Uw kind wil naar het mbo en moet een keuze maken voor een vervolgopleiding. Het is niet altijd makkelijk om een passende opleiding te vinden. De keuze voor een beroepsopleiding hangt af van de interesse van uw kind en van zijn of haar vooropleiding. De school van uw kind helpt hem/haar om een goede keuze te maken.  

Bekijk welke beroepsopleidingen het Horizon College aanbiedt.

Voor informatie en advies over de opleidingen bij het Horizon College kunt u terecht bij het Studie Informatie Punt (STIP). Op elke vestiging van het Horizon College is een Studie Informatie Punt.
Telefoonnummer: (072) 547 61 11.
(top)

Uw kind is bijna klaar met het vmbo

Zit uw kind in de laatste klas van het vmbo, dan gaat hij/zij na de zomervakantie waarschijnlijk met een vervolgopleiding in het mbo beginnen. Het is belangrijk dat uw kind op tijd staat ingeschreven, zodat hij/zij na de zomervakantie meteen kan beginnen met de vervolgopleiding.

Laat uw kind zich aanmelden vóór 1 april, dan wordt uw kind in principe geplaatst voor de opleiding van zijn of haar keuze, mits wordt voldaan aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. En dat helpt ons alles tijdig te organiseren en uw kind zo nodig te begeleiden bij de opleidingskeus.  

Sommige opleidingen hebben aanvullende toelatingsvoorwaarden. 

! Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal studieplaatsen. Dit noemen we een numerus fixus opleiding. Laat uw kind zich voor deze opleidingen zo vroeg mogelijk aanmelden. De beschikbare studieplaatsen wijzen we namelijk toe op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken plaatsen we uw kind op een wachtlijst.

 Kijk bij de opleiding of dat het geval is.

Meer informatie over het toelatingsbeleid en de intake kunt u hier lezen.

Wanneer uw kind zich nog niet heeft aangemeld of ingeschreven bij een vervolgopleiding, dan kan de decaan op school hulp bieden of u kunt terecht bij het Studie Informatie Punt (STIP) van het Horizon College. Voor vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kunt u mailen naar:  toelatingsbeleid@horizoncollege.nl.

Als uw kind zich al heeft aangemeld voor een vervolgopleiding, controleer dan op tijd of hij/zij echt ingeschreven staat. Alleen met een inschrijving kan uw kind na de zomer aan de opleiding beginnen.

(top)

Tot 18 jaar verplicht naar school

Tot 18 jaar is uw kind verplicht om naar school te gaan als hij/zij nog geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een baan te vinden. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of minimaal mbo niveau 2. Een vmbo-diploma geeft toegang tot het mbo, maar is geen startkwalificatie. Na het vmbo moet uw kind nog een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 volgen. Wanneer uw kind geen startkwalificatie heeft en na de zomervakantie niet staat ingeschreven bij een vervolgopleiding, overtreedt hij/zij de leerplichtwet.
 (top)

Uw kind wil stoppen met school

Als uw kind wil stoppen met school heeft dit gevolgen. Jongeren met een diploma hebben twee keer zoveel kans op een baan als jongeren zonder diploma. Bovendien geeft een diploma meer kans op leuker werk en een beter salaris. Het is belangrijk dat uw kind in ieder geval een startkwalificatie behaalt. Een startkwalificatie is een diploma op mbo niveau 2, havo of vwo. Een vmbo-diploma is dus geen startkwalificatie. Jongeren die een uitkering aanvragen en geen startkwalificatie hebben, worden verplicht om een opleiding te volgen om hun kansen op werk te vergroten. Als uw kind wil stoppen met de opleiding en nog geen startkwalificatie heeft, kan het Studie Informatie Punt uw kind helpen bij het zoeken naar een andere opleiding.
 
(top)

Hoe werkt het mbo?

Het mbo kent twee onderwijsvormen:

De beroepsopleidende leerweg (BOL)

Wie kiest voor een BOL-opleiding, gaat volledig naar school. Uw kind leert op school, maar ook in de praktijk. Het leren in de praktijk (beroepspraktijkvorming) vindt plaats in de vorm van stages bij verschillende bedrijven of instellingen. De beroepspraktijkvorming (BPV) is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding van uw kind. Tijdens de BPV leert uw kind hoe het er in zijn/haar toekomstige werk aan toe gaat.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Wie kiest voor een BBL-opleiding, werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast gaat uw kind één dag of twee dagdelen naar school. De ervaring leert dat studenten de schooldagen inspannend vinden, met veel theorie. De praktijk leert uw kind in het leerbedrijf.

Het mbo kent vier niveaus. In welk niveau uw kind kan beginnen hangt af van zijn/haar vooropleiding. Daarnaast kunnen beroepsopleidingen eigen toelatingsvoorwaarden hebben. De duur van de opleiding varieert van 1 tot 4 jaar. Kijk bij de opleidingen wat de toelatingsvoorwaarden zijn en wat de opleidingsduur is.

