktijk centraal in iedere les en innovatie. Het plan is in 2017 voor een groot deel ingedaald in de teams en teamplannen en krijgt steeds meer vorm. Daar zijn we gezamenlijk volop mee bezig. Het afgelopen jaar is er nog veel vernieuwd en ontwikkeld, waarbij de focus lag op stabilisatie van de innovatie. Er is gewerkt aan de nieuwe strategische visie, waarin duidelijk geformuleerd is wat wij als sector belangrijk vinden, waarbij wij met een open en toekomstgerichte blik naar het onderwijs en onze organisatie kijken.
De volgende stap is het ophalen van de belangrijkste zaken om mee aan de slag te gaan vanuit de teams, zodat wij dit vanuit de sector en organisatie kunnen ondersteunen. Het uitgangspunt daarbij is om meer te werken vanuit ‘waarden’ en ‘de bedoeling’ in plaats vanuit protocollen, regels en steunsystemen. Wat werkt al goed en hoe kunnen we dit verder uitbouwen en het effect vergroten? Dit vraagt om een andere manier van denken en leiderschap: meer onderzoekend en waarderend, waarbij meer verantwoordelijkheid bij de teams gestimuleerd wordt.

WAT IS ER GEREALISEERD

Professionele ontwikkeling

Door trainingen en intervisie in de teams is de verdere ontwikkeling in het didactisch en pedagogisch handelen goed vormgegeven. Door wisselingen in de onderwijsteams vanwege de instroom van nieuwe medewerkers blijft dit een aandachtspunt. Ons motto van ‘Goed naar Beter’ is gerealiseerd. 70% van ons onderwijs wordt gemaakt in de klas, dus is het belangrijk om daarin te blijven investeren.

Studententevredenheid

Studenten waarderen het onderwijs met een 6,3, de begeleiding met een 6,6 en de organisatie met een 6,1. Allemaal voldoendes en iets boven het gemiddelde van het Horizon College. De opleidingen die op onderwijs het beste scoren zijn Uiterlijke Verzorging Heerhugowaard (7.4) en Horeca Heerhugowaard (6.7). Detailhandel Heerhugowaard (5.4) en Commercie & Logistiek Purmerend (5.6) scoren het minst. Onze ambitie blijft om de waardering van onze studenten naar minimaal een 7 te krijgen. De waardering van studenten voor het lesgeven door docenten scoort een 3.6 op een schaal van 5. Studenten zien ons wel meer als een klachtgerichte organisatie. Op de vragen; ‘vindt school jouw mening belangrijk?’ en ‘ben je tevreden over het omgaan met klachten?’ scoren we iets hoger dan in 2016. Een onderdeel waar wij echt een flinke verbeterslag willen maken, is het in gesprek gaan van docenten met studenten over de manier van lesgeven. Hier scoren we een 2.9 op een schaal van 5. Gezien alle inspanningen in scholing en het werken volgens het model ‘Doordacht Lesgeven’ is dit een score die we verder gaan onderzoeken en verbeteren.

Nieuw onderwijsprogramma draait goed

Het afgelopen jaar stond in het teken van vernieuwing van het onderwijs. Het resultaat daarvan is dat alle opleidingen zijn vormgegeven volgens de nieuwe kwalificatiedossiers. Het nieuwe onderwijsprogramma gaat het tweede jaar in en de eerste studenten zullen in het schooljaar 2017-2018 diplomeren. Een belangrijk verschil ten opzichte van de oude situatie, is het werken met keuzedelen. Hierdoor kunnen we studenten nog meer keuzes bieden om zich breder te ontwikkelen. Dit gaan we verder ontwikkelen en uitbreiden. Door écht met een nieuwe bril naar het onderwijs te kijken is het gelukt om een uitdagend onderwijsprogramma neer te zetten. Nu is het tijd om de bijbehorende leermiddelen en examenproducten verder te ontwikkelen.

Verbeterde kwaliteit van examinering

Het verbeteren en professionaliseren van onze examinering geldt voor de hele sector. Zo is in 2017 de samenstelling van de Examencommissie van de Sector Handel & Dienstverlening herzien om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom examinering. De belangrijkste wijziging is dat ‘de examencommissie nieuwe stijl’ niet meer bestaat uit managers, maar uit leden met verschillende achtergronden (afkomstig van binnen en buiten de sector). De focus van de examencommissie ligt op de borging en kwaliteit van de examenprocessen. Om in kaart te brengen welke activiteiten de examencommissie in een jaar gaat oppakken en om toe te zien op de kwaliteitsborging van het examenproces, wordt met ingang van 2017-2018 aan het begin van elk schooljaar een jaaractiviteitenplan opgesteld. De opleidingen Logistiek & Commercie en Detailhandel hebben dit jaar een herhalingsbezoek van de Inspectie gehad met een voldoende oordeel als resultaat.

Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven

Er is op allerlei manieren gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio. En met succes: ons netwerk wordt steeds groter en sterker. Uit de BPV-enquête blijkt dat bedrijven ons met een ruime zeven waarderen. De BPV-begeleiding is verbeterd door inzet van een relatiemanagementsysteem, waardoor alle BPV-gegevens in een database staan en we de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming goed kunnen monitoren. Er zijn meer bezoeken van BPV-begeleiders geweest en leermeesters worden nog meer betrokken bij de opleiding. De bereikbaarheid en contacten met de school worden dan ook hoger gewaardeerd en de vorderingen van studenten en de terugkoppeling naar mentoren zijn verbeterd.

Onderwijs in én met de praktijk vormgeven

We betrekken het bedrijfsleven steeds meer bij het vormgeven van ons onderwijs. Die aanpak werkt om onze lessen meer contextrijk te maken en goed aan te laten sluiten op de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle samenwerking met zorgcentrum De Rusthoeve in Purmerend. Deze nieuwe praktijklocatie voor de horeca-opleidingen is een mooie aanwinst voor ons praktijkonderwijs. Alle saleslessen van de commerciële opleidingen worden op locatie in een compleet nieuw bedrijfsverzamelgebouw Het Zakenstation in Heerhugowaard gegeven. Voor het ondernemerschapsonderwijs wordt actief samengewerkt met partijen als de Rabobank en Credits. Andersom halen we steeds meer kennis uit de praktijk in huis door inzet van gastdocenten, coaches en sprekers op school. Door de goede samenwerking met het bedrijfsleven en vmbo-scholen zien we kansen voor uitbreiding van onze onderwijsactiviteiten. Ook zijn er nieuwe opleidingen in ontwikkeling zoals de opleiding Boulanger niveau 4.

Professionele ontwikkeling

Om de professionele ontwikkeling te stimuleren en beleid meer vanuit de teams zelf te laten ontstaan, is er sectorbreed gekozen voor het invoeren van sterrollen. Hierdoor wordt er team-doorbrekend gewerkt aan Planning & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit, Studentenzaken, Examinering en BPV. Vanuit de teamplannen zoeken collega’s elkaar onder support van een opleidingsmanager op om verbeterplannen te delen, elkaar te inspireren en te helpen met de uitvoering om de kwaliteit te verhogen. Met deze aanpak hopen we daarnaast dat er vanuit de teams meer invloed op het beleid komt. Dit zal moeten gaan leiden tot werkdrukvermindering en spreiding van verantwoordelijkheden. We horen positieve geluiden en zien al mooie ideeën, maar deze werkwijze is nieuw en vraagt om nadere evaluatie en bijstelling.

Extra inzet op taal en rekenen

In 2017 is er hard gewerkt aan het verhogen van het niveau van taal en rekenen door extra inzet, zowel in capaciteit als in kwaliteit. Er is een taal- en rekencoördinator ingezet en er zijn projectplannen opgesteld met duidelijke doelstellingen. In het schooljaar 2016-2017 heeft 36% van de deelnemende studenten het niveau voor rekenen behaald. Dit is nog niet de gestelde 45%, maar we zijn goed op weg. Gemiddeld genomen is Nederlands 2F door 84% van de studenten behaald (t.o.v. 76 % in 2015) en Nederlands 3F is door 54 % van de studenten behaald (t.o.v. 48 % in 2015). Dit resultaat blijft achter bij de door ons gestelde norm van 60%. Gemiddeld genomen is Engels B1 door 91% van de studenten behaald (t.o.v. 38 % in 2015 en 82% in 2016). Al met al goede resultaten en we verwachten dat de extra inzet doorgezet moet worden en dat er meer tijd nodig is om alle doelstellingen te behalen. Tot slot is er een veel betere afstemming tussen AVO-docenten met sectorbrede afspraken als resultaat. Komend jaar wordt verder gewerkt aan de onderwijskwaliteit en de inzet van leermiddelen.

Financiële resultaten

De sector heeft in 2017 op financieel gebied binnen de begroting geopereerd. Het exploitatieresultaat is nihil. Nieuw dit jaar waren de extra BPV-gelden, waarbij na een succesvol eerste jaar de subsidie is toegekend. Ook zijn er extra gelden ontvangen om de excellentieprogramma’s en skills-vakwedstrijden uit te bouwen. De komende begroting zal meer beleidsrijk vorm krijgen, ofwel voor meerdere jaren aan de hand van de speerpunten uit het sectorplan. Door de economische groei de arbeidsmarkt vindt er een verschuiving plaats van de BOL-opleidingen naar de BBL-opleidingen. De verwachting is dat de formatieruimte van 2017 in de komende jaren afneemt.

Personeel en organisatie

In 2017 heeft de sector 157 fte ingezet. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers meer betrokken zijn bij de organisatie en de rolduidelijkheid is gestegen. Ook zijn zij positiever over de mogelijkheid om mee te praten over organisatiebrede onderwerpen. Medewerkers geven een 7,6 voor hun algemene tevredenheid. In 2018 zal extra aandacht geschonken worden aan de ervaren werkdruk en efficiënt werken. Gezien de verwachte uitstroom vanwege de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, komt de focus te liggen op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Studentenaantallen en resultaten

Het aantal studenten van de hele sector is dit jaar met 29 gedaald naar een totaal van 2560. Er waren in totaal 844 inschrijvingen, 20 minder dan het jaar ervoor. Het jaarresultaat voor de sector is gestegen van 77.8% naar 78.3%. Het aantal uitvallende studenten is vrijwel gelijk gebleven. De groei is dit jaar gestabiliseerd, maar al met al doet onze sector het goed, want demografisch gezien loopt het aantal jongeren in onze regio terug. De opleidingen Logistiek & Commercie zijn het meest gegroeid.

WAT HEEFT DE AANDACHT?

Locatie Purmerend

In Purmerend is er goed geluisterd naar de teams en gekozen voor een ander sturingsmodel. De teams Horeca, Commercie & Logistiek en Uiterlijke Verzorging in Purmerend worden per 1 januari 2018 aangestuurd door de manager van de betreffende opleidingen in Heerhugowaard. Hiermee kunnen we meer inhoudelijk en opleidingsgericht sturen. De eerste ervaringen zijn goed. Zaken lopen beter en er is meer transparantie. Eind 2018 verwachten we, mede door deze nieuwe structuur, goede resultaten neer te kunnen zetten.
Natuurlijk kijken we uit naar het langverwachte nieuwe gebouw, waarvan in maart de eerste paal de grond ingaat. Deze nieuwe locatie met moderne faciliteiten, zal een bijzondere impuls aan het onderwijs geven.

Samenwerken

We willen zorgen voor nog meer verbinding en afstemming tussen de opleidingen die op verschillende locaties worden gegeven. Over de hele sector zien we dat er steeds meer locatie-overstijgend wordt samengewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Een aanpak die werkt en die we gaan voortzetten. Daarnaast willen we vervolg geven aan samenwerkingsvormen waardoor er meer efficiency en effect wordt bereikt en medewerkers zich meer betrokken voelen. De sterrollen zijn hiervoor een goede vaste vorm en we gaan ons oriënteren op andere (aanvullende) mogelijkheden. Maar ook in het samenwerken in teams wordt gezocht naar efficiëntie om de werkdruk te verlagen.

Uitbreiden internationalisering

Onze visie is dat we alle studenten binnen de sector ‘een buitenlandervaring’ op willen laten doen. Bijvoorbeeld door stages in het buitenland, internationale uitwisselingen en samenwerking op afstand als onderdeel van onderwijsprogramma’s. Op dit moment gaat ongeveer zes procent van alle studenten naar het buitenland, dit willen we komend jaar verhogen en verbreden in vormen.

Doorontwikkeling van het onderwijsprogramma

Wij bieden beroepsgericht onderwijs, maar de uitdaging voor de komende jaren is ons onderwijs zo vormgeven dat ook studenten die nog niet goed weten wat ze willen bij ons terecht kunnen, want die groep groeit. Onderwijs met aandacht voor de beroepskeuze van jongeren, waarbij ze een goede basis kunnen volgen, zich breed kunnen ontwikkelen, waardoor ze op een later moment wel goed kunnen kiezen. Daarnaast willen we ons onderwijsprogramma zo ontwikkelen dat er veel meer een doorgaande leerlijn met het VO is en daarbij ook voldoen aan de nieuwe aanmeldwetgeving. Daarbij is de uitbreiding van keuzedelen een belangrijk speerpunt. Hoe kunnen we studenten meer en beter laten kiezen op basis van persoonlijke ontwikkeling of op basis van wensen die er binnen het bedrijfsleven zijn? In de uitdaging na de invoering van de kwalificatiedossiers en de intensivering van de onderwijstijd, zien we dat het voor een aantal opleidingen nog aandacht vraagt om voor 100% van de groepen 100% van de onderwijstijd te realiseren. We beraden ons op oplossingen in de kwaliteit of kwantiteit voor de komende jaren.

Praktijk dichtbij de student

Projecten, samenwerkingen en uitdagingen blijven aangaan om de praktijk en actualiteit dichtbij de student te houden, zoals het succesvolle Foodtruck-project en de verkiezingen voor studenten die georganiseerd zijn in Heerhugowaard door de docenten Burgerschap. Alle studenten konden fictief stemmen in de school tegelijk met de landelijke verkiezingen.

Blijven professionaliseren

Belangrijk is aandacht voor instroom van nieuwe docenten en deze zo goed mogelijk opleiden en faciliteren. Er is al flink geïnvesteerd in planvorming om ICT en ‘online leren en werken’ goed vorm te geven in ons onderwijs, maar dit heeft verdere inspanning nodig. Ook moeten we aandacht houden voor ‘Doordacht Lesgeven’, het didactische model waar wij voor staan.

Amities voor 2018

Het verder vormgeven van de ambities van het sectorplan 2017-2010 zoals in de inleiding genoemd, waarbij de student steeds centraal staat. Daarbij streven we naar een betere samenwerking en meer efficiëntie, waarbij we oog houden voor de werkdruk van de medewerkers. Dit sectorplan heeft de volgende speerpunten: student als mens centraal, een 8 voor de klas, efficiënte organisatie en ondersteuning, praktijk centraal in iedere les en innovatie.

