Privacy

Privacy

Persoonlijke gegevens

Het Horizon College heeft een privacy- en informatiebeveiligingsbeleid op grond waarvan tal van maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens niet door onbevoegden binnen en buiten de school kunnen worden ingezien. Momenteel werken we ook nog aan extra maatregelen in verband met de invoering van Europese regels hierover (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst geef je toestemming om je gegevens te verwerken en uit te wisselen met onderstaande instanties/personen. 

Overheid

De studentengegevens geven wij op grond van een wettelijke verplichting door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, de gemeente waarin je woont en aan het RMC (Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt) van jouw gemeente.

Scholen

Docenten of decanen van je vorige school willen graag weten hoe hun voormalige leerlingen het doen op het mbo en het vavo. Ook een school waar je je na het Horizon College bij aanmeldt, wil graag gegevens voor een goede begeleiding van de schoolloopbaan. Wij melden bij de overstap van je huidige school tot aan de inschrijving, informatie over je aanmelding aan je vorige school. Verder melden we je vorige school in het eerste jaar of je de opleiding nog steeds volgt of dat je gewijzigd bent van opleiding. Dat doen we op grond van het belang dat zij hebben hun loopbaanbegeleiding en studiekeuzebegeleiding goed vorm te geven. 

Boekhandel Lisette Werter en uitgeverijen

Voor het versturen van facturen en voor het groepsgewijs bestellen van softwarelicenties worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan Lisette Werter Groep en aan uitgeverijen. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast is in het contract met deze leveranciers opgenomen dat zij zich houden aan de privacywetgeving en de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Stagebedrijf/werkgever

Tijdens de periode van de beroepspraktijkvorming (stage/leerbedrijf) onderhouden we contact met de stagebegeleider en/of werkgever. Dat houdt in dat ook gegevens over je aanwezigheid en je studievoortgang op school en op het stage/leerbedrijf kunnen worden uitgewisseld.

Ouders

De school kan informatie aan je ouders geven over studievoortgang en verzuim totdat je 23 jaar bent. Zaken van persoonlijke aard worden alleen met je ouders besproken in overleg met jou. Als je ouders gescheiden zijn, verstrekt de school uit zichzelf alleen informatie aan de ouder bij wie je woont. De andere ouder kan deze informatie ook krijgen, maar moet de school hier schriftelijk om vragen. De school geeft geen informatie aan deze ouder als jouw belang hierdoor wordt geschaad.

Als je er bezwaar tegen hebt dat we je ouders informatie geven, kun je een brief sturen waarin je gemotiveerd aangeeft daar geen toestemming voor te verlenen (zie hierna Bezwaar maken). Als je jonger bent dan 18 jaar maakt de school een afweging tussen jouw belang en het belang van je ouder(s). Als je ouder bent dan 18 jaar en je hebt aangegeven bezwaar te hebben, dan geven we je ouder(s) geen informatie.

Foto's

Op school en rond het schoolgebouw kunnen in opdracht van de school foto's of films worden gemaakt waar studenten op staan. Deze foto's/films kunnen worden gebruikt in publicaties van de school, zoals folders, brochures, nieuwsbrieven en de website.

De fotograaf zal zoveel mogelijk vooraf mondeling toestemming vragen aan de studenten die op de foto komen. Wil je niet worden gefotografeerd en is deze foto al genomen, dan zal de fotograaf op jouw verzoek de foto verwijderen.

Foto op je Horizonpas, in de ELO en in KRD

Op de Horizonpas staat ook je foto. Die wordt gemaakt door het Passenbureau. Je foto wordt bewaard en bijvoorbeeld op klassenlijsten afgedrukt, zodat je docenten je sneller herkennen. Je foto wordt ook gebruikt in KRD en de ELO. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je ons dat met een brief laten weten (zie hierna Bezwaar maken).

Bij het maken van de foto wordt je gevraagd hier toestemming voor te geven door een Verklaring van geen bezwaar te ondertekenen (als je minderjarig bent, moet je ouder/verzorger de verklaring ondertekenen).

Cameratoezicht

Om de veiligheid te vergroten, gebruikt de school camera's in en om de gebouwen. Het gebruik voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Horizon College heeft een protocol cameratoezicht.

De opgenomen beelden kunnen alleen bekeken worden door beveiligingsmedewerkers en zo nodig door de politie. De opgenomen beelden kunnen dus niet bekeken of opgevraagd worden door medewerkers of studenten.

Bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken tegen het doorgeven van je gegevens of het gebruik van je foto op klassenlijsten door een brief te sturen naar:

Horizon College
Hoofd Studentenadministratie
de heer C. Groenewoud
Postbus 30
1800 AA Alkmaar


Vermeld in de brief je naam, adres, geboortedatum, welke opleiding je volgt, je studentennummer en de reden van je bezwaar. Je brief wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Indien je de verleende toestemming voor het verstrekken van gegevens aan je ouders/verzorgers in wilt trekken, kun je dit ook per brief laten weten aan het Hoofd Studentenadministratie (zie adres hierboven).

Zie ook: Studentenadministratie.