Entree-opleiding. Uw kind krijgt de kans een diploma te halen, zodat hij/zij aan het werk kan of verder kan leren in een niveau 2-opleiding.

Niveau 2 is een basisberoepsopleiding. Uw kind wordt opgeleid voor een beroep waarin hij/zij uitvoerend werk verricht.

Niveau 3 is een vakopleiding. Uw kind wordt opgeleid voor een beroep waarin hij/zij zelfstandig werkzaamheden uitvoert.

Niveau 4 is een middenkader of specialistenopleiding. Uw kind wordt opgeleid voor een beroep waarin hij/zij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de werkzaamheden.

Na het behalen van een mbo Entree, niveau 2 of 3 diploma zijn er doorstroommogelijkheden naar een hoger mbo niveau. Met een niveau 4 diploma zijn er doorstroommogelijkheden naar het hbo. Welke doorstroommogelijkheden er zijn is per opleiding verschillend. Meer informatie vindt u bij de beroepsopleidingen op deze website.
(top)

Herziene kwalificatiestructuur

Het mbo is aan het veranderen. Vanaf 1 augustus 2016 is  er een nieuwe basis. Deze verandering is in gang gezet vanuit de behoefte van het onderwijs en het bedrijfsleven om te komen tot:

  • meer doelmatigheid en overzicht in de mbo-opleidingen
  • betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
  • betere doorstroom binnen het onderwijs

De kwalificatiestructuur gaat veranderen. De opleidingen bestaan uit een kwalificatie (basis- en profieldeel) en één of meer keuzedelen.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken binnen een opleiding waaruit de student zelf kan kiezen. Deze vakken kunnen een verdieping of verbreding van de gekozen beroepsopleiding zijn, of doorstroom naar een vervolgopleiding bevorderen. Keuzedelen maken regionale kleuring mogelijk en bestaan uit verschillende tijdseenheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio stelt het Horizon College per opleiding keuzedelen(pakketten) samen. Studenten kiezen zelf welke keuzedelen of combinatie van keuzedelen zij willen volgen.

Het Horizon College biedt de keuzedelen aan op school, in samenwerking met leerbedrijven en/of als zelfstudie. Dit geldt zowel voor opleidingen in de beroepsopleidende (BOL) als de beroepsbegeleidende (BBL) leerweg.

Meer informatie over herziene kwalificatiestructuur:

www.ihks.nl

www.herzieningmbo.nl 

Begeleiding van uw kind bij het Horizon College

Elke student heeft een mentor, die de ontwikkeling op school in het oog houdt en hem/haar met raad en daad bijstaat. Om de student goed te kunnen begeleiden moet de mentor natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met de student en de studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die de studie beïnvloeden bij de mentor bekend zijn.

Wat u als ouder kunt verwachten van het Horizon College
In het eerste leerjaar houden alle opleidingen een informatieavond voor ouders. Hier wordt informatie gegeven over de opleiding van uw kind en kunt u kennis maken met de mentor. Ook krijgt u in het eerste leerjaar de gelegenheid om de voortgang van uw kind te bespreken met de mentor. Verder heeft uw kind minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn/haar studievoortgang. 

Met vragen over de opleiding of de studievoortgang van uw kind kunt u bij de mentor terecht. De school kan informatie geven aan ouders over studievoortgang en verzuim tot hun zoon of dochter 23 jaar is, tenzij hij/zij hier bezwaar tegen heeft aangetekend. U kunt met de inlogcode van uw kind op ELO informatie vinden over de voortgang, het rooster, de opleiding en de contactgegevens van de mentor. De beste manier om contact op te nemen met de mentor is via de mail of via de receptie van de locatie waar uw kind naar school gaat. 

Wat u als ouder kunt doen
Het is belangrijk dat u betrokken bent bij de opleiding van uw kind. We verwachten dat u aanwezig bent op de informatie-en ouderavonden. Daar informeren we u over de opleiding, de prestaties en de ontwikkelingen van uw kind. Heeft u ideeën, vragen of problemen? U mag altijd contact met de mentor opnemen. Wij vinden het heel belangrijk dat u met ons meedenkt.

Als uw kind wegblijft
De mentor houdt ook contact met uw zoon/dochter wanneer hij/zij afwezig is. Wanneer uw kind  afwezig is en niets van zich heeft laten horen, neemt de mentor contact op met u en uw kind. Als uw kind niet naar school kan komen en jonger is dan 18 jaar moet u, als ouder, dit voor 9.00 uur doorgeven aan school. Als uw kind ouder is dan 18 jaar kan hij of zij dit zelf doen.

Het Horizon College vindt het belangrijk dat studenten aanwezig zijn. Als uw zoon/dochter vaak afwezig is, wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek. Tussen de start van de eerste les op maandag en het eind van de laatste les op vrijdag moet uw kind voor school beschikbaar zijn, behalve in de vakanties. De lesroosters kunnen veranderen, hier moet uw kind rekening mee houden bij activiteiten naast school, zoals werk.

Problemen bij studie of school
Het Horizon College heeft oog voor problemen van studenten. Is er een probleem dat uw kind niet zelf kan oplossen en waardoor de kans bestaat dat de opleiding niet afgemaakt kan worden? Dan kan uw kind de mentor om hulp en advies vragen. Als de mentor niet kan helpen, verwijst deze uw kind naar de decaan of naar het Studie Informatie Punt.

Studie Informatie Punt 
Bij het Studie Informatie Punt kunnen u en uw kind terecht voor loopbaanadvies en begeleiding, advies over dyslexie en schoolmaatschappelijk werk. Ook als uw kind toch niet op de juiste opleiding zit, kunt u bij het Studie Informatie Punt terecht. Daarnaast geeft het Studie Informatie Punt ondersteuning als uw kind een beperking of een chronische ziekte heeft. Op elke vestiging van het Horizon College is een Studie Informatie Punt aanwezig.

Passend Onderwijs
Heeft uw kind op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs? Dan krijgt uw kind een intensieve intake waar u als ouder ook voor wordt uitgenodigd. Bij de intake wordt besproken welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en of het Horizon College deze ondersteuning kan bieden.


Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Het is mogelijk dat er verschillende kanten aan het probleem van uw kind zitten, waardoor er meer deskundige hulp en advies nodig is. De mentor kan dan, als uw zoon/dochter toestemming geeft, het Zorg- en Adviesteam inschakelen.  Als uw zoon of dochter jonger is dan 16 jaar, moet u als ouder toestemming geven. Als uw kind ouder dan 16 is, krijgt hij/zij het advies de ouders in te lichten. Het team bespreekt hoe het probleem van uw kind het beste kan worden aangepakt en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Het team geeft hun advies door aan de mentor. Die maakt dan verder met uw kind afspraken. Ouders kunnen het ZAT privacyreglement en protocol aanvragen bij het directiesecretariaat Studie Informatie Punt.
(top)

Kosten

Een opleiding volgen bij het Horizon College brengt een aantal kosten met zich mee. Lees hier welke kosten.

Reiskosten
Reiskosten, ook in verband met de stage (beroepspraktijkvorming) of het leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Als een student een BOL-opleiding volgt, heeft hij/zij recht op een studentenreisproduct. 
(top)

Studiefinanciering

Uw zoon/dochter heeft recht op studiefinanciering als hij/zij een BOL-opleiding volgt en 18 jaar of ouder is.

Aanvragen
Uw kind moet de aanvraag hiervoor drie maanden voordat hij/zij 18 jaar wordt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) indienen. Dit doet hij/zij digitaal via www.duo.nl. Hiervoor is een Digi-D nodig. Uw kind ontvangt dan voor het eerst studiefinanciering in het kwartaal na zijn/haar verjaardag.

Gift of lening?
Uw kind krijgt de studiefinanciering óf als een gift (die hij/zij dus niet terug hoeft te betalen) óf als een lening die later in een gift kan worden omgezet: de 'prestatiebeurs'. Wat voor uw kind geldt, hangt van zijn/haar situatie af:

  • Uw kind volgt een BOL-opleiding Entree of niveau 2. De studiefinanciering is een gift. 
  • Uw kind volgt een BOL-opleiding op niveau 3 of 4. Voor uw kind geldt de prestatiebeurs. Dan heeft hij/zij recht op maximaal 4 jaar studiefinanciering. Uw kind krijgt de studiefinanciering eerst als lening. Deze wordt omgezet in een gift als/hij een diploma op niveau 3 of 4 haalt. Uw kind moet het diploma wel binnen 10 jaar behalen, gerekend vanaf de eerste maand studiefinanciering.
  • Bij een BBL-opleiding heeft uw kind geen recht op studiefinanciering. 

Kinderbijslag
Als uw kind nog geen 18 is, hebben ouders mogelijk recht op kinderbijslag.
Meer info: Studie Informatie Punt.
 (top)

Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt voor:

  • verstrekken van studiefinanciering
  • verstrekken van het studentenreisproduct.
  • innen van lesgeld
  • innen van studieschuld

Informatie:
www.duo.nl

Tel. (050) 599 77 55

Als u nog vragen heeft, kunt u op onderwerp informatie zoeken bij Alles van A tot Z (informatie voor studenten). Ook kunt u contact opnemen met het Studie Informatie Punt, de medewerkers kunnen u dan verder helpen met uw vraag.

Telefoonnummer Studie Informatie Punt: (072) 547 61 11