Home
Inhoud
voorwoord

Uitdaging

Ik houd wel van een uitdaging. Daag ook graag anderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Telkens een tandje erbij te doen, net een beetje extra te geven. Want, zo geloof ik, word je de beste versie van jezelf. Die visie probeer ik uit te dragen in de sector Handel & Dienstverlening. Zowel aan medewerkers, door ze bijvoorbeeld volop ruimte te geven voor het volgen van opleidingen, als aan deelnemers. Zo zijn we gestart met een excellentieprogramma en masterclasses voor deelnemers die nét dat beetje meer willen en kunnen.

Een greep uit de selectie

Maar er waren meer uitdagingen. Sterker nog: 2015 zat er vol mee. Een greep uit de selectie: alle opleidingen werkten hard aan het behalen van hun doelen binnen onze gezamenlijke speerpunten: professionalisering, intensivering, passend onderwijs en doelmatigheid. Een andere uitdaging was het vormgeven van de nieuwe kwalificatiedossiers. Inmiddels heeft elke opleiding daarvoor het grove ontwerp klaar en zijn we gestart met het invullen van de details. Bovendien verwelkomden we in 2015 veel nieuwe collega’s in ons team. Zij zijn de afgelopen maanden ingewerkt. Dat kostte even extra tijd, maar inmiddels plukken we de vruchten van al hun nieuwe energie en ideeën.

Energie

Het was, kortom, een druk jaar. Maar dat leek ons niet te deren. Het hele team van Handel & Dienstverlening zette de schouders eronder. Greep elke opgave aan als een kans om ons onderwijs te verbeteren. Om onze sector tot dé opleider voor handel en dienstverlening in de regio te maken. Die energie, die teamgeest, die maakt dat we uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Dat we open kunnen overleggen over wat beter kan. En daar vervolgens samen aan werken.

Handen uit de mouwen

Ik hoop dat we die instelling in 2016 kunnen vasthouden. Want ook dit jaar komt er weer veel op ons af. Denk aan de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en het afronden van onze speerpunten. Ook de deelnemerstevredenheid krijgt dit jaar volop aandacht. Van goed naar beter, luidt nog altijd het devies. Dat betekent dat we hen zo goed mogelijke opleidingen moeten aanbieden. Opleidingen die bijvoorbeeld naadloos aansluiten op de huidige vraag van de arbeidsmarkt, die deelnemers voldoende uitdagen. Waarvoor ze graag hun handen uit de mouwen steken. Waar ze trots op zijn. Het creëren van zulke opleidingen, dat is onze grote uitdaging. Eén die ik graag aanga.

Monique Spaansen
Sectordirecteur Handel & Dienstverlening

Resultaten van de sector

Resultaten van de sector

Handel & Dienstverlening kan tevreden op 2015 terugkijken. Het was een jaar met mooie resultaten en grote stappen. Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten. Verderop in dit management review leest u hoe alle afdelingen van de sector Handel & Dienstverlening in 2015 presteerden. 

Jaarresultaat

Het jaarresultaat van Handel & Dienstverlening was 77%. Ter vergelijking: vorig jaar behaalden we een resultaat van 80%. Maar ook met het resultaat van dit jaar zitten we nog ruim boven de norm van het Horizon College.

 

2013-2014

2014-2015

Norm

Niveau 2 

80.2%

77.7%

56.5%

Niveau 3

79.0%

73.9%

65.3%

Niveau 4

83.4%

78.4%

64.2%


Het afgelopen jaar hebben mentoren extra gelet op signalen van voortijdig schoolverlaten. We vinden het namelijk belangrijk dat deelnemers gezien worden, en gemist worden wanneer zij er niet zijn. Die aanpak werpt zijn vruchten af: het is ons gelukt om de vsv-norm die de inspectie stelt, ruim te behalen. Er blijven dus steeds meer deelnemers binnen school, en steeds minder vallen voortijdig uit. 

vsv Handel & Dienstverlening

Niveau

 

 

 

1

2

3 en 4

norm 2013-2014

65

108

37

okt 2013 tot okt 2014

78

59

25

norm 2014-2015

0

94

31

okt 2014 tot okt 2015*

0

94

31

* voorlopig

 

Groei aantal deelnemers

Dit jaar startten 772 deelnemers in het eerste jaar van een opleiding. Dit zijn er 44 meer dan vorig jaar. In totaal had Handel & Dienstverlening op 1 oktober 2015 2476 deelnemers. 

 

Inschrijvingen Handel & Dienstverlening

Peildatum

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

01-10-2014

2227

1336

891

01-10-2015*

2476

1562

914

*Incl. Purmerend

 

Nieuwe instroom

2014-2015

2015-2016*

Niveau 2

382

459

Niveau 3

183

188

Niveau 4

163

205

Totaal

728

852

 

*Incl. Purmerend

Opleidingskwaliteit

Alle opleidingen van Handel & Dienstverlening zijn ‘inspectieproof’. Een mooi resultaat! Wel was het voor een aantal opleidingen lastig om in het eerste jaar de opgelegde verhoogde urennorm te halen. Deze opleidingen maken nu een inhaalslag en de marge wordt bijgesteld. Ook het rendement van alle opleidingen is voldoende, behalve bij de opleidingen Logistiek. Hier zijn meer deelnemers uitgestroomd dan gemiddeld. Dit vraagt dus onze aandacht. 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

15.1%

3.0%

12.1%

2014-2015

14.8%

4.6%

10.1%

 

Urenrealisatie 2014-2015

 

Percentage

BBL: 200 BOT-uren

100%

BOL: 700 BOT-uren

51.2%

BOL: 1000 klokuren totaal

75.6% 


Examendossiers

De examendossiers vragen nog wel onze aandacht: bij controle van de dossiers werden incidentele onvolkomenheden geconstateerd. Alle wijzigingen van de overheid, met name op het gebied van taal en rekenen, zorgen voor een hoge complexiteit. We hebben daarom afgesproken om aandacht te besteden aan de deskundigheid van de (sub)examencommissie en de administratieve verwerkingsprocessen. Door extra controles willen we de kwaliteit van de examendossiers verbeteren.

Dit vinden onze deelnemers 

Over onze organisatie zijn deelnemers meer tevreden dan vorig jaar, over onderwijs en begeleiding iets minder. We scoren een ruime zes. Goed, maar niet goed genoeg, vinden wij. We blijven dus regelmatig evalueren met deelnemers om te ontdekken wat zij vinden en hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren.

rapportcijfer 2015

Totaal H&D

populatie

2199

respons

1496

%respons

68,0%

Onderwijs

6,2

Organisatie

6,0

Begeleiding

6,6

Toetsen en examens

6,1

BPV

7,1

Gebouwen en voorzieningen

7,0

Veiligheid

7,1

Opleiding

6,6

Horizon College

6,5

 
Daarvoor blijven we ook docenten trainen en houden we lesbezoeken. Dit jaar hebben we daarom wederom veel aandacht besteed aan scholing van docenten en onderwijsondersteuning. Wel is er veel verschil binnen de opleidingen. Verderop in het management review leest u hoe de opleidingen dit individueel hebben aangepakt. 

Op klachten werden in 2015 snel gereageerd: 100% van de klachten werd binnen de gestelde norm van 20 werkdagen afgehandeld.

Versterking samenwerking bedrijven 

Doelmatigheid is één van de speerpunten van Handel & Dienstverlening. Vanuit dit speerpunt zijn verschillende acties ondernomen om de opleidingen beter af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt in de regio. Zo hebben we in de bedrijfsadviescommissies per opleiding overlegd over de wensen van bedrijven in de keuzedelen. De keuzedelen zijn vanaf het schooljaar 2016-2017 onderdeel van het curriculum en hebben als doel beter aan te sluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast hielden we een ‘traditionele’ enquête onder bedrijven, maar de respons daarop was laag. Dit pakken we volgend jaar dan ook anders aan, zodat we toch nog informatie verzamelen over wat het bedrijfsleven van ons als sector vindt. 

Interne bedrijfsvoering

De overheid heeft de opdracht gegeven om het onderwijs te ‘intensiveren en professionaliseren’ en heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Daardoor kon stevig worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers: zij volgden verschillende coachings- en opleidingstrajecten. Ook ontstond ruimte voor uitbreiding. Door het aannemen van veel nieuwe collega’s steeg het percentage personeel in tijdelijke dienst van 15% naar 23% op het totaal van de sector. 

De sector bestaat nu uit tweehonderd medewerkers, verdeeld over drie locaties: Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Purmerend is dit jaar overgegaan van de sector (locatie) Purmerend naar de sector Handel & Dienstverlening. Hoewel er al goed contact was met de opleidingen onderling, is nu ook de formele aansturing vanuit de sector een feit. 

Medewerkerstevredenheid

De afgelopen twee jaar is de tevredenheid van onze medewerkers flink gestegen, bleek uit het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. De algemene tevredenheid steeg van een 7.2 naar een 7.5. Men is zeer tevreden over het Horizon College als werkgever. Vooral de waardering voor het onderdeel leiderschap nam toe. Ook zijn onze medewerkers meer tevreden over de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Mogelijk hebben de inzet van smartboards en wifi een goed effect op dit cijfer. 

