Home
Inhoud
voorwoord

Van goed naar beter

Vernieuwing. Dat is, als je het mij vraagt, 2014 in één woord. Er kwamen nogal wat veranderingen op ons af. Van buitenaf, door nieuwe wetten en regels vanuit het ministerie van OC&W, maar ook van binnenuit. Want de sector Handel & Dienstverlening zit niet stil. We willen van goed naar beter! Geen zesje, maar een dikke zeven. Daar gaan we voor.

In 2014 formuleerden we voor de sector vier speerpunten: Professionalisering, Intensivering, Doelmatigheid en Passend Onderwijs. Dat zijn de thema’s waar we ons tot en met 2016 voor inzetten. Die ons helpen onze doelen en ambities te bereiken. En hoewel 2014 ‘slechts’ het startjaar was voor deze speerpunten, is er al veel bereikt. Door nieuwe collega’s aan te nemen en ook de avonduren te benutten voor lessen, lukte het ons bijvoorbeeld om eerstejaars deelnemers 700 theoretische uren aan te bieden, zoals het actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap’ ons voorschrijft. Het hele managementteam woonde in 2014 bovendien twee bijeenkomsten binnen de training Research Based Innovator (RBI) bij, waarin strategisch en bewust leren bouwen en onderwijsontwikkeling aan de orde kwamen.

Leren van Passend Onderwijs

Daarnaast maakten we ons in razend tempo wegwijs in de wereld van Passend Onderwijs. We besloten een uitgebreidere intake af te nemen bij jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte, zodat we meteen achterhalen hoe we hen zo goed mogelijk kunnen opleiden. Aan de hand van ondersteuningsplannen die de mentoren schrijven, zorgen we er met het hele team voor dat ook deze jongeren ‘gewoon’ mee kunnen doen op het Horizon College. Passend Onderwijs zal de komende jaren nog veel van onze aandacht vragen en een leerproces zijn. Uiteindelijk zullen onze deelnemers er de vruchten van plukken.

De schouders eronder

Dat 2014 een jaar was van vernieuwingen, was vooral in Heerhugowaard goed zichtbaar. Daar werd in slechts vijf weken een nieuwe kapsalon gebouwd, het deelnemersrestaurant uitgebreid en een werkcafé uit de grond gestampt. Om dat in zo’n korte tijd te realiseren, is keihard gewerkt. Maar, zo is mij inmiddels wel duidelijk, onze sector is er één van aanpakkers. Hoeveel er ook verandert, iedereen zet elke dag weer de schouders eronder. Van stafmedewerker tot docent, van instructeur tot administratief medewerker. En dat is best bijzonder.

Ambitieuze doelen

Met zo’n sector vol harde werkers en ondernemers kun je veel bereiken. Daarom willen we in het deelnemerstevredenheidsonderzoek van 2015 minimaal een 7 scoren op de kwaliteit van ons onderwijs. Van het bedrijfsleven hopen we zelfs een 7.5 te krijgen. Ambitieus? Ja. Haalbaar? Zonder twijfel. Want we zijn al goed, maar we kunnen nóg beter. Dat weet ik zeker.

Monique Spaansen, sectordirecteur Handel & Dienstverlening

Detailhandel Hoorn - Inleiding

Detailhandel Hoorn

De deelnemer van nu is de ondernemer van morgen. Daarom scherpte Detailhandel Hoorn in 2014 de contacten met het bedrijfsleven in de regio aan én stapten docenten zelf met beide benen ‘in het vak’. Bovendien werden tegelijk met het invoeren van de 1000-urennorm de opleidingen onder de loep genomen en, in samenwerking met het bedrijfsleven, verrijkt met actuele lessen en toepassingen op het gebied van ICT en het bouwen, onderhouden en handelen via een webwinkel.

Professionalisering

Detailhandel Hoorn

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Doordacht Lesgeven

Alle docenten van de sector Handel & Dienstverlening, en dus ook het team van Detailhandel Hoorn, volgde de scholing ‘Doordacht Lesgeven’. Tijdens de scholing kwamen nieuwe didactische lesvormen aan bod. Docenten maakten gretig gebruik van de nieuw verworven kennis: het model van Doordacht Lesgeven wordt inmiddels in vrijwel alle lessen toegepast. Naast scholing in didactiek werden ook cursussen gegeven op het gebied van pedagogiek.

Flits- en lesbezoeken

Om na te gaan of het model van Doordacht Lesgeven daadwerkelijk wordt toegepast in de lessen, leggen alle opleidingsmanagers flits- en lesbezoeken af. Een flitsbezoek duurt drie tot vijf minuten. De manager observeert kort, waarna hij via e-mail een reflecterende vraag stelt aan de betreffende collega. Indien nodig wordt het flitsbezoek nog extra geëvalueerd. Bij het lesbezoek is de opleidingsmanager gedurende de hele les aanwezig. Het OM werkte er naartoe om wekelijks vier tot vijf flitsbezoeken af te leggen.

Op stage in Londen

Door regelmatig met beide benen in de praktijk te staan, blijven docenten op de hoogte van wat er speelt in hun vakgebied en kunnen ze die kennis vervolgens overdragen op de deelnemers. In december ging het hele team daarom op stage naar Londen. In de Britse hoofdstad werd het team op de hoogte gebracht van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en werd inspiratie opgedaan voor de lessen.

Dit doen we in 2015

 • Doorgaan met het afleggen van flits- en lesbezoeken om de kwaliteit van de lessen hoog te houden.
 • Doordacht Lesgeven nog meer gemeengoed maken, zodat daadwerkelijk alle docenten hun lessen indelen volgens het model.
 • Wederom een integraal stagemoment plannen voor het team, waarbij twee tot drie dagen zal worden stagegelopen, en één dag geëvalueerd.
 • Vmbo-scholen bezoeken om de samenwerking te verbeteren en bijvoorbeeld de intake, de opbouw van de lessen en de doorstroom beter op elkaar af te stemmen.
 • De deskundigheid van het team op het gebied van ICT verbeteren.
Intensivering

Detailhandel Hoorn

Intensivering

Dit deden we in 2014

Urennorm

De eerste jaren van alle opleidingen werden aangepast naar de nieuwe 1000-urennorm. Dat moment werd aangegrepen om alle opleidingen eens onder de loep te nemen en af te stemmen op de huidige vraag van het bedrijfsleven.

Focus op vakmanschap

De extra uren werden ingevuld met extra praktijklessen. Bijvoorbeeld over het opzetten en runnen van een webwinkel. Daarnaast worden deelnemers nu extra geschoold in computervaardigheden, omdat deze soms nog niet toereikend bleken te zijn.

Ontwikkeling driejarige niveau4-opleiding

Voor deelnemers vanuit het vmbo was het niet mogelijk om direct in te stromen op niveau 4. Zij moesten de eerste twee jaar van hun opleiding op niveau 3 volgen, en konden vervolgens in het laatste jaar hun niveau4-diploma halen. Verwarrend, vonden veel deelnemers. Daarom werd een nieuwe, driejarige niveau4-opleiding ontwikkeld, zodat deelnemers geleidelijk kunnen toewerken naar het gevraagde niveau. 

Dit doen we in 2015

 • De 1000-urennorm invoeren in alle tweede leerjaren.
 • Een eerste, grof ontwerp maken voor de nieuwe kwalificatiedossiers, zodat na de zomervakantie van 2015 kan worden gestart met het bijschaven van de dossiers en het invullen van de details.
 • Het opleidingsaanbod en de keuzedelen bepalen op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers.
Doelmatigheid

Detailhandel Hoorn

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Contact met voorgezet onderwijs

Om toekomstige deelnemers al enigszins aan het Horizon College te binden en hen te ondersteunen in het maken van een studiekeuze, kregen twintig deelnemers van drie vmbo-scholen de kans om tien weken lang, één dagdeel per week lessen te volgen bij Detailhandel Hoorn. Daarnaast regelden we dat zij gedurende die tien weken ook één dagdeel per week stage konden lopen in de detailhandel.

Bedrijfsadviescommissie (BAC)

De BAC vergaderde in 2014 vier keer. Besproken werden onder andere de examinering en de kwaliteit van de stages. In de vergaderingen kwamen ook deelnemers aan het woord die vertelden over hun opleiding en stage-ervaringen.

Internationalisering

Naast de buitenlandse stage van alle docenten, gingen in 2014 ook tussen de 10 en 15 deelnemers op stage in het buitenland. Daarnaast liepen 6 tot 8 deelnemers uit het buitenland stage bij Detailhandel Hoorn en werden virtuele projecten georganiseerd met een klas uit Denemarken.
Internationalisering werd bovendien een standaard onderdeel van het curriculum: alle deelnemers volgen tegenwoordig lessen over detailhandel in het buitenland en lopen óf stage in het buitenland, óf doen mee aan een virtueel project.

