Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Informatie voor decanen

Welke leerlingen kunnen uitbesteed worden aan vavo?

• Gezakte leerlingen die op hetzelfde niveau alléén die vakken willen overdoen waarvoor ze gezakt zijn.
• Gezakte leerlingen van 6 vwo die een havodiploma willen halen.
• Leerlingen uit 5 vwo die niet over zijn naar het examenjaar en graag een havodiploma willen halen. 
• Geslaagde leerlingen die op hetzelfde niveau een aantal certificaten willen behalen voor hun vervolgstudie (profielwisselaars / profielverbreding).
• Geslaagde leerlingen die op een hoger niveau een aantal vakken of een volledig diploma wil halen (mits de vo-school dit hogere niveau ook aanbiedt. Als uw school dit hogere niveau niet aanbiedt, dient u een donorschool te zoeken).
• Leerlingen die om uiteenlopende redenen het onderwijs dreigen te verlaten zonder diploma. (Wij stimuleren het vooral dat leerlingen die twee keer zijn blijven zitten in 3-tl of 3 havo aan ons uitbesteed worden. Ook leerlingen die zijn blijven zitten in 4 havo mogen aan ons uitbesteed worden.)

De leerling blijft tijdens de uitbesteding ingeschreven bij de eigen school, maar volgt de lessen en legt het examen af op het Horizon College vavo. Het Horizon College vavo reikt het diploma uit.

Aanmeldprocedure

Leerlingen vanaf 16 jaar die een doorlopende leerlijn op het VO hebben gevolgd kunnen aan ons uitbesteed worden. Dus ook de leerlingen die 18 jaar of ouder zijn op 1 augustus van het nieuwe schooljaar.

Al onze toekomstige leerlingen moeten zichzelf (18+) of samen met hun ouders (16-18 jaar) aanmelden via de website. Tijdens deze aanmelding kunnen de leerlingen een intakemoment kiezen en moeten de leerlingen hun (definitieve) cijferlijst uploaden. Ons verzoek is dat u als decaan ervoor zorgt dat de leerling een digitale versie van de cijferlijst van u ontvangt voor een soepele verwerking van de aanmelding van de leerling.

Als decaan stuurt u een e-mail naar het e-mailadres vavo-decaan@horizoncollege.nl. U krijgt dan binnen een paar werkdagen een retourmail van ons met een link voor het uploaden van de uitbestedingsovereenkomst, mits de leerling zich eerst heeft aangemeld.

Om zeker te weten dat een 16- of 17-jarige past binnen het vavo, moet je als decaan samen met de leerling een motivatie schrijven. Ook is er warme overdracht verplicht en zal een leerling hier toestemming voor moeten geven. 

Detachering bij het vavo is een gunst van de vo-school en geen recht.

De vo-school die een student uitbesteedt, bepaalt welke opleiding de student aan het vavo mag gaan volgen. Indien nodig overlegt het vavo met de vo-school als wij een ander advies qua opleiding geven.

Contact met decaan

Plaatsingsgarantie

Leerlingen die uiterlijk voor 31 juli 2024 zijn aangemeld bieden wij een plaatsingsgarantie. Vanzelfsprekend zal de leerling wel aan de toelatingseisen moeten voldoen.

Lees verder onder onderstaande afbeelding. 

"Ik ga weer superblij naar school"

Maaike van 't Sant

Vavo-student

Advies voor gezakte leerlingen

Bij het advies voor de vakkenkeuze let het Horizon College vavo op de grootst mogelijke slagingskans. Daarom is het toelatingsadvies voor gezakte leerlingen die alsnog het diploma willen halen:
• doe de onvoldoende vakken over;
• daarbij gelden de kernvakken al als ‘onvoldoende’ als er meer dan één 5 bij zit, én
• zorg dat het CE-cijfer van de vakken die je niet overdoet gemiddeld een 5,5 is. Dus bij een laag CE-gemiddelde is het soms nodig een vak met een voldoende toch over te doen.
Normaal gesproken mag een gezakte leerling maximaal 3 vakken over doen.

Als het nodig is dat er meer vakken over gedaan moeten worden, moet er eerst contact worden opgenomen met vavo-decaan@horizoncollege.nl.

Advies voortijdige schoolverlaters

Het advies voor voortijdige schoolverlaters die alsnog het diploma willen halen:

• leerlingen die tweemaal zijn blijven zitten in 3-tl adviseren wij aan vmbo-tl uit te besteden, eventueel de vakken te verdelen over twee jaar.
• leerlingen die blijven zitten in 3 havo adviseren wij aan vmbo-tl uit te besteden.
• leerlingen die tweemaal zijn blijven zitten in 3 havo adviseren wij aan het tweejarige 5-havotraject uit te besteden, mits de leerling slechts op enkele vakken is blijven zitten.
• leerlingen die zijn blijven zitten in 4 havo/4 vwo adviseren wij aan de tweejarige havo uit te besteden.
• leerlingen die zijn blijven zitten in 5 vwo adviseren wij aan de eenjarige havo uit te besteden.

Hoe zit het met bekostiging?


100% bekostiging
De leerling heeft nog geen volledig eindexamen gedaan voor de opleiding waarvoor hij uitbesteed wordt. Deze leerling wordt voor 100% bekostigd. 

50% bekostiging
• De leerling heeft al wel een volledig eindexamen gedaan voor de opleiding waarvoor hij uitbesteed wordt. De leerling is gezakt. Deze leerling wordt voor 50% bekostigd. 
• De leerling die van profiel wil wisselen of een aantal certificaten wil halen voor de vervolgopleiding. Of een geslaagde leerling die vakken opnieuw doet voor een hoger cijfer zonder dat het vakkenpakket wordt gewijzigd. Deze leerling wordt voor 50% bekostigd. 

In alle hierboven genoemde gevallen geldt dat het Horizon College vavo ongeveer 95% van de bekostiging ontvangt die de uitbestedende school voor de leerling ontvangt.

NB1: In het leerlingvolgsysteem (LVS) van het Horizon College vavo staan alle uitbestede leerlingen met betrekking tot de bekostiging als een voltijd leerling, onafhankelijk van het aantal vakken/lesuren dat de leerling volgt.

Kijk hier voor een overzicht van alle ILT-codes

NB2: De resultaten van uitbestede leerlingen tellen niet mee voor de kwaliteitskaart van de VO school. Aan Vavo uitbestede leerlingen tellen wel mee voor het berekenen van de VSV-cijfers van de VO-school die de leerlingen uitbesteed.

Veelgestelde vragen

Contact

Plaatsbaarheid leerling & verkrijgen uploadlink Vavo decaan vavo-decaan@horizoncollege.nl
Administratie huidige leerlingen Vavo examenbureau vavo-examenbureau@horizoncollege.nl
Warme overdracht Annabel Zevenhek a.zevenhek@horizoncollege.nl