HOOGTEPUNTEN

Dit jaar is er veel energie gestoken om ons onderwijs nog mooier, uitdagender en meer contextrijk te maken. De excellentieprogramma’s draaien goed en er is dit jaar gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden hiervan. Masterclasses van (prominente) professionals uit de praktijk en excursies naar bijzondere bedrijven of beurzen waren enkele hoogtepunten voor de 155 studenten die hebben deelgenomen aan deze programma’s. Brood & Banket en Internationalisering hebben nu ook een excellentieprogramma en bij Engels kunnen studenten een zogenaamd Cambridge Certificaat halen. Voor Ondernemerschap zijn er ondernemersconferenties georganiseerd. Team Horeca heeft het afgelopen jaar de landelijke voorrondes van de Skills-vakwedstrijden georganiseerd. De beste kandidaten van 32 roc’s hebben hieraan deelgenomen. Onze studenten hebben mooie prestaties neergezet, met winnaars bij de opleidingen Horeca en Detailhandel als kers op de taart. Tijdens de zomervakantie is de bakkerij in Heerhugowaard verbouwd. Brood & Banket beschikt nu over een toekomstbestendige bakkerij, klaar voor de komende 15 jaar. Er zijn aparte werkstations gerealiseerd met de nieuwste apparatuur, zodat de ruimte ook examen-proof is. De opleidingen Kapper en Allround kapper hebben zich voor het vierde jaar op rij geplaatst in de top 3 van de Keuzegids Mbo en net als vorig jaar de eerste plaats behaald. Het predicaat Topopleiding mogen wij in 2018 dan ook weer voeren. Dit was slechts een greep uit de hoogtepunten van de sector Handel & Dienstverlening. Lees meer over de gerealiseerde doelen, hoogtepunten, aandachtspunten en ambities per team in het vervolg van deze Management Review.

Resultaten van de sector

Resultaten van de sector

Kwaliteit volgens de student      20172016 JOB
Tevredenheid over onderwijs6,36,5
Tevredenheid over begeleiding6,66,5
Tevredenheid over organisatie6,16,4
Eindcijfer BPV-studenten6,97,4
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven  7,0
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven7,4
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven7,2
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)20172016
Vindt de school jouw mening belangrijk?3,23,3
Tevreden over omgang met klachten?3,23,5
Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017Norm
Niveau 277,2%76,9%56,5%
Niveau 378,0%80,25%65,3%
Niveau 479,0%77,9%64,2%
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-puntschaal)20172016
Vind je dat de meeste docenten goed lesgeven3,63,5
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven2,9-
Medewerkerstevredenheid januari 2017 2016
Tevredenheid over werkomstandigheden6,16,4
Tevredenheid Horizon College als organisatie7,27,2
Voldoende middelen om werk goed te doen6,06,2
Voldoende tijd om taken uit te voeren5,05,1
Mogelijkheden meepraten organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie)6,25,7
Bevlogenheid7,27,5
Betrokkenheid7,77,6
Rolduidelijkheid7,06,7
Teamontwikkeling6,76,9
Verzuimgegevens20171026
Verzuimpercentage eerstejaars4,8%5,39%
Verzuimpercentage totaal 5,7%6,23%
Meldingsfrequentie verzuim1,1%0,99%
Soort klacht Aantal
Ongegrond2
Examinering7
Informatievoorziening2
Professionaliteit7
Communicatie2
Beroeps praktijkvorming1
Groei aantal inschrijvingen  
Aantal studenten 1-10-20172560
Aantal studenten 1-10-20162589
Nieuwe studenten 
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017844
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016864
Afname VSV 
Aantal 2016-2017 voorlopig109
Aantal 2015-2016112
Urenverantwoording
BBL 200 BOT-uren 100%
BOL 1000 Klokuren78%

Aantal VSV HDV

Niveau1234
norm 2015-201601011818
okt 2015 tot okt 2016762115
norm 2016-20170892818
okt 2016 tot okt 2017752014
Aantal studenten die het excellentieprogramma gevolgd hebben2017
Horeca64
Brood & Banket8
Detailhandel83

Keuzedelen In het schooljaar 2016-2017 is er gestart met de keuzedelen, dit schooljaar zullen de eerste studenten diplomeren op keuzedelen.

Detailhandel Hoorn - Inleiding

Detailhandel Hoorn

Detailhandel Hoorn scoort al jaren ver boven de landelijke norm. Ook nu kijkt het team terug op een jaar vol positieve resultaten. Dit jaar is er nog intensiever contact met het bedrijfsleven geweest dan andere jaren om het programma gezamenlijk vorm te geven. Het nieuwe onderwijsprogramma draait goed. Docenten van beide locaties (Heerhugowaard en Hoorn) hebben dit samen opgepakt en gaan dit verder ontwikkelen. De goede afstemming tussen docenten vertaalt zich terug in de kwaliteit van het onderwijs. Studenten zijn over het algemeen tevreden over de lessen en begeleiding van docenten. De internationale uitwisselingen tussen studenten zijn een groot succes. De excellentieprogramma’s zijn verbeterd en onze studenten hebben mooie resultaten neergezet tijdens de Skills-vakwedstrijden, met een finalist als kers op de taart. De examinering in de praktijk is goed op orde en er is op allerlei manieren gewerkt aan de professionele ontwikkeling van het team. Met al deze inspanningen zijn er belangrijke stappen gezet in het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs.

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Hoorn

Dirk van de Poppe, Opleidingsmanager Detailhandel Hoorn:
 ‘Ik ben trots op het team en de goede samenwerking met de collega’s van Detailhandel Heerhugowaard. We zoeken elkaar steeds meer op en zijn erin geslaagd om de lesprogramma’s gelijk te trekken. Het resultaat is dat er echt één opleiding ontstaat die op twee locaties wordt aangeboden. Dat biedt veel voordelen. Voor studenten én docenten’

Dit hebben we gerealiseerd

Verbetering BPV-organisatie

Er is flink geïnvesteerd in de beroepspraktijkvorming (BPV), waardoor er een sterke BPV-organisatie is neergezet die dicht bij de student staat. Nog meer dan voorheen is er samen met de leerbedrijven gekeken naar hoe zij een actievere rol kunnen spelen in de lessen van docenten. Het resultaat is dat lessen veel vaker samen met het bedrijfsleven worden vormgegeven. Door het contact actief op te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsbezoeken door docenten, is de band tussen het bedrijfsleven en de afdeling goed. Bedrijven waar studenten stage lopen zijn dan ook zeer tevreden (7,9).

Goede afstemming tussen docenten

Door gezamenlijk het lesprogramma te maken, weten docenten wat er in elkaars lessen gebeurt en dat werkt goed. De kritiek die wij soms van studenten kregen over oefeningen of voorbeelden die herhaald werden in verschillende lessen, krijgen we nu niet meer. Deze goede samenwerking en afstemming tussen docenten maakt dat studenten effectiever kunnen leren. En docenten efficiënter kunnen werken.

Nieuw onderwijsprogramma loopt goed

Het afgelopen jaar is samen met Detailhandel Heerhugowaard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma. Het resultaat is een gezamenlijk lineair lesprogramma waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode De Handelsroute. Er ontstaat hierdoor steeds meer één opleiding die op twee verschillende locaties wordt aangeboden. Doordat veel dingen goed gaan, wordt ook duidelijk waar verbeterpunten liggen. Daar kunnen we concreet mee aan de slag.

Goede begeleiding van studenten

Studenten zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding van docenten. Hiervoor zetten wij minimaal drie keer per jaar HARPA-gesprekken in. We organiseren begeleiding door mentoren in een klassikale setting en bellen studenten bij afwezigheid. We hebben deels kunnen voorzien in de behoefte van studenten aan een duidelijke structuur tijdens de lessen, maar dit kan nog beter. Docenten begeleiden elkaar en geven elkaar feedback. Daar blijven we op inzetten, want de docent is de belangrijkste schakel naar de student.

Internationale uitwisseling van studenten

Er is veel energie gestoken in de internationale uitwisseling van studenten. En met succes. Door de opleidingen van zeven verschillende landen op een bepaald moment in het jaar goed op elkaar af te stemmen, kan er drie weken lang een uitwisseling tussen studenten plaatsvinden. Dit doen we twee keer per jaar, waardoor er veel studenten en klasgenoten bij betrokken zijn. De hele klas leeft mee en de internationale ‘gasten’ worden echt op sleeptouw genomen. Een ontzettend leerzame ervaring voor een grote groep studenten. Ook het aantal studenten dat in het buitenland stage loopt, groeit.

Verbetering van excellentieprogramma’s

De excellentieprogramma’s zijn verbeterd en uitgebreid. Door een uitdagend(er) lesprogramma te bieden aan excellente studenten kunnen zij hun competenties meer inzetten en zichtbaar maken. Zo heeft de Nederlands Pitchkampioen lesgegeven aan een aantal groepen. De winnaar van die competitie doet mee aan de Skills-wedstrijden. Binnen deze programma’s wordt de lat hoog gelegd en zien we dat studenten die lat met elkaar nog hoger leggen. Een mooie ontwikkeling waar iedereen profijt van heeft.

Versterken van contacten met de regio

Om studenten de kans te bieden om echt binnen een bedrijf opgeleid te worden, hebben we het bedrijfsleven nodig. We komen steeds vaker bij bedrijven binnen waar we voorheen niet binnenkwamen, zoals het distributiecentrum van Lidl. Dit komt door de goede contacten die het docententeam heeft met de regio en door hierin te blijven investeren.

Herziene examinering in de praktijk

De herziene procedure van examinering in de praktijk is gerealiseerd. Begeleiders beoordelen niet meer de eigen studenten, waarmee de objectiviteit is gegarandeerd. Teams die de examinering in de beroepspraktijk laten plaatsvinden moeten steekproefsgewijs bij de examens aanwezig zijn om toe te zien op een correcte uitvoering. Tien procent van de examens wordt door een onafhankelijke waarnemer vanuit school bezocht.

Professionalisering

Er is op allerlei manieren gewerkt aan de professionele teamontwikkeling, zoals de succesvolle invoering van de sterrollen, docentstages, collegiale feedback en het volgen van opleidingen. Twee collega’s hebben de opleiding Gedragsspecialist afgerond en een collega volgt een Master Educational Needs.

Aangepast opleidingsaanbod

Studenten hebben nu de mogelijkheid om zich in het derde leerjaar te specialiseren in Ondernemerschap of Voorbereiding Ondernemerschap om de goede doorstroming naar het hbo mogelijk te maken.

Een greep uit de hoogtepunten

Deelname Skills-vakwedstrijd

Deelname aan de vakwedstrijd Skills, waarbij een van onze leerlingen zich heeft geplaatst voor de landelijke finale in maart. De organisatie hiervan is samen met team Heerhugowaard opgepakt. En met succes!

Internationale activiteiten

Internationale activiteiten in de klas met de buitenlandse studenten zorgen voor boeiend en leerzaam onderwijs.

Jaarresultaat 2015-2016 2014-2015 Norm
Verkoper 77,7% 82,3% 56,5%
Verkoopspecialist 79,4% 64,9% 65,3%
Ondernemer Detailhandel80,0% 75,0% 64,2%
Manager Retail 72,2% 66,7% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 380
Aantal studenten 1-10-2016 404
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 107
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 125
Vermindering uitval (BO + VAVO)
Uitval 2016-2017 51
Uitval 2015-2016 49
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-2017 voorlopige cijfers 21
Aantal 2015-2016 27
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,9
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 8,4
Begeleiding student door HC tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 8,1

Klachten:
Er is één klacht binnengekomen en die was ongegrond.

Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Hoorn

Dit heeft onze aandacht

Verdere ontwikkeling keuzedelen

Het verder ontwikkelen en programmeren van keuzedelen is belangrijk om studenten meer mogelijkheden te bieden, waarmee ze zich breder kunnen ontwikkelen. Onderdeel daarvan is een betere voorlichting. Daarnaast kijken we samen met andere sectoren of er keuzedelen zijn waar studenten van meerdere afdelingen en locaties en ook mensen uit het bedrijfsleven aan mee kunnen doen.

Verbeteren van het programma voor de niveau 4-opleiding Manager Retail

Onze opleidingen op niveau 2 en 3 bieden we al thematisch aan. De niveau 4-opleiding Manager Retail is nog niet thematisch opgebouwd. Daar gaan we aankomend jaar mee aan de slag.

Goede contacten met de regio

Contacten met grootwinkelbedrijven en winkeliersverenigingen in de regio versterken en de samenwerking met de beroepspraktijk verder intensiveren. Door regelmatig in gesprek te zijn over wat we voor elkaar kunnen betekenen, lukt het ons om deze wensen concreet door te vertalen naar onze opleidingen en lesprogramma’s. Zo worden er al regelmatig gastlessen verzorgd door bedrijven en dat gaan we meer inzetten. Daarnaast willen we meer met studenten naar de bedrijven toe. Een sterk netwerk draagt hier zeker aan bij.

Periodieke groepsevaluaties

De periodieke groepsevaluaties over de lesopbouw lopen goed. Op het gebied van ‘het onderwijsklimaat in de klas’ doen we dit wel, maar nog niet structureel. Dat gaan we oppakken.

Vergroten onderlinge betrokkenheid

Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van de verschillende opleidingen, niveaus en locaties is een continu proces waarin goede stappen zijn gemaakt, maar dit kan altijd beter. Dit draagt ook bij aan de doelstelling om efficiënter te werken. Een ander belangrijk punt van aandacht voor het team en de sector.

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Hoorn

Dit zijn onze ambities

Studentenfeedback

Feedback van studenten, bijvoorbeeld over de manier van lesgeven is belangrijk om onze onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. Om deze informatie op te halen, willen we minimaal twee keer per jaar een feedbackmoment tussen docenten en studenten laten plaatvinden. Dit kan op verschillende manieren, als het maar goed en structureel gebeurt. De studentenlunches die al plaatsvinden werken bijvoorbeeld goed om met studenten in gesprek te gaan.

Innovaties van de nieuwe lesmethode

Meer gebruik maken van de innovaties van de nieuwe lesmethode. Een kwalitatief goede methode waar nog meer uit te halen is. Zo kunnen we met behulp van De Handelsroute en uitdagende projecten en opdrachten, thema’s vakoverstijgend terug laten komen in de verschillende lessen. Ook gaan we aan de slag met het ontwikkelen en inzetten van meer verschillende werkvormen in de lessen. Dit maakt het onderwijs uitdagender en leuker voor studenten.

Oud-studenten meer betrekken

Door een sterk netwerk met oud-studenten op te bouwen (vooral als ze net zijn afgestudeerd) willen we ze betrokken houden bij de opleiding. Niet alleen om ze een actieve rol te laten spelen in de lessen, maar ook omdat zij goed weten welke wensen studenten hebben. Die kennis kunnen we goed gebruiken om uitdagend onderwijs te blijven bieden.

Docentstages

De docentenstages zullen worden voortgezet. Daarbij is de onderlinge samenwerking en betrokkenheid tussen bedrijven en docenten belangrijk om echt een bijdrage te kunnen leveren aan specifieke lessen. We zien dat de goede BPV-organisatie hier al aan bijdraagt en maken daar dankbaar gebruik van.

Database praktijkopleiders

BPV-consulenten zijn bezig met het invoeren van alle BPV-gegevens in één database (Teamleader). Dit geeft een goed overzicht van de kwaliteit van onze beroepspraktijkvorming en hoe wij hierop kunnen sturen.

Kansen onderzoeken

De ontwikkelingen in het onderwijs én in de retailbranche gaan ontzettend snel. Dit biedt kansen. Wij onderzoeken verschillende modellen waarbij ‘de beleving van het vak’ en ‘de integratie van theorie en praktijk’ een grote rol speelt. Hoe ziet ons ideale onderwijs er over drie jaar uit en wat moeten wij daarvoor doen? Hoe moeten onze opleidingsfaciliteiten er dan uitzien? Wat zijn de behoeften van studenten? Wat verwachten studenten, docenten en bedrijven van elkaar? Onze ambitie is om dit aankomend jaar goed te onderzoeken, zodat we hierop kunnen anticiperen.

Dit vinden onze studenten

Detailhandel Hoorn

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

Studenten geven aan dat ze de projecten waar ze mee bezig zijn op school, goed kunnen vertalen naar de praktijk en dat ze deze ook goed kunnen gebruiken in hun leerbedrijf.

