Lesgeld | Horizon College

Anderstalige studenten

Informatie Anderstaligen

Iedere jongere die in Nederland woont, is leerplichtig (tot 16 jaar) en kwalificatieplichtig (tot 18 jaar). Dit geldt (ook) voor jongeren die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Zij zijn als ze niet uit Europa komen ook nog inburgeringplichtig (vanaf 18 jaar).

Het ROC Horizon College voert in Hoorn en Heerhugowaard het eerste opvangonderwijs anderstaligen (EOA) uit voor jongeren vanaf 16 tot 23 jaar. Deze jongeren worden ingeschreven op het voorgezet onderwijs (wettelijk verantwoordelijk voor EOA) in Heerhugowaard; het Trinitas College en in Hoorn; de SG Newton. Dit betekent dat een groot deel van de anderstaligen jongeren vanaf 16 jaar uit onze regio naar het ROC Horizon College komen, om daar onderwijs te volgen en zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zij krijgen onderwijs van een gespecialiseerde groep docenten en worden ondersteund door verschillende professionals op verschillende aandachtsgebieden. Het uitgangspunt is dat de nieuwkomer binnen twee jaar doorstroomt naar het reguliere onderwijs of naar inburgering, op een voor hem of haar passende moment en niveau.

Kenmerken
De programma’s van de groepen Anderstaligen worden gekenmerkt door veel aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Elke klas heeft een eigen mentor, die ook les geeft aan de klas. Hierdoor kan de mentor veel individuele en persoonlijke aandacht geven aan de student. De groepsgrootte is ongeveer 15 studenten.

Het basisprogramma, dat de studenten volgen is een combinatie van klas- groeps- en individuele onderdelen en omvat 30 lesuren van 50 minuten per week. Het lesprogramma omvat gemiddeld 17 uur Nederlands per week, waarbij aandacht is voor: lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat. Daarnaast bestaat het programma uit: rekenen/wiskunde, burgerschap, lichamelijke opvoeding en praktijkvakken (koken, creatief, etc.)  en afhankelijk van de klas: Engels, oriëntatie op beroep en persoonlijke verzorging. Bovendien is er in het programma aandacht voor buitenschoolse activiteiten gericht op het kennismaken met de Nederlandse samenleving.

Begeleiding
De afdeling Anderstaligen wordt ondersteund door de afdeling STIP (Studie informatie punt) met al haar adviseurs (zorgcoördinator, decaan, school- maatschappelijk werk (SMW), budgetcoach, zorg adviesteam (deels extern)) en een  studentencoördinator (in- door- en uitstroom). Daarnaast is de afdeling leerplicht van de betrokken gemeenten nauw betrokken.

Niveau- bepaling en groepen
Alle jongeren krijgen bij aanmelding eerst een intake op een van de voorgezet onderwijsscholen (zie aanmelding). Bij de intake wordt gebruik gemaakt van o.a.:

Intake-instrument EOA (bureau ICE)
Taalleerbaarheidstoets (TOA)
Taalloze rekentoets (TOA)
Toets Nederlands lezen/luisteren (TOA)

Na deze intake en het maken van de intaketoetsen wordt de jongere aangemeld, door de voortgezet onderwijs school, bij het ROC Horizon College. Op locatie (Heerhugowaard of Hoorn) vindt een korte intake plaats, waarbij aan de hand van de toetsuitslagen en de waarnemingen van de intaker(s) bepaald wordt in welke niveaugroep de student geplaatst wordt (begin-, midden- of eindgroep). Na 8 weken vindt een evaluatie plaats en kan de plaatsing worden aangepast.

Beoordelingen en testen
Elke student heeft zijn/haar eigen ontwikkelingsperspectief plan. Hierin worden de vorderingen van de student gevolgd. De student wordt in een van de drie leertrajecten ingedeeld, op basis van niveau en aantal jaren vooropleiding in eigen land, taalleerbaarheid gemeten bij de intake, resultaten voor Nederlands, rekenen/wiskunde (en Engels), rapportcijfers, motivatie en inzet.

Binnen elk leertraject is een toetsplan opgenomen. De toetsen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels zijn afkomstig van TOA.

De studenten ontvangen twee keer per jaar een rapport (in december/januari en in juni/juli), waarop onder andere de vorderingen van het Nederlands staan vermeld. De mentor geeft vervolgens de mogelijkheid aan student/ouder/verzorger om het rapport en de voortgang te bespreken, tijdens een 10-minutengesprek.

Doorstroom
Wanneer een jongere nog geen Nederlands spreekt, duurt het meestal 1 tot 2 jaar voor hij/zij in staat is de overstap te maken naar het regulier onderwijs. Een student heeft vanaf de datum aankomst in Nederland recht op 2 jaar Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen. Tijdens of na deze 2 jaar dient de student door te stromen. Samen met de studentcoördinator wordt naar een passende (niveau Nederlands, diplomawaardering, persoonlijke situatie) doorstroommogelijkheid voor de individuele student gezocht. De mogelijkheden voor doorstroom lopen zeer uiteen van inburgering tot universiteit.

Boeken en overig lesmateriaal
De studenten ontvangen de te gebruiken boeken van het ROC Horizon College, hier zijn geen kosten aan verbonden. Echter aan het kwijtraken of beschadigen van een ontvangen boek zijn wel kosten verbonden.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen die verzorgd worden door de afdeling Anderstaligen. Wel is het noodzakelijk om schriften e.d. die op de checklist staan, te kopen.

Tegemoetkoming scholieren
Studenten van de Anderstaligen klassen hebben geen recht op studiefinanciering en/of studentenreisproduct. Echter kunnen studenten vanaf 18 jaar recht hebben op tegemoetkoming scholieren, dit kan aangevraagd worden bij DUO (vanaf drie maanden voor de 18e verjaardag van de student).

Oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieve avond waarop de ouder/verzorgers de mentor van de student kunnen ontmoeten en informatie krijgen over de school en de lessen die er gegeven worden. De student ontvangt twee keer per jaar een rapport en na deze twee keer krijgen ouders/verzorgers wederom de mogelijkheid om met de mentor te spreken over het rapport en de vorderingen.

Mocht er meer behoefte aan contact zijn dan kan daar apart een afspraak voor worden gemaakt.

Verzuim/absentie
Bij ziekte of andere gegronde rede om niet naar school te komen dient voor 8.30 uur gebeld te worden met OSB Welzijn & Entree: 0229 287422.

Voor jongeren jonger dan 18 jaar dient gebeld te worden door een ouder/verzorger/begeleider. Voor jongeren ouder dan 18 jaar geldt dat zij zelf mogen bellen.

Bij een ongegronde reden voor verzuim of wanneer er niet telefonisch wordt afgemeld, zullen de gemiste uren vermeld worden als ongeoorloofd verzuim.

Verlof
Regelmatig verzoeken ouders/verzorgers/voogden om extra vrije dagen voor studenten. De inspectie en het ministerie staan ons in principe niet toe uw zoon/dochter/pupil extra vrije dagen te geven.

Er is echter een aantal uitzonderingen: Voor een aantal religieuze feestdagen, bij voorbeeld het Suikerfeest, is het mogelijk om vooraf verlof voor max. één dag aan te vragen. Als uit een werkgeversverklaring blijkt dat vakantiedagen niet in de schoolvakanties kunnen worden opgenomen, kan verlof worden verleend. Als uit een verklaring van een medische of sociale instantie blijkt dat extra verlof noodzakelijk of gewenst is, kan dat worden verleend. In geval van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/grootouders of het overlijden van een familielid wordt één dag verlof gegeven.

Alle verlof moet daar waar dat mogelijk is minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Bij het OSB Welzijn & Entree kan een formulier worden afgehaald. Het ingevulde formulier moet, al dan niet vergezeld van een noodzakelijke verklaring, ingeleverd worden bij het OSB Welzijn & Entree. U ontvangt daarna schriftelijk bericht of het verlof al dan niet is toegekend.

Aanmelding
Voor het maken van een afspraak voor aanmelding en intake neemt u contact op met:

Heerhugowaard:
Het Trinitas College, mw. B. Rimann, belt u de administratie via nummer 072 5710144.

Hoorn:
SG Newton, mw. J. Kruize; belt u de administratie via nummer 0229 552010.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de studiegids. Of neem contact op met het Horizon College:

Hoorn:
H.G. Wolzak: h.g.wolzak@horizoncollege.nl

Heerhugowaard:
B. Bakker: b.bakker@horizoncollege.nl

STIP (Studie informatie punt):
L.Melez: L.Melez@horizoncollege.nl
I. Schouten: i.m.schouten@horizoncollege.nl