Investeren in ondernemers

Het bedrijfsleven, dat is waar de deelnemers van Detailhandel Hoorn na hun opleiding terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers uit de regio nauw betrokken worden bij de opleiding. Zij weten immers waar de detailhandelaar van nu aan moet voldoen! Contacten met het regionale bedrijfsleven werden aangescherpt en inbreng in de opleiding steeds groter. Deze ontwikkeling wordt in 2015 voorgezet.

De deelnemer centraal

Elke deelnemer van Detailhandel Hoorn had in 2014 minstens zes begeleidingsgesprekken: drie keer op school, en drie keer tijdens een stage. De verslagen van deze gesprekken worden opgeslagen in N@Tschool!. Daarnaast werden alle deelnemers na afloop van elke periode door hun mentor gevraagd om de afgelopen periode te evalueren op het gebied van didactiek en pedagogiek.

Ouderbetrokkenheid

Sinds 2014 is N@Tschool! uitgerust met de mogelijkheid om ouders toegang te geven tot de resultaten van hun zoon of dochter. Ook verslagen van mentorgesprekken zijn nu inzichtelijk. Om ouders nog meer bij het onderwijs te betrekken, werden informatieavonden georganiseerd voor eerstejaars en ouders. Daarnaast werden tienminutengesprekken en deelnemersbesprekingen gehouden.

Deelnemersinterviews

Eén van de taken van opleidingmanagers is om deelnemersinterviews te houden. Die gesprekken dienen om tijdig te achterhalen wat de deelnemers goed vinden gaan, en wat volgens hen beter kan. Vanwege ziekte van de opleidingsmanager werd slechts één deelnemersinterview afgenomen. Hieruit kwam vooral naar voren dat deelnemers soms niet tevreden zijn met hun rooster. Met name blokuren en lessen tot 16.30 of 17.30 uur leiden tot ontevredenheid.

Dit doen we in 2015

 • De inbreng van het bedrijfsleven nog belangrijker maken. Bijvoorbeeld door ondernemers gastlessen te laten geven en meer en meer samen met hen de opleiding vorm te geven.
 • De betrokkenheid van ouders vergroten.
 • Deelnemers actief laten meehelpen bij voorlichtingen en open dagen.
 • Een filmpje ontwikkelen waarin de opleidingen in beeld worden gebracht en docenten en deelnemers aan het woord komen.
Passend Onderwijs

Detailhandel Hoorn

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Focus op begeleiding

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs meldden twintig deelnemers met een extra ondersteuningsbehoefte zich aan bij Detailhandel Hoorn. Eén docent van Detailhandel Hoorn volgde scholing om deze deelnemers goed te kunnen begeleiden. Er werd besloten om hen goed te monitoren en tijdens deelnemersbesprekingen extra aandacht aan hen te besteden.

Extra tijd voor mentoren

Mentoren die een deelnemer met een extra ondersteuningsbehoefte onder hun hoede hebben, krijgen extra tijd om deze deelnemer goed te kunnen begeleiden.

Dit doen we in 2015

 • Een collega die de masteropleiding Special Educational Needs volgde, zal het team van Detailhandel Hoorn meer vertellen over deelnemers met houding- en gedragsproblematiek en hoe hiermee om te gaan.
 • Twee keer per jaar wordt een avond georganiseerd waarop ouders van deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben, uitgenodigd worden om over hun zoon of dochter te praten. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen waar docenten veel van kunnen leren.
Ik ben trots op

Detailhandel Hoorn

Ik ben trots op...

‘Het hele team, dat elke dag weer zijn uiterste best doet. Samen blijven we de opleiding verbeteren.’
Mans Everhardus, opleidingsmanager Detailhandel Hoorn


Deelnemers over hun opleiding

'De lessen zijn altijd goed en hebben een prima sfeer.'
'Mijn docent is een toffe peer. Ik leer veel van hem!'

Detailhandel Heerhugowaard - Inleiding

Detailhandel Heerhugowaard

Detailhandel Heerhugowaard had een duidelijke agenda voor 2014. Speerpunten waren onder meer de 1000-urennorm, de voorbereiding op de nieuwe kwalificatiedossiers en Passend Onderwijs in de praktijk. Het team wilde ook flink investeren in didactische ontwikkeling. Dat is gelukt! Ook leuk: Detailhandel Heerhugowaard had weer een mbo-uitblinker in haar midden. Dit is een van de beste deelnemers van Nederland. De highlights van Detailhandel in beeld.

Professionalisering

Detailhandel Heerhugowaard

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Doordacht Lesgeven

Alle docenten volgden een scholingstraject Doordacht Lesgeven, waarbij werd geïnvesteerd in de pedagogische en didactische ontwikkeling van het complete team. Een belangrijke stap op weg naar Doordacht Lesgeven in de praktijk.

Leren van elkaar

Hoe kunnen we elkaar inspireren en elkaar versterken? Dit kreeg veel aandacht afgelopen jaar. Er werden diverse lesbezoeken en flitsbezoeken georganiseerd, om in korte tijd een indruk te krijgen van elkaars lesopbouw en aanpak. Docenten gaven elkaar hierover waardevolle feedback, om zo bij te dragen aan de onderwijskwaliteit en ieders professionaliteit.

Welkom nieuwe collega’s

Detailhandel Heerhugowaard verwelkomde zes nieuwe collega’s. Ze zijn uitgebreid ingewerkt en ook geschoold in mentoraat en pedagogische aanpak. Een mooie basis om goed voorbereid aan de slag te gaan.

Goed getraind!

Het hele team is geschoold in ‘deelnemers met specifieke behoeften’. Uitgangspunt daarbij is het leren herkennen van deze behoeften en het kiezen van een effectieve aanpak. Daarnaast werd een scholingstraject voor intakers georganiseerd, in het kader van Passend Onderwijs.

Dit doen we in 2015

 • Intervisietrajecten; zeven docenten starten begin 2015 met intervisie. Op structurele basis worden ervaringen uitgewisseld en geven deelnemers elkaar feedback. Dit wordt verder uitgebouwd in het team, zodat een olievlekwerking kan ontstaan.
Intensivering

Detailhandel Heerhugowaard

Intensivering

1000-urennorm

In 2014 stond de 1000-urennorm hoog op de agenda. Er is gedurende het hele jaar kritisch gekeken naar het huidige (les)aanbod, welke extra uren nodig zijn en hoe het lesprogramma nog interessanter kan worden met oog op de kwalificatiedossiers 2016.

Nieuw onderdeel webshops

Op alle niveaus is een programma ingevoerd voor het opzetten en omgaan met webshops. Passend bij deze tijd waarin veel aankopen via internet plaatsvinden. 

Heldere studiewijzers

De studiewijzers voor alle opleidingen Detailhandel Heerhugowaard zijn geactualiseerd en geoptimaliseerd. Dit betreft onder meer het aanbod, de uren en de toetsmomenten. Ook zijn de studiewijzers nu gekoppeld aan N@Tschool!.

Gezamenlijk basisjaar

Voor niveau 3 en 4 is een gezamenlijk basisjaar ontwikkeld, dat goed aansluit bij de behoeften en het niveau van de betreffende deelnemers. Hiermee zijn de eisen voor niveau 3 iets aangescherpt, waardoor meer uitdaging ontstaat en de opleiding interessanter wordt.

Op weg naar kwalificatiedossiers

Om een goede koppeling te maken tussen de nieuwe kwalificatiedossiers (2016) en de onderwijspraktijk, zijn enkele docenten gestart met de leergang Van kwalificatiedossier naar onderwijs. Zij zijn de voortrekkers van dit belangrijke traject binnen Detailhandel Heerhugowaard. Daarnaast is een plan van aanpak 'Invoering kwalificatiedossiers' gemaakt.

Dit doen we in 2015

 • Het plan van aanpak voor de invoering van kwalificatiedossiers wordt uitgerold. Onderdeel daarvan is de invoering van keuzedelen. Dit vereist een aantrekkelijk en geïntegreerd programma met strakke uren. Alle vakken moeten herkenbaar en geïntegreerd zijn in relatie tot de toekomstige beroepen.
 • Deelnemers en bedrijven informeren en intensief betrekken bij het proces rond de kwalificatiedossiers.
Doelmatigheid

Detailhandel Heerhugowaard

Doelmatigheid

Intensief contact voortgezet onderwijs

Professionele voorlichting op vmbo-scholen, diverse open dagen en veel contactmomenten met diverse VO-scholen; afgelopen jaar investeerde Detailhandel Heerhugowaard flink in de relatie met het voortgezet onderwijs. Om zo de aansluiting met onze opleiding te versterken en te investeren in een ‘warme overdracht’ van nieuwe deelnemers.

