Wangedrag

Wie zich in de les storend gedraagt of zich niet aan de huisregels of de gedragscode houdt, kan door de docent of trainer uit de les worden gestuurd.

Een student die wordt betrapt op het plegen van onwettige daden (zoals bedreiging, diefstal, vernieling, gokken, handel in drugs etc.) wordt onmiddellijk verwijderd van het Horizon College en aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. Ook wordt altijd de politie ingeschakeld.

Maatregelen bij wangedrag

Als een student de goede gang van zaken verstoort of handelt in strijd met de regels die binnen de school gelden, kunnen een of meer van de volgende maatregelen worden genomen:

 • een waarschuwing
 • verwijdering uit de les
 • het laten uitvoeren van een extra opdracht binnen of buiten de school
 • het volgen van een verplichte training/les om het gedrag te verbeteren en de juiste competenties te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor het met succes afronden van de opleiding
 • blokkeren netwerkaccount
 • een schriftelijke berisping
 • een schorsing van ten hoogste 5 schooldagen voor de beroepsopleidende leerweg en 3 schooldagen voor de beroepsbegeleidende leerweg
 • definitieve verwijdering.

De zwaarte van de maatregel moet in redelijke verhouding staan tot de ernst van de overtreding. Dit wordt beoordeeld door de opleidingsmanager en/of de sectordirecteur. Schriftelijke berisping en schorsing worden aangetekend in het studentendossier.

Waarschuwing

Een waarschuwing kan worden gegeven door een docent of een ander personeelslid die constateert dat een student ongepast gedrag vertoont. Herhaling van dit ongepaste gedrag kan leiden tot zwaardere maatregelen.

Verwijdering uit de les

Als een student tijdens een les volgens de docent storend of ongepast gedrag vertoont, kan de docent de student uit de les (laten) verwijderen. De docent meldt dit aan de mentor/trajectbegeleider.

Als de docent de student ook niet tot een of meer volgende lessen wil toelaten, legt hij/zij dit voor aan de opleidingsmanager. Deze neemt hierover een beslissing. Een toegangsverbod wordt schriftelijk aan de student bevestigd, eventueel in samenhang met een berisping en/of schriftelijke afspraken. Een toegangsverbod is altijd tijdelijk.

Het laten uitvoeren van een extra opdracht en het volgen van een verplichte training/les

Het laten uitvoeren van een extra opdracht en het volgen van een verplichte training/les worden door het betrokken personeelslid bepaald. Indien deze maatregel niet door de mentor wordt opgelegd, dan kan de student dit bespreken met zijn/haar mentor. Indien de mentor de maatregel oplegt, dan kan de student dit bespreken met de opleidingsmanager.

Blokkeren netwerkaccount

Als een student in strijd handelt met de code computer- en telefoongebruik wordt het account van de student geblokkeerd.

De opleidingsmanager/mentor/docent of systeembeheerder meldt het wangedrag via de mail aan de helpdesk. Vervolgens blokkeert de helpdeskmedewerker het account en wordt het wangedrag door de helpdeskmedewerker in een memoveld vermeld ter informatie aan de systeembeheerders.

Afhankelijk van het gesprek met de student kan de blokkering worden opgeheven. Daartoe mailt de betrokken opleidingsmanager/mentor/docent de helpdesk dat de blokkering ongedaan kan worden gemaakt. Vervolgens deblokkeert de helpdeskmedewerker het account en wordt de inhoud van het memoveld gewist.

Een schriftelijke berisping

Een schriftelijke berisping wordt gegeven door de mentor/trajectbegeleider en medeondertekend door de opleidingsmanager.

In een schriftelijke berisping wordt vastgelegd dat de student niet-acceptabel gedrag heeft vertoond, niet-acceptabele handelingen heeft verricht of gebrek aan inzet toont. Hierbij wordt ook vermeld dat herhaling van dit gedrag of deze handelingen, of het niet-verbeteren van de getoonde inzet, tot zwaardere maatregelen zal leiden.

Schorsing

De sectordirecteur kan een student bij (verdenking van) ernstige misdraging schorsen voor een periode van ten hoogste 5 (beroepsopleidende leerweg) of 3 (beroepsbegeleidende leerweg) schooldagen. Deze termijn kan eenmaal met hetzelfde aantal dagen verlengd worden. Schorsing wordt per aangetekende brief aan de student bevestigd en gemotiveerd (bij minderjarige studenten aan de ouders/verzorgers). Ook de duur van de schorsing wordt vermeld.

Verplichte overplaatsing naar een andere locatie

De sectordirecteur kan besluiten tot verplichte overplaatsing naar een andere locatie van het Horizon College indien:

 • de student in verband met zijn gedrag reeds is geschorst en hij nadien wederom de goede gang van zaken verstoort of handelt in strijd met de regels die binnen de school gelden;
 • er een incident heeft plaatsgevonden dat definitieve verwijdering niet rechtvaardigt maar naar het oordeel van de sectordirecteur dusdanig ernstig is dat handhaving op de locatie niet gewenst is.

De ouders en student worden schriftelijk op de hoogte gesteld.

Definitieve verwijdering

De student kan definitief worden verwijderd als deze:

 • zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, of
 • bij herhaling de regels van de school overtreedt, nadat hij/zij is berispt, eventueel is geschorst en is gewezen op mogelijke gevolgen van zijn/haar gedrag, of
 • een ernstig gebrek aan motivatie vertoont door bijvoorbeeld regelmatig ongeoorloofd afwezig te zijn, nadat hij/zij schriftelijk is berispt en is gewezen op de mogelijke gevolgen van zijn/haar gedrag.


Het behalen van onvoldoende resultaten is geen reden voor verwijdering in de loop van het schooljaar.

Bij definitieve verwijdering van een minderjarige student zonder startkwalificatie is het Horizon College verplicht gedurende een periode van in ieder geval 8 weken een andere onderwijsinstelling te zoeken die de student wil opnemen.

Procedure van verwijdering:

 1. De sectordirecteur deelt het voornemen tot definitieve verwijdering gemotiveerd en per aangetekende brief mee aan de student (bij een minderjarige student aan de ouders/verzorgers). Kopieën hiervan gaan naar het College van Bestuur en naar het stage- of leerbedrijf.

 2. De student dan wel ouders/verzorgers hebben de gelegenheid binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief te reageren, mondeling of schriftelijk.

 3. Binnen 10 werkdagen na dagtekening van de brief, meldt de sectordirecteur het definitieve besluit per aangetekende brief aan de student of de ouders/verzorgers. Kopieën hiervan gaan naar de onder punt 1 genoemde instanties en bij studenten onder de 23 jaar zonder startkwalificatie ook naar de gemeente. De onderwijsovereenkomst wordt met het definitieve besluit tot verwijdering verbroken.

  Indien een student minderjarig is en nog geen startkwalificatie bezit, zoekt het Horizon College gedurende een periode van in ieder geval 8 weken een andere onderwijsinstelling die bereid is de student toe te laten. De student wordt definitief uitgeschreven zodra de andere onderwijsinstelling de student heeft ingeschreven of nadat de periode van 8 weken is verstreken. Overige studenten worden uitgeschreven met ingang van de datum waarop de onderwijsovereenkomst wordt beëindigd.

 4. De sectordirecteur kan de student gedurende de procedure tot verwijdering de toegang tot de instelling ontzeggen.

Termijnen

Voor de in deze regeling genoemde termijnen worden de periodes van de aan het Horizon College vastgestelde vakanties uitgezonderd.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De student kan een klacht over de definitieve verwijdering indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs te Utrecht (www.onderwijsgeschillen.nl)