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo wordt de werkdruk als hoog ervaren en kunnen we onszelf nog verbeteren op het gebied van efficiënt samenwerken binnen teams, en het meedenken over beleid. Daar zullen we dan ook extra aandacht aan besteden.

Resultaten Medewerkerstevredenheid 2015

 

Cijfer

Beoordeling invloed indeling eigen werkzaamheden

7.1

Beoordeling invloed organisatie brede onderwerpen (bottum-up)

5.7

Tevredenheid werkomstandigheden

6.4

Tevredenheid Horizon College als organisatie

7.2

Tevredenheid medewerkers werksituatie Horizon College

7.5

Rolduidelijkheid (resultaten, afspraken, werkdruk, leiderschap)

6.7

 

Verzuim

 

Percentage

Verzuimpercentage eerstejaars

3.0%

Verzuimpercentage totaal

4.6%

Meldingsfrequentie verzuim

1.25


Sluitende begroting

De sector Handel & Dienstverlening realiseert over 2015 een resultaat dat gelijk is aan de begroting. Naast de reguliere Rijksbijdrage zorgen de kwaliteitsgelden ervoor dat we extra middelen hebben ingezet ten behoeve van professionalisering, ondernemerschap, ICT in het onderwijs, BPV, excellentieprogramma’s, taal en rekenen en passend onderwijs.

Begrippenlijst

BOT Begeleide Onderwijstijd
BOL Beroeps Ondersteunende Leerweg
BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
DIA Deelnemers Informatie en Advies
HARPA Houding, Aanwezigheid, Resultaten, Persoonlijk, Actiepunten. Dit wordt besproken in mentorgesprekken.
JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
BPV Beroepspraktijkvorming
vsv Voortijdig Schoolverlaten

Detailhandel Hoorn - Inleiding

Detailhandel Hoorn

‘Focus op vakmanschap’. Daarin heeft Detailhandel Hoorn in 2015 een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Door te investeren in vaardigheidslessen én door intensievere samenwerking met het bedrijfsleven. Zo startten de deelnemers van niveau 4 het jaar met een ‘praktijk-bootcamp’ buiten de deur en haalden de opleidingen Verkoop meer winkeliers binnen voor gastlessen. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit staat - ook dit jaar - hoog op de prioriteitenlijst. 

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Hoorn

Dit hebben we gerealiseerd

Praktijkgericht onderwijs

Eén van de ambities voor 2015 was om Focus op Vakmanschap kwalitatief in te vullen en praktijkgericht onderwijs te bieden waarbij vakken worden geïntegreerd. De extra lesuren die het gevolg zijn van de 1000-urennorm zijn dit jaar ingevuld met vaardigheidslessen zoals computerles, veldwerk en BPV-lessen. De integratie van vakken werd verder bevorderd door de nieuwe opbouw van lesperiodes: na acht weken les volgt een projectweek waarin de deelnemers in groepsverband alles van de voorgaande weken in de praktijk brengen. Een goede voorbereiding op de praktijk, want in het werkveld van de detailhandel staat samenwerken centraal! 

Deelnemerstevredenheid centraal

Afgelopen jaar besteedden de docenten van Detailhandel Hoorn extra aandacht aan de evaluatie van hun lessen. Daarnaast organiseerde de opleidingsmanager vier deelnemerslunches waarbij hij samen met de deelnemers dieper inging op de resultaten uit de deelnemersenquête. Tijdens deelnemersgesprekken met de opleidingsmanager werd nog meer feedback verzameld. Daarin werd onder andere genoemd dat niet alle docenten de Doordacht Lesgeven-methode toepassen. Ook vragen docenten deelnemers niet altijd om feedback op de lessen en bespreken ze de uitslag van enquêtes niet. Tot slot zijn deelnemers niet altijd tevreden over hun rooster: ze maken vaak lange dagen. Tevreden zijn deelnemers over de begeleiding van mentoren en over hun stageplek.

Driejarige niveau 4-opleiding voor filiaalmanagers en ondernemer Detailhandel

In 2015 heeft de driejarige niveau 4-opleiding in Heerhugowaard en Hoorn verder vorm gekregen. In 2014 werd gestart met het basisjaar. Na dit basisjaar, dat gelijk is voor niveau 3 en 4, krijgen deelnemers een doorstroomadvies voor het vervolg: niveau 3 of doorgaan met niveau 4. Zo is de opleiding voor beide niveaus uitdagender geworden en wordt de studielast, zeker voor niveau 4, evenrediger over de studiejaren. Op niveau 4 wordt gewerkt met realistische bedrijfsopdrachten, met gastsprekers en voor de ondernemersopleiding met het programma Jong Ondernemen. Daarbij moeten groepjes deelnemers een product in de markt zetten.

Jong ondernemen  

Deelnemers worden bij Detailhandel Hoorn vanaf dag één ‘met beide benen in het vak gezet’. Zo begonnen de deelnemers van niveau 4 hun eerste jaar met een drieweekse bootcamp waarbij zij op locatie voor én met ondernemers uit West-Friesland werkten. Ze leerden hoe ze een goed LinkedIn-profiel maken, kregen training in presenteren en leerden alle ins en outs over het schrijven van een ondernemingsplan. De deelnemers in de jong ondernemen-groepen kregen daarnaast bedrijfsopdrachten en begeleiding van ondernemers. De opleiding Verkoper wist bovendien een flink aantal winkeliers enthousiast te maken voor het geven van een gastles.

Teamscholing

Detailhandel Hoorn besteedde in 2015 veel aandacht aan professionalisering: veel medewerkers volgden een scholingstraject. Twee docenten startten met een training tot gedragsspecialist en ronden deze in juni 2016 af. Een medewerker startte met een opleiding om zijn mbo-lesbevoegdheid te halen. Drie collega’s bezochten het congres ‘Leren zichtbaar maken’ en twee volgden de Doordacht Lesgeven-training. Verder werd een cursus over Photoshop gevolgd en startte één docent met een eenjarige bacheloropleiding Bedrijfseconomie.  

Een greep uit de hoogtepunten

Buiten de dagelijkse lessen en bezigheden gebeurden er allerlei dingen bij Detailhandel Hoorn, zoals:

 • Een derde plaats voor niveau 3-deelnemers bij de ondernemerswedstrijd ‘Ondernemend West-Friesland’. 
 • Een brainstorm over leegstaande winkelpanden.
 • Goede presentaties van deelnemers van ‘Jong Ondernemen’.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Verkoper

2

80.2%

56.5%

Verkoopspecialist

3

81.1%

65.3%

Filiaalmanager

4

53.8%

64.2%

Ondernemer Detailhandel

4

41.2%

64.2%

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

 

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

14

16

Niveau 3 en 4

7

7

Totaal

21

23

*Voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Detailhandel Hoorn

01-10-2014

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Verkoper

178

119

59

Verkoopspecialist

154

78

76

Filiaalmanager

18

-

18

Ondernemer Detailhandel

48

48

-

Totaal

398

   245

      153

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Verkoper

216

150

66

Verkoopspecialist

117

56

61

Filiaalmanager

23

-

23

Ondernemer Detailhandel

62

62

-

Totaal

418

268

150

 

Nieuwe instroom

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

71

87

Niveau 3

35

33

Niveau 4

16

22

Totaal

122

142

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

17.3%

2.1%

15.2%

2014-2015

13.3%

3.5%

9.8%

 

Urenrealisatie

 • 200 BOT-uren voor de BBL-groepen zijn gerealiseerd.
 • Eén groep heeft de norm van 700 BOT-uren voor de BOL-groepen niet gehaald.
 • Alle groepen hebben de norm van 1000 uren gerealiseerd. 
Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Hoorn

Dit heeft onze aandacht

Niveau 4 op norm

Deelnemers van de opleiding Ondernemer Detailhandel (niveau 4) beoordelen hun opleiding met een 5,5. Met een rendement van 41,2% scoort de opleiding bovendien onder de norm. Een verklaring voor dit cijfer is dat dit het laatste jaar is dat deelnemers de eenjarige, zware opleiding volgen. Met de invoering van de driejarige opleiding verwacht Detailhandel Hoorn dat het rendement van niveau 4 volgend jaar weer op of boven de norm is.

Les- en flitsbezoeken

De docenten van Detailhandel Hoorn werken samen continu aan Doordacht Lesgeven. Bijvoorbeeld door middel van een goede opbouw van de lessen, lesdoelen stellen, het leggen van een link met de praktijk en het gebruik van actieve werkvormen. Om deze manier van lesgeven te bevorderen én te zorgen dat alle docenten deze vorm toepassen zal de opleidingsmanager meer en structureel les- en flitsbezoeken afleggen.

Feedback deelnemers

Het team van Detailhandel Hoorn maakte in 2015 een verbeterslag in het evalueren van de lessen. Op basis van enquêtes en deelnemerslunches namen docenten, mentoren en de opleidingsmanager de lessen onder de loep. De volgende stap is dat zij deze uitslagen ook met deelnemers gaan bespreken en hen om feedback gaan vragen in de lessen zelf. 