Bedrijven in beeld

Een goede wisselwerking tussen Detailhandel Heerhugowaard en het bedrijfsleven draagt bij aan efficiënte opleidingen die goed aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. In diverse lessen waren daarom gastsprekers uit het bedrijfsleven aanwezig, ook de Bedrijfsadviescommissie (BAC) leverde gastdocenten. Ze organiseerde en jureerde ook de ‘Week van ondernemen’ en kwam vier keer bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. 

Ouders betrokken

De betrokkenheid van ouders is gestimuleerd tijdens diverse ouderavonden en tienminutengesprekken. Ouders hebben via hun kind toegang tot N@Tschool! en kunnen zo bij belangrijke informatie.

Lesevaluatie en deelnemersgesprekken  

Na elke periode van tien weken zijn lessen geëvalueerd door de deelnemers. Deze evaluaties zijn in teamverband besproken, om daarvan te leren en de input te gebruiken voor verbetering van het lesprogramma. Verder waren er vier gesprekken tussen opleidingsmanager en deelnemers (in totaal 22) over diverse onderwijsaspecten, zoals de verbinding tussen beleid en praktijk. Dit alles versterkt de doelmatigheid van het onderwijs.

Buiten de grenzen

Twee deelnemers en twee docenten vertrokken afgelopen jaar voor een korte stage naar het buitenland. Daar deden ze waardevolle kennis en ervaringen op. Met een open blik buiten de grenzen kijken; het verrijkt de opleiding!

Dit doen we in 2015

 • Nieuwe opzet open dag, waarbij deelnemers intensiever worden betrokken.
 • Meer gastsprekers voor de lessen.
 • Ouders digitaal inzicht geven in de resultaten van hun kind.
 • Drie keer per jaar lessen evalueren.
 • Samenwerken met het hbo in het kader van een doorstroommodule.
Passend Onderwijs

Detailhandel Heerhugowaard

Passend Onderwijs

Elke deelnemer Passend Onderwijs

Wat heeft een individuele deelnemer nodig om goed te functioneren en presteren? Dat is het uitgangspunt voor de intakers en mentoren van Detailhandel Heerhugowaard. Een brede benadering van Passend Onderwijs dus! De intake is bij enkele collega’s ondergebracht, die specifieke kennis en kunde hebben wat betreft Passend Onderwijs.

Scholing complete team

Alle docenten volgden een scholingstraject om deelnemers met specifieke zorgbehoeften te herkennen en een passende aanpak te ontwikkelen. De intakers zijn geschoold in intensieve intake.

Waardevolle mentorgesprekken

Minstens drie keer per jaar waren er gesprekken tussen mentor en deelnemer, om het functioneren en de individuele behoeften te bespreken. Bij behoefte aan extra zorg werd een ondersteuningsprofiel opgesteld. 

Dit doen we in 2015

 • Het team wordt verder geschoold in het omgaan met specifieke problematiek bij deelnemers.
 • De mentorgesprekken worden structureel uitgevoerd en opgeslagen in N@Tschool!.
 • Gesprekken bij de stagebedrijven worden in N@Tschool! verwerkt.
Ik ben trots op

Detailhandel Heerhugowaard

Ik ben trots op...

‘De didactische ontwikkeling van het hele team. Het is echt een ambitie die vanuit het team zelf komt en dat is mooi om te zien en ervaren. Afgelopen jaar hebben we veel bereikt op dit vlak. Zoals de afspraken om elkaars lessen te bezoeken, het toepassen van allerlei (ook nieuwe) werkvormen, training van teamleden, waardevolle werkoverleggen en de gestructureerde studiewijzers voor deelnemers. Ook het feit dat vijftig deelnemers een extra diploma op niveau 2 hebben behaald is iets waar ik trots op ben. We hebben een flinke stap gemaakt in de ontwikkeling van ons onderwijs.’ 
Elma Bakker, opleidingsmanager Detailhandel Heerhugowaard

 

Deelnemers over hun opleiding

'De docenten steken veel energie in ons.'

'U bent een hele goede mentor!'

Horeca - Inleiding

Horeca

Nieuwe opleidingen, een hoger rendement voor niveau 4, meer focus op projecten en praktijk en een intensievere samenwerking met vmbo-scholen en bedrijfsleven. Horeca had flinke ambities voor het jaar 2014. En deze zijn verzilverd! Horeca staat als een huis en we zien een stevige groei van het aantal deelnemers. Leren van elkaar en elkaar als team inspireren. Het was de basis voor de waardevolle ontwikkelingen bij Horeca.

Professionalisering

Horeca

Professionalisering

Passend Onderwijs

Elke deelnemer die vanuit Passend Onderwijs binnenkomt, krijgt inmiddels een intensieve intake. Hierin wordt besproken welke begeleiding de deelnemer nodig heeft. Om deze groep deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen, startten twee docenten met een opleiding tot gedragsspecialist. Deze ronden zij in 2016 af. Vier docenten volgden bovendien trainingen over Passend Onderwijs. De nieuw verworven kennis werd gedeeld met de rest van het team. Zo werkte Detailhandel Heerhugowaard in 2015 aan het zo goed mogelijk begeleiden van haar deelnemers.

 

 

Intensivering

Horeca

Intensivering

Dit deden we in 2014

Nieuwe opleidingen

Sinds 2014 heeft Horeca twee nieuwe opleidingen: de beroepsopleiding Kok niveau 3 en Gastheer/gastvrouw niveau 3. Een mooie aanvulling op het curriculum. De opleiding Horecaondernemer is verder uitgekristalliseerd. In 2012 was deze vierjarige opleiding al omgezet naar een driejarige opleiding, nu zijn de lesmaterialen en roosters geoptimaliseerd.

Urennorm en kwalificatiedossiers

Horeca heeft de 1000-urennorm behaald. De uren zijn ingevuld met een divers en aantrekkelijk lesprogramma. Voor onze reguliere beroepsopleidende leerweg niveau 2 zijn onder meer extra lesmaterialen ontwikkeld, in het kader van de norm. Per 2016 gelden nieuwe kwalificatiedossiers voor alle opleidingen. In 2014 is gestart met de voorbereiding op deze verandering.  

Focus op praktijk en projectmatig werken

Praktijkervaring opdoen is natuurlijk cruciaal in het horecavak. Afgelopen jaar is daarom flink geïnvesteerd in de praktijkruimtes. De leskeuken en het restaurant zijn uitgebreid, daarnaast is een nieuw werkcafé opgezet. Deelnemers kunnen hier volop leren en ervaring opdoen in de praktijk. Ook projectmatig werken kreeg veel aandacht. In het derde jaar van de Horecaondernemers opleiding is bijvoorbeeld extra ruimte gecreëerd voor projectvormen. 

Dit doen we in 2015

 • Nieuwe kwalificatiedossiers verder vormgeven en inventariseren wat dit betekent voor de opleidingen.
 • Projectmatig werken uitbouwen, ook in de avonduren. Focus op goede begeleiding van deze projecten.
Doelmatigheid

Horeca

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Rendement

Meer rendement voor de horecaopleiding niveau 4. Het was een belangrijk speerpunt voor 2014. Met verschillende maatregelen is het gelukt om een rendement van 90 procent te behalen. Dit is fors boven het landelijk gemiddelde! Er is bijvoorbeeld meer structuur aangebracht, er zijn blokstages van drie maanden ingevoerd (waardoor ook internationale stages toegankelijker worden) en deelnemers in hogere klassen ondersteunen deelnemers in lagere klassen. Het resultaat is dat meer deelnemers een diploma behalen.

Betrokken bedrijven

De bedrijfsadviescommissie (BAC) van Horeca versterkt de binding tussen bedrijfsleven en opleiding. Om bedrijven in de regio nog meer te betrekken, werkt de BAC van Horeca nu samen met die van ROC Kop van Noord-Holland. Dit maakt het mogelijk om breder in de regio te kijken wat het bedrijfsleven wil en wenst. Waardevolle input om het opleidingsprogramma nóg doelmatiger te maken! En: voor de eerste keer werd een verkiezing ‘beste leermeester en beste leerbedrijf’ georganiseerd.

Goede aansluiting vmbo

Afgelopen jaar is het contact met meerdere vmbo’s geïntensiveerd. Het gaat om de vmbo’s met consumptieve opleidingen. Doel is een goede aansluiting tussen beide opleidingen en een warme overdracht van deelnemers. Elk kwartaal is een overleg georganiseerd, ook kwamen docenten van de vmbo’s op bezoek bij Horeca.  

