Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Plaatsingsvoorwaarden

Vavo

Plaatsingsvoorwaarden vavo

1. Vereiste documenten bij aanmelding:
Als je de Nederlandse nationaliteit hebt:
Kopie Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort.

Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt:
• 
Kopie geldig verblijfsdocument voor- en achterkant, geldig op ingangsdatum van de Onderwijsovereenkomst EN
• Kopie van een document met Burgerservicenummer/sofinummer

2. Vereiste documenten bij plaatsing:
• 
Een definitieve cijferlijst van je vo-school
• Je diploma van je vo-school
• Een geldig ID/Paspoort of verblijfsdocument (zie punt 1).
• Een ondertekende Uitbestedingsovereenkomst (indien van toepassing).

Hier nog toevoegen: / een ondertekende Toestemming Rijksbekostiging voor 17-jarigen /  een ondertekende Toestemming Alvast studeren

 

3. Je huidige vo-school bepaalt of je voor uitbesteding in aanmerking komt. Indien je vanuit een school voor voortgezet onderwijs uitbesteed wordt naar het Horizon College, dient het Horizon College in het bezit gesteld te worden van een door de vo-school ondertekende Uitbestedingsovereenkomst (zie artikel 2). Indien dit document niet wordt ingeleverd, dan kan je niet ingeschreven/geplaatst worden.

4. Voor alle studenten geldt dat zij zich uitsluitend persoonlijk kunnen inschrijven. Dat gebeurt door middel van een digitale aanmelding, een plaatsingsformulier en het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst. Ben je nog minderjarig dan moet één van je ouders, verzorgers of voogd de onderwijsovereenkomst ondertekenen en zijn/haar gegevens invullen. Ben je meerderjarig dan kun je de onderwijsovereenkomst zelf tekenen. Wel hebben we de gegevens van je ouders, verzorgers of voogd nodig. Tot 23 jaar kan de school je ouders, verzorgers of voogd informeren over je studievoortgang.

5. Studentenexemplaar
Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvang je een studentenexemplaar van de ondertekende onderwijsovereenkomst.

6. Een student heeft uitsluitend recht op toegang tot de lessen indien de betaling van het cursus-/lesgeld is geregeld. Ondertekening van de onderwijsovereenkomst is de schriftelijke bevestiging van de aangegane overeenkomst. Plaatsingen zijn vanaf 24 uur vóór aanvang van de eerste les definitief. Bij schriftelijke afmelding vóór dat tijdstip worden betaalde gelden gerestitueerd, met uitzondering van de administratiekosten.

7. Een uitschrijving/wijziging dient altijd schriftelijk (d.m.v. een wijzigingsformulier of uitschrijvingsformulier), met opgave van redenen te gebeuren. Dit geldt ook bij vermindering van het aantal vakken. Voordat tot uitschrijving of vermindering van vakken wordt overgegaan, dient hiervoor eerst overleg te zijn gevoerd met de mentor en met de coördinator. Als je wordt uitbesteed door een VO-school, dan dient voor een uitschrijving of vermindering van vakken ook eerst overleg te zijn gevoerd met de uitbestedende VO-school.

8. Teruggave van gelden
Als de student besluit tot verminderen van of tot volledig stoppen met het aantal vakken waarvoor aangemeld is, dan geeft dat geen enkel recht op teruggave van gelden, anders dan vermeld in de voorschriften van OCW.

9. Termijnbetalingen
Bij betaling van het cursusgeld in termijnen wordt de student verplicht om ook de laatste termijnbetalingen te voldoen in het geval hij/zij vermindert of stopt met een aantal vakken of alle vakken (zie artikel 6).

10. Adreswijzigingen
Adreswijzigingen worden schriftelijk doorgegeven aan de Studentenadministratie: Kruseman van Eltenweg 4, 1817 BC Alkmaar

11. Bijzondere omstandigheden
Bij zeer bijzondere omstandigheden kan gedeeltelijke terugbetaling van gelden plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de sectordirecteur.

12. Introductiedag(en)
Deelname aan de introductiedag(en) is verplicht.

13. Extra lessen volgen in het open leercentrum (OLC), deelnemen aan faalangstreductietrainingen en andere activiteiten kunnen deel uitmaken van het onderwijstraject. Verwijzing vindt plaats door een mentor of coördinator. Hieraan kunnen eventueel kosten verbonden zijn.

14. PTA en examenreglement
Iedereen die bij het vavo een opleiding volgt, ontvangt een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement. Hierin staat alles over inhalen en over herkansingen van een schoolexamen, het rooster van het centraal examen, de beroepscommissie bezwaren tegen besluiten van de examencommissie etc. De student is verplicht kennis te nemen van de inhoud van het PTA.