Teamactiviteitenplan

In 2015 stond in het teamactiviteitenplan dat de HARPA-verslagen van BPV-gesprekken beter onder de aandacht moesten worden gebracht bij mentoren. Dit doel is niet gerealiseerd en is daarom voor 2016 opnieuw opgenomen in het plan. Andere punten uit het teamactiviteitenplan richten zich vooral op de communicatie naar deelnemers: zo moeten roosterwijzigingen sneller en beter worden doorgegeven en moet bij afwezigheid van een deelnemer sneller contact met hem of haar worden opgenomen.

Kwalificatiedossiers

In 2016 moeten alle mbo-opleidingen werken met nieuwe kwalificatiedossiers. Op dit moment bereidt het team van Detailhandel Hoorn de invoering van de nieuwe dossiers voor. Er wordt gewerkt aan het vormgeven van interessante, maar vooral ook relevante keuzevakken, zoals het keuzevak ‘Doorstroom naar het hbo’ voor niveau 4-deelnemers die na het mbo verder willen studeren. 

Klachten

Er kwamen in 2015 twee klachten binnen. Deze gingen beide over de informatievoorziening: één deelnemer klaagde over het niet tijdig melden van een uitschrijving, de andere klacht betrof de intake. Deze deelnemer kon in eerste instantie niet terecht op een BOL niveau 4-opleiding.

Aanbevelingen uit audit

In 2015 onderzocht de auditcommissie in hoeverre de deelnemers merken dat Detailhandel Hoorn hard werkt aan het professionaliseren van de didactiek. De commissie deed de volgende aanbevelingen:

 • Geef docenten de mogelijkheid om feedback te geven op elkaars manier van lesgeven. Plan deze momenten in en evalueer ze.
 • Laat elke docent doelen opstellen met betrekking tot didactisch handelen.
 • Maak de vervolgtraining over Doordacht Lesgeven verplicht.
 • Zorg voor veiligheid in het team om het leereffect te vergroten.

Aan al deze punten zal in 2016 extra aandacht worden besteed. 

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Hoorn

Dit zijn onze ambities

Invoering kwalificatiedossiers

De consequenties van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers zijn in beeld gebracht, de voorbereidingen zijn in volle gang. En in het nieuwe schooljaar? Dan gaat het team van Detailhandel Hoorn ermee aan de slag! De ambitie is om de invoering van de dossiers zo soepel mogelijk te laten verlopen én om een zo goed mogelijke aansluiting te bieden op de wensen van deelnemers en het bedrijfsleven. Wat hebben de deelnemers nodig om verder te kunnen? Wat vragen bedrijven uit de regio? Daar wil Detailhandel Hoorn in 2016 goed op inspelen.  

Thematisch onderwijs

Eén van de manieren om in te spelen op de wensen van deelnemers en bedrijfsleven is het bieden van praktijkgericht onderwijs, gekoppeld aan thema’s. Een ‘ontwerpgroep’ van Detailhandel Hoorn is op dit moment hard bezig met het ontwikkelen van deze thema’s. Het is de bedoeling om in het schooljaar 2016-2017 te werken in lesperiodes van acht weken die volledig in het teken staan van één thema. Zoals ‘goederenvervoer en -ontvangst’ of  ‘beleving’. Een onderwerp dat actueel én relevant is binnen de detailhandel: door de crisis en komst van webwinkels is beleving in winkels immers nog belangrijker geworden. 

Uitbouwen onderwijskwaliteit

Een leven lang leren. Een motto dat niet alleen geldt voor de deelnemers, maar ook voor alle teamleden van Detailhandel Hoorn. Want de onderwijskwaliteit kan altijd beter. Doordacht Lesgeven, het model waarmee docenten werken, heeft blijvend tijd en aandacht nodig. Daarom wordt in 2016 structureel meer tijd vrijgemaakt voor lesbezoeken van collega’s en flitsbezoeken van de opleidingsmanager. 

Dit vinden onze deelnemers

Detailhandel Hoorn

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Het contact met de docenten is heel goed. Direct en persoonlijk.’
 • ‘Docenten werken onderling goed samen.’
 • ‘Ik ben echt tevreden over de begeleiding van mijn mentor!'

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

VK BOL 2

VK BBL 2,

VS BOL 3

VS BBL 3

OD BOL 4

FM BBL 4

Detail-handel HRN

Detail-handel HRN 2014

respons

57

44

71

40

15

14

393

132

populatie

89

69

75

82

45

19

241

369

%respons

64,0%

63,8%

94,7%

48,8%

33,3%

73,7%

61,3%

35,8%

Onderwijs

6,5

6,1

6,2

6,3

5,5

5,9

6,2

6,2

Organisatie

6,3

5,7

5,8

5,8

5,4

5,8

5,9

5,9

Begeleiding

6,7

6,8

6,8

7,1

5,4

5,5

6,7

6,7

Toetsen en examens

6,5

6,1

6,2

6,3

5,8

5,5

6,2

6,2

BPV

6,9

6,9

6,9

6,8

6,3

6,4

7,1

7,1

Gebouwen en voorzieningen

7,3

7,0

7,0

7,3

6,9

6,8

6,8

7,0

Veiligheid

6,7

6,3

6,5

6,0

5,7

5,3

7,1

7,1

Opleiding

6,3

6,0

6,5

6,6

5,5

6,2

6,3

6,3

Horizon College

7,0

7,0

7,1

7,3

6,6

6,9

6,3

6,3

 

Verklaring afkortingen

VK BOL2 - Verkoper BOL 2 
VK BBL2 - Verkoper BBL 2
VS BOL - Verkoopspecialist BOL 3  
VS BBL3 - Verkoopspecialist BBL3
OD BOL4 - Ondernemer Detailhandel BOL 4
FM BBL4 - Filiaal Manager BBL 4 

Detailhandel Heerhugowaard - Inleiding

Detailhandel Heerhugowaard

Waar leer je het beste in een winkel werken? Inderdaad, in een echte winkel! De opening van de winkel ‘Van eigen deeg’ was voor Detailhandel Heerhugowaard dan ook hét hoogtepunt van 2015. Ook op andere vlakken was 2015 een positief jaar met volop aandacht voor scholing, evaluaties en natuurlijk de tevredenheid van deelnemers.

Dit hebben we gerealiseerd

Detailhandel Heerhugowaard

Dit hebben we gerealiseerd

Onderwijskwaliteit

Al in 2013 startte Detailhandel Heerhugowaard met het scholen van haar medewerkers in Doordacht Lesgeven. Het doel van de methode: deelnemers activeren en meer betrekken bij de lessen door veel verschillende werkvormen te gebruiken. In 2015 maakte het team afspraken over het inrichten van de lessen volgens de Doordacht Lesgeven-methode, zodat alle lessen dezelfde structuur hebben. Zo gebruiken alle docenten nu een lesvoorbereidingsformulier. 

Ook werd afgesproken dat alle docenten hun begeleidingsgesprekken voeren volgens het HARPA-model én dit registreren in N@Tschool!. Deze afspraak wordt goed nageleefd, ook door nieuwe collega’s.

Deelnemerstevredenheid

In 2015 was volop aandacht voor de tevredenheid van deelnemers. Elke tien weken evalueerden mentoren de lessen met hun groep. De opleidingsmanager organiseerde daarnaast verschillende deelnemerslunches waarin deelnemers onder het genot van een broodje werden gevraagd naar tips en tops. Tot slot voerde de opleidingsmanager verschillende deelnemersgesprekken. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er behoefte was aan eenduidigheid over bijvoorbeeld regels in de klas. Het team van Detailhandel Heerhugowaard stelde daarom een aantal regels op waaraan elke docent zich houdt. Deelnemers bleken niet altijd te weten welke BPV-consulent bij welk rayon hoorde. Een bord met foto’s van de consulenten, hun contactgegevens en postcodegebieden bleek hiervoor de oplossing. Ook krijgen deelnemers nu een melding in N@Tschool! als een consulent hun stagebedrijf bezoekt. Positieve feedback was er ook: de Doordacht Lesgeven-methode werd als positief ervaren, net als het geven van individuele feedback.

De inspanningen waren niet zonder resultaat: de deelnemerstevredenheid steeg in 2015 van een 6.1 naar een 6.6. De BPV-begeleiding blijft in 2016 wel onderdeel van het teamactiviteitenplan: het team wil op dit gebied graag nog de vinger aan de pols houden.

Kwalificatiedossiers

Voor het ontwikkelen van de nieuwe kwalificatiedossiers werkte Detailhandel Heerhugowaard nauw samen met Detailhandel Hoorn. Een aantal docenten volgde de leergang ‘Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma’. Om de nieuwe dossiers zo goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten, werd bovendien de bedrijfsadviescommissie betrokken bij de ontwikkeling. Zo kwamen de beide afdelingen tot een grof ontwerp. In 2016 worden alle details ingevuld. 