Deelnemersinterviews

De opleidingsmanager organiseerde vier keer een deelnemerslunch met groepjes deelnemers. Om samen te praten over het onderwijs, ervaringen en mogelijke verbeterpunten. Belangrijke wensen bleken bijvoorbeeld het consequenter toepassen van regels door docenten en meer intens contact tussen school en stage/praktijkplaats tijdens beroepspraktijkvorming. 

Dit doen we in 2015

 • Introductie groepsintake voor nieuwe deelnemers van de vijf vmbo-scholen met consumptieve opleiding. Deze deelnemers kunnen meteen doorstromen (naar mentorgesprek), de 1 op 1 intakegesprekken zijn voor hen niet meer nodig.
 • Verdere uitbouw contacten bedrijfsleven, onder meer in relatie tot het invullen van keuzedelen.  
Passend Onderwijs

Horeca

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Goed getraind in Passend Onderwijs

Wat heb jij nodig om hier een diploma te halen? Dat is de kernvraag bij de intake van nieuwe deelnemers voor Horeca. Het uitgangspunt is om deelnemers vervolgens een persoonlijk traject aan te bieden, dat aansluit bij wat zij nodig hebben. Of iemand nu heel makkelijk of juist met veel moeite leert. Om Passend Onderwijs voor elke deelnemer verder vorm te geven, volgde het hele team een training Didactiek; met aandacht voor het actief inspelen op de behoeften van deelnemers. Daarnaast volgde een docent de Master Special Educational Needs. Hij is nu intensief betrokken bij de intake en coachte ook de andere collega’s. Inmiddels is een tweede collega gestart met deze Master. 

Extra begeleiding en ondersteuning

Twee dagen per week is een docent vrijgemaakt om deelnemers met specifieke behoeften te begeleiden. Daarnaast geven een docent Nederlands en een docent Rekenen nu een uur per dag extra ondersteuning aan deelnemers die dat nodig hebben.

Kansen voor excellente deelnemers

Deelnemers die soepel en snel leren, hebben soms behoefte aan extra uitdaging. Daarom werd in 2014 een plan van aanpak ontwikkeld voor een excellentieprogramma.

Dit doen we in 2015

 • Excellentieprogramma implementeren voor excellente deelnemers die extra uitdaging zoeken.  
Ik ben trots op

Horeca

Ik ben trots op…

‘De groei die we afgelopen jaar met elkaar beleefden. Er staat een opleiding met een sterke uitstraling en een goed imago. We realiseerden twee nieuwe opleidingsrichtingen en steeds meer deelnemers vinden hun weg naar Horeca. Een verdienste van het hele team!’
Ronald Mulder, opleidingsmanager Horeca

 

Deelnemers over hun opleiding

'Het galadiner is echt gaaf. Op die ene dag leer je meer dan normaal in een maand!'

'Het werkcafé is erg leuk en afwisselend. De hele dag lopen er gasten in en uit.'

Brood en banket - Inleiding

Brood & Banket

De opleiding Brood & Banket stond voor een belangrijke uitdaging: het rendement verhogen. Ook werd op verzoek van de deelnemers meer structuur aangebracht in de opleiding. De extra uren om de 1.000-urennorm te halen, werden vooral ingevuld met praktijklessen. Want bakken leer je toch vooral in de praktijk!!

Professionalisering

Brood & Banket

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Algemeen 

Het team van Brood & Banket, dat bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe collega’s, sloeg in 2014 een weg naar een nog professionelere cultuur in. Docenten voelen zich verantwoordelijker voor het hele onderwijsproces. Ze geven met passie hun vak, delen hun kennis en stellen het leerproces centraal. Bovendien wordt continu kritisch gekeken naar wat beter kan.  

Trainingen

Het complete opleidingsteam volgde trainingen en opleidingen over uiteenlopende onderwerpen: pedagogische vaardigheden, intake, Doordacht Lesgeven, projectmanagement en Engels.

Lesbezoeken

Docenten verbeteren de kwaliteit van hun onderwijs door elkaars lessen te bezoeken en daarop feedback te geven. In 2014 heeft een deel van de docentengroep dit gedaan, maar de meeste lesbezoeken hebben nog geen goede opvolging gehad.

Flitsbezoeken en mentorgesprekken

Het management legde een aantal flitsbezoeken af om zich zo een beeld te vormen van de lessen.De opleidingsmanager schoof bij een aantal mentorgesprekken aan om de kwaliteit te beoordelen, maar de frequentie van deze monitoring kan omhoog.

Job-scores

De job-scores die uit de deelnemersenquête naar voren komen, zijn een van de belangrijkste graadmeters voor de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten op niveau 2 waren goed, deelnemers van niveau 3 gaven de opleiding op de onderdelen ‘onderwijs’ en ‘organisatie’ een onvoldoende. Ze vinden dat het onderwijs en de structuur binnen de opleiding duidelijker kunnen. Daarom werden onder meer nieuwe studiewijzers en werkvormen geïntroduceerd. Uit een eerste interne audit in 2015 blijkt dat de onderwijsstructuur al duidelijk is verbeterd.

Dit doen we in 2015

 • Eén docent start met de instructeursopleiding, een andere docent gaat de tweedegraadsopleiding Consumptief volgen.
 • Om met nog meer kennis het vak te kunnen uitdragen, zal een aantal docenten een chocoladecursus doen.
 • Nog meer docenten gaan elkaars lessen volgen en deze lesbezoeken worden beter opgevolgd. Want leren van én met elkaar is de basis voor nog beter onderwijs.
Intensivering

Brood & Banket

Intensivering

Dit deden we in 2014

Urennorm

De 1000-urennorm is behaald en de uren zijn ingevuld met een gevarieerd onderwijsprogramma. Mede op verzoek van deelnemers zijn veel uren ingevuld met praktijklessen, die de deelnemers goed voorbereiden op de praktijk en op jeugdvakwedstrijden, waar onze deelnemers al verschillende prijzen behaalden.

Doordacht lesgeven

Na een start in 2013, werd in 2014 het onderwijsmodel Doordacht Lesgeven verder ingevoerd. Actieve werkvormen staan in dit model centraal. Het merendeel van de lessen die volgens dit model worden gegeven, zijn uitgewerkt in een lesplanning. 

Meer uitdaging

Uit deelnemersinterviews die de sectordirecteur, medewerker kwaliteitszorg en opleidingsmanager afnamen, volgden een aantal acties: zo werd er meer uitdaging in lessen aangebracht – iets waar zowel docent als deelnemer blij mee zijn. Verder wordt er meer gebruik gemaakt van N@Tschool! en studiewijzers, wat deelnemers meer houvast geeft.

Bedrijfsadviescommissie

De bedrijfsadviescommissie (BAC), bestaande uit vijf bakkers uit de regio, kwam drie keer samen. Vanuit de BAC werd een praktijkopleidersdag georganiseerd. De samenwerking tussen de opleiding en de BAC verliep soepel. Zo gaven de bakkers aan dat zij graag wilden dat eerstejaars later in het studiejaar op stage gingen. Aan die wens werd in 2014 gehoor gegeven. 

Dit doen we in 2015

 • Werken aan een goede invulling van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 januari 2016 gelden. Daaraan gekoppeld is de ontwikkeling van keuzedelen voor deelnemers.
 • Alle lessen geven volgens een lesplanning en het onderwijsmodel Doordacht Lesgeven.
 • Nieuwe manieren van praktijkexaminering invoeren.
 • Starten met het maken en verkopen van eigen bakkerijproducten. Orders worden daarbij zo realistisch mogelijk verwerkt.
Doelmatigheid

Brood & Banket

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Rendement

Het rendement van niveau 3 verhogen was een belangrijke ambitie voor 2014. Met een slagingspercentage van circa 68 procent werd de norm van de inspectie gehaald. 

Overschrijding studieduur

Een tweede ambitie om de overschrijding van de studieduur terug te dringen, werd niet gehaald.

Uitval voorkomen

Signaleren docenten of mentoren gaandeweg het onderwijsprogramma een risico op uitval, dan wordt dat sinds 2014 besproken in een risicodeelnemersbespreking. Daaruit volgt een plan van aanpak om uitval van een deelnemer te voorkomen.

Mentorgesprekken

Elke deelnemer had in 2014 drie keer een gesprek met zijn of haar mentor. Alle docenten en consulenten voerden in 2014 hun mentorgesprekken volgens het HARPA-model (Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijke omstandigheden, Afspraken). De registratie van de HARPA-gesprekken vond deels plaats in N@Tschool!. Naast de persoonlijke mentorgesprekken, hielden alle mentoren in 2014 klassikale mentorgesprekken. 