Ze gaan met plezier naar school en vinden het prettig dat ze voor een deel hun eigen tempo kunnen bepalen (BBL). Wel vinden ze het lastig dat de verslagen die ze moeten maken, zo gedetailleerd moeten zijn.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016 JOB
Tevredenheid student Onderwijs  5,8 6,4
Tevredenheid student Begeleiding 6,2 6,5
Tevredenheid student Organisatie 5,5 6,3
Eindcijfer BPV-student 6,9 7,4
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,3
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 2,7
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,0
Tevreden over de omgang met klachten? 3,0

 QUOTES
“Goede sfeer en de materialen sluiten goed aan bij de praktijk.”
“Er is veel contact tussen studenten en docenten.”

Detailhandel Heerhugowaard - Inleiding

Detailhandel Heerhugowaard

Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling en invoering van het nieuwe onderwijsprogramma voor Detailhandel. En met succes. Docenten van beide locaties (Heerhugowaard en Hoorn) hebben dit proactief opgepakt en gaan dit samen verder ontwikkelen en verfijnen. De studententevredenheid laat een sterke verbetering zien en ook docenten zijn meer tevreden over hun werk en de organisatie.

Het team heeft gewerkt aan de professionaliteit door het volgen van opleidingen, docentstages, de invoer van sterrollen en de organisatie van studiedagen voor en door docenten. De herziene procedure van examinering in de praktijk werkt goed en er wordt hard gewerkt om alle BPV-gegevens in één database in te voeren, zodat we dit goed kunnen monitoren. De succesvolle deelname aan de Skills-vakwedstrijd, ‘oud en nieuw’ excursies naar Museum Broekerveiling en Bataviastad en een excursie naar de kerstmarkt in Antwerpen waren enkele hoogtepunten voor studenten en docenten. Een jaar vol positieve ontwikkelingen voor Detailhandel Heerhugowaard. Een lijn die we aankomend jaar gaan voortzetten.

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Heerhugowaard

Pascal Milhous, Opleidingsmanager Detailhandel Heerhugowaard: ‘Ik ben trots op de cultuurverandering die ontstaat in onze organisatie, op de nieuwe manier waarop we naar het onderwijs kijken en hoe we samen dingen oppakken. De sfeer binnen het team is goed. Nieuwe collega’s worden goed opgenomen en ondersteund. Collega’s zijn er écht voor elkaar en dat heb je nodig, want we willen gewoon goed onderwijs leveren dat aansluit op de beroepspraktijk én op de behoeften van studenten. Dat is waar het om draait’.

Dit hebben we gerealiseerd

Kwaliteit van onderwijs

Door het bieden van een gegarandeerd en uitvoerbaar onderwijsprogramma willen we de student zo goed mogelijk voorbereiden op de praktijk en eventueel vervolgonderwijs. Om dit te realiseren is er met de komst van de nieuwe keuzedelen en kwalificatiedossiers echt met een nieuwe bril naar het onderwijs gekeken. Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling en invoering van het nieuwe onderwijsprogramma voor Detailhandel. Docenten van beide locaties (Heerhugowaard en Hoorn) hebben dit goed en proactief opgepakt en gaan dit samen verder ontwikkelen en verfijnen.

Studententevredenheid onderwijs

In het schooljaar 2016/2017 is de studententevredenheid gedaald. Het team heeft te maken gehad met veranderingen in personeelssamenstelling en met ziekte. Hierdoor moesten veel lessen opgevangen worden. Intern onderzoek over de eerste periode van het schooljaar 2017/2018 laat een sterke verbetering zien van de studententevredenheid. Studenten waarderen docenten met een ruim voldoende. In dit onderzoek krijgen docenten op tien verschillende punten cijfers van studenten. Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit goed monitoren, want de focus ligt echt op de les. In de derde periode wordt dit interne onderzoek herhaald en ook dan verwachten we positieve resultaten. De verwachting is dat we deze positieve resultaten terugzien in de JOB-enquête 2018.

Eén opleiding, twee teams

Er is veel meer verbinding tussen team Heerhugowaard en team Hoorn. We zoeken steeds meer de samenwerking op en kijken goed hoe we het onderwijsprogramma kunnen afstemmen. Het resultaat is dat er echt één opleiding ontstaat die op twee locaties wordt aangeboden. Deze lijn gaan we voortzetten.

Herziene examinering in de praktijk

De herziene procedure van examinering in de praktijk is gerealiseerd. Begeleiders beoordelen niet meer de eigen studenten, waarmee de objectiviteit is gegarandeerd. Teams die de examinering in de beroepspraktijk laten plaatsvinden moeten steekproefsgewijs bij de examens aanwezig zijn om toe te zien op een correcte uitvoering. Tien procent van de examens wordt door een onafhankelijke waarnemer vanuit school bezocht.

Database praktijkopleiders

BPV-consulenten zijn bezig met het invoeren van alle BPV-gegevens in één database (Teamleader). Dit geeft een goed overzicht van de kwaliteit van onze beroepspraktijkvorming en hoe wij hierop kunnen sturen.

Professionalisering

Met het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsprogramma heeft er ook een belangrijke professionaliseringsslag plaatsgevonden. De samenstelling van het team is veranderd met een positieve invloed op de professionele houding. Collega’s kijken in het algemeen positiever tegen het werk en de organisatie aan en zijn meer tevreden. Dit zien we ook terug in de cijfers uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Docenten hebben stage gelopen in de praktijk, een waardevol middel dat we elk jaar gaan inzetten. Er is een collega die een Master Pedagogiek volgt en drie collega’s zijn bezig om hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) te halen.

Invoering sterrollen

Door te werken met sterrollen zien we de mentaliteit veranderen en wordt verantwoordelijkheid genomen. Collega’s stellen vragen aan elkaar in plaats van aan het management. Eigenaarschap wordt meer gepakt, er wordt intensiever samengewerkt met andere teams en kennis wordt gedeeld. Nieuwe collega’s worden snel opgenomen in het team en goed ondersteund.

Eeen greep uit de hoogtepunten

Deelname Skills-vakwedstrijd

Als onderdeel van het excellentieprogramma hebben wij voor het eerst deelgenomen aan de vakwedstrijd Skills. De organisatie hiervan is door beide locaties samen opgepakt. En met succes: een student uit Hoorn zich heeft geplaatst voor de landelijke finale in maart.

‘Oud en nieuw’ excursies

Collega’s hebben in de introweek twee excursies georganiseerd om studenten kennis te laten maken met de retailbranch door ‘oud’ en ‘nieuw’ met elkaar te verbinden. De bezoeken aan Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk en Batavia Stad in Lelystad, een fashion outlet met meer dan 150 prachtige winkels, waren de moeite waard.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Verkoper 78,9% 78,9% 56,5%
Verkoopspecialist 96,7% 69,8% 65,3%
Ondernemer Detailhandel 71,4% 50,0% * 64,2%
Manager Retail 84,2% 78,9% 64,2%

* Dit betreft drie studenten. Deze opleiding wordt niet meer aangeboden

Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 332
Aantal studenten 1-10-2016 329
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 103
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 88
Vermindering uitval
Uitval 2016-2017 38
Uitval 2015-2016 39
Afname voortijdig schoolverlaten
Aantal 2016-2017 voorlopige cijfers 27
Aantal 2015-2016 18
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven7,3
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven7,9
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven7,6

Klachten

Er kwamen vijf klachten binnengekomen; vier over professionaliteit van docenten en één over de informatievoorziening.

Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Heerhugowaard

Dit heeft onze aandacht

Blijven professionaliseren

Bijvoorbeeld door een verdere verbetering van het onderwijsprogramma, door het vergroten van eigenaarschap binnen het team en door nog meer te denken in mogelijkheden en kansen. Efficiënt werken is ook een aandachtspunt voor aankomend jaar, zoals ook uit het medewerkerstevredenheidonderzoek blijkt.

Ontwikkelingen in de retailbranche

Hoe kunnen wij meebewegen met alle ontwikkelingen in de retailbranche die elkaar zo snel opvolgen? Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs, zodat wij studenten opleiden die in de dan bestaande praktijk hun plek vinden. Dat is een mooie uitdaging die onze aandacht heeft.

Collegiale consultatie

De ambitie om meer van elkaar te leren door collegiale consultatie is afgelopen jaar door de krappe bezetting niet voldoende van de grond gekomen. We kunnen nog meer van elkaar leren. Daar moeten we tijd voor maken en dat gaan we aankomend jaar doen.

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Heerhugowaard

Dit zijn onze ambities

Contextrijk eigenzinnig onderwijs bieden

Hoe kunnen wij ons onderwijs meer ‘in de context’ verzorgen? Op locatie, in de praktijk en andersom meer praktijkmensen binnen de school halen? Dat is waar we plannen voor aan het ontwikkelen zijn om zo samen het best mogelijke onderwijs te bieden, wat bovendien ook leuker is voor studenten.

Studententevredenheid verbeteren

De studententevredenheid op onderwijs, begeleiding en organisatie verbeteren. De ambitie is om in maart 2018 een ruim voldoende te scoren.

Dit vinden onze studenten

Detailhandel Heerhugowaard

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

Studenten zijn tevreden over de docenten, zij vinden dat de docenten veel weten over hun vak, dat het contact met de docenten prettig verloopt en dat de docenten helpen als dit nodig is Ook zijn zij tevreden over hun mentor en hun consulent. Zij ervaren dat deze de tijd nemen voor studenten. Ook over facilitaire zaken zijn de studenten tevreden: het is netjes en schoon in het gebouw en in de lokalen is alles goed geregeld.

De studenten vinden het gezellig op school. ?Minder tevreden zijn de studenten over de volgende zaken: het inzien van hun resultaten in ELO, de afwisseling binnen de lessen en de aanmelding voor examens die niet soepel en snel verloopt. Zij vinden het lesmateriaal niet modern en aantrekkelijk, zij worden onvoldoende uitgedaagd en er wordt niet voldoende interactief les gegeven.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016 JOB
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 5,4 6,2
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,0 6,3
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 5,3 6,1
Eindcijfer BPV-student in JOB 2016 6,1 7,4
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,2
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 2,4
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,0
Tevreden over de omgang met klachten? 2,8

QUOTES

“De docenten hebben veel kennis van de praktijk doordat ze in de detailhandel hebben gewerkt.”

“Sommige docenten zijn heel betrokken bij de studenten. En de school ziet er leuk uit.”

Horeca - Inleiding

Horeca

Team Horeca doet het goed en kijkt terug op een mooi jaar. Met professionele onderwijsfaciliteiten, excellentieprogramma’s, masterclasses, excursies en het bieden van veel uitdaging in het onderwijs houden wij de kwaliteit hoog. De opleidingen scoren dan ook ver boven de landelijke norm. Het internationaliseringsprogramma is goed op orde, waardoor veel studenten in het buitenland stage lopen en er regelmatig uitwisselingen plaatsvinden.Lesprogramma’s zijn beter op elkaar afgestemd en de BPV-begeleiding is verbeterd.

De studenten- en bedrijventevredenheid is ruim voldoende. De kookwedstrijd ‘No Food Waste’ en het jaarlijkse Galadiner waren dit jaar twee hoogtepunten voor studenten én docenten. Het project Foodtruck draait succesvol en is een aanwinst voor de opleiding. Ondanks dat de groei van het aantal studenten voor het eerst sinds zes jaar is gestabiliseerd, zijn de opleidingen Horeca nog steeds erg in trek. De stabilisatie komt vooral door de nieuwe inrichting van de opleidingen, waarbij flexibele in- en uitstroom niet meer mogelijk is. Er zijn goede stappen gezet in de verdere professionele ontwikkeling van ons onderwijs, bijvoorbeeld door inzet van structurele collegiale feedback en door regelmatig met studenten in gesprek te zijn over ‘de ideale les’. De levert waardevolle input op waarmee we kunnen blijven verbeteren.

Dit hebben we gerealiseerd

Horeca

Ronald Mulder, Opleidingsmanager Horeca: ‘Horeca wordt zowel binnen als buiten de sector vaak genoemd als voorbeeld. Deze goede uitstraling is iets om trots op te zijn. De betrokkenheid van het team, stuk voor stuk collega’s uit de horeca met passie voor het vak, speelt daarin een belangrijke rol. Er zijn weinig personele wisselingen. Twee collega’s zijn met pensioen gegaan, waar twee nieuwe enthousiaste collega’s voor in de plaats zijn gekomen. Tot slot ben ik trots op het feit dat afgelopen jaar de nieuwe lesmethode in alle opleidingen met succes is ingezet. Met de nieuwe kwalificatiedossiers is er gekozen voor een kant-en-klaar lesprogramma en dat loopt goed’.

Dit hebben we gerealiseerd

Verbetering BPV-begeleiding

De BPV-begeleiding is verbeterd door inzet van een relatiemanagementsysteem (Teamleader), meer bezoeken van BPV-begeleiders en door leermeesters nog meer te betrekken bij de opleiding. Het resultaat is dat er zichtbaar en merkbaar vaker contact is geweest. In het verleden kregen we regelmatig de opmerking: ‘we zien de school nooit’. De reacties (o.a. uit de BPV-enquête) zijn nu positiever. Niet alleen het aantal bezoeken en de inhoud van de bezoeken is verbeterd. Ook de bereikbaarheid en contacten met de school worden hoger gewaardeerd.

Structurele collegiale feedback

In het jaarrooster plannen we vier momenten aan het eind van elke periode waarin collegiale feedback op basis van onderlinge lesbezoeken plaatsvindt. Hierdoor heeft dit een structurele plek gekregen in ons dagelijkse werk.

Waardevolle studentenfeedback

Feedback van studenten is ontzettend waardevol om onze professionaliteit te verhogen. Aan het eind van elke periode hebben alle docenten feedback gevraagd, gekregen en besproken over ‘de ideale les’. In een inspirerende collegiale feedbacksessie hebben collega’s hun ervaringen gedeeld en zijn concrete vervolgafspraken gemaakt. Een speerpunt voor de hele sector en het Horizon College. Met elkaar en studenten kijken wat wél en wat niet werkt. Wat goed werkt zijn bijvoorbeeld korte instructies van maximaal tien minuten, afwisseling in werkvormen, interactie en met demo’s en proeverijen de andere zintuigen prikkelen. Dit zijn een aantal ingrediënten voor ‘een ideale les’. Omdat dit een continu proces is, gaan we hierover minimaal een keer per periode in gesprek.

Eenduidige informatievoorziening naar studenten

Om goede eenduidige informatie aan studenten te kunnen geven is er een gezamenlijk uur in het weekrooster opgenomen, waarin mentoren inhoudelijk afstemmen wat er met studenten gedeeld wordt. Een aanpak die werkt. Die houvast geeft aan studenten en (nieuwe) docenten.

Afstemmen en verfijnen lesprogramma

Wij werken continu aan het verfijnen van lesprogramma’s en de inhoud. In een driedaagse werksessie is het hele team met elkaar aan de slag gegaan om jaarlijnen, lessen en toetsen te ontwikkelen en af te stemmen.

‘Wat is een goede les met feedback naar leerlingen’

Tijdens een studiedag onder leiding van een onderwijsdeskundige is het team aan de slag gegaan met het thema ‘goede feedback aan leerlingen’. Een boeiende dag die veel inzichten en concrete tools heeft opgeleverd om onze didactiek en pedagogiek te versterken.

Sectorbrede praktijkopleidersdag

Afgelopen jaar is er een sectorbrede praktijkopleidersdag georganiseerd in het AFAS Stadion, waar zo’n 330 gasten aanwezig waren. Doel hiervan was om de binding met het bedrijfsleven te versterken en om praktijkbegeleiders en leermeesters te bedanken voor het opleiden van onze studenten. Een geslaagde dag met positieve reacties en goede feedback vanuit de bedrijven. 4 juni 2018 krijgt dit een vervolg op onze eigen locatie in Heerhugowaard waar alle faciliteiten ‘in huis’ zijn om er weer een succes van te maken: het Atrium, professionele horecafaciliteiten (én studenten) en voldoende ruimte voor de workshops.