Leren in de praktijk

Detailhandel Heerhugowaard wilde deelnemers graag meer laten kennismaken met de praktijk. Laten zien hoe de geleerde theorie aansluit op een praktische vaardigheid, maar ook laten zien waarom ‘het vak’ zo leuk is. Daar werd in 2015 aandacht aan besteed. Zo werd een start gemaakt met vakintegratie door in het vak Nederlands bijvoorbeeld het schrijven van een sollicitatiebrief op te nemen, vlak voordat deelnemers op zoek moeten naar een stage. Ook werden meer gastsprekers uitgenodigd én was er een samenwerking met winkelcentrum Broekerveiling. Deelnemers van Detailhandel Heerhugowaard onderzochten hoe het winkelcentrum aantrekkelijker kon worden gemaakt en presenteerden hun bevindingen aan de winkeliersvereniging.

Driejarige niveau 4-opleiding voor filiaalmanagers en ondernemer Detailhandel

In 2015 heeft de driejarige niveau 4-opleiding in Heerhugowaard en Hoorn verder vorm gekregen. In 2014 zijn we gestart met het basisjaar. Na dit basisjaar, dat gelijk is voor niveau 3 en 4, krijgen deelnemers een doorstroomadvies voor het vervolg: niveau 3 of doorgaan met niveau 4. Zo is de opleiding voor beide niveaus uitdagender geworden en wordt de studielast, zeker voor niveau 4, evenrediger over de studiejaren. We werken op niveau 4 met realistische bedrijfsopdrachten, met gastsprekers en voor de ondernemersopleiding met het programma Jong Ondernemen. Daarbij moeten groepjes deelnemers een product in de markt zetten.

Een eigen winkel

In november 2015 opende de winkel Van eigen deeg, een samenwerking met Brood & Banket. Deelnemers van Brood & Banket maken allerlei lekkernijen, deelnemers van Detailhandel Heerhugowaard zorgen voor de verkoop. Zo maken ze kennis met alle facetten van het werken in een winkel. Van kassa draaien en voorraden beheren tot schoonmaken en je product aan de man brengen.

Passend onderwijs

Elke deelnemer die vanuit passend onderwijs binnenkomt, krijgt een intensieve intake. Hierin wordt besproken welke begeleiding de deelnemer nodig heeft. Om deze groep deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen, startten twee docenten met een opleiding tot gedragsspecialist. Deze ronden zij in 2016 af. Vier docenten volgden bovendien trainingen over passend onderwijs. De nieuw verworven kennis werd gedeeld met de rest van het team. Zo werkte Detailhandel Heerhugowaard in 2015 aan het zo goed mogelijk begeleiden van zijn deelnemers.

Professionalisering en loopbaanontwikkeling

In 2015 kreeg professionalisering volop aandacht. Zo deed het hele team mee aan een teambuildingstraject van 3,5 dag, en werd er volop individuele scholing gevolgd. Eén docent haalde zijn pedagogisch didactische aantekening, twee volgden de opleiding tot gedragsspecialist en twee docenten behaalden hun tweedegraads lesbevoegdheid. Daarnaast volgden vier docenten trainingen over passend onderwijs en drie docenten de cursus Doordacht Lesgeven. Eén instructeur bekwaamde zich in ondernemerschap, een ander op het gebied van webshops. Tot slot volgden zeven docenten verschillende intervisietrajecten. 

Een greep uit de hoogtepunten

Ook in 2015 vonden er bij Detailhandel Heerhugowaard allerlei noemenswaardige gebeurtenissen plaats, zoals:

 • De Week van Ondernemen
 • Vele, uiteenlopende gastlessen.
 • Goede presentaties van de deelnemers van Jong Ondernemen.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Verkoper

2

70.5%

56.5%

Verkoopspecialist

3

78.1%

65.3%

Ondernemer Detailhandel

4

81.3%

64.2%

Filiaalmanager

4

90.5%

64.2%

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

 

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

14

26

Niveau 3 en 4

6

5

Totaal

20

31

*voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Detailhandel Heerhugowaard

01-10-2014

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Verkoper

180

78

102

Verkoopspecialist

129

57

72

Ondernemer Detailhandel

34

34

-

Filiaalmanager

20

10

20

Totaal

373

179

194

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Verkoper

154

72

82

Verkoopspecialist

88

42

46

Ondernemer Detailhandel

49

49

-

Filiaalmanager

32

12

20

Totaal

323

175

148

 

Nieuwe instroom

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

62

55

Niveau 3

20

19

Niveau 4

16

23

Totaal

98

97

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

16.2%

2.0%

14.2%

2014-2015

13.3%

3.7%

9.7%


Urenrealisatie

 • 200 BOT-uren voor de BBL-groepen zijn gerealiseerd. 
 • 700 BOT-uren voor de BOL-groepen zijn gerealiseerd.
 • Alle groepen hebben de norm van 1000 uren gerealiseerd.
Dit heeft onze aandacht

Detailhandel Heerhugowaard

Dit heeft onze aandacht

Doordacht Lesgeven 

Om ervoor te zorgen dat Doordacht Lesgeven daadwerkelijk wordt toegepast in alle lessen, zijn er les- en flitsbezoeken. Deze worden door zowel de docenten zelf als de opleidingsmanager gedaan. In 2016 is het doel om bij elke docent eens per tien weken een flitsbezoek af te leggen. 

Stimuleren van ondernemerschap

Ondernemerschap wordt een steeds belangrijkere competentie binnen de detailhandel. Detailhandel Heerhugowaard stimuleert deelnemers om ondernemend gedrag te ontwikkelen. In de nieuwe kwalificatiedossiers is ondernemerschap dan ook een keuzedeel. De wijze waarop Ondernemerschap bij Detailhandel wordt vormgegeven, is een voorbeeld voor andere afdelingen van het Horizon College.

Communicatie naar deelnemers

Nu al vinden deelnemers in N@Tschool! veel informatie over hun opleiding. Voor elke opleiding, elk leerjaar en elk vak staat beschreven hoeveel uren ervoor beschikbaar zijn. In 2016 wordt dit nog eens verfijnd, zo staat in het teamactiviteitenplan. Deelnemers kunnen er dan nog meer informatie vinden over hun opleiding. Ze worden bovendien beter en vaker geïnformeerd over N@Tschool! en wat ze er allemaal kunnen vinden. Ook zal meer worden gecommuniceerd over huisregels, examinering en roosterwijzigingen. 

Focus op Vakmanschap

De landelijke ontwikkeling Focus op Vakmanschap speelt nu twee jaar. Dit betekent dat in 2016 het derde jaar van de nieuwe opleiding moet worden vormgegeven. Het betekent ook dat er inmiddels van alle opleidingen oude en nieuwe varianten bestaan. Dit vraagt om goede coördinatie.

Handelingsplannen passend onderwijs

Elke passend onderwijs-deelnemer beschikt over een handelingsplan. Daarin staat hoe hij of zij begeleid wordt. Het schrijven van zo’n plan is specialistisch werk dat vraagt om specialistische vaardigheden. Docenten geven aan het moeilijk te vinden om die plannen te schrijven. In 2016 zal daarom worden onderzocht hoe zij daarbij kunnen worden ondersteund.

Aanbevelingen uit audit

In 2015 onderzocht de auditcommissie in hoeverre de deelnemers merken dat Detailhandel Heerhugowaard hard werkt aan het professionaliseren van de didactiek. De commissie deed de volgende aanbevelingen:

 • Geef docenten de mogelijkheid om feedback te geven op elkaars manier van lesgeven. Plan deze momenten in en evalueer ze.
 • Laat elke docent doelen opstellen met betrekking tot didactisch handelen.
 • Maak de vervolgtraining over Doordacht Lesgeven verplicht.
 • Zorg voor veiligheid in het team om het leereffect te vergroten.

Aan al deze punten zal in 2016 extra aandacht worden besteed. 

Klachten

Er kwamen twee klachten binnen. Eén klacht ging over onduidelijkheid rond het afronden van de opleiding. De andere klacht ging over de boekenlijst: daarop stonden boeken die uiteindelijk niet werden gebruikt in de lessen.

Dit zijn onze ambities

Detailhandel Heerhugowaard

Dit zijn onze ambities

Een goede begroting

In 2015 had Detailhandel Heerhugowaard stroomden minder deelnemers door, waardoor de afdeling minder deelnemers had: 323 ten opzichte van 373 in 2014. Het aantal aanmeldingen bleef wel gelijk. Door de afname van het deelnemersaantal daalden de inkomsten. Om rendabel te blijven, is daarom afscheid genomen van enkele collega’s. Voor een sluitende begroting is het belangrijk dat er in 2016 weer voldoende deelnemers doorstromen. Natuurlijk wordt ook ingezet op nieuwe aanmeldingen en het behoud van deelnemers.

Kwalificatiedossiers

De nieuwe kwalificatiedossiers krijgen in 2016 alle aandacht. Het vormgeven van de dossiers verloopt volgens plan. 

Deelnemerstevredenheid

In 2015 waren deelnemers al meer tevreden over Detailhandel Heerhugowaard dan het jaar ervoor. Toch is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het onderdeel 'Onderwijs'. De afdeling heeft de ambitie om het cijfer voor de deelnemerstevredenheid omhoog te brengen naar een 7. In 2016 wordt dan ook hard gewerkt aan het doorvoeren van door deelnemers aangedragen verbeterpunten, zoals het betrekken van deelnemers bij het evalueren van lessen en lesperiodes. Ook zal dit jaar meer worden geëvalueerd: elke periode bespreken vakdocenten met hun leidinggevende wat er goed gaat en wat beter kan. 