Buitenlandstage

Vijf deelnemers volgden een buitenlandstage van ongeveer drie weken in Zweden, waar de opleiding een netwerk van stagebedrijven heeft. 

Vervolgadvies

Deelnemers kregen, in samenwerking met de afdeling DIA (Deelnemers Informatie & Advies), advies over werk of een vervolgopleiding.

Contact met ouders

Er werd een algemene ouderavond georganiseerd en op twee momenten in het jaar vonden tienminutengesprekken met ouders plaats.

Dit doen we in 2015

 • Het opleidingsrendement verder verhogen, vooral door nog betere begeleiding, meer structuur en uitdagender onderwijs.
 • Overschrijding van de studieduur terugdringen. Door meer sturing van deelnemers is nu al duidelijk dat deze doelstelling in 2015 wel wordt gehaald. Vermoedelijk gaat het percentage deelnemers dat binnen de normale studieduur een diploma haalt van circa 50 naar circa 80 procent.
 • Intensiever gebruik maken van N@Tschool, onder meer door alle mentorgesprekken hierin te registeren.
Passend Onderwijs

Brood & Banket

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Intaketest

In 2014 deden alle potentiële deelnemers een intaketest van AMN, die de basis vormde voor het intakegesprek. De test geeft onder meer inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van een deelnemer en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl.

Intensieve intake

Twee docenten volgden in 2014 een training om intensieve intakes te kunnen afnemen met potentiële deelnemers van wie al duidelijk is dat ze extra aandacht nodig hebben. Door een uitgebreidere intake is al voor aanvang van de opleiding in te schatten welke zorg en begeleiding een deelnemer nodig hebben. 

Ik ben trots op

Brood & Banket

Ik ben trots op…

'De samenwerking tussen onze deelnemers en docenten. Ze laten zien dat samen werken aan onderwijs werkt!’
Barry van Brenk, junior-opleidingsmanager Brood & Banket

 

Deelnemers over hun opleiding

‘Dit is waarvoor we op school komen!’
‘Bij de praktijklessen kan ik lekker creatief zijn.’
‘We would have liked to stay here much longer!’ (Een Zweedse uitwisselingsstudente die enkele weken stage liep bij Brood & Banket)

Facilitaire dienstverlening - Inleiding

Facilitaire Dienstverlening

2014 stond in het teken van de programmatische voltooiing van de nieuwe driejarige niveau 4-opleiding. De eerste deelnemers die het driejarige opleidingstraject volgen, krijgen aan het eind van dit schooljaar hun diploma. Daarnaast werd volop aandacht besteed aan de praktijk, zowel in de school, met het in gebruik nemen van het nieuwe werkcafé, als daarbuiten, in de locatie Zuyderwaert van samenwerkingspartner Magentazorg.

Professionalisering

Facilitaire Dienstverlening

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Speerpunten

Alle teamleden beoordeelden voor zichzelf hoe ze scoren op de individuele gedragscomponenten binnen het speerpuntenbeleid van de sector. Deze analyse was de basis voor voortgangs- en functioneringsgesprekken en de keuze voor trainingen.

Evaluatie van lessen

Wat vinden de deelnemers van de lessen en de uitvoering ervan? Docenten evalueren het met hun klas na elke lesperiode van tien weken. De evaluaties werden in teamvergaderingen gedeeld. Eén van de verbeterpunten die de deelnemers aandroegen, was het consequent toepassen van de huisregels. Deelnemers ervoeren hierin verschillen. Voor docenten blijkt het soms lastig om regels te handhaven en tegelijkertijd een goede band te houden met deelnemers. Toch is het van belang dat de regels eenduidig worden toepast.

Doordacht Lesgeven

Het nieuwe onderwijsmodel Doordacht Lesgeven vormt de vaste basis voor de kwaliteit van het verzorgen van onderwijs in de sector. Docenten volgden trainingen om zich het model eigen te maken. Ook werden bijzondere trainingen gevolgd in pedagogische vaardigheden en feedback geven. Om elkaar te inspireren en versterken, bezochten docenten elkaars lessen.

Lesbezoeken

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren, is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Het management is gestart met lesbezoeken en bespreekt haar bevindingen met de betrokken docenten.

Volop praktijk

Leren doe je voornamelijk in de praktijk. Daarom werden verschillende praktijkactiviteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse galadiner voor driehonderd gasten. Daarnaast waren deelnemers betrokken bij de organisatie van evenementen van de gemeente Heerhugowaard en de Stichting Woonrijk in Broek op Langedijk. Het hoogtepunt van 2014 was het bezoek van Minister President Mark Rutte, die werd begeleid en rondgeleid door deelnemers van Facilitaire Dienstverlening.

 Dit doen we in 2015

 • Professionaliteit verhogen waar dat kan. Het management borgt verbeteringen met lesbezoeken, coaching en functioneringsgesprekken.
 • Monitoren van meer mentorgesprekken, met als doel de kwaliteit van deze gesprekken te verbeteren.
Intensivering

Facilitaire Dienstverlening

Intensivering

Dit deden we in 2014

Urennorm

Het onderwijsprogramma werd met succes aangepast aan de 1000-urennorm.

Van theorie naar praktijk

Een ambitie die jaarlijks terugkeert is om lesmateriaal en opdrachtenmagazijn verder te vervolmaken en te laten aansluiten op actuele ontwikkelingen, trends en geluiden uit het bedrijfsleven. Het opdrachtenmagazijn werd uitgebreid en praktijk- en theorielessen werden gecombineerd in vooral doe-activiteiten. Deelnemers gingen binnen de school en daarbuiten aan de slag met praktische werkvormen.

Twee kwalificatiedossiers

Facilitaire Dienstverlening krijgt te maken met twee nieuwe kwalificatiedossiers: één voor niveau 2 en één voor niveau 4. Beide zijn totaal verschillend. Een extra uitdaging: dat van niveau 2 moet met twee andere sectoren (Zorg en Welzijn) worden vormgegeven tot één kwalificatiedossier met drie uitstroommogelijkheden. In 2014 is vooral gekeken naar: hoe zien de kwalificatiedossiers eruit en welke consequenties hebben ze voor het lesprogramma?

Verkorting niveau 4

De ombouw van de niveau-4 opleiding van vier naar drie jaar is afgerond. Met de verkorting was al in 2012-2013 begonnen. Geen eenvoudige operatie, want er moesten keuzes worden gemaakt in het onderwijsprogramma. Sommige onderdelen werden verkort, andere versneld en een deel van het programma is komen te vervallen. Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 diplomeert de eerste lichting deelnemers die de verkorte route volgde.

Dit doen we in 2015

 • Het uitwerken van de aangepaste kwalificatiedossiers en vaststellen van de keuzevakken. Dit gebeurt onder meer in samenspraak met het bedrijfsleven, dat kan aangeven welke keuzevakken een welkome aanvulling zijn op het kwalificatiedossier.
 • Voor het kwalificatiedossier van niveau 2 samenwerken met de sectoren Zorg en Welzijn.

-    

Doelmatigheid

Facilitaire Dienstverlening

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Rendement

Het rendement van de opleiding was goed en is in 2014 op goed niveau gebleven.

HARPA-model

Het HARPA-model (Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijke omstandigheden, Afspraken) werd in 2012 de vaste structuur voor mentorgesprekken. In 2014 is veel energie gestoken in het completeren van deze gespreksstructuur en de vastlegging ervan in N@Tschool!. Het model geeft houvast aan zowel mentoren als deelnemers. Daarbij is het met een eenduidige structuur gemakkelijker om begeleiding van deelnemers over te dragen.

Stages

Tijdens de stageblokken bezoeken docenten de stageverlenende bedrijven en overleggen daar met de stagebegeleider en de deelnemer. Om de kwaliteit van de (eind)beoordelingsgesprekken te monitoren, werd in 2014 gestart met het periodiek bijwonen van deze gesprekken. 

Docentenstage op vmbo

Een beter contact tussen mbo en vmbo, een ‘warmere’ overdracht van deelnemers en een betere instroom: genoeg redenen om in 2014 de buitenschoolse stage te laten plaatsvinden op een middelbare school. Docenten volgden daarom op een middelbare school lessen binnen de richtingen sport, dienstverlening en veiligheid.

Dit doen we in 2015

 • De kwaliteit van het examineringsproces verder verbeteren door in ieder team een ‘examenspecialist’ te benoemen: een docent die alle ontwikkelingen en regelgeving rondom examinering volgt en deelt.
 • Ouders beter informeren over en meer betrekken bij het onderwijs, onder meer door ouderavonden anders te organiseren en ouders toegang te geven tot de digitale leeromgeving.
 • Zoeken naar mogelijkheden om goed in contact te blijven met het bedrijfsleven, onder meer via social media.
Passend Onderwijs

Facilitaire Dienstverlening

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Passende vaardigheden

Passend Onderwijs betekent onder meer dat docenten te maken krijgen met deelnemers met verschillende gedragsstoornissen. Hoe ga je daar pedagogisch en didactisch mee om? Het vraagt om specifieke vaardigheden. In 2014 werd rond Passend Onderwijs een informatiebijeenkomst georganiseerd en volgde een kleine groep docenten een training.

Dit doen we in 2015

 • Alle docenten trainen in de vaardigheden die nodig zijn om invulling te geven aan Passend Onderwijs.

Ik ben trots op

Facilitaire Dienstverlening

Ik ben trots op…

'De prestatie van het team, dat flexibel en energiek blijft in een steeds veranderde “leeromgeving”.’
Han Weel, opleidingsmanager Facilitaire Dienstverlening

 

Deelnemers over hun opleiding

‘Praktijklessen zijn het leukst om te doen.’

‘Op deze opleiding voel ik me veilig.’

Haarmode - Inleiding

Haarmode

Een kappersopleiding met een steeds betere structuur en uitstraling. Dat is voor de opleiding Haarmode de uitkomst van 2014. Dankzij een betere intake en begeleiding is de uitval verminderd en het rendement opnieuw verbeterd. De volledig gerenoveerde kapsalon werd vol enthousiasme ontvangen. Een mooi resultaat! 

Professionalisering

Haarmode

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Speerpunten

Alle teamleden hebben voor zichzelf beoordeeld hoe ze scoren op individuele gedragscomponenten binnen het speerpuntenbeleid van de sector. Deze analyse was de basis voor voortgangs- en functioneringsgesprekken en de keuze voor trainingen.

Doordacht Lesgeven

Het nieuwe onderwijsmodel Doordacht Lesgeven vormt de vaste basis voor de kwaliteit van het verzorgen van onderwijs. Docenten volgden trainingen om zich het model eigen te maken. Ook werden bijzondere trainingen gevolgd in pedagogische vaardigheden en het geven van feedback. Om elkaar te inspireren en versterken, bezochten docenten elkaars lessen.

Evaluatie van lessen

Wat vinden de deelnemers van de lessen? Docenten evalueren het met hun klas na elke lesperiode van tien weken. De evaluaties worden in teamvergaderingen gedeeld. Eén van de verbeterpunten die de deelnemers aandroegen, beoordelen van praktijkvaardigheden. Deelnemers ervoeren hierin verschillen. Docenten zijn daarom getraind om eenduidiger te beoordelen.

Lesbezoeken

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren, is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Het management is gestart met lesbezoeken en bespreekt haar bevindingen met de betrokken docenten.

Dit doen we in 2015

 • Professionaliteit verhogen waar dat kan. Het management zal verbeteringen borgen met bijvoorbeeld lesbezoeken, coaching en functioneringsgesprekken.
 • Monitoren van mentorgesprekken om de kwaliteit van deze gesprekken te verbeteren.
Intensivering

Haarmode

Intensivering

Dit deden we in 2014

Urennorm

Het onderwijsprogramma werd met succes aangepast aan de 1000-urennorm.

Onderwijsprogrammering & examinering

In de onderwijsprogrammering is een versneld traject ingebouwd voor zowel de niveau 2- als niveau 3-opleiding. Deelnemers kunnen deze opleidingen nu in respectievelijk 1.5 en 2.5 jaar afronden.

Een ambitie die jaarlijks terugkeert, is om lesmateriaal en de indeling ervan verder te vervolmaken en te laten aansluiten op actuele ontwikkelingen, trends en geluiden uit het bedrijfsleven. In 2014 is het BOL lesprogramma uitgebreid met een nieuw ontwikkeld themaprogramma en werden er nieuwe examens ontwikkeld.

Kwalificatiedossiers

De nieuwe kwalificatiedossiers komen eraan. In 2014 is vooral gekeken naar: hoe zien de kwalificatiedossiers eruit en welke consequenties hebben ze voor het lesprogramma?

Nieuwe opleiding

In 2014 werden voorbereiden getroffen voor een nieuwe opleiding ‘Schoonheidsverzorging’ op niveau 3 en 4, omdat daar in de regio veel vraag naar is. Begin 2015 heeft het College van Bestuur, op aandringen van andere ROC’s in de omgeving, besloten de opleiding toch niet te introduceren.

Dit doen we in 2015

 • Het uitwerken van de aangepaste kwalificatiedossiers in ontwikkelopdrachten en het vaststellen van de keuzedelen. Dit gebeurt onder meer in samenspraak met het bedrijfsleven, dat kan aangeven welke keuzedelen een welkome aanvulling zijn op het kwalificatiedossier.
Doelmatigheid

Haarmode

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Rendement

Het rendement van de opleiding is in 2014 wederom gestegen naar ruim 80 procent.

Betere intake, lagere uitstroom

De intake voor kandidaat-deelnemers werd uitgebreid met verschillende tests, waarvan de uitkomsten worden meegenomen in het intakegesprek. Hierdoor worden de kwaliteiten en verwachtingen van een deelnemer beter in kaart gebracht, wat leidt tot een beter advies en minder instroom van deelnemers die niet op hun plaats zijn in de opleiding. Gevolg daarvan: een lagere uitstroom en veel beter rendement. Het aantal deelnemers dat zijn diploma haalt steeg van 55 naar 80 procent!

Mentorgesprekken

Het HARPA-model (Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijke omstandigheden, Afspraken) werd in 2012 de vaste structuur voor mentorgesprekken. In 2014 is veel energie gestoken in het completeren van deze gespreksstructuur en de vastlegging ervan in N@Tschool!. Het model geeft houvast aan zowel mentoren als deelnemers. Daarbij is het met een eenduidige structuur gemakkelijker om begeleiding van deelnemers over te dragen.

Stages

Tijdens de stageblokken bezoeken docenten de stageverlenende bedrijven en overleggen daar met de stagebegeleider en de deelnemer. Om de kwaliteit van de (eind)beoordelingsgesprekken te monitoren, werd in 2014 gestart met het periodiek bijwonen van deze gesprekken.

Docentenstage op vmbo

Een beter contact tussen mbo en vmbo, een ‘warmere’ overdracht van deelnemers en een betere instroom: genoeg redenen om in 2014 de buitenschoolse stage te laten plaatsvinden op een middelbare school. Drie docenten volgden lessen uiterlijke verzorging op een middelbare school.

Bedrijfsadviescommissie

Om te controleren of de beoordelingsgesprekken die praktijkbegeleiders met stagiaires voeren, kwalitatief goed verlopen, woonden consulenten in overleg met de Bedrijfsadviescommissie (BAC) tien gesprekken bij.

Voor de bijeenkomst met leerbedrijven waren in 2014 slechts acht aanmeldingen. Veel bedrijven gaven aan geen tijd te hebben en te veel uitnodigingen voor bijeenkomsten te ontvangen.

Dit doen we in 2015

 • Ontwikkelen van een lichtere intake voor deelnemers van wie al duidelijk is dat ze geschikt en gemotiveerd zijn voor de opleiding.
 • De kwaliteit van examinering verder verbeteren door in ieder team een ‘examenspecialist’ te benoemen: een docent die alle ontwikkelingen en regelgeving rondom examinering volgt en deelt.
 • Ouders beter informeren over en meer betrekken bij het onderwijs, onder meer door ouderavonden anders te organiseren en ouders toegang te geven tot de digitale leeromgeving.
Passend Onderwijs

Haarmode

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Passende vaardigheden

Passend Onderwijs betekent onder meer dat docenten te maken krijgen met verschillende gedragsstoornissen. Hoe ga je daar pedagogisch en didactisch mee om? Het vraagt om specifieke vaardigheden. In 2014 werd rond Passend Onderwijs een informatiebijeenkomst georganiseerd en volgde een kleine groep docenten een training.

Dit doen we in 2015

 • Alle docenten trainen in de vaardigheden die nodig zijn om invulling te geven aan Passend Onderwijs.
Ik ben Trots op

Haarmode

Ik ben trots op…

'Het team, dat in een paar jaar tijd duidelijke verbeterslagen heeft gemaakt in de lesprogrammering en teamsamenwerking. Ook ben ik trots op de haarmodesalon die volledig is vernieuwd. Na het maken van een plan van eisen en plan van aanpak, vond de metamorfose in de zomer plaats. De nieuwe salon is overzichtelijker en rustiger. De nieuwe verlichting voldoet aan de exameneisen en de nieuwe inrichting aan de arbo-wetgeving. Een grote vooruitgang, die door deelnemers duidelijk wordt gewaardeerd!'
Han Weel, opleidingsmanager Haarmode

 

Deelnemers over hun opleiding

‘De vernieuwde salon is heel mooi geworden!’

‘Je kunt altijd terecht bij je mentor.’

 

Handel & Transport - Inleiding

Handel & Transport

Vakmanschap. Daar richtte Handel & Transport zich op. Extra lesuren werden ingevuld met praktijklessen en talen, zodat deelnemers nog beter worden klaargestoomd voor de beroepspraktijk. Ook aan de docenten werd aandacht besteed: dankzij verschillende trainingen en cursussen is het team van Handel & Transport een stap verder in de opdracht voor de toekomst.

Professionalisering

Handel & Transport

Professionalisering

Dit deden we in 2014

Doordacht Lesgeven

Het hele team van Handel & Transport volgde een cursus Doordacht Lesgeven, gericht op een betere aansluiting bij de deelnemer van tegenwoordig: die kampt steeds vaker met leerproblemen en heeft een kortere aandachtsspanne dan voorheen. Tijdens de cursus leerden docenten nieuwe, activerende lesvormen, zoals vraag-antwoordspelletjes en groepsopdrachten.  Daarnaast volgden drie docenten die nog geen lesbevoegdheid hadden, een cursus om deze alsnog te halen.

Lesbezoeken

Leren doe je niet alleen op cursus, maar ook van je collega’s. Daarom werd gestart met het bezoeken van elkaars lessen, om zo bijvoorbeeld te ontdekken hoe een collega zijn lesstof presenteert of  huisregels hanteert.

Audit

Nadat het deelnemerstevredenheidsonderzoek in 2013 tegenvallende resultaten opleverde, namen docenten van een andere sector van het Horizon College begin 2014 een audit af bij Handel & Transport. Uit gesprekken met deelnemers en collega-docenten bleek een duidelijke vooruitgang ten opzichte van 2013. Toch werd ook geconstateerd dat, om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen, er in de teamvorming meer moet worden samengewerkt.

Dit doen we in 2015

 • Docenten bezoeken vaker elkaars lessen en voorzien hun collega’s van feedback.
 • Om een hogere deelnemerstevredenheid te realiseren, wordt extra aandacht besteed aan taakverdeling en verantwoordelijkheden.
Intensivering

Handel & Transport

Intensivering

Dit deden we in 2014

Nieuwe kwalificatiedossiers

Per 1 januari 2016 wordt het mbo herzien en gelden nieuwe kwalificatiedossiers. In 2014 hielden verschillende werkgroepen zich hiermee bezig. Allereerst onderzochten de werkgroepen de eisen waaraan de nieuwe kwalificatiedossiers moeten voldoen. Daarna werd gezocht naar een passende invulling van de dossiers.

Samenwerking met voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs vormt één van de belangrijkste bronnen van nieuwe deelnemers. Om ervoor te zorgen dat potentiële nieuwe deelnemers al op de middelbare school kennismaken met het Horizon College, werd volop ingezet op de samenwerking met verschillende VO-scholen uit de regio. Dit vergroot niet alleen het aantal aanmeldingen, maar de voorlichtingen leiden ook tot een betere studiekeuze en dus minder uitval.

Bedrijfsadviescommissie (BAC)

De praktijkopleidersbijeenkomsten die de BAC organiseerde, werden goed bezocht. Daarnaast initieerde de BAC deelname aan Greentech NHN, een groot project in de kop van Noord-Holland waarin, met ondersteuning van het Regionaal Investeringsfonds, het bedrijfsleven, het agrarisch onderwijs en commercieel onderwijs samenkomen. Het doel van het project is om meer werknemers in de regio op te leiden voor deze branche.

Bezoekfrequentie stages

Liep een deelnemer van Handel & Transport stage, dan was er weinig contact tussen het stagebedrijf en de opleiding. In 2014 werd daarom besloten dat er tijdens elke stage minstens drie contactmomenten moeten zijn: twee bezoeken aan het stagebedrijf, en één telefonisch gesprek.

Verbetering intake

Om uitval te voorkomen, werd de intake voor de opleiding intensiever. Nieuwe deelnemers krijgen sinds 2014 niet langer alleen een intakegesprek, maar maken daarnaast tests waarmee onder andere hun taal- en denkniveau en interesse wordt gemeten. De invloed van deze tests was meteen merkbaar bij de intakegesprekken: deze waren diepgaander en leverden meer informatie op dan voorheen.

Ouderparticipatie

Ondanks dat veel deelnemers 18 jaar of ouder zijn, wordt goed contact met de ouders toch belangrijk gevonden. In 2014 werden voorlichtingsavonden gehouden waarop ouders kennismaken met mentoren en het onderwijsprogramma. In de loop van het schooljaar werden resultaten van deelnemers besproken met de ouders.

Dit doen we in 2015

 • Zoeken naar een goede invulling van de nieuwe kwalificatiedossiers. De aandacht ligt hierbij onder andere op een betere aansluiting bij het hoger beroepsonderwijs.
 • Intensiveren van contacten met het hoger beroepsonderwijs, omdat steeds meer deelnemers van niveau 4 uitstromen naar een vervolgopleiding op het hbo.
 • Inzetten op nog betere ouderparticipatie.
Doelmatigheid

Handel & Transport

Doelmatigheid

Dit deden we in 2014

Focus op vakmanschap

Met de uitbreiding van het aantal lesuren werd gekozen om meer praktijklessen te introduceren, zodat de opleiding nog beter aansluit bij de beroepspraktijk. Te denken valt aan lessen over het houden van verkoopgesprekken of het werken met een managementsysteem om goederen te lokaliseren in een distributiecentrum. De lessen hebben echter nog geen concrete invulling gekregen.

Taalvaardigheid

Deelnemers die stage liepen in het buitenland, merkten vaak dat hun taalvaardigheid beperkt was. Daarom werd meer aandacht besteed aan talen als Duits, Frans en Engels. Het zwaartepunt lag hierbij op spreekvaardigheid.

Mentorgesprekken

Elke deelnemer van Handel & Transport had tenminste vier gesprekken met zijn of haar mentor. Indien nodig werden er meer gesprekken gevoerd. Bij de gesprekken werd het HARPA-model (Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijke omstandigheden, Afspraken) gehanteerd. De verslaglegging dient in N@Tschool! te gebeuren, maar dit wordt nog niet door alle docenten gedaan. Dit blijft dan ook een punt van aandacht.

Internationalisering

Zeven deelnemers liepen stage in het buitenland. Drie collega’s gingen op bezoek bij partnerscholen in Duitsland, Finland, Denemarken en Spanje. Samen met deze scholen werden activiteiten ontwikkeld op het gebied van internationalisering, zoals uitwisselingen.

Drie andere collega’s bezochten stagebedrijven in het buitenland om de contacten met deze bedrijven te versterken.

Deelnemersinterviews

Vijf deelnemers werden geïnterviewd over hun bevindingen van de opleiding. Zij spraken vooral hun tevredenheid uit over de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van medewerkers en voorzieningen. Bij de aansluiting van de onderwijsprogramma’s op elkaar en de manier van toetsen was volgens de deelnemers nog ruimte voor verbetering.

Goede beschrijving van het onderwijs

Uit deelnemersinterviews bleek dat deelnemers behoefte hadden aan meer en betere informatie over het onderwijs. Elk vak werkt daarom nu met studiewijzers waarin staat welke lesstof aan de orde komt en welke opdrachten moeten worden gemaakt. Ook worden toetsroosters tijdiger bekendgemaakt.

Ontwikkelen eigen examens

Door ontevredenheid van deelnemers over de examens die werden ingekocht bij externe partijen, werd besloten om zelf examens te gaan ontwikkelen. Deelnemers zijn positief over deze examens.

Dit doen we in 2015

 • Onderzoeken of het mogelijk is om deelnemers tijdens een buitenlandse stage examen te laten doen.
 • Voorlichting op vmbo-scholen verbeteren.
 • Starten met een tienwekelijkse enquête onder deelnemers, die via een speciaal ontwikkelde app wordt afgenomen. Met de resultaten kan het onderwijsprogramma worden verbeterd.
 • Docenten stimuleren om mentorgesprekken vast te leggen in N@Tschool!.
 • Planning voor toetsen tijdig bekendmaken. 
Passend Onderwijs

Handel & Transport

Passend Onderwijs

Dit deden we in 2014

Scholing collega’s

Twee collega’s volgden scholing op het gebied van Passend Onderwijs. Zij zijn intensief betrokken bij de intakes, zodat ze al vroeg kunnen signaleren of een nieuwe deelnemer extra ondersteuning nodig heeft. Zij nemen vervolgens ook de begeleiding van deze deelnemers op zich.

Dit doen we in 2015

 • Nog meer inzetten op signalering en goede begeleiding van deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben, zodat iedereen het onderwijs krijgt wat bij hem of haar past.
Ik ben trots op

Handel & Transport

Ik ben trots op…

'De potentie van het team en de opleiding. Voor de komende jaren hebben we grote ambities ten aanzien van het opleiden van deelnemers tot goede, capabele werknemers voor deze regio.'
Cees Cornelissen, teamcoördinator Handel & Transport

 

Deelnemers over hun opleiding

‘Op de opleiding hangt een fijne sfeer, onder andere door de goede begeleiding.’

‘Handel & Transport is erg praktijkgericht, vooral door de BPV. Dat vind ik fijn!’

 

Feiten en Cijfers

Een jaar vol hoogtepunten

Een greep uit de successen van Handel & Dienstverlening

Download de pdf om alle resultaten van Handel & Dienstverlening te bekijken, of lees hieronder de samenvatting.

Uitbreiding

Voor de sector Handel & Dienstverlening was 2014 in verschillende opzichten een positief jaar waarin er veel gebeurde. Zo kreeg de sector bezoek van Mark Rutte en werd in Heerhugowaard flink verbouwd: de kapsalon van de opleiding Haarmode werd uitgebreid, net als het deelnemersrestaurant. Daarnaast werd een werkcafé geopend, waar deelnemers, docenten en andere gasten inmiddels graag komen.

Kwaliteit van onderwijs

Er werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Met trainingen, scholing en stages deden veel medewerkers nieuwe kennis op om de kwaliteit van hun onderwijs nog verder te verbeteren. Voor een continue verbetering van de onderwijskwaliteit was ook de inbreng van deelnemers van groot belang. In deelnemersenquêtes en -interviews werden zij regelmatig om hun mening gevraagd.

Meer deelnemers, minder uitval

Hoewel het totaal aantal deelnemers van Handel & Dienstverlening afnam, verwelkomde de sector wel meer nieuwe deelnemers dan in 2013. Vooral voor de opleiding Horeca waren veel aanmeldingen. Bovendien waren er minder voortijdig schoolverlaters en daalde ook het aantal klachten en het percentage lesuitval.

Conclusie

Conclusie

Een positief jaar, dat was 2014 voor Handel & Dienstverlening. Financieel gezien, want de sector wist het boekjaar af te sluiten met een positieve balans, maar ook qua ontwikkeling. Grote veranderingen, zoals de invoering van de wet Passend Onderwijs en de 1000-urennorm, zijn goed geïmplementeerd. Bovendien wisten de meeste opleidingen de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Het gemiddelde rendement was met ruim 80 procent weer iets hoger dan het jaar ervoor. En, niet onbelangrijk: er was een grotere toestroom van nieuwe deelnemers.

Professionalisering

Alle onderwijsteams van Handel & Dienstverlening volgden in 2014 scholing in Doordacht Lesgeven, het onderwijsmodel dat inmiddels in vrijwel alle lessen wordt toegepast. Collega’s bezochten elkaars lessen en gaven waardevolle feedback, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Opleidingsmanagers legden bovendien verschillende flits- en lesbezoeken af. Om dit proces te ondersteunen, heeft het managementteam zich verder ontwikkeld en trad een junior manager toe als onderdeel van een managementontwikkeltraject.

Intensivering

Alle opleidingen voerden de 1000-urennorm in. Een groot deel van de uren werden, onder andere op verzoek van de deelnemers, ingevuld met praktijklessen. Naast de urennorm werd veel aandacht besteed aan de nieuwe kwalificatiedossiers die vanaf 2016 gelden. Bij veel opleidingen zijn bij de invulling van de dossiers bedrijven en ondernemers uit de regio betrokken, zodat het onderwijs goed wordt afgestemd op de huidige vraag van de praktijk. Veel docenten grijpen deze ontwikkeling aan om ook direct hun onderwijskwaliteit te verhogen.

Doelmatigheid

De mening van deelnemers is waardevol. Om te horen wat zij van hun opleiding vinden, werden verschillende deelnemersinterviews gehouden en een deelnemerslunches georganiseerd. Met de verbeterpunten die deelnemers noemden, gingen de teams meteen aan de slag.
Voor mentorgesprekken werd het HARPA-model (Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijke omstandigheden, Afspraken) gehanteerd. Verslaglegging van de gesprekken gebeurt steeds consequenter in N@Tschool!. De elektronische leeromgeving werd toegankelijk voor ouders, zodat die eenvoudig de resultaten en voortgang van hun zoon of dochter kunnen bekijken.

Handel & Dienstverlening weet haar opleidingsaanbod steeds beter af te stemmen op de behoefte van de regio. We volgen de ontwikkelingen in het werkveld, houden nauw contact met ondernemers en ontwikkelen samen mogelijkheden voor onze deelnemers. Soms betekent de afstemming op de praktijk echter wel dat vanwege het aantal beschikbare arbeidsplaatsen grenzen moeten worden gesteld aan het aantal deelnemers van een opleiding.

Passend Onderwijs

Om Passend Onderwijs vorm te geven, werd een gespecialiseerd docent voor een deel vrijgemaakt om de onderwijsteams en managers te ondersteunen in de implementatie van de nieuwe wet. Samen met inzet van de afdeling Deelnemers Informatie & Advies (DIA) en de ondersteuning van ambulant begeleiders leidde dit tot een sprong in de expertise op dit gebied. In de onderwijsteams werd bovendien gewerkt aan een andere vorm van organiseren, zodat deelnemers goed kunnen worden begeleid en opgeleid.

Tijd voor kwaliteit

In alle onderwijsteams was veel aandacht voor kwaliteit. Alle teams stelden teamplannen op, zetten hier middelen op in en evalueerden de plannen. Dit leidde tot grote betrokkenheid van de collega’s. Bovendien werd hard gewerkt aan het voorkomen van schooluitval. Met de invoering van Participatie als deelnemerregistratiesysteem én de actieve houding van medewerkers, worden deelnemers gemist als ze er niet zijn. Dat werpt zijn vruchten af: op niveau 2, 3 en 4 is het aantal vsv’ers verder afgenomen.

Onder leiding van een nieuwe teamleider maakte het Onderwijsservicebureau, ondersteunend in alle administratieve processen van het onderwijs, ook een grote kwaliteitsslag. Zo werden procedures bijgesteld en werd deskundigheid van het bureau over verschillende onderdelen verder vormgegeven.

Blik op 2015

Focus op Vakmanschap

Ook in 2015 zullen de vier speerpunten Professionalisering, Intensivering, Doelmatigheid en Passend Onderwijs centraal staan. De sector wil deze speerpunten onderdeel laten zijn van de Kwaliteitsagenda, zoals deze door het ministerie wordt gevraagd. Niet alleen omdat het ministerie dit vraagt, maar ook omdat het past bij de eigen ambities van Handel & Dienstverlening. Daarom zal onder andere verder worden gewerkt aan Focus op Vakmanschap.

Kwaliteit van het onderwijs

Ook in 2015 blijft de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk thema. Zeventig procent van de kwaliteit van het onderwijs wordt gemaakt in de klas. Deelnemers zullen daarom regelmatig om hun mening worden gevraagd en worden betrokken bij de onderwijsvormgeving. Bijvoorbeeld door ouderejaars deelnemers te laten samenwerken met jongerejaars, of hen de begeleiding te laten doen.

Uitbreiding en vernieuwing

De regio kent een groot percentage ondernemers en zzp’ers. Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers wordt daarom het programma voor Ondernemerschap nog sterker op de kaart gezet. In augustus 2015 wordt de sector bovendien uitgebreid met het opleidingsaanbod uit Purmerend dat past bij Handel & Dienstverlening. De sector kijkt ernaar uit om haar opleidingsaanbod te vergroten en te versterken in de regio West- Friesland en Zaanstreek- Waterland.

Ten slotte zal ICT in 2015 hoog op de agenda staan. De nadruk zal liggen op het gebruik van ICT in het onderwijs en het ontwikkelen van expertise op het gebied van examinering. Zo wordt continu gewerkt aan een nóg sterkere sector met nog hogere onderwijskwaliteit.