Foodtruck-project groot succes

Het Foodtruck-project is een groot succes. De ‘zelfverbouwde’ foodtruck is sinds september in gebruik en wordt ingezet in het lesprogramma van het derde jaar van de opleiding Ondernemer Horeca. De reacties van studenten en collega’s zijn erg enthousiast. Elke vrijdag kunnen studenten zelf bepalen wat ze gaan verkopen, waarbij er een gezonde competitie om de hoogste omzet is ontstaan. Ook tijdens open dagen en voorlichtingsdagen bij andere scholen wordt de foodtruck ingezet. Een aanwinst voor de opleiding!

Verbetering werkoverleg

Om nog meer ervaringen uit te wisselen en beter op de hoogte te zijn van zaken die spelen binnen het team, de sector en het Horizon College als geheel, vindt er nu werkoverleg plaats op meerdere gebieden (o.a. BPV, mentor, instructeurs) en in kleinere groepjes. Dit werkt goed. Daarnaast is er elke zes weken een (grote) teambijeenkomst.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN

Horeca kookwedstrijd ‘No Food Waste’

In samenwerking met het culinaire vakblad Saisonnier is er een kookwedstrijd georganiseerd om studenten bewust te maken van de hoeveelheid voedsel die weggegooid wordt. Degene met het minste afval en het mooiste menu was de winnaar. Studenten gingen hier heel creatief mee om en dit leverde naast bewustzijn over voedselverspilling een mooie reportage in het magazine op. 

Jaarlijks Galadiner

Met inzet van ruim 100 leerlingen was het jaarlijkse Galadiner voor zo’n 280 gasten weer een succes. Een mooie culinaire avond met artiesten en een veiling, waarvan de opbrengst naar het goede doel ging. In dit geval Stichting Kinderen van de Voedselbank.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Gastheer/Gastvrouw 68,5% 75,0% 56,5%
Kok 65,5% 78,4% 56,5%
Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw 66,7 % 80,8% 65,3%
Zelfstandig Werkend Kok 76,5% 87,5% 65,3%
Horeca ondernemer 87,5% 90,2% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 608
Aantal studenten 1-10-2016 665
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 161
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 214
Vermindering uitval
Uitval 2016-2017 53
Uitval 2015-2016 66
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-2017 23
Aantal 2015-2016 32
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,4
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 6,5

Klachten

Er zijn 5 klachten binnengekomen; drie voor de examencommissie, één over de Beroeps Praktijkvorming en één was ongegrond.

Dit heeft onze aandacht

Horeca

Dit heeft onze aandacht

Vermindering werkdruk bij het team

In samenwerking met een extern bureau zijn we in gesprek met collega’s om te onderzoeken wat zij precies ervaren en waar dit aan kan liggen. Het doel van dit onderzoek is om tot een concreet plan van aanpak te komen om de werkdruk te verminderen en dit vervolgens te implementeren. Binnen het actieteam Werkstress, goed & gezond werken gaan we hiermee actief aan de slag.

Kwaliteit van examinering

Het verbeteren en professionaliseren van onze examinering geldt voor de hele sector. Binnen het team Horeca loopt er veel goed, maar op een aantal vlakken kan dit beter. Denk aan de organisatie van theoretische examens en de afwikkeling van examens. Daar gaan we aankomend schooljaar mee aan de slag.

Dit zijn onze ambities

Horeca

Dit zijn onze ambities

Verbouwing A-keuken

De verbouwing van de A-keuken is vooral gericht op Arbo en HACCP-technische verbeteringen. Deze zijn niet zo urgent, daarom is dit plan doorgeschoven naar 2019. Dit geeft ons mooi de gelegenheid om de mogelijkheden en regelgeving rondom elektrisch (duurzaam) koken te onderzoeken.

Koksopleiding met UWV starten

Een koksopleiding in samenwerking met partijen als het UWV starten. De mogelijkheden daartoe zijn we aan het onderzoeken. We gaan eerst inventariseren bij het bedrijfsleven of hier behoefte aan is en of er draagvlak is om de opleiding samen vorm te gaan geven.

Meer verbinding tussen Horeca-teams

We streven ernaar de teams Horeca Heerhugowaard en Horeca Purmerend nog meer verbinding laten maken. Per 1 januari 2018 vallen de twee teams onder één opleidingsmanager. De onderlinge samenwerking was al goed, maar in deze nieuwe structuur kunnen we nog beter afstemmen, makkelijker schuiven en elkaar goed ondersteunen.

Dit vinden onze studenten

Horeca

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

Studenten zijn tevreden over de begeleidingen, omdat docenten veel kennis hebben over het vak, goed lesgeven en omdat de vakken interessant zijn. Ze zijn erg te spreken over het lesmateriaal in de keuken en het restaurant. Ze vinden dat er veel uitdaging en afwisseling in de lessen is en ze leren veel van hun medestudenten door het 3-2-1-systeem (ouderejaars begeleiden de jongerejaars).

Studeren in het OLC vinden ze prettig, er zijn voldoende computers en de medewerkers zijn behulpzaam. Ook zijn er zaken waar ze minder tevreden over zijn. Zo is er behoefte aan instructies over het gebruik van ELO en de uitleg over het digitale BPV-handboek is onvoldoende. Sommige studenten vinden dat zij lange dagen met te weinig pauzes hebben. BOL-studenten geven aan dat zij soms drie tot vier uur aaneengesloten dezelfde docent hebben bij AVO-vakken. Dit maakt het moeilijk voor hen om hun aandacht bij de les te houden.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,7 6,7
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,3 6,7
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 5,9 6,5
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 7,5 7,6
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,6
Praten docenten met de groep over de manier van lesgeven 2,9
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,2
Tevreden over de omgang met klachten? 3,3

QUOTES

“De praktijklessen zijn hier op school elke week anders, daardoor leer je heel veel verschillende dingen, elke week wat nieuws.”

“Je leert veel over het beroep dat je krijgt met deze opleiding. Ze bereiden je ook goed voor op wat er komen gaat na deze opleiding en wat je kunt gaan doen qua vervolgopleiding.”

“Ik vind het goed dat ze de tweede- en de derdejaars de eerstejaars helpen met het begeleiden. Zo leer je goed leiding geven.”

“Genoeg hulp en genoeg informatie, je wordt altijd goed geholpen.”

Brood en banket - Inleiding

Brood en Banket

Brood & Banket kijkt terug op een bijzonder succesvol jaar vol positieve ontwikkelingen. In de splinternieuwe bakkerij en het nieuwe demonstratielokaal is het prettig werken voor studenten en docenten. Dit biedt ruimte voor groei in alle opzichten. Er zijn flink wat gediplomeerde studenten klaargestoomd voor de praktijk en tijdens wedstrijden als Skills Nederland en Chocolat Masters zijn mooie prestaties neergezet. Er is hard gewerkt aan de verdere professionele ontwikkeling van het team. En met succes. Het excellentieprogramma is uitgebreid en verbeterd. Door de goede samenwerking met het bedrijfsleven en vmbo-scholen zien we kansen voor uitbreiding van onze onderwijsactiviteiten. De nieuwe opleiding Boulanger niveau 4 is in ontwikkeling. De sectorale afstemming binnen AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) is verbeterd met sectorbrede afspraken als resultaat. De sectorbrede inzet op taal en rekenen werpt zijn vruchten af, wat terug te zien is in de resultaten.

Dit hebben we gerealiseerd

Brood en Banket

Ronald Rijkers, Opleidingsmanager Brood & Banket/AVO: ‘Het team zet zich gezamenlijk elke dag in om mooie resultaten te bereiken. Het Brood & Banket-team is onveranderd. Binnen team AVO is er een aantal personele wijzigingen geweest. Zo is er een collega met pensioen gegaan die is opgevolgd door een oud-student. Het is dié mix van ervaren docenten en jong elan die zo goed werkt. Ik ben dan ook trots op onze collega’s die vanuit bevlogenheid en liefde voor het vak startende beroepsbeoefenaars afleveren waar we trots op kunnen zijn. Tot slot ben ik trots op onze organisatie, waar een nieuwe beweging in gang is gezet die goed opgepakt wordt en waarmee we vooruit kunnen’.

Dit hebben we gerealiseerd

Nieuwe bakkerij en demonstratielokaal

De opening van de nieuwe bakkerij en het nieuwe demonstratielokaal was dit jaar ‘de kers op de taart’. Brood & Banket beschikt nu over een toekomstbestendige bakkerij, klaar voor de komende 15 jaar. Dit biedt ruimte voor groei in alle opzichten. De reacties van studenten en docenten zijn enthousiast. De ruimte, alle benodigde apparatuur en eigen werkplekken waar veilig, duurzaam en ergonomisch gewerkt kan worden. De bakkerij heeft het allemaal in huis en dat werkt prettig. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook tijdens de eigen praktijkexamens die hier afgenomen worden, want de bakkerij voldoet aan alle exameneisen.

Keuzegids Mbo en waardering studenten

Dit jaar is Brood & Banket op de vijfde plaats van de Keuzegids Mbo geëindigd. Een mooie prestatie, maar we blijven naar de top drie toewerken. De ambitie die wij nastreven dat studenten onze opleidingen waarderen met een 7 of hoger is behaald.

Verbeteren van het excellentieprogramma

In 2016 is het excellentieprogramma goed op de kaart gezet. Dit jaar is er gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen hiervan. De feedback die wij hebben opgehaald bij studenten, gastdocenten en collega’s is verwerkt in het programma van 2017/2018. Denk aan kleine verbeteringen in het programma en aanpassingen in de toelatingseisen. Hierdoor sluit het excellentieprogramma nog beter aan op de wensen, leerdoelen en de praktijk.

Excellentieprogramma Meestergezelroute

Naast het individuele excellentieprogramma/Skills-vakwedstrijden heeft Brood & Banket ook het excellentieprogramma Meestergezelroute ontwikkeld. De Meestergezelroute is uitgebreid van brood naar banket (patisserie). Hierbij worden alumni ingezet als workshopbegeleiders. Workshops van bekende oud-studenten zoals Robin Hoedjes (in 2015 uitgeroepen tot beste patissier van Nederland) en Menno Spataro maken veel indruk op de studenten. Er zijn boeiende masterclasses gegeven door Meester Patissiers en Boulangers zoals Hidde de Brabander en Robèrt van Beckhoven, waarbij studenten onder begeleiding van ‘de Meesters’ zelf aan het werk gaan om hun patisserie of brood naar een hoger niveau te tillen. Op locatie of in de eigen praktijklokalen. Om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de opleiding hebben wij leermeesters, studenten en bedrijven uit de regio uitgenodigd voor een masterclass en een aansluitend diner. Het resultaat was een zeer boeiende dag waar 16 bedrijven aan hebben deelgenomen. Een groot succes dat aankomend schooljaar navolging krijgt met een uitbreiding voor patisserie.

Excursies vanuit loopbaanlessen

Vanuit de loopbaanlessen is er een excursie langs vier verschillende typen bedrijven uit de branche georganiseerd: van een eenpitter tot aan Beerse en Vomar. Studenten konden zo heel gericht kennismaken met wat ze met hun diploma op zak allemaal kunnen gaan doen. Aankomend schooljaar krijgt dit een vervolg met een uitbreiding voor patisserie.

Ontwikkeling Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

Alle AVO-docenten hebben een collectieve studiedag en een bijscholingsprogramma gevolgd. Kennis delen en afstemming van het curriculum waren belangrijke speerpunten. Ook is de samenwerking verbeterd, doordat collega’s elkaar beter weten te vinden. Door actief aan de slag te gaan met taal en rekenen (de rekenspecialist) en studenten een-op-eenbegeleiding te geven richting hun examen zien we positieve resultaten. Deze lijn willen we doorzetten en dit gaan we aankomend schooljaar tussentijds evalueren.

Ontwikkeling keuzedelen

Het zelf ontwikkelde keuzedeel Engels is een succes. De eerste twee groepen hebben dit onderdeel succesvol afgerond en ook aankomend jaar kunnen studenten dit keuzedeel weer volgen.

ELO Cum Laude

De elektronische leeromgeving Cum Laude is inmiddels volop in gebruik. Per periode worden hierin alle toetsen verwerkt. Studenten en ouders/verzorgers hebben nu altijd goed inzicht in vorderingen en studieresultaten. Alle docenten hebben hieraan meegewerkt door toetsen aan te leveren en het systeem te vullen.

100% homogene groepen binnen BOL

Binnen BOL zijn er nu 100% homogene groepen bij Brood & Banket.

Uitwisseling van studenten

Er is dit jaar een succesvolle uitwisseling geweest tussen studenten van Brood & Banket en Horeca. De intentie is er om dit uit te breiden naar andere keuzedelen die aansluiten bij een beroepsgroep. Zo kunnen studenten Brood & Banket economische vakken op niveau 4 volgen en kunnen Voedingsleer en Streekproducten bijvoorbeeld heel interessant zijn voor de opleiding Horeca en Facilitair. Een mooie kans voor studenten die meer uitdaging willen en hun horizon willen verbreden.

Docentstages houden kennisniveau hoog

Alle collega’s van Brood & Banket en AVO hebben dit jaar vanuit hun leervraag een docentstage volbracht. Belangrijk, want de ontwikkelingen binnen het vakgebied gaan razendsnel. Aankomend jaar gaan een aantal collega’s naar de Euro Pain in Parijs. Andere collega’s kiezen voor een een- of tweedaagse stage bij een leerbedrijf dichter bij huis. Mede door dit soort stages en het delen van de opgedane kennis houden wij het kennisniveau hoog. Van onze collega’s én onze studenten.

Nieuwe opleiding Boulanger niveau 4

Er wordt een arbeidsrelevantie-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet medio maart 2018 klaar zijn en vormt de basis voor verdere stappen, zoals het schrijven van een kwalificatiedossier. De geluiden zijn positief en als alles volgens plan verloopt start de nieuwe opleiding Boulanger niveau 4 in 2019-2020.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN

Voor de medewerkers van De Zonnebloem hebben onze studenten Brood & Banket brood en koekjes gebakken.

Blije gezichten en heerlijke koekjes waren het resultaat van een masterclass die de studenten van Brood & Banket hebben gegeven aan kinderen met een beperking.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Uitvoerend Bakker 88,0% 80,0% 56,5%
Zelfstandig Banketbakker 72,7% 77,3% 65,3%
Zelfstandig Broodbakker 83,3% 96,9% 65,3%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 126
Aantal studenten 1-10-2016 142
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 44
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 46
Vermindering uitval
Uitval 2016-2017 6
Uitval 2015-2016 7
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-20173
Aantal 2015-20164
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,7
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 7,5
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,2

Klachten

Er zijn twee klachten binnen gekomen; beide klachten gingen over de examinering.

Dit heeft onze aandacht

Brood en Banket

Dit heeft onze aandacht

Doordacht Lesgeven en collegiale feedback

In het kader van Doordacht Lesgeven blijven we inzetten op collegiale lesbezoeken en collegiale en studentenfeedback. Niet alle collega’s hebben een les van een andere collega bezocht en niet iedere student heeft het feedbackgesprek als zodanig ervaren. Daar is dus nog winst te behalen. Docenten zullen duidelijker aan studenten doorgeven waar de feedback is toegepast. De collegiale feedbackmomenten werken goed. In een vertrouwde omgeving bij elkaars lessen kijken, elkaar observeren en daarna samen de tips en tops bespreken is ontzettend waardevol.

Boeiend en leerzaam lesprogramma

We werken continu aan een hogere kwaliteit onderwijs. Het blijven ontwikkelen en uitbouwen van een boeiend en leerzaam lesprogramma is daar een onderdeel van. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar didactiek en zetten we gedurende het jaar een aantal feedbacktools in waarbij docenten en instructeurs persoonlijke feedback vragen aan studenten. Het leermoment zit vooral in het doorvragen, zodat we de feedback ook daadwerkelijk kunnen omzetten naar handelingen en kunnen doorvertalen, bijvoorbeeld naar het lesprogramma.

Passend onderwijs

Het onderwijs nog beter passend maken bijvoorbeeld door een begeleidingsprofiel te ontwikkelen en vast te stellen. Door te blijven evalueren met collega’s en studenten en te blijven werken aan een professionele cultuur, bijvoorbeeld bij het positief benaderen van studenten met gedragsproblemen. Maar ook door ruimte te bieden aan excellentie, onderwijs op maat en extra ondersteuning.

Intensivering onderwijs

Intensivering van het onderwijs en de ontwikkeling van keuzedelen zoals Voedingsleer, Streekproducten en Ondernemend Vakmanschap. Deze keuzedelen gaan in de derde periode van start en er is veel animo voor.

Dit zijn onze ambities

Brood en Banket

Dit zijn onze ambities

Werken aan de teamvisie

Een eerste goede aanzet tot een breed gedragen teamvisie in het verlengde van de organisatievisie staat op papier. Dit gaan we verder ontwikkelen en implementeren in ons dagelijkse werk.

Uitdagende lesvormen en groepsopdrachten

Studenten willen meer uitdagende projecten en projectmatig werken. Met die feedback zijn we al aan de slag gegaan en dit blijven we doen. Een ander doel is het verder uitbreiden van de inzet van alumni tijdens demo’s en andere onderwijsgerelateerde zaken.

Samenwerking met het vmbo intensiveren

De samenwerking/pilot met het PCC is begin dit jaar gestart. Het nieuwe profiel Bakken binnen het vmbo kunnen leerlingen van het PCC nu bij ons volgen. Doel is om kennis en ervaringen met elkaar te delen en de samenwerking met meerdere vo-scholen aan te gaan en te intensiveren.

Uitbreiding onderwijsactiviteiten

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze onderwijsactiviteiten uit te breiden. Denk aan contractonderwijs en het binnenhalen van praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven. Hiervoor zijn we gestart met het ophalen van wensen die er leven binnen BAC (Bedrijfsadvies Commissie). Aan welke opleidingen hebben ondernemers en hun personeel behoefte? Hierop kunnen we inspelen en ons onderwijs zo toekomstbestendig maken.

Dit vinden onze studenten

Brood en Banket

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

Studenten geven aan dat ze tevreden zijn over de begeleiding, persoonlijke aandacht en de kennis van de docenten. Studenten hebben aangegeven dat ze meer afwisseling in de lessen willen, daarnaast willen ze meer uitgedaagd worden en ze willen werken met projecten.

Tijdens de lessen burgerschap geven de studenten er de voorkeur aan om meer zelf te debatteren en te discussiëren. In de rekenles willen ze een instructie moment. Bij het keuzedeel Engels meer differentiëren in verband met de niveauverschillen in de groep.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016
Tevredenheid student onderwijs 6,6 6,7
Tevredenheid student begeleiding 6,7 6,8
Tevredenheid student organisatie 6,2 6,6
Eindcijfer BPV-studenten 7,5 7,9
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-puntschaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,6
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 2,9
Studenten zien ons als klantgericht (5-puntschaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,3
Tevreden over de omgang met klachten? 3,3

QUOTES

“De opleiding is enorm leuk. Er wordt ons ruim voldoende technieken aangeleerd. Daarnaast is het ook leuk dat Handel samenwerkt met ons en met de Horeca.”

“Er wordt op een leuke manier lesgegeven. Hierdoor is het leuk om naar school te gaan.”

“Als docenten en Horizon College doen wij er alles aan om studenten het gevoel te geven dat zij ertoe doen. Zo bleek uit de studentenenquête dat studenten het belangrijk vinden dat er bij afwezigheid een signaal vanuit school komt dat ze gemist worden. Daarom zetten wij nu dagelijks een medewerker in die de afwezigen nabelt.”

Facilitaire dienstverlening - Inleiding

Facilitaire Dienstverlening

Afgelopen jaar heeft Facilitaire Dienstverlening weer belangrijke stappen gezet in het verhogen van de onderwijskwaliteit. De invoering van het Didactcafé is een mooi teaminitiatief. Hiermee is didactiekontwikkeling een structureel onderdeel van onze studiedagen geworden. De invoering van de sterrollen binnen het team is een feit en zal moeten gaan leiden tot werkdrukvermindering en spreiding van verantwoordelijkheden. Er is een hoge tevredenheid bij bedrijven en praktijkopleiders zijn nauw betrokken bij de examinering. De nieuwe keuzedelen draaien goed en dit gaan we verder ontwikkelen en uitbouwen. De examencontrole binnen leerbedrijven is geïntensiveerd en dit proces moet verder geborgd worden. De lesprogramma’s zijn goed op orde en de leerlijnprogrammering in ELO Cum Laude is op niveau. Collega’s wisselen steeds meer kennis en ervaring uit en zijn continu met elkaar in gesprek over hoe we studenten uitdagend onderwijs kunnen bieden. Wel kan er meer ingezet worden op het gebruik van sociale media en multimediatools in de lessen. We gaan het bedrijfsleven en oud-studenten steeds meer betrekken bij de lessen. Bedrijfspitches, buitenschoolse projecten en een tweede externe praktijklocatie waar studenten in de echte praktijk leren en werken zijn enkele hoogtepunten voor studenten en docenten Facilitaire Dienstverlening.

Dit hebben we gerealiseerd

Facilitaire Dienstverlening

Han Weel, Opleidingsmanager Facilitaire Dienstverlening: ‘Ik ben trots op de hoge mate van betrokkenheid en inzetbaarheid van teamleden bij personele problemen. De bedrijven waar wij mee samenwerken zijn tevreden en activiteiten als de Bedrijvencarrousel en de buitenschoolse projecten met studenten maken ons onderwijs niet alleen uitdagend, leerzaam en leuk voor studenten, maar zeker ook voor ons als docenten’.

Dit hebben we gerealiseerd

Kwaliteit van opleiden

Studenten waren het afgelopen jaar tevreden over het onderwijs (6,5) en over de organisatie (6.3). De hoge tevredenheid bij bedrijven (>7) en een voldoende jaarresultaat voor niveau 2 (87%) en niveau 4 (70%) zijn goede resultaten. Er was een gelijkblijvend aantal studenten en op jaarbasis waren er drie klachten. Er was een hoge betrokkenheid van praktijkbegeleiders bij examinering in de BPV. De invulling van de lesprogramma’s is goed op orde en de leerlijnprogrammering in ELO Cum Laude is op niveau.

Ontwikkeling keuzedelen

Het afgelopen jaar zijn nieuwe keuzedelen voor het tweede leerjaar succesvol ontwikkeld en ingezet. De keuzedelen doorstroom hbo, duurzaamheid, evenementenorganisatie, ondernemend vakmanschap en Engels zijn in ontwikkeling.

Werken aan professionaliteit

Didactiek is een structureel onderdeel geworden tijdens de studiedagen, die we anders hebben ingericht. In het zogenaamde Didactcafé bespreken we casuïstiek rondom didactiek en volgen we trainingen op didactisch niveau. Verdere professionalisering door meer gebruik te maken van sociale media en multimediatools in de lessen blijft een streven voor aankomend jaar. Daarbij zijn zelfstudiemodules voor docenten belangrijk om snel kennis op te kunnen doen. De gezamenlijke ontwikkeling en het experimenteren met verschillende werkvormen komt de groepsdynamiek ten goede.

Invoering sterrollen

Binnen een (klein) team is aandacht voor taakuitvoering, wederzijdse verwachtingen en werkdruk belangrijk. De toedeling van vijf verschillende sterrollen binnen het team moet hierin verbetering brengen. Het gewenste effect moet nog blijken. Dit gaan we eind 2018 evalueren.

Examencontrole en borging

Facilitaire Dienstverlening heeft complexe examens die in het leerbedrijf worden afgenomen. De examencommissie stelt hieraan strenge eisen. Wij moeten controleren of het examenproces goed loopt. Met de invoering van de examencontrole binnen leerbedrijven is dit gerealiseerd. Het goede contact met Stichting Examenwerk heeft ons veel duidelijkheid verschaft en hieraan bijgedragen. De borging van de praktijkexamens bij leerbedrijven heeft nog verdere aandacht nodig. Daar gaan we in het voorjaar van 2018 mee aan de slag.

Goede onderlinge samenwerking

Er is een duidelijke groei te zien in het samen optrekken bij ontwikkelingen. Een positieve ontwikkeling die de professionaliteit bevordert. Collega’s wisselen steeds meer kennis en ervaring uit en gaan met elkaar in gesprek over het verbeteren van ons onderwijs.

Versterken samenwerking met de branche

Het streven om het bedrijfsleven en oud-studenten meer te betrekken bij de lessen is gehaald. Door de samenwerking te intensiveren is het gelukt om een aantal succesvolle activiteiten te organiseren, zoals de Bedrijvencarrousel en pitches van leerbedrijven en oud-studenten over hun ervaringen in de praktijk en met vervolgstudies.

Nieuwe externe praktijklocatie

De receptie bemannen, ramen wassen, de logistiek of catering regelen in een echte praktijksituatie is ontzettend leerzaam voor onze studenten. Dit gebeurde al bij woonzorglocatie Zuyder Waert in Heerhugowaard. Deze succesvolle samenwerking is uitgebreid met een tweede externe praktijklocatie: het woonzorgcentrum van De Pieter Raat Stichting. Een mooie aanwinst voor ons praktijkonderwijs.

Passend onderwijs

Door structureel studentenoverleg in onze werkoverleggen verbreden wij onze kennis over passend onderwijs en is goed onderling overleg over studenten met ‘bijzonderheden’ mogelijk.

Buitenschoolse projecten met studenten

Buitenschoolse projecten met studenten, zoals het schoonmaken bij scholen en het verzorgen van een kerstdiner bij een zorginstelling zijn ontzettend leuk en leerzaam. Studenten van de niveau 4-opleiding sturen deze projecten aan, wat erg goed is voor hun ontwikkeling als aankomend leidinggevende. Deze buitenschoolse projecten zijn een succes en blijven wij inzetten om studenten zo veel mogelijk in de praktijk te laten leren.

Nieuw opleidingsfilmpje

Om meer nieuwe studenten te werven is er begin 2017 een nieuw opleidingsfilmpje voor Facilitaire Dienstverlening gemaakt. Dit filmpje geeft een goed beeld van de huidige opleiding en is te zien op de website van het Horizon College.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Facilitair Medewerker 85,0% 87,5% 56,5%
Facilitair Leidinggevende 86,1% 70,2% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 171
Aantal studenten 1-10-2016 176
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 65
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 60
Vermindering uitval
Uitval 2015-2017 20
Uitval 2014-2016 9
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-2017 8
Aantal 2015-2016 2
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,4
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 8,0
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,8

Klachten

Er zijn twee klachten binnengekomen; beide klachten gingen over professionaliteit.

Dit heeft onze aandacht

Facilitaire Dienstverlening

Dit heeft onze aandacht

Samenwerking met andere niveau 2-opleidingen

We moeten de ontwikkelingen binnen het onderwijs goed blijven volgen en mogelijkheden onderzoeken voor een samenwerkingsverband met andere niveau 2-opleidingen binnen het Horizon College.

Tweede locatie voor Facilitaire Dienstverlening

De mogelijkheid onderzoeken om de opleidingen Facilitaire Dienstverlening ook op de nieuwe locatie in Purmerend aan te bieden. Als de nieuwbouw gerealiseerd is zou dit een hele goede tweede locatie kunnen zijn. Dit willen we aankomend jaar onderzoeken.

Programma-ontwikkeling

Voor de doorontwikkeling van het dossier van de niveau 4-opleiding wordt het lesprogramma van het derde leerjaar nog verder aangepast.

Versterking van het team

‘Tijd voor taken’ blijft een aandachtspunt, zo blijkt ook uit het medewerkerstevredenheidonderzoek. Door veel ziekteopvang werd de kwetsbaarheid van een klein team duidelijk. De recente invoering van de sterrollen laat nog geen zichtbare verbetering zien. Dat is eind 2018 hopelijk anders. Aankomend jaar gaan we inzetten op versterking en de verdere ontwikkeling van het team. Met het werven van nieuwe collega’s in verband met pensionering van andere collega’s, hopen we hier goede stappen in te zetten.

Dit zijn onze ambities

Facilitaire Dienstverlening

Dit zijn onze ambities

Ontwikkeling excellentieprogramma

Een uitdagend excellentieprogramma voor Facilitaire Dienstverlening ontwikkelen. De ervaringen van andere opleidingen hoe we dit goed kunnen opzetten, kunnen we hierin meenemen.

Versterking samenwerking bedrijfsleven

We zien een lagere betrokkenheid van het bedrijfsleven in de BAC (Bedrijfs Advies Commissie). Daarom zijn we aan het nadenken over een nieuwe vorm van overleg. Door bijvoorbeeld thematisch te gaan werken kunnen we verschillende partijen op thema uitnodigen en ontstaat er meer discussie, interactie en informatie-uitwisseling. Deze nieuwe vorm is in de maak en zorgt hopelijk voor meer onderlinge betrokkenheid. We hopen op termijn te gaan aanhaken bij de landelijke skills-vakwedstrijden voor de opleidingen Facilitaire Dienstverlening.

Dit vinden onze studenten

Facilitaire Dienstverlening

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

De studenten geven aan veel te leren van de projecten en de praktijklessen. Het samenwerken in projectgroepjes is soms niet makkelijk en vraagt om veel coaching vanuit de docenten. De praktijk in de externe locaties mag voor hen nog wel uit meer onderdelen gaan bestaan. De studenten vinden dat de stagebegeleiding goed georganiseerd is. Zij vinden het prettig dat zij gemist worden als zij niet op school zijn. Als zij ziek zijn, is het eenvoudig om zich telefonisch ziek te melden. De studenten vinden het prettig om met de readers te werken. Ook de huiswerkkaart werkt goed, dit geeft hen structuur en overzicht. Zij vinden het lastig om te werken met de ELO en vragen om meer uitleg en begeleiding daarin. De studenten vinden een deel van lesmateriaal niet modern genoeg en sommige vakken zijn minder interessant om te volgen (o.a. schoonmaak). De studenten vinden de klassikale uitleg van twee docenten onduidelijk en herkennen niet bij iedere docent het periodieke feedbackproces. Ook vindt een groep studenten het storend dat zij worden vergeleken met andere groepen.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016
Tevredenheid student onderwijs 6,5 6,5
Tevredenheid student begeleiding 6,6 6,6
Tevredenheid student organisatie 6,3 6,5
Eindcijfer BPV-studenten 7,0 7,1
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,6
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 3,2
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,2
Tevreden over hoe wordt omgegaan met klachten? 3,0

QUOTES

“Ik ben blij met het aantal praktijkdagen in de week, zodat je wel bezig bent met de dingen van je opleiding en waarvoor je wilt leren.”

“De samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten maakt de opleiding leuk.”

“Ik vind dat de docenten goed contact hebben met de studenten.”

Uiterlijke verzorging- Inleiding

Uiterlijke Verzorging

De opleidingen Kapper en Allround kapper hebben zich voor het vierde jaar op rij geplaatst in de top 3 van de Keuzegids Mbo en net als vorig jaar de eerste plaats behaald. Het predicaat Topopleiding mogen wij in 2018 dan ook weer voeren. De goede structuur en de begeleiding van docenten zijn hierin belangrijke succesfactoren. Studenten werken met plezier in de prachtige eigen salon en doen elke week praktijkervaring op binnen de verschillende leerbedrijven.

Er is een hoge studententevredenheid en ook bedrijven zijn tevreden. Er zijn flink wat gediplomeerde studenten opgeleid en er is gewerkt aan de verdere professionalisering van het team en het onderwijs. Collegiale lesbezoeken staan gepland en binnen het passend onderwijs is er structureel onderling overleg tussen collega’s. De nieuwe keuzedelen zijn succesvol en er zijn goede stappen gemaakt in de borging van het examenproces. Om meer eigentijds onderwijs te bieden kan er nog meer gebruik gemaakt worden van sociale media en multimedia tools in de lessen. Door PR en marketingactiviteiten willen we meer naar buiten treden en laten zien wat wij studenten allemaal te bieden hebben.

Dit hebben we gerealiseerd

Uiterlijke Verzorging

Han Weel, Opleidingsmanager Uiterlijke Verzorging: ‘We hebben écht een goede opleiding staan. Een opleiding waar studenten, bedrijven en docenten heel tevreden over zijn. Daar zorgen we met elkaar voor. Ik ben trots op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen het team. Een hecht team, dat in staat is om met elkaar de kar te trekken en goede afspraken te maken. Absoluut zelfsturend dus. Tot slot ben ik trots op de niet aflatende ambitie om Mbo Topopleiding te blijven, om studenten de hoge kwaliteit van opleiden te kunnen bieden. Nu en in de toekomst.’

Dit hebben we gerealiseerd

Topopleiding 2017

De opleidingen Kapper en Allround kapper hebben net als vorig jaar de eerste plaats in de Keuzegids Mbo behaald en mogen daarmee ook in 2018 het predicaat Topopleiding voeren. Een resultaat om trots op te zijn. De goede opleidingsstructuur, begeleiding en de prachtige salon zijn hierin belangrijke succesfactoren. Die structuur geeft studenten houvast tijdens hun opleiding. Ook worden ze goed begeleid door ervaren docenten tijdens het hele onderwijstraject en bij eventuele zorgpunten. De studententevredenheid is dan ook hoog (>7.5) en er is een lichte groei in het aantal studenten te zien.

Hoge tevredenheid bedrijven

Er is een hoge tevredenheid bij bedrijven (>7) en de samenwerking met de leerbedrijven verloopt goed. Studenten krijgen de kans om het vak in de echte praktijk te leren kennen door elke week mee te draaien in het leerbedrijf. Zo leren ze de cultuur van de kapperswereld goed kennen. Deze combinatie van studie en praktijk draagt bij aan de onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn praktijkbegeleiders nauw betrokken bij de examinering. De onderlinge waardering en betrokkenheid tussen studenten, leerbedrijven en docenten is dan ook goed.

Verdere ontwikkeling keuzedelen

Er is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe keuzedelen die dicht bij het vak liggen, zoals visagie en imagestyling. Deze lessen zijn in volle gang en de reacties van studenten zijn positief. Door training en scholing van onze docenten kunnen wij ook voor de keuzedelen een goede kwaliteit onderwijs leveren. Het keuzedeel barbier wordt vanaf volgend jaar aangeboden. ondernemend vakmanschap is uiteindelijk niet gekoppeld aan de opleidingen van Uiterlijke Verzorging, maar deelname wordt op een andere manier georganiseerd. Een stukje maatwerk om studenten toch te kunnen bieden wat ze graag willen.

Meer PR en marketingactiviteiten

Dit is deels gerealiseerd door inzet van PR rondom het predicaat Topopleiding, maar hier kunnen we meer mee doen. Er wordt momenteel een marketingplan voor de sector opgesteld. Doel hiervan is om nog meer naar buiten te treden en te laten zien wat wij studenten allemaal te bieden hebben.

Meer inzet social media en multimedia tools

Met de bredere inzet van social media en multimedia tools tijdens de lessen is een start gemaakt. Er zijn smartboards aangeschaft en we werken met nieuwe manieren van lespresentaties. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Daarom kijken we goed naar nieuwe (digitale) ontwikkelingen en hoe wij dit kunnen inpassen in de lessen. Denk aan handige tools en meer gebruik maken van mobiele telefoons. We hopen binnen een jaar van vaste computers over te stappen naar andere (mobiele) devices, zodat we flexibeler kunnen werken. Vanuit de sector moeten we zorgen voor zelfstudiepakketten, zodat docenten hierin snel kennis kunnen opdoen. Het resultaat is meer eigentijds onderwijs dat goed aansluit bij de belevingswereld van studenten.

Onderlinge samenwerking

Er is een duidelijke groei te zien in het samen optrekken bij onderwijsontwikkelingen. Een positieve ontwikkeling die de professionaliteit bevordert. Collega’s wisselen steeds meer kennis en ervaring uit en gaan met elkaar in gesprek over het verbeteren van ons onderwijs. De collegiale lesbezoeken zijn hiervan een goed voorbeeld. In de praktijk bleek dit voor Haarmode lastig te organiseren. Door dit nu samen met het team van Brood & Banket op te pakken zijn er meer mogelijkheden en staan de collegiale lesbezoeken gepland in het voorjaar van 2018.

Passend onderwijs

Met betrekking tot passend onderwijs is structureel onderling overleg beter gebleken dan de geplande momenten in het werkoverleg. Dit zorgt voor korte lijnen, waardoor collega’s tussentijds goed en snel met elkaar kunnen overleggen over studenten met bijzonderheden.

Borging van het examenproces

Het borgingsaspect binnen het examenproces is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo is er een nieuwe examencommissie ingesteld en zijn er korte en directe lijnen met de stafmedewerker examinering. Dit zorgt ervoor dat we ontwikkelingen op de voet kunnen volgen, goed kunnen monitoren of de examinering op de juiste manier verloopt en waar nodig kunnen bijsturen.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN

Heerhugowaard meets Groningen

Als je van elkaar wilt leren, dan zoek je elkaar op. Het Alfa-College in Groningen is al jaren een geduchte tegenstander in de ranking van de topopleidingen. Na ons bezoek aan Groningen vorig jaar, was het dit jaar tijd voor een bezoek terug. Het resultaat was een leuke en boeiende dag, waar vakgenoten kennis en ervaring uitwisselden over nieuwe keuzedelen, het programma en de inhoud van lessen.

Verwendag voor ouderen

Binnen onze BOL-opleiding zijn er speciale verdiepings- en themadagen waarop studenten deelnemen aan bijzondere activiteiten, zoals een verwendag voor ouderen. Cliënten uit verschillende lokale zorginstellingen kregen een verwenbehandeling op het gebied van haar en make-up. Mooi en leerzaam om op deze manier iets voor de samenleving te doen.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Kapper 83,3% 86,4% 56,5%
Allround Kapper 90,5% 78,0% 65,3%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 171
Aantal studenten 1-10-2016 166
Nieuwe studenten
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 71
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 69
Vermindering uitval
Uitval 2015-2017 16
Uitval 2014-2016 7
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-2017 7
Aantal 2015-2016 6
Kwaliteit volgens bedrijven en instellingen 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 7,1
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 7,3
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 7,1

Klachten

Er is één klacht binnengekomen en deze klacht was voor de examencommissie.

Dit heeft onze aandacht

Uiterlijke Verzorging

Dit heeft onze aandacht

Samenwerking met team Purmerend

Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk blijkt dat het geven van onderwijs op twee locaties zorgt voor verschillen in aansturing, werkwijze, organisatievorm en communicatie. Om meer eenheid en structuur in de manier van werken en meer verbinding te krijgen is ervoor gekozen om team Heerhugowaard en team Purmerend per 1 januari 2018 onder dezelfde opleidingsmanager te laten vallen.

Werkdruk en communicatie

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat er meer aandacht voor de hoge werkdruk en communicatie nodig is. De werkdruk is uitdrukkelijk aan de orde geweest. Door het invoeren van sterrollen hopen we goede stappen te maken in het verminderen hiervan. De praktijk moet dit nog uitwijzen. De communicatie over beleidszaken wordt positiever ervaren, mede door de nieuwe koers van het Horizon College om beleid meer vanuit de werkvloer te laten ontstaan.

Programma-ontwikkeling

Aanscherpen van de op- en afstroom van deelnemers binnen het curriculum. Om dit te bereiken is er een programma ontwikkeld voor doorstromers van niveau 2 naar niveau 3.

Dit zijn onze ambities

Uiterlijke Verzorging

Dit zijn onze ambities

Excellentieprogramma en landelijke wedstrijden

Realiseren van het excellentieprogramma en de deelname aan landelijke wedstrijden. De voorbereidingen voor de Skills-vakwedstrijden en het excellentieprogramma starten in het voorjaar van 2018.

Sectorbrede keuzedelen

Vervolg geven aan de goede organisatie en ontwikkeling van keuzedelen in samenwerking met de hele sector. De eerste fase, waarin elke opleiding eigen keuzedelen heeft ontwikkeld, was succesvol. De volgende stap is om meer verbinding en aansluiting te zoeken met andere opleidingen, waardoor we studenten aankomend jaar nog meer keuzes kunnen bieden.

Versterking samenwerking bedrijfsleven

We gaan meer kennis, knowhow en ervaring ‘van buiten naar binnen’ halen. Bijvoorbeeld door interessante mensen uit het vak op school te laten vertellen over verschillende onderwerpen. Er is een inventarisatie gemaakt met als resultaat zo’n tien items die we dit voorjaar kunnen inzetten met behulp van professionals uit de kapperswereld.

Internationaliseringsprogramma

Verkenning van de haalbaarheid van het internationaliseringsprogramma. Deze programma’s draaien goed binnen andere teams en nu gaan we onderzoeken hoe we dit binnen Uiterlijke Verzorging kunnen vormgeven, zodat we onze studenten een ‘buitenlandervaring’ kunnen meegeven.

Topopleiding blijven

De ambitie voor het komende jaar is om het predicaat Topopleiding vast te houden, waarbij de eerste plaats natuurlijk heel mooi zou zijn. Maar waar het om draait is dat studenten tevreden zijn over docenten en andersom. Dat is de teamprestatie waar we ons gezamenlijk voor inzetten.

Dit vinden onze studenten

Uiterlijke verzorging

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

De studenten zijn tevreden over hun docenten. Ze leggen goed uit en zijn erg deskundig, gezellig en laagdrempelig. Studenten en docenten behandelen elkaar met wederzijds respect. De sfeer in de groepen is goed. Er zijn geen pesterijen en er zijn geen studenten die buiten de groep vallen. De studenten waarderen de duidelijke en strakke sturing tijdens de praktijklessen. Ze ervaren het als prettig dat eerst de theorielessen gegeven worden en daarna de praktijklessen.

Ze moesten er aan wennen dat BOL-studenten en BBL-studenten gezamenlijk lessen volgen. Zij willen graag dat praktijklessen apart aan BOL- en BBL-studenten gegeven worden in verband met de niveauverschillen tussen deze groepen. De studenten vinden ELO lastig om mee te werken. Dit wordt nu alleen bij Nederlands gebruikt. De opdrachten in de studiewijzer moeten nog verder gevuld worden en zal de ELO volgend jaar meer gebruikt gaan worden. Het lesmateriaal van Pivot Point is mooi en goed te gebruiken. Wel vinden de studenten de woorden die erin gebruikt worden soms moeilijk. De kopsteun en de borstels die gebruikt worden tijdens de praktijklessen zijn van mindere kwaliteit.

Kwaliteit volgens de student 2017 2016
Tevredenheid student onderwijs 7,4 7,3
Tevredenheid student begeleiding 7,9 7,4
Tevredenheid student organisatie 7,5 7,1
Eindcijfer BPV-studenten 7,4 8,0
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-punts schaal)
Vind je jouw docenten goed? 4,1
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 3,3
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,6
Tevreden over hoe wordt omgegaan met klachten? 3,9

QUOTES

“De docenten zijn erg betrokken bij de studenten en hun vooruitgang.”

“Je weet wat er van je verwacht wordt, maar als je het niet snapt kan je altijd terecht bij een van de docenten.”

“Leuke praktijklessen met goede uitleg over de praktijk.”

“Je mag bij ons komen werken, als je maar wel een opleiding bij het Horizon College gaat doen, dat is wat studenten vaak horen bij bedrijven.”

Commercie, Handel & Transport - Inleiding

Commercie, Transport & Logistiek

Commercie, Transport & Logistiek heeft het afgelopen jaar goede stappen gezet in het verbeteren van de onderwijsorganisatie en onderwijsbegeleiding, mede door het intensief gebruiken van ELO Cum Laude. En met succes. Studenten zijn meer tevreden over de begeleiding en de kwaliteit van de lessen. Ook de inspectie waardeert het onderwijs, de informatievoorziening, begeleiding en examinering als voldoende. De herinrichting van het curriculum en de nieuwe keuzedelen zijn volop in ontwikkeling. Betere BPV-begeleiding en meer bezoeken bij leerbedrijven zorgen voor een betere samenwerking tussen studenten, de leerbedrijven en de school. Het structureel inzetten van collegiale en studentenfeedback blijft een punt van aandacht. De basis van Doordacht Lesgeven is op orde en dit gaan we nu verdiepen en verfijnen. Onze studenten hebben mooie resultaten neergezet tijdens wedstrijden in het kader van ondernemerschap, met twee winnaars als hoogtepunt. Een excursie naar de Rotterdamse haven en saleslessen in Het Zakenstation in Heerhugowaard zijn mooie voorbeelden van het contextrijke onderwijs dat wij studenten willen bieden.

Dit hebben we gerealiseerd

Commercie, Transport & Logistiek

Barry van Brenk, Opleidingsmanager Commercie, Transport & Logistiek Heerhugowaard: ‘Ik ben trots op de ontwikkeling van alle teamleden en de professionele cultuur die we samen hebben neergezet. Hierdoor ligt er over de hele linie een goede basis en kunnen we de volgende stap zetten: aan de slag met de teamvisie en ambities. De aanzienlijke toename in waardering die de studentenenquête (JOB) laat zien op de vragen: ‘vind je dat je voldoende leert voor het gekozen beroep?’ en ‘vind je dat jouw docenten goed lesgeven?’, zijn resultaten om trots op te zijn. Want leerrendement leveren aan studenten: dat is waar het om draait. En dat doen wij’.

Dit hebben we gerealiseerd

Onderwijsbegeleiding is verbeterd

De begeleiding van studenten is verbeterd. Mentoren sturen beter en er is meer aandacht voor studenten, bijvoorbeeld door inzet van persoonlijke HARPA-gesprekken. HARPA staat voor Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijk en Actiepunten. De structuur is duidelijker door de goede inrichting van ELO Cum Laude en de invoering van papieren periodekaarten. Mentoren benutten de ontwikkelingsgerichte cijfers in ELO Cum Laude en de papieren periodekaarten om de studievoortgang goed inzichtelijk te maken. Ook studenten waarderen deze combinatie van ‘online en offline werken’.

Onderwijsorganisatie is verbeterd

Heldere informatie over het curriculum staat in ELO Cum Laude en in de nieuwe papieren studiewijzers, die voor de eerstejaarsstudenten in gebruik zijn. Voor het tweede en derde leerjaar worden deze nog ontwikkeld. Ook alle resultaten en vorderingen voor het eerste en tweede leerjaar staan in ELO Cum Laude, waardoor dit goed inzichtelijk is voor docenten en studenten.

Stijging in studententevredenheid

Ons streven is een minimale studententevredenheid van 6,1 voor alle opleidingen. De opleidingen Manager Transport en Logistiek en Vestigingsmanager scoren op onderdelen onvoldoendes volgens de Horizon-norm JOB 2017, maar de scores zijn wel gestegen ten opzichte van 2016. Een concreet doel om aan te blijven werken. Voor de overige opleidingen is de norm wel behaald.

Onderwijskwaliteit

De inspectie waardeert het onderwijs, de informatievoorziening en begeleiding als voldoende. Het rendement en jaarresultaat van alle opleidingen met examenklassen voldoen aan de inspectienorm. Een aantal opleidingen scoort ver boven de landelijke norm. Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de examinering, o.a. door goede dossiervorming en ook de kwaliteitsborging is goed op orde. De examinering en diplomering zijn valide met een positief oordeel van de inspectie als resultaat.

Ontwikkeling curriculum en nieuwe keuzedelen

Mede door inzet van nieuwe lesmiddelen en leermethodes zijn er zijn goede stappen gezet in de herinrichting van het curriculum voor het eerste leerjaar. We zijn gestart met een aantal keuzedelen die we in 2018 goed gaan evalueren. Het curriculum voor het tweede en derde leerjaar, inclusief de keuzedelen, is nog volop in ontwikkeling.

Betere BPV-begeleiding

De studentenenquête laat een stijging van de waardering van de BPV-begeleiding zien. Er zijn meer bezoeken bij de leerbedrijven geweest, waardoor de samenwerking tussen de school, de student en het leerbedrijf verbeterd is. De informatievoorziening en begeleiding voor, tijdens en na de stage loopt goed.

Onderwijsdidactiek

Uit de studentenenquête blijkt dat studenten meer tevreden zijn over de lessen van docenten. Daar scoren we ruime voldoendes, maar dit kan altijd beter. De basis van de methodiek Doordacht Lesgeven wordt door alle docenten uitgevoerd en is op orde. De volgende stap is zorgen voor verdieping, zodat we dit echt tot in de finesses kunnen uitvoeren om ons onderwijs te blijven verbeteren.

Passend onderwijs

Binnen het passend onderwijs vinden er gesprekken plaats over risicostudenten door mentoren, docenten en medewerkers van STIP (Studie Informatie Punt). Er wordt gewerkt met handelingsplannen die we ook evalueren. Om dit nog effectiever te kunnen inzetten en naar een hoger niveau te tillen, moet het kennisniveau omhoog. Dat is waar we in 2018 concreet aan gaan werken. Remediëring voor rekenzwakke studenten is aanwezig. Voor taalzwakke studenten wordt dit in 2018 georganiseerd.

Collegiale en studentenfeedback

Studenten geven een lage beoordeling voor het in gesprek gaan over lessen en het vragen naar hun mening. Om dit te verbeteren wordt de feedbacktool Feedme ingezet, maar we komen moeilijk uit de experimentele fase. Professionele reflectie in de vorm van mentorcoaches en collegiale feedback gebeurt wel, maar dit moet consequenter en opvolging krijgen. Voor aankomend jaar hebben we daarom een aantal vaste feedbackmomenten ingepland, waarin we studenten en collega’s om feedback vragen.

Studentengroei en aantal voortijdig schoolverlaters

Afgelopen jaar was er een groei van 40 studenten. Ook het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) is gestegen, maar wel naar rato van de studentengroei en dit aantal ligt nog steeds ver onder de norm.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN

Student Junior Accountmanager wint pitchwedstrijd

Alle commerciële studenten hebben meegedaan aan een interne wedstrijd in het kader van ondernemerschap, waarin zij moesten pitchen voor een jury. De winnaar, een student van de opleiding Junior Accountmanager, heeft alle voorrondes glansrijk doorstaan en een prachtig maatpak gewonnen.

Student Assistent-manager Internationale Handel wint workshop bij Elske Doets

Een student van de opleiding Assistent-manager Internationale Handel heeft een wedstrijd in het kader van ondernemerschap gewonnen. Daarmee heeft zij een workshop gewonnen van Elske Doets, directeur van Jan Doets America Tours en zakenvrouw van het jaar 2017.

Saleslessen in Het Zakenstation

Alle saleslessen worden sinds dit jaar in Het Zakenstation in Heerhugowaard gegeven. Een compleet vernieuwd bedrijfsverzamelgebouw met meerdere ondernemers onder één dak. Zo kunnen we studenten meer contextrijk en uitdagend onderwijs bieden.

Excursie naar de Rotterdamse haven

Alle studenten van het eerste leerjaar Logistiek hebben een bezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Een boeiende dag waarin zij uitleg kregen over het Havenbedrijf en een kijkje konden nemen in de verschillende distributiecentra. Zo konden zij kennismaken met innovaties op het gebied van automatisering zoals het laden en lossen van schepen met behulp van robots.

Jaarresultaat 1-10-2015 tot 1-10-2016 2015-2016 2016-2017 Norm
Chauffeur Goederenvervoer 67,7% 67,6% 56,5%
Logistiek Medewerker 89,7% 10,0% * 56,5%
Logistiek Teamleider 75,9% 93,0% 65,3%
Commercieel Medewerker 73,7% 90,5% 65,3%
Logistiek Supervisor 33,3% 88,9% 64,2%
Assistent Manager Internationale Handel 68,7% 90,9% 64,2%
Vestiging Manager 92,0% 89,3% 64,2%
Manager Transport & Logistiek 73,0% 68,8% 64,2%
Groei aantal inschrijvingen
Aantal studenten 1-10-2017 543
Aantal studenten 1-10-2016 497
Nieuwe studenten 
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 197
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 172
Uitval
Uitval 2016-2017 45
Uitval 2015-2016 48
Afname voortijdig schoolverlaters
Aantal 2016-2017 18
Aantal 2015-2016 19
Kwaliteit volgens bedrijven 2016
Eindcijfer laatste BPV-enquête bedrijven 6,6
Samenwerking met BPV-docent in laatste BPV-enquête bedrijven 6,8
Begeleiding student door Horizon College tijdens BPV in laatste BPV-enquête bedrijven 6,5

Klachten

Er zijn vier klachten binnengekomen; twee over communicatie, één over professionalisering en één naar de examencommissie.

Dit heeft onze aandacht

Commercie, Transport & Logistiek

Dit heeft onze aandacht

Verbinding binnen team Commercie

Binnen het team Commercie is er een aantal wisselingen geweest en zijn er nieuwe collega’s gestart vanwege de groei. Het team moet daardoor nog meer op één lijn komen en zorgen voor een goede onderlinge afstemming.

Rolduidelijkheid binnen het team

De invoering van de sterrollen binnen het team is gerealiseerd en dit gaan we verder ontwikkelen. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de waardering op het punt van rolduidelijkheid fors gestegen is.

Werkdruk en teamontwikkeling

Door meer uniformiteit, bijvoorbeeld in de keuze van examenleveranciers, willen we de administratieve werkdruk bij het team verlagen. Op deze manier is er meer tijd voor professionele ontwikkeling en opvolging. Daarnaast gaan we zorgen voor meer balans in het team, waardoor we beter kunnen anticiperen op wijzigingen. Per 1 januari 2018 vallen team Purmerend en team Heerhugowaard onder één opleidingsmanager. In deze nieuwe structuur kunnen we nog beter afstemmen, makkelijker schuiven en elkaar goed ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van Algemeen Vormend Onderwijs, dat in Purmerend aandacht nodig heeft.

Kwaliteit van de opleidingen

De opleidingen Vestigingsmanager en Chauffeur Wegvervoer hebben extra aandacht nodig. Bij de opleiding Chauffeur Wegvervoer werken we met een volledig nieuw curriculum waar het team nog ervaring mee moet opdoen. Door goede ondersteuning van mentoren en nieuwe docenten moet daar snel meer grip op komen. Met als resultaat een verhoging van de onderwijskwaliteit.

Dit zijn onze ambities

Commercie, Transport & Logistiek

Dit zijn onze ambities

Waar willen we staan over drie jaar?

De afgelopen periode is er vooral gewerkt vanuit een urgentie om alles goed op de rit te krijgen. Dat is gelukt. Nu is het tijd om de volgende stappen te zetten en aan de slag te gaan met de visie en ambities van het team in relatie tot het sectorplan. Speerpunten daarbij zijn een betere aansluiting op de praktijk, een 8 voor de klas en innovatief onderwijs. Dit gaan we samen ontwikkelen, zodat we concrete doelen hebben om naartoe te werken.

Meer contextrijk onderwijs bieden

Dit is een belangrijke ambitie voor 2018. Bijvoorbeeld door meer verbinding met de beroepspraktijk te zoeken, waardoor theorielessen veel meer betekenis krijgen. Maar ook door specifieke lessen ter voorbereiding op de BPV-examens. Excursies, de verdere ontwikkeling van de praktijklessen en meer mensen uit de praktijk betrekken bij de lessen, moeten ervoor zorgen dat wij studenten onderwijs blijven bieden dat uitdaagt en goed aansluit op hun toekomstige beroep.

Dit vinden onze student

Commercie, Transport & Logistiek

Dit vinden onze studenten

Studentengesprekken met opleidingsmanager

Alle studenten zijn van mening dat zij voldoende leren tijdens hun opleiding en dat het niveau aansluit bij hun vooropleiding. Over het algemeen zijn de studenten tevreden over hun mentor. De studenten vinden dat daar voldoende aandacht voor is. Er worden grenzen gesteld. Alle studenten willen graag dat het huiswerk en de toetsweek in ELO wordt gezet Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de periodekaart. Ze hebben wel geleerd dat je goed moet plannen en de periodekaart helpt daarbij wel.

Kwaliteit volgens de studenten 2017 2016
Tevredenheid onderwijs 6,3 5,9
Tevredenheid begeleiding 6,3 6,0
Tevredenheid organisatie 6,0 5,9
Eindcijfer BPV-student 6,5 7,3
Waardering studenten professionaliteit docenten (5-puntschaal)
Vind je jouw docenten goed? 3,6
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 3,1
Studenten zien ons als klantgericht (5-punts schaal)
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,3
Ben je tevreden over de omgang met klachten? 3,1

Quotes

“Ik wil later een eigen bedrijf starten. De school helpt mij bij het zoeken naar stages waarbij ik veel over ondernemerschap kan leren en ik mag naar bijzondere bijeenkomsten voor vrouwelijke ondernemers die door school worden georganiseerd!”

“Ik zit nu in het derde leerjaar en merk dat er steeds beter les wordt gegeven want de examenresultaten van mijn klas worden steeds beter, waardoor waarschijnlijk de hele klas gaat slagen!”

Purmerend - Inleiding

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

De teams Horeca, Commercie & Logistiek en Uiterlijke Verzorging van de locatie Purmerend worden vaak als één team beschouwd. Afgelopen jaar zijn er zowel gezamenlijk als per team goede resultaten neergezet. De nieuwe praktijklocatie van de horeca-opleidingen en de succesvolle start van de logistieke opleidingen waren twee hoogtepunten. Drie collega’s hebben de opleiding tot Gedragsspecialist afgerond, waardoor er binnen elk team aandacht is voor studenten die passend onderwijs nodig hebben. De vsv-voorzieningen functioneren goed en mede door het gebruik van ELO Cum Laude is de structuur verbeterd. We zijn bezig om de diploma-dossiers op orde te krijgen. Binnen de beroepspraktijkvorming worden studenten beter voorbereid op hun stages. Een aantal collega’s bezoekt elkaars lessen en geeft elkaar feedback. Daarnaast wordt er sectorbreed steeds meer kennis uitgewisseld. Er wordt gewerkt aan meer activerende werkvormen door inzet van praktijkopdrachten, excursies en lessen van gastdocenten om de theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking met de teams in Heerhugowaard gaat beter, maar dit blijft een punt van aandacht.

Dit hebben we gerealiseerd

Locatie Purmerend

Theo van den Wijngaard, Opleidingsmanager Horeca, Commercie & Logistiek en Uiterlijke Verzorging Purmerend: ‘Team Purmerend is heel enthousiast, dit draagt bij aan het succes. De manier waarop het opzetten van de nieuwe logistieke opleidingen en de nieuwe praktijklocatie voor de horeca-opleidingen is aangepakt, is echt iets om trots op te zijn’.

Dit hebben we gerealiseerd

ALGEMEEN

Passend onderwijs

Drie collega’s hebben afgelopen jaar de opleiding tot Gedragsspecialist afgerond, waardoor er binnen elk team aandacht is voor studenten die passend onderwijs nodig hebben. Deze studenten zijn beter in beeld en er is nu tijd gereserveerd om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Zo vinden er elke week gesprekken plaats conform het behandelplan. Een aanpak die werkt en moet leiden tot minder uitval.

Goede voorzieningen voor voortijdig schoolverlaters

De vsv-voorzieningen op de locatie Purmerend functioneren goed en de afstemming tussen de onderwijsteams, de medewerkers van STIP, het Plustraject en de collega die de VSV-voorziening uitvoert, is prima.

Goede dossiercontrole voor diplomering

De examinering en de bijbehorende administratie moet zorgvuldig gebeuren. Aan de hand van de verbeterpunten vanuit de examencommissie pakken de mentoren de dossiercontrole voor diplomering op.

Collegiale lesbezoeken en kennis uitwisselen

Een aantal collega’s bezoekt elkaars lessen en geeft elkaar feedback. Ook wordt er sectorbreed meer kennis uitgewisseld. Dit gebeurt op allerlei manieren. Zo komen studenten van de opleiding Commercie bijvoorbeeld eten bij de opleiding Horeca, waar ze uitleg krijgen over ‘de horeca-etiquette. Andersom krijgen horeca -studenten een stukje ondernemerschap mee van de commerciële collega’s. Die kruisbestuiving is ontzettend leerzaam en leuk.

Communicatie in het team

Er is wekelijks teamoverleg met de opleidingsmanager volgens een vaste agenda. De sterrollen zijn ingevoerd en gekoppeld aan de sterrollen van de teams in Heerhugowaard.

HORECA PURMEREND

Verbetering beroepspraktijkvorming (BPV)

Studenten gaven aan dat zij niet altijd goed geïnformeerd werden over de beroepspraktijkvorming. Daarom is er nu elke week een BPV-lesuur ingepland. Studenten weten hierdoor wat zij kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Ook kunnen zij met vragen direct bij de BPV-begeleider terecht. Deze begeleider heeft nauw contact met de leerbedrijven en kan vragen en informatie direct terugkoppelen. Een goede informatievoorziening is hiermee geborgd.

Samenwerking met Heerhugowaard

Overleg met team Heerhugowaard zorgt voor een betere samenwerking. Daarnaast is er een collega uit Purmerend die deelneemt aan de stuurgroep voor Horeca en Brood & Banket in Heerhugowaard. Dit zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende locaties.

Meer studenten voor de opleiding Gastheer/Gastvrouw

De afgelopen jaren bleef het aantal studenten voor de opleiding Gastheer/Gastvrouw achter ten opzichte van het aantal voor de opleiding Zelfstandig Werkend Kok. In de voorlichting is het accent daarom meer gelegd op de opleiding Gastheer/Gastvrouw. Met als resultaat een groei in het aantal studenten van deze opleiding.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN

Pop-up restaurant

Zo'n drie keer per maand wordt er een klaslokaal omgetoverd tot pop-up restaurant, waarbij studenten het diner en de bediening verzorgen. ‘Echte’ gasten bedienen in een situatie alsof het een restaurant is, maakt het onderwijs contextrijk, leuk en uitdagend.

Opening praktijklocatie De Rusthoeve

De opening van de nieuwe praktijklocatie in zorgcentrum De Rusthoeve was absoluut een hoogtepunt. Het vinden van de locatie, de bereidheid van het directieteam om hierin te investeren, het opzetten en inrichten en de extra inzet van het team en andere collega’s om alles op tijd af te krijgen, is iets om trots op te zijn. Deze locatie met een prachtige nieuwe keuken is niet alleen een plek waar studenten in de praktijk leren. Het is ook een plek waar jongeren en ouderen met elkaar in contact komen en heeft daarmee een belangrijke sociale functie.

COMMERCIE & LOGISTIEK

Succesvolle start logistieke opleidingen

In november 2016 kregen wij het startsein voor het opzetten van de logistieke opleidingen in Purmerend. Ondanks het late tijdstip is het gelukt om te starten met een gecombineerde groep van 25 studenten in niveau 2 en 3 voor de opleidingen Logistiek Medewerker en Logistiek Teamleider.

Theorie en praktijk meer integreren

Om de theorie en de praktijk meer te integreren zijn we aan de slag gegaan met activerende werkvormen, praktijkopdrachten, excursies en lessen van gastdocenten. Dit wordt gewaardeerd door studenten. Bij Commercie & Logistiek willen we het bedrijfsleven meer gaan opzoeken, omdat de meeste docenten niet uit de praktijk komen, zoals bij Uiterlijke Verzorging en Horeca wel het geval is. De bedoeling is om ruimte te maken voor docentenstages.

Bruikbaarheid lokalen verbeterd

Er zijn meer lokalen met smartboards en meer computerlokalen, waardoor de bruikbaarheid van de lokalen is verbeterd.

Studiehandleiding voor twee opleidingen

Uit studentgesprekken bleek dat de informatie over de opleidingen Junior Accountmanager en Commercieel Medewerker niet altijd duidelijk was. Daarom is er voor deze opleidingen een studiehandleiding samengesteld. Dit geeft studenten houvast over het onderwijsprogramma, de examinering en hierdoor weten ze goed wat ze kunnen verwachten.

Meer aandacht voor begeleiding van studenten

We zijn actief aan de slag gegaan met het intensiever begeleiden van studenten, bijvoorbeeld door een goede intake en persoonlijke begeleiding tijdens de hele opleiding. Dit moet leiden tot minder uitval.

UITERLIJKE VERZORGING

Topopleiding 2017

De opleidingen Kapper en Allround kapper hebben net als vorig jaar de eerste plaats in de Keuzegids Mbo behaald en mogen daarmee ook in 2018 het predicaat Topopleiding voeren. Een resultaat om trots op te zijn. Zowel in Purmerend als in Heerhugowaard doen we het heel goed.

Ontwikkeling lesprogramma’s

De herinrichting van de lesprogramma’s voor niveau 2 en niveau 3 is gerealiseerd. In samenwerking met Uiterlijke Verzorging Heerhugowaard zijn we erin geslaagd om een goed lesprogramma te ontwikkelen.

Jaarresultaat 2015-2016 2016-2017 Norm
Commercieel Medewerker 100% 57,4% 65,3%
Ass. Manager Internationale Handel  73,9% 93,8% 64,2%
Kapper  89,5% 100% 56,5%
Allround Kapper  90,5% 78,0% 65,3%
Kok  75,0% 78,6% 56,5%
Gastheer/ Gastvrouw 62,5% 70,0% 56,5%
Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw 80,8% 65,3%
Zelfstandig werkend Kok  25,0%* 65,3%

* Opleiding is gestart in schooljaar 2015-2016

Groei aantal inschrijvingen Handel Haarmode Horeca
Aantal studenten 1-10-2017 75 87 67
Aantal studenten 1-10-2016 58 88 71
Nieuwe studenten Handel Haarmode Horeca
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2017 34 41 21
Aantal nieuwe inschrijvingen 1-10-2016 23 35 32
Vermindering uitval Handel Haarmode Horeca
Uitval 2016-2017 5 4 12
Uitval 2015-2016 6 2 10
Afname voortijdig schoolverlaters Handel Haarmode Horeca
Aantal 2016-2017 0 0 2
Aantal 2015-2016 3 4 4

Klachten

Er is één klacht binnengekomen over de Beroeps Praktijk Vorming bij de Horeca.

Dit heeft onze aandacht

Locatie Purmerend

Dit heeft onze aandacht

Vergroten tevredenheid onder studenten

Goede begeleiding en aandacht voor studenten is ontzettend belangrijk en bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het onderwijs. Als studenten zich echt gehoord voelen zullen ze het onderwijs hoger waarderen. Daarom blijven wij ons inzetten om studenten zo goed mogelijk te begeleiden en actief om te gaan met hun feedback.

Samenwerking binnen het team

Samenwerking binnen het team in Purmerend en met de teams in Heerhugowaard heeft de aandacht .

Uitbreiding praktijklocaties

De nieuwe praktijklocatie voor de horeca-opleidingen in zorgcentrum De Rusthoeve is een mooie aanwinst voor ons praktijkonderwijs. We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn in samenwerking met Thuiszorg Purmerend en andere zorginstellingen. Denk aan het opzetten van een opleiding Facilitair Manager/Medewerker op locatie, waarbij de praktijk leidend is.

Meer praktijk toevoegen aan de lessen

Voor de opleidingen Commercie gaan we de praktijk nog meer integreren in de lessen, bijvoorbeeld door inzet van gastlessen, excursies en docentstages.

Dit zijn onze ambities

Locatie Purmerend Uiterlijke Verzorging

Dit zijn onze ambities

Groei aantal studenten

Onze ambitie voor aankomend schooljaar is een groei van 40 tot 50 studenten. De nieuwe logistieke opleidingen gaan het tweede leerjaar in en voor het eerste leerjaar willen we starten met aparte groepen voor niveau 2 en niveau 3. Daarnaast hopen we op meer instroom in de bestaande opleidingen, maar dat is mede afhankelijk van de bouw van de nieuwe locatie in Purmerend.

Hogere studententevredenheid realiseren

De planning is dat in augustus 2019 de nieuwe locatie in Purmerend betrokken kan worden. Dit zal in belangrijke mate bijdragen aan de tevredenheid van onze studenten en het aantrekken van nieuwe studenten.

 

Dit vinden onze studenten

Uiterlijke Verzorging, Commercie, Transport & Logistiek en Horeca locatie Purmerend

Dit vinden onze studenten

Studentengesprek met opleidingsmanager

COMMERCIE & LOGISTIEK

De studenten zijn zeer tevreden over het mentoraat, de begeleiding, de vaktheorie, de vakdocenten en de docent burgerschap. De docenten van het team Handel zijn voor de studenten zichtbaar en vormen duidelijk een hecht team met elkaar. Over de meeste AVO-vakken en AVO-docenten zijn de studenten niet tevreden.

UITERLIJKE VERZORGING

De studenten zijn over het algemeen tevreden en met name over de praktijklessen. Ze zijn minder tevreden over de wisselingen van de AVO-docenten. Ze vinden het gezellig in de salon en vinden het contact met mensen prettig. Studenten voelen zich serieus genomen door de docenten omdat de docenten echt naar hen luisteren.

HORECA PURMEREND

Studenten zijn zeer tevreden over de vakleerdocenten, docenten geven goed les en leggen goed uit. Studenten zijn niet tevreden over de kwaliteit van lesgeven door de AVO-docenten, ook omdat er veel personeelswisselingen zijn. Studenten geven aan dat ze voor zowel de theorie- als de praktijklessen geen hinder ervaren van de locatie. Examinering wordt beoordeeld met een tien door de studenten voor zowel de theorie- als de praktijkexamens.

Kwaliteit volgens de student Handel Uiterlijke Verzorging Horeca
Tevredenheid student onderwijs in 2017 5,6 6,7 6,2
Tevredenheid student begeleiding in 2017 6,1 6,7 6,3
Tevredenheid student organisatie in 2017 5,5 6,6 5,9
Eindcijfer BPV-studenten in 2017 5,8 7,4 7,5
Tevredenheid student onderwijs in JOB 2016 6,5 6,7 7,2
Tevredenheid student begeleiding in JOB 2016 6,2 7,0 7,5
Tevredenheid student organisatie in JOB 2016 5,8 6,8 7,3
Eindcijfer BPV-studenten in JOB 2016 5,5 7,6 7,8
Waardering studenten professionaliteit docenten(5-punts schaal) Handel Uiterlijke Verzorging Horeca
Vind je jouw docenten goed? 3,4 4,0 3,4
Praten docenten met de groep over manier van lesgeven 2,6 3,1 2,8
Studenten zien Horizon als klantgericht (5-punt schaal) Handel Uiterlijke Verzorging Horeca
Vindt de school jouw mening belangrijk? 3,2 3,0 3,0
Tevreden over omgang met klachten? 3,1 3,2 2,9

QUOTES

UITERLIJKE VERZORGING

“We worden goed begeleid in het leren van het vak en daardoor leer je het sneller en onthoud je het beter.”

COMMERCIE & LOGISTIEK

“De opleiding is breed, je kunt veel vervolgopleidingen doen.”

HORECA PURMEREND

“Het is veel praktijk en je bent meer bezig met je handen dan met boeken!”

Examencommissie

Examencommissie

In 2017 is de samenstelling van de examencommissie van de sector Handel & Dienstverlening herzien om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom examinering. De belangrijkste wijziging is dat ‘de examencommissie nieuwe stijl’ niet meer bestaat uit managers, maar uit leden met verschillende achtergronden (afkomstig van binnen en buiten de sector). De focus van de examencommissie ligt op de borging en kwaliteit van de examenprocessen.

Warme overdracht van ‘oud’ naar ‘nieuw’

Om te zorgen voor een warme overdracht tussen de oude en nieuwe examencommissie hebben de nieuwe commissieleden interviews afgenomen met de oud-commissieleden. Op deze manier kon de oude examencommissie het eigen functioneren evalueren en de nieuwe examencommissieleden gelijk de nodige voorkennis meegeven om goed in hun rol te komen.

Examencommissie werkgroepen

Naast periodieke bijeenkomsten komt de examencommissie wekelijks in vier aparte werkgroepen bijeen om zich verder te verdiepen in een bepaald aspect uit het volledige examenproces. Met deze nieuwe manier van werken verwacht de examencommissie het examenproces niet alleen beter te kunnen borgen, maar ook meer werk te kunnen verzetten doordat ieder commissielid specialist wordt van het aspect waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Het creëren van eigenaarschap is dan ook een belangrijk motto.

Samenwerking met de examenfunctionarissen in de teams

Goed contact met de examenfunctionarissen die zorgen voor de coördinatie en uitvoering van de examens is belangrijk. Daarom gaan de examenfunctionarissen periodiek in overleg met een aantal leden van de examencommissie. Zo weet de examencommissie wat er speelt in de teams en kan daar bij het prioriteren van de werkzaamheden rekening mee worden gehouden. Het is namelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het examenproces voor iedere student goed verloopt.

Doorlopen van de PDCA-cyclus

Om goed in kaart te brengen welke activiteiten de examencommissie in een jaar wil gaan oppakken wordt met ingang van 2017-2018 aan het begin van ieder schooljaar een jaaractiviteitenplan opgesteld. Tijdens iedere examencommissiebijeenkomst wordt per activiteit de stand van zaken besproken. In een jaarverslag wordt vervolgens teruggeblikt om te bepalen of de activiteiten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Op deze manier doorloopt de examencommissie de PDCA-cyclus om haar eigen functioneren in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig. Een onafhankelijke commissie zal, op basis van het jaarverslag en eigen waarnemingen, bepalen of de examencommissie haar functie goed uitvoert. Deze extra kwaliteitscheck wordt in het hele Horizon College uitgevoerd om zo samen met de examencommissies van de andere sectoren het examenproces te blijven verbeteren.

Onderzoek naar de staat van instelling

In 2017 heeft er binnen het Horizon College een vervolgonderzoek naar ‘de staat van de instelling’ plaatsgevonden. Het inspectiebezoek heeft een aantal aandachtspunten op het gebied van examinering opgeleverd, nadat er in 2016 een grondig inspectieonderzoek is uitgevoerd naar de opleidingen Verkoopspecialist en Manager Transport & Logistiek. De aandachtspunten hadden met name betrekking op het borgen van de examinering in de beroepspraktijk en de dossiervorming. Naar aanleiding hiervan heeft de examencommissie diverse activiteiten ondernomen om dit te verbeteren. 

Borging examinering in de beroepspraktijk

Tijdens het inspectiebezoek is duidelijk geworden dat de examencommissie beter moet toezien op de examinering in de beroepspraktijk. Om die reden is er in 2017 een voorstel aangenomen voor het steekproefsgewijs bijwonen van de examens die in de beroepspraktijk worden afgenomen om toe te zien op een betrouwbare totstandkoming van de beoordeling. De teams, waarbinnen een deel van de examinering in de beroepspraktijk plaatsvindt, zijn zelf verantwoordelijk voor het bijwonen van minimaal 10 procent van de examens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vastgesteld beoordelingsformulier, dat daarna geanalyseerd wordt door de examencommissie. Dit geeft goed inzicht in de kwaliteit van de examinering in de beroepspraktijk. Daarnaast voert de examencommissie zelf ook bezoeken uit om erop toe te zien dat het examenproces voor iedere student goed verloopt.

Dossiervorming

Om op ieder moment te kunnen nagaan op welke manier de examenresultaten van studenten tot stand zijn gekomen, wordt met ingang van februari 2017 ook het gemaakte werk in de examendossiers bewaard. Hierdoor zijn de behaalde examenresultaten altijd goed inzichtelijk voor de inspectie en voor studenten, waardoor zij kunnen zien waar verbeterpunten liggen om tijdens een herkansingsmoment een hoger resultaat te behalen. Als Sector Handel & Dienstverlening vinden wij het belangrijk dat studenten leren van de gemaakte fouten om uiteindelijk het beste uit zichzelf te kunnen halen. Onze docenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan door tijdens de les de veel voorkomende fouten te bespreken.

Analyseren van de examenresultaten

De examencommissie is van mening dat studenten, met de juiste voorbereiding, ieder examen met een voldoende moeten kunnen afronden. Om beter zicht te krijgen op de examens waarvoor lage resultaten worden behaald is de examencommissie in 2017 begonnen met het analyseren van de examenresultaten. Bij een laag slagingspercentage krijgt het betreffende onderwijsteam het verzoek om nader onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Op basis van dit onderzoek kunnen er gerichte verbeteracties worden ingezet om dit percentage omhoog te krijgen.

Taskforce Examinering en Kwaliteitszorg

Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de onafhankelijke examencommissies is besloten om een Horizon-brede Taskforce Examinering en Kwaliteitszorg in het leven te roepen. Deze Taskforce heeft er in 2017 voor gezorgd dat er een betere Horizon brede samenwerking tussen de examencommissies van de vijf sectoren op gang is gekomen. Dit heeft als voordeel dat incidenten op het gebied van examinering makkelijker kunnen worden opgelost en voorkomen. Daarnaast hoeven de verschillende examencommissies hierdoor niet alles zelf te bedenken en uit te voeren. Er kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise om het examenproces beter te organiseren en borgen. In 2018 zal de Taskforce ophouden te bestaan, maar vanuit alle sectoren is de behoefte al uitgesproken om deze Horizonbrede samenwerking te blijven voortzetten.

Vrijstellingsaanvragen

In 2017 zijn er 12 vrijstellingsaanvragen met bijzondere reden bij de examencommissie ingediend. Van de 12 vrijstellingsaanvragen zijn er 10 gehonoreerd door de examencommissie. Tevens zijn in totaal 6 van de 7 binnengekomen verzoeken voor het krijgen van een extra examenkans door de examencommissie toegekend.

Tabel verzoek 0,1 resultaat verwijderen

In onderstaand tabel is af te lezen hoeveel verzoeken voor het verwijderen van een 0,1 resultaat er in 2017 zijn ingediend. Een 0,1 resultaat wordt als geldend eindresultaat ingevoerd wanneer een student afwezig was tijdens het moment van examinering.

Verzoek verwijderen 0.1 resultaat 2017 Aantal
Verzoeken ingediend 17
Gehonoreerd 5
Afgekeurd 12