Dit vinden onze deelnemers

Detailhandel Heerhugowaard

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Alle docenten hanteren dezelfde regels. Ik weet nu beter waar ik aan toe ben, dat is fijn.’
 • ‘In de winkel op school mogen we zelf de kassa bedienen. Dat is best lastig, maar wel heel leuk om te doen!’ 

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

VK BOL 2

VK BBL 2

VS BBL 3

VK BOL 3

OD BOL 4

FM BBL 4

Detail-handel HHW

Detail-handel HHW 2014

respons

29

50

33

35

20

15

368

192

populatie

75

97

52

63

33

21

182

340

%respons

38,7%

51,5%

63,5%

55,6%

60,6%

71,4%

49,5%

56,5%

Onderwijs

5,5

5,9

6,0

5,4

6,2

4,4

5,7

6,3

Organisatie

5,6

6,0

5,7

5,1

5,7

3,5

5,5

6,2

Begeleiding

6,0

6,5

6,6

5,9

6,4

5,3

6,2

6,5

Toetsen en examens

5,9

6,1

6,2

5,8

6,2

5,2

6,0

6,5

BPV

6,6

6,9

6,8

6,3

6,4

5,2

6,9

7,1

Gebouwen en voorzieningen

6,5

6,8

7,2

6,5

6,8

6,5

6,6

7,1

Veiligheid

6,1

6,5

6,4

5,6

6,0

4,3

6,7

7,4

Opleiding

5,8

6,4

6,4

5,5

6,7

5,8

6,1

6,6

Horizon College

6,4

6,4

7,6

6,9

7,2

6,8

6,0

6,5

 

Verklaring afkortingen

VK BOL2 - Verkoper BOL 2 
VK BBL2 - Verkoper BBL 2
VS BOL - Verkoopspecialist BOL 3  
VS BBL3 - Verkoopspecialist BBL3
OD BOL4 - Ondernemer Detailhandel BOL 4
FM BBL4 - Filiaal Manager BBL 4 

Horeca - Inleiding

Horeca

Een masterclass van een echte sommelier bijwonen of een kijkje nemen op een zalmrokerij? Deelnemers van de afdeling Horeca kregen er in 2015 de kans voor. Het snelgroeiende team van Horeca legde in 2015 de nadruk op onderwijskwaliteit. Extra aandacht voor wie dat nodig heeft, extra uitdaging voor wie het aankan. Een credo dat ook in 2016 én de jaren erna zal blijven gelden.

Dit hebben we gerealiseerd

Horeca

Dit hebben we gerealiseerd

BPV-begeleiding

Alle BPV-bedrijven worden bezocht door een begeleider van de school. Maar, zo bleek uit de deelnemerstevredenheidsenquête, dat gebeurde niet vaak genoeg. Ook bleken deelnemers vaak niet te weten welke BPV-begeleider bij hun bedrijf hoorde of wanneer deze langskwam. Daarom werd in 2015 gestart met een BPV-reflectie-uur, waarin BPV-begeleiders met verschillende groepen praten. Ook hangen in de gang inmiddels foto’s van alle begeleiders en is er een digitaal bord waarop te zien is welke begeleider welke bedrijven bezoekt en wanneer. 

Onderwijskwaliteit borgen

De afgelopen drie jaar groeide het aantal deelnemers van Horeca met maar liefst twintig procent. Horeca is trots op die groei, maar ziet ook de uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. In 2015 werd daarom een aantal nieuwe collega’s aangenomen die assisteren bij praktijklessen. De assistenten nemen administratieve taken voor hun rekening, zodat de docenten meer tijd overhouden voor de deelnemers. Ook werden er assistenten aangenomen die extra begeleiding bieden aan deelnemers die dat nodig hebben, zowel in de praktijk als theorie. 

Kwalificatiedossiers

In 2015 werd het grove ontwerp voor de nieuwe kwalificatiedossiers op papier gezet. In 2016 wordt het ontwerp ingevuld met details over bijvoorbeeld lesmiddelen en roosters. 

Excellentieprogramma

Met de invoering van passend onderwijs kregen deelnemers die extra begeleiding nodig hebben veel aandacht. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan hen die juist méér aankunnen, vindt Horeca. Tijdens de examenweken konden deelnemers (in hun vrije tijd) masterclasses volgen en deelnemen aan excursies naar bijvoorbeeld een zalmrokerij of een trainingscentrum voor barista’s. Zo’n 150 deelnemers maakten hiervan gebruik. Daarnaast deed een aantal deelnemers in 2015 mee aan verschillende vakwedstrijden.

Deelnemerstevredenheid

In februari en juni hield de opleidingsmanager gesprekken met een aantal deelnemers. Daaruit bleek dat deelnemers tevreden zijn over de manier waarop de docenten lesgeven en begeleiden. Vooral de praktijklessen werden als leuke lessen aangemerkt. Ook waren de deelnemers blij met de inrichting van de praktijklokalen. Als verbeterpunten noemden ze onder meer de vele wisselingen in groepen aan het begin van het schooljaar, de onoverzichtelijkheid van N@Tschool! en de voorlichting over stages.

Kwaliteit praktijklessen bediening

Bij Horeca geven verschillende instructeurs praktijklessen over bediening. Zij stemden hun lessen onvoldoende op elkaar af, waardoor elke groep iets anders leerde. Om dit te verbeteren, ging een docent wekelijks met de instructeurs in gesprek om de lessen op elkaar af te stemmen. Ook coachte en begeleidde hij hen tijdens de lessen. Voor het schooljaar 2015-2016 werd bovendien een instructeur aangenomen die gedeeltelijk restaurantmanager is. Hij heeft het overzicht over alles wat er in het L’Estaurant en het Werkcafé gebeurt.

Passend onderwijs

Horeca heeft zo’n dertig passend onderwijs-deelnemers. In 2015 werd nagegaan hoe zij zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Mentoren krijgen extra hulp van een mentor-coach en er zijn assistenten in de klas aanwezig om de passend onderwijs-deelnemers extra hulp te kunnen geven. De deelnemers praten bovendien elke twee weken met hun mentor om te bespreken hoe het gaat. Uit die gesprekken blijkt dat deelnemers vooral de extra ondersteuning door assistenten in de klas erg prettig vinden.

Leermiddelen

Uit de deelnemersenquête bleek dat op de leermiddelenlijst vaak boeken stonden die uiteindelijk niet gebruikt werden. Het team van Horeca is hierop geattendeerd.

Voorbereiding stage en werk

Uit de enquête bleek ook dat deelnemers intensiever begeleid willen worden bij de voorbereiding van hun stage of werk. Daarom controleert Horeca bij nieuwe instromers meteen of ze al een erkend leerbedrijf hebben gevonden en of ze eventueel sollicitatietraining nodig hebben. Voor BBL-deelnemers is zo’n sollicitatie- en stagetraining nu vast onderdeel van het lesprogramma.

Ontwikkelen examens

Een aantal examens van Horeca moest nog worden ontwikkeld en goedgekeurd. Dit was onderdeel van het teamactiviteitenplan. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om alle examens zelf te maken, werd uiteindelijk toch gekozen voor het inkopen van enkele theorie-examens bij Examenwerk. De examens van Examenwerk sluiten goed aan op de opleidingen van Horeca en worden voor de nieuwe kwalificatiedossiers in het jaar 2016 ingezet. De praktijkexamens ontwikkelde Horeca in 2015 nog wel zelf.

Professionalisering

Horeca vindt het belangrijk dat haar team weet wat er speelt in de praktijk. Professionalisering was dan ook onderdeel van het teamactiviteitenplan. In november werd een docentenstage georganiseerd. 80% van de docenten volgde een tweedaagse stage: sommigen in het bedrijfsleven, anderen op een school buiten het Horizon College. Ook volgde een aantal docenten individuele scholing op het gebied van pedagogiek en didactiek. Twee docenten volgen op dit moment een masteropleiding.

Afstemming bedrijfsleven

Om ervoor te zorgen dat de opleidingen van Horeca zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk, werd bij het ontwikkelen van de nieuwe kwalificatiedossiers het bedrijfsleven volop betrokken. Bijvoorbeeld in overleggen met de bedrijfsadviescommissie en tijdens bedrijfsbezoeken. Ook door professionals uit te nodigen om bijvoorbeeld een masterclass te geven, blijven de lijnen tussen school en het bedrijfsleven kort.

Een greep uit de hoogtepunten

2015 was een jaar met vele leuke uitjes, evenementen en andere hoogtepunten. Een greep:

 • Deelnemers en docenten van Horeca organiseerden een kerstviering voor de locatie Heerhugowaard.
 • Een deelnemer van Horeca won een prijs van de Wijnacademie: hij mag een cursus tot vinoloog volgen!
 • L’Estaurant werd uitgebreid met een terras.
 • Deelnemers en docenten van Horeca en Facilitaire Dienstverlening werkten samen aan de saMBO-ICT-conferentie.
 • Een groep deelnemers bezocht de Markthallen in Parijs; een andere groep maakte een wijnreis naar Bordeaux.

Begroting

Horeca had elk jaar wel een sluitende begroting, maar geen duidelijk inzicht in de uitgaven van de verschillende praktijklessen. Om dat te veranderen, wordt de inkoop voor verschillende doeleinden nu apart gedaan. In 2016 zal blijken of deze methode toereikend is om meer inzicht te krijgen in de geldstromen.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Gastheer/Gastvrouw

2

66.7%

56.5%

Kok

2

82.2%

56.5%

Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw

3

63.6%

65.3%

Zelfstandig Werkend Kok

3

62.9%

65.3%

Manager/Ondernemer Horeca

4

90,0%

64.2%

                                                                                             

Het te lage rendement van niveau 3 wordt veroorzaakt door de nieuw gestarte BOL-opleidingen. Beide opleidingen hebben in het schooljaar 2014-2015 nog geen deelnemers die uitstromen met een diploma. Dit zal voor het eerst gaan plaatsvinden in het voorjaar van 2016.

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

 

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

16

25

Niveau 3 en 4

3

6

Totaal

19

31

* voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Horeca

01-10-2014

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Gastheer/Gastvrouw

112

65

47

Kok

201

94

107

Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw

34

17

17

Zelfstandig Werkend Kok

132

49

83

Manager/Ondernemer Horeca

149

149

-

Totaal

628

   374

   254

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Gastheer/Gastvrouw

104

59

45

Kok

181

72

109

Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw

54

28

26

Zelfstandig Werkend Kok

137

53

84

Manager/Ondernemer Horeca

146

146

-

Totaal

622

358

264

 

 

Nieuwe instroom

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

144

114

Niveau 3

47

50

Niveau 4

40

45

Totaal

231

209

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

16.85%

3.5%

13.3%

2014-2015

19.0%

4.7%

14.3%


Urenrealisatie

 • 200 BOT-uren voor de BBL-groepen zijn gerealiseerd.
 • Tien van de veertien BOL-groepen realiseerden de norm van 700 BOT-uren.
 • Vier groepen wisten de 1000-urennorm niet te realiseren.
 • Alle groepen behaalden de 850-urennorm.
Dit heeft onze aandacht

Horeca

Dit heeft onze aandacht

Samenwerking met Brood & Banket

Horeca en Brood & Banket werken al op vele fronten samen. Beide afdelingen willen deze samenwerking graag nog verder uitbouwen. Bijvoorbeeld door samen excursies, masterclasses of open dagen te organiseren. Maar ook door onderling kennis uit te wisselen. Zo worden beide afdelingen efficiënter en beter.

Deelnemerstevredenheid verhogen

Vanaf het schooljaar 2016-2017 vraagt Horeca via een app feedback aan de deelnemers. Zo wordt feedback geven laagdrempeliger en hoopt Horeca een nog beter beeld te krijgen van wat deelnemers van de opleiding vinden. Op die manier kan continu worden gewerkt aan een betere deelnemerstevredenheid.

Scherp op onderwijsaanbod

Horeca vindt het belangrijk om het onderwijsaanbod af te stemmen op de huidige vraag. Zo stijgt het aantal deelnemers voor de opleiding Manager/Ondernemer Horeca, terwijl de BOL-opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw op niveau 3 juist weinig instroom heeft en relatief veel uitstroom. Dit leidt tot een te laag rendement. Deze opleiding wordt daarom vanaf het schooljaar 2016-2017 niet meer aangeboden. Zo kan de opleiding Manager/Ondernemer Horeca verder groeien.

Verbeterpunten in het teamactiviteitenplan

In het team activiteitenplan staat een aantal verbeterpunten waar het team de komende tijd extra aandacht aan zal besteden. Zo blijft het belangrijk dat docenten regelmatig feedback vragen aan deelnemers over de inhoud en kwaliteit van de lessen. Ook bleek uit de JOB-enquête dat deelnemers ontevreden zijn over de aanschaf en het gebruik van leermiddelen, de BPV-begeleiding en de bedrijfsbezoeken door praktijkbegeleiders.

Klachten

Horeca ontving vier klachten. Twee hiervan gingen over het onderwijs, waarbij één deelnemer niet tevreden was over de uitschrijving en een ander niet over de praktijk- en demolessen. De andere twee klachten hadden te maken met informatievoorzieningen: deelnemers klaagden dat ze tijdens een vakantie niet in N@Tschool! konden, vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Dit zijn onze ambities

Horeca

Dit zijn onze ambities

Invoering kwalificatiedossiers

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal worden gewerkt met de nieuwe dossiers. Voor die tijd moeten de dossiers dus volledig zijn vormgegeven. Dat vraagt in 2016 onze aandacht.

Excellentieprogramma

In 2015 werd een start gemaakt met het excellentieprogramma. In 2016 wil Horeca dit graag verder uitbouwen door bijvoorbeeld vaker mee te doen aan wedstrijden.

Resultaten taal en rekenen verhogen

De resultaten voor taal en rekenen zijn ondermaats. In 2016 zet Horeca daarom samen met de rest van de sector in op een verbetering van die resultaten. Deelnemers die niet het gewenste niveau hebben, krijgen extra begeleiding. Ook overleggen de docenten taal en rekenen regelmatig met de taal- en rekencoördinatoren, om zo de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun examens.

Dit vinden onze deelnemers

Horeca

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Praktijk- en theorielessen sluiten goed op elkaar aan. Dat maakt het makkelijker om iets nieuws te onthouden.’
 • ‘N@Tschool! is de afgelopen tijd een stuk duidelijker geworden. Ik kan nu veel beter vinden wat ik zoek!’

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapport-cijfer

2015

KOK BOL 2

KOK BBL 2

MB BOL 2

MB BBL 2

ZMG BOL 3

ZMG 

BBL 3

ZWK BOL 3

ZWK BBL 3

MOH BOL 4

Horeca

Horeca 2014

populatie

94

106

55

53

16

22

80

43

142

618

349

respons

64

80

38

39

16

18

42

48

92

437

512

%response

68,1%

75,5%

69,1%

73,6%

100,0%

81,8%

52,5%

111,6%

64,8%

70,7%

68,2%

Onderwijs

6,6

6,6

5,9

6,3

6,3

6,1

6,9

6,3

5,9

6,3

6,3

Organi-satie

6,6

6,7

5,9

6,3

6,3

5,6

6,9

6,4

5,8

6,3

6,3

Begelei-ding

6,8

7,3

6,6

6,4

7,1

6,6

7,9

6,6

5,5

6,7

6,7

Toetsen/ examens

6,2

6,6

6,0

6,6

6,1

5,9

6,6

6,0

6,2

6,3

6,6

BPV

7,5

7,4

6,9

7,1

7,1

7,1

7,0

6,9

7,1

7,2

7,1

Gebouwen/ voorzie-ningen

7,4

7,7

6,6

7,4

7,2

6,8

7,5

7,0

7,3

7,2

7,2

Veiligheid

7,0

6,8

6,0

6,7

6,5

6,6

7,3

6,6

6,3

7,3

7,4

Opleiding

7,1

7,4

6,3

6,6

5,7

6,5

7,7

6,8

6,3

6,8

6,8

Horizon College

7,4

6,8

7,6

7,8

6,4

7,3

7,6

6,8

7,3

6,7

6,7

 

Verklaring afkortingen

KOK BOL2 - Kok BOL 2
KOK BBL2 - Kok BBL 2
MB BOL2 - Medewerker Bediening  BOL 2
MB BBL2 - Medewerker Bediening  BBL 2
ZMB BOL3 - Zelfstandig Medewerker Bediening BOL 3
ZMB BBL3 - Zelfstandig Medewerker Bediening BBL 3
ZWK BOL 3 - Zelfstandig Werkend Kok BOL 3
ZWK BBL 3 - Zeflstandig Werkend Kok BBL 3
OH BOL4 - Ondernemer Horeca BOL 4

Brood en banket - Inleiding

Brood & Banket

‘Van goed naar beter’ is het credo voor de hele sector Handel & Dienstverlening. De afdeling Brood & Banket lijkt dit volledig te hebben omarmd. Een gedeelde derde plaats in de top drie van de Keuzegids mbo 2015 is al een mooi resultaat, maar Brood & Banket wil hogerop. En daaraan werd in 2015 hard gewerkt.

Dit hebben we gerealiseerd

Brood & Banket

Dit hebben we gerealiseerd

Professionalisering

Brood & Banket wil graag nog professioneler werken. Dat werd in 2015 gedaan door een intensievere samenwerking aan te gaan met de afdeling Horeca. Elke vier weken komen collega’s uit beide teams samen om van elkaar te leren en waar mogelijk samen op te trekken. Tot slot voerde Brood & Banket een vaste vergaderstructuur in, een doel dat was opgenomen in het teamactiviteitenplan. Vergaderingen worden nu ruim op tijd gepland, er wordt een agenda samengesteld en steevast genotuleerd. In 2016 wordt deze structuur nog verder uitgewerkt. Ook wordt dan een start gemaakt met het structureel om feedback vragen met behulp van een digitale tool. Door collega’s en deelnemers regelmatig om hun mening te vragen, wil Brood & Banket zichzelf blijven verbeteren.

Passend onderwijs

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs zijn deelnemers met gedragsproblemen bij Brood & Banket beter zichtbaar geworden. Het team stelde in 2015 daarom een zogenaamd ondersteuningsprofiel op. Daarin staat welke vormen van ondersteuning het kan bieden aan passend onderwijs-deelnemers en voor welke aspecten extra scholing nodig is. Eén teamlid startte met de opleiding tot gedragsspecialist en rondt deze in 2016 af.

Pilotklas passend onderwijs

Passend onderwijs-deelnemers zitten bij Brood & Banket in een pilotklas. In deze kleine klas krijgen zij extra begeleiding en aandacht. Naast passend onderwijs-deelnemers zitten in de pilotklas ook reguliere deelnemers. De pilot lijkt een succes: deelnemers geven aan de kleine klas een verademing te vinden. Een plek waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen op een tempo dat bij hen past.

Kwalificatiedossiers

In 2015 schetste Brood & Banket het grove ontwerp voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Brood & Banket heeft ervoor gekozen om een arrangementmodel te gebruiken. In 2016 worden de details ingevuld, worden de keuzedelen definitief vastgesteld en het examenplan ingevuld. Alle kwalificatiedossiers worden vormgegeven volgens de Doordacht Lesgeven-methodiek en starten met Engels A2.

Deelnemerstevredenheid

Brood & Banket heeft een gedeelde derde plaats in de Keuzegids mbo 2015. De ambitie: nog hoger klimmen. Daaraan wordt op verschillende manieren gewerkt. Allereerst door het voorkomen van uitval en door deelnemers tijdens de intake nog duidelijker te maken wat de opleiding inhoudt. Ook worden deelnemers nu beter voorbereid op de jaarlijkse JOB-enquête. Daarnaast werden deelnemersgesprekken en –lunches gehouden om deelnemers om feedback te vragen. Daaruit bleek dat deelnemers tevreden zijn over de deskundigheid en begeleiding van docenten en de BPV(-begeleiding). Als verbeterpunt werd onder meer het rooster genoemd: deelnemers maken vaak lange dagen en moeten ook ’s avonds naar school. Ook was behoefte aan meer duidelijkheid in de vorm van studiewijzers, jaarplanningen en meer informatie in N@Tschool!.

Aandacht voor excellentie

Na alle aandacht voor passend onderwijs is het nu tijd om deelnemers die juist méér kunnen, uit te lichten. Daarom maakte Brood & Banket een voorzichtige start met een zogeheten excellentieprogramma met bijvoorbeeld masterclasses en lessen over voedingsleer. Ook werden alle vakwedstrijden in kaart gebracht. Vanaf 2016 wil Brood & Banket deelnemers laten meedoen aan Skills Heroes, dé vakwedstrijden voor het mbo. Het uiteindelijke doel? Deelnemen aan landelijke, Europese of zelfs wereldkampioenschappen.

Kosten en baten

Brood & Banket kampt sinds jaar en dag met hoge kosten. Door de start van een BOL-opleiding op niveau 3, nam het aantal praktijklessen toe. En voor die lessen zijn grondstoffen nodig. In 2015 was het optimaliseren van de geldstroom daarom onderdeel van het teamactiviteitenplan. Op twee manieren werd geprobeerd de kosten terug te dringen: allereerst door prijsafspraken te maken met de twee grootste leveranciers. Daarnaast werd in samenwerking met de opleiding Detailhandel Heerhugowaard de winkel ‘Van eigen deeg’ geopend. Daar worden de producten die deelnemers van Brood & Banket maken, verkocht door deelnemers van Detailhandel.

Afstemming met het bedrijfsleven

Brood & Banket staat met beide benen in de praktijk. In 2015 ging de opleiding een samenwerking aan met chocoladefabrikant Dobla. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met grondstoffenfabrikant Esbaco. Brood & Banket werd gevraagd deel te nemen aan een zogeheten experience, waar deelnemers met alle facetten uit de praktijk zouden kunnen kennismaken. In 2016 wordt onderzocht of de experience er daadwerkelijk komt.

Ook voor de bedrijfsadviescommissie was in 2015 aandacht. De commissie kwam vaker bijeen en gaf waardevolle adviezen.

Een nieuwe bakkerij

De bakkerij van Brood & Banket is aan vervanging toe. Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige exameneisen en om deelnemers kennis te laten maken met moderne apparatuur, is vernieuwing nodig. In 2015 werd de eerste hand gelegd aan een plan voor die investering. In 2016 wordt dit plan afgerond, waarna naar alle verwachting in 2017 de bouw kan beginnen.

Een greep uit de hoogtepunten

Naast de dagelijkse lessen, stages en andere bezigheden gebeurden er ook allerlei leuke dingen bij Brood & Banket. Een greep:

 • Praktijkbegeleiders liepen een dagdeel mee op school.
 • Deelnemers zetten op eigen initiatief een kraam neer in het Atrium waar ze hun zelfgemaakte producten aan de man brachten. Dat is pas écht ondernemerschap!
 • De winkel ‘Van eigen deeg’ begint vorm te krijgen.
 • De wedstrijd voor beste speculaascake van Noord-Holland tijdens de branchedag op 29 september was een succes. Uiteindelijk ging Bakkerij Swart uit Wervershoof met de felbegeerde Horizonbokaal naar huis.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Uitvoerend Bakker

2

77.3%

56.5%

Allround Banketbakker

3

100%*

56.5%

Zelfstandig Werkend Broodbakker

3

92.3%

65.3%

Zelfstandig Werkend Banketbakker

3

50.0%

65.3%

*er zijn twee deelnemers uitgestroomd.

 

Het resultaat van de opleiding Zelfstandig Werkend Banketbakker is ontstaan door de uitstroom van zes van de in totaal twaalf deelnemers. Drie van hen hadden de verkeerde beroepskeuze gemaakt. Voor twee deelnemers bleek het niveau van de opleiding toch te hoog, waardoor ze besloten te gaan werken. Eén deelnemer stroomde uit vanwege teveel ongeoorloofd verzuim. 

 

vsv (voortijdig schoolverlaten) 2014-2015 

 

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

2

6

Niveau 3 en 4

0

2

Totaal

2

8

*voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Brood & Banket

01-10-2014

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Uitvoerend Bakker

70

44

26

Allround Banketbakker

2

1

1

Allround Brood- en Banketbakker

2

-

2

Zelfstandig Werkend Broodbakker

21

6

15

Zelfstandig Werkend Banketbakker

38

23

15

Totaal

133

74

59

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Uitvoerend Bakker

40

28

12

Zelfstandig Werkend Broodbakker

20

8

12

Zelfstandig Werkend Banketbakker

66

44

22

Totaal

126

80

46

 

Nieuwe instroom

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

12

15

Niveau 3

27

26

Totaal

39

41

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

14.7%

6.4%

8.3%

2014-2015

15.7%

7.7%

8.0%

 

Urenrealisatie

 • 200 BOT-uren voor de BBL-groepen zijn gerealiseerd. 
 • 700 BOT-uren voor de BOL-groepen zijn gerealiseerd.
 • Alle groepen hebben de 1000-urennorm gehaald
  .
Dit heeft onze aandacht

Brood & Banket

Dit heeft onze aandacht

Invloed BPV

Deelnemers leren nieuwe dingen op school, maar ook daarbuiten, tijdens bijvoorbeeld een stage. Brood & Banket wil haar curriculum beter afstemmen op de BPV, zodat deelnemers niet twee keer hetzelfde te horen krijgen. Daarvoor worden in 2016 gesprekken gevoerd met BPV-bedrijven.

Doorverwijzen risicodeelnemers

Een risicodeelnemer is een deelnemer met een grote kans op uitval. Die uitval kan soms voorkomen worden. Daarvoor is het wel essentieel dat een deelnemer hulp krijgt van een professional van DIA. Mentoren worden er daarom op gewezen dat ze risicodeelnemers op tijd moeten doorverwijzen naar DIA.

Aanbevelingen uit audit

In 2015 onderzocht de auditcommissie Brood & Banket. Zij letten daarbij op drie punten:

 1. Zijn de leeractiviteiten voldoende gestructureerd en is het doel, nut en samenhang duidelijk voor de deelnemers?
 2. Worden de deelnemers gestimuleerd om actief deel te nemen aan het leerproces?
 3. Hoe ervaren de deelnemers de feedback op de leeractiviteiten en leerresultaten?

De commissie concludeerde dat het team van Brood & Banket betrokken en positief is en dat de afdeling zich onder leiding van de nieuwe opleidingsmanager positief ontwikkelt. Ook waren er aanbevelingen, bijvoorbeeld om ook in de tweede- en derdejaars groepen te starten met studieplanners en activerende werkvormen én deze te monitoren. Daarnaast beveelt de commissie aan om de nieuw ontwikkelde lesplanning te gebruiken om de bekendheid van het lesprogramma binnen het team te vergroten. Ook kan de lesplanning helpen om, in geval van ziekte, elkaars lessen beter te kunnen overnemen. De laatste aanbeveling is om studiewijzers op te nemen in N@Tschool! en deelnemers regelmatig uitleg over het systeem te geven.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft Brood & Banket meer deelnemers met gedragsproblemen. Een collega van Brood & Banket volgt daarom een opleiding tot gedragsspecialist. Hij zal de geleerde materie op zijn beurt bespreken met de rest van het team, zodat iedereen beter leert omgaan met deze deelnemers.

Bezetting bakkerij

De bakkerij is overbezet. Waar deze is ingericht voor twaalf tot zestien deelnemers, zijn er vaak wel twintig deelnemers aanwezig. Bovendien kregen de BOL-groepen teveel praktijklessen. Daardoor was er in 2015 geen ruimte voor nieuwe deelnemers: iets wat je als opleider wilt voorkomen. De oplossing werd gezocht in de praktijklessen van de BBL-groepen, die de meeste druk uitoefenen op de bezetting van de bakkerij. De oplossing mocht geen negatieve consequenties hebben voor de kwaliteit van de opleiding. Daarom werd ervoor gekozen de BBL-groepen meer praktijklessen te laten volgen in de BPV-tijd. Zowerd ruimte gemaakt voor nieuwe BOL-groepen op niveau 2 en 3, én een BBL-groep: in totaal zo’n 60 deelnemers. In 2016 zal moeten worden gekeken of deze oplossing afdoende is. 

Klachten

Er kwam één klacht binnen over de professionaliteit: de deelnemer was teleurgesteld over de begeleiding in de BPV.

Dit zijn onze ambities

Brood & Banket

Dit zijn onze ambities

Nieuwe BOL- en BBL-groepen: groei aantal deelnemers

Door efficiënte oplossing voor de praktijklessen van de BBL-groepen, werd de praktijkruimte weer beter beschikbaar. Daardoor is het mogelijk om in het schooljaar 2016-2017 te starten met twee nieuwe BOL-groepen én een nieuwe BBL-groep. Brood & Banket wil deze trend graag voortzetten en elk schooljaar starten met twee BOL-groepen.

Een vaste plek in de top 3

De afdeling Brood & Banket heeft de ambitie om structureel in de top drie van de Keuzegids mbo te eindigen en wil dat de deelnemers ons op alle onderdelen waarderen met een zeven of hoger. Hiervoor heeft het team de volgende ontwikkelpunten benoemd, waarbij het accent ligt op het verder ontwikkelen en uitbouwen van een boeiend en leerzaam lesprogramma met oog voor didactiek en passend onderwijs.

 • Vsv terugbrengen naar 6 of lager.
 • Een hogere score op het onderdeel onderwijs uit de JOB-enquête (nu een 6,8).
 • De manier van lesgeven vaker evalueren met deelnemers.
 • N@Tschool! intensiever gebruiken voor bijvoorbeeld rapporten of HARPA-gesprekken.
 • De examinering van kerntaak 2 en 3 valideren.

Rendement niveau 3

Het rendement van de niveau 3-opleidingen was in 2015 50.0%, terwijl de norm 65.3% is. In 2016 wil Brood & Banket boven de norm eindigen. Daarom wordt dit jaar de intake verbeterd en wordt kritischer gekeken naar deelnemers die willen doorstromen van niveau 2 naar 3. Verwacht een mentor dat dit voor een deelnemer te hoog gegrepen is, dan zal hij adviseren om de sprong niet te wagen om uiteindelijk uitvallen te voorkomen. 

Intensief samenwerken met Horeca

Brood & Banket en Horeca hebben de ambitie om hun samenwerking verder te uit te bouwen. Bijvoorbeeld door samen open dagen of masterclasses te organiseren. Zo kunnen de twee afdelingen elkaar versterken.

Taal en rekenen

Brood & Banket wil zijn deelnemers zo goed mogelijk helpen bij taal en rekenen. Daarom maken alle nieuwe deelnemers na tien weken een toets waarin hun niveau wordt getest. Is het niveau onvoldoende (onder 1F), dan krijgen zij de kans om remediëring te volgen. Handel & Dienstverlening beschikt daarnaast over twee taal- en rekencoördinatoren. Zij overleggen met de docenten taal en rekenen over de inhoud van lessen, gebruikte methodes, de aansluiting van bijlessen op reguliere lessen, etc. In 2015 is deze aanpak gestart en in 2016 zal hieraan nog meer aandacht worden besteed. De sector werkt voor de keuzedelen Taal hierbij samen met de sector Techniek.

Dit vinden onze deelnemers

Brood & Banket

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Als je geen stageplaats kunt vinden, helpt de school je daarbij. Zo kan iedereen toch op stage.’
 • ‘Docenten zijn goed bereikbaar. Als ik een vraag heb, krijg ik altijd snel antwoord.’

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

B&B BBL

B&B BOL

B&B Totaal

B&B 2014

respons

45

60

105

11

populatie

57

70

131

127

%response

78,9%

85,7%

80,1%

87,4%

Onderwijs

6,7

6,7

6,7

6,6

Organisatie

6,3

6,6

6,5

6,7

Begeleiding

7,0

6,7

6,8

6,8

Toetsen en examens

6,8

6,2

6,4

6,6

BPV

7,2

7,3

7,7

7,4

Gebouwen en voorzieningen

7,4

7,3

7,3

7,5

Veiligheid

6,9

7,0

7,3

7,5

Opleiding

7,0

7,4

7,2

7,1

Horizon College

7,5

7,7

6,9

6,8

Facilitaire dienstverlening - Inleiding

Facilitaire Dienstverlening

Het organiseren van een open dag met 2000 bezoekers, een galadiner voor 300 man of een receptie in de Grote Kerk in Alkmaar: deelnemers van de afdeling Facilitaire Dienstverlening draaien hun hand er niet voor om. De opleiding liet in 2015 een sterk staaltje projectonderwijs zien. Tegelijkertijd bereidde het team zich voor op alle veranderingen die de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers met zich meebrengt. Facilitaire Dienstverlening is klaar voor de uitdaging.

Dit hebben we gerealiseerd

Facilitaire Dienstverlening

Dit hebben we gerealiseerd

Doorontwikkeling niveau 4

In opdracht van de overheid moest de vierjarige niveau 4-opleiding Facilitair Leidinggevende worden teruggebracht tot een driejarige opleiding. Een pittige klus, waar het team uit Heerhugowaard al een aantal jaar aan werkt. In 2015 is deze klus afgerond. Voor zover mogelijk tenminste, want in 2016 wordt ook bij deze opleiding met de nieuwe kwalificatiedossiers gewerkt. Dat betekent dat de opleiding opnieuw zal veranderen. Wel is de nieuwe driejarige opleiding hier al zo goed mogelijk op aangepast.

Evaluatie L’Estaurant en Werkcafé

Twee jaar geleden opende naast het L’Estaurant ook een Werkcafé in Heerhugowaard. Hier doen deelnemers van Facilitaire Dienstverlening werkervaring op. In 2015 was het tijd voor een evaluatie van deze nieuwe praktijksetting in het restaurant. Na de evaluatie werden de lunchmenu’s, bemensing en de werkwijze waar nodig bijgesteld.

Structurele evaluatie

Het team van Facilitaire Dienstverlening vindt het belangrijk om regelmatig feedback te vragen aan deelnemers. Daarom werd een workshop ‘Feedback Vergaren’ ontwikkeld. Inmiddels zijn de feedbackmomenten structureel ingepland na iedere lesperiode. De uitkomsten worden vervolgens besproken in het werkoverleg. Uit de deelnemerstevredenheidsenquête van 2016 zal de effectiviteit van deze methode blijken.

Periodieke herhaling leermiddelen

Aan het begin van het schooljaar krijgen deelnemers uitleg over alle ins en outs van de opleiding. Docenten geven uitleg over de leermiddelen die deelnemers hebben moeten aanschaffen. Oók over de middelen of boeken die ze later in het schooljaar gaan gebruiken. Niet ieder middel of boek wordt namelijk direct gebruikt en dit zorgt voor verwarring bij de deelnemers. Daarom wordt de uitleg over leermiddelen sinds 2015 periodiek herhaald, zowel in de lessen als via N@Tschool!.

Intensivering

Elke toekomstige deelnemer van Facilitaire Dienstverlening krijgt een intake: voor zij met een opleiding starten, wordt aan de hand van een intakegesprek en een assessment gekeken naar de motivatie voor de opleidingskeuze en naar persoonskenmerken die van belang zijn voor een goede studiebegeleiding. Deze intake werpt zijn vruchten af: op niveau 2 waren er vorig jaar vier voortijdig schoolverlaters, op niveau 4 geen. Zowel niveau 2 als 4 zitten qua diplomarendement met een percentage van respectievelijk 82,8% en 85,7% ver boven de norm.

Deelnemerstevredenheid

De opleidingsmanager hield verschillende deelnemersgesprekken. Ook was er een deelnemerslunch met de sectordirecteur en de kwaliteitszorgmedewerