Privacy verklaring voor studenten van het Horizon College

Privacy verklaring voor studenten


Het Horizon College verwerkt je persoonsgegevens gedurende de periode dat je je opleiding volgt. Dat doen we op een zo veilig mogelijke wijze. Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we van je verwerken, aan wie we die gegevens doorgeven en hoe lang we je gegevens (moeten) bewaren. Wil je meer weten? Scroll dan verder naar beneden.

1. Welke gegevens verwerken we en waarom?

Vanaf je aanmelding en gedurende de periode van je inschrijving tot en met je uitschrijving, maar ook daarna tijdens het bewaren, verwerkt het Horizon College allerlei gegevens over je, die tot doel hebben je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij je opleiding en tijdens je stage. Veel gegevens moeten we verwerken op grond van de wet en regels van het ministerie van Onderwijs. Daar is jouw toestemming dus niet voor vereist.

Dat betreft algemene persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, het burgerservicenummer (BSN), de contactgegevens van je ouders, gegevens over aan- en afwezigheid, over studievoortgang en ook gegevens over je sociaal-emotionele ontwikkeling of over beperkingen, als we die gegevens nodig hebben om je de nodige begeleiding te geven of aanpassingen in het programma aan te brengen.

Op school en rond het schoolgebouw kunnen in opdracht van de school foto's of films worden gemaakt waar studenten op staan. Deze foto's / films kunnen worden gebruikt in publicaties van de school, zoals folders, brochures, nieuwsbrieven en de website. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal voor marketingdoeleinden hebben we wel altijd toestemming nodig. Wij vragen vooraf specifiek toestemming en publiceren ook niet zonder je toestemming.

Op de Horizonpas staat ook je foto. Die wordt gemaakt door het Passenbureau. Je foto wordt opgeslagen in ons administratiesysteem en kan op klassenlijsten worden afgedrukt, zodat je docenten je sneller herkennen.

Om de veiligheid te vergroten, gebruikt de school camera's in en om de gebouwen. Het Horizon College heeft een protocol cameratoezicht. De opgenomen beelden kunnen alleen bekeken worden door het verantwoordelijk management, beveiligingsmedewerkers en zo nodig door de politie.

Je kunt het volledige overzicht zien van de gegevens die we verwerken in het dataregister ‘student’, dat het Horizon College bijhoudt. Neem contact op met het Onderwijsservicebureau of met de privacyfunctionaris op privacy@horizoncollege.nl als je dat wilt inzien.

2. Wie kunnen je gegevens inzien?

Sommige gegevens leggen we alleen digitaal vast. Andere gegevens leggen we ook nog vast in een (papieren) dossier. Niet iedereen in de school kan al je gegevens inzien. De autorisatie van bijna alle medewerkers kent beperkingen die verband houden met de functie. Dat betekent dat alleen die medewerkers bij je gegevens kunnen, als zij die voor een goede uitoefening van hun functie nodig hebben. Alle medewerkers die in dienst zijn van het Horizon College zijn verplicht tot geheimhouding.

3. Aan wie geven we je gegevens door?

Sommige gegevens geven we door aan anderen, omdat dat verplicht is, of omdat zij een belangrijke rol hebben bij je opleiding. Onder andere aan de volgende personen of organisaties geven we je gegevens door:

Ouders: we geven als het nodig is informatie aan je ouders over studievoortgang en verzuim, totdat je 23 jaar bent. Zaken van persoonlijke aard worden alleen met je ouders besproken in overleg met jou. Als je ouders gescheiden zijn, verstrekt de school uit zichzelf alleen informatie aan de ouder bij wie je woont. De andere ouder kan deze informatie ook krijgen, maar moet de school hier wel om vragen. De school geeft geen informatie aan deze ouder als jouw belang hierdoor wordt geschaad.
DUO: gegevens over je in- en uitschrijving, diplomering, studieresultaten en langdurige afwezigheid, geven we door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs.
RMC/gemeente: gegevens over in- en uitschrijving en over ongeoorloofde afwezigheid geven we door aan de gemeente waar je staat ingeschreven of, als je ouder dan 18 bent en nog geen startkwalificatie hebt, aan het Regionale Meld- en Coördinatiepunt waar je woongemeente toe behoort.
Stagebedrijf: we geven het stagebedrijf al die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding tijdens de stage. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die zij nodig hebben en ook testuitslagen als die van belang zijn voor de stage.
Uitgeverijen: voor het versturen van facturen en voor het groepsgewijs bestellen van softwarelicenties worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan uitgeverijen van leermaterialen. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast is in het contract met deze leveranciers opgenomen dat zij zich houden aan de privacywetgeving en de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt.
School van herkomst: wij verstrekken de school waar je vandaan komt gegevens of je de gekozen opleiding nog volgt, of je van opleiding wijzigt en of je de opleiding met een diploma afsluit.
Onderzoek: we laten soms onderzoek doen onder (oud-)studenten om de kwaliteit van het onderwijs of daarmee samenhangende processen te verbeteren. In dat geval sluiten we met de onderzoekers een overeenkomst dat zij de voor het onderzoek nodige (persoons)gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. In principe verstrekken we alleen geanonimiseerde gegevens bij onderzoek. Als het Horizon College je rechtstreeks laat benaderen voor een onderzoek vragen de onderzoekers wel eerst je toestemming om mee te werken.

4. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We mogen je gegevens niet langer bewaren dan nodig. Landelijk zijn er door alle mbo-scholen afspraken gemaakt hoe lang gegevens bewaard moeten worden en wanneer je gegevens moeten worden vernietigd. Het Horizon College houdt zich aan die landelijke afspraken. Als je wilt weten hoe lang we welke gegevens moeten bewaren, kun je daar meer informatie over krijgen bij het Onderwijsservicebureau van de sector waar je je opleiding volgt of bij de privacyfunctionaris op privacy@horizoncollege.nl.

5. Welke maatregelen treffen we om zo veilig mogelijk met je gegevens om te gaan?

Het Horizon College heeft vele maatregelen getroffen om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig worden bewaard en niet bij onbevoegden terecht kunnen komen. Alle medewerkers van het Horizon College laten we een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Verder autoriseren we medewerkers alleen voor die gegevens die ze nodig hebben voor hun werk.

Met alle partijen die in opdracht van het Horizon College gegevens verwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarvoor hanteren we de landelijke standaardmodellen. Ook voor de systemen die wij gebruiken bij de verwerking van je persoonsgegevens zijn er passende technische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van de gegevens.

Als persoonlijke informatie toch terechtkomt waar het niet hoort dan kan er sprake zijn van een datalek. Als we constateren dat dat jouw gegevens betreft, melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We zullen direct actie ondernemen om de schade te beperken en het lek te dichten. Als er een grote kans is dat je schade ondervindt door zo’n datalek zullen we je informeren en ondersteunen bij het nemen van passende maatregelen.

6. Welke rechten heb je?

We geven in deze privacyverklaring informatie over welke gegevens we van je vastleggen. Je kunt ook altijd vragen om je gegevens te mogen inzien. Daarvoor ga je naar het Onderwijsservicebureau, waar je je Horizon-pas moet laten zien met je studentnummer. Je ontvangt dan binnen 4 weken een overzicht van de persoonsgegevens die van je worden verwerkt. Als er gegevens over jou volgens jou niet juist zijn vastgelegd, kun je deze laten aanvullen of wijzigen door de juiste gegevens te overhandigen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.

Als we gegevens van je vastleggen, waar toestemming voor is vereist, kun je die toestemming altijd weer intrekken. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het Horizon College zal dan binnen 4 weken beoordelen of er ruimte is om die gegevens niet te verwerken of dat het Horizon College wettelijk verplicht is dat gedurende de inschrijving wel te doen.

Het Horizon College bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen in de archieven en informatiesystemen, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere school, als dat technisch mogelijk is.

7. Meer informatie?

Voorgaande informatie over de privacy van studenten is een verkorte weergave van hetgeen is opgenomen in het Privacyreglement voor studenten van het Horizon College. Voor meer informatie over de privacy van studenten kan je dit Privacyreglement voor studenten raadplegen.

Heb je na het lezen van deze privacy verklaring voor studenten nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of de bescherming van je privacy door het Horizon College? Neem dan contact op met het Onderwijsservicebureau of stuur een mail naar onze privacy afdeling (bestaande uit twee privacyfunctionarissen en de Functionaris Gegevensbescherming) op privacy@horizoncollege.nl.

Ben je het na contact met de privacy afdeling niet eens met het gegeven antwoord, dan kan je een klacht indienen via de website. De klacht wordt volgens de klachtenprocedure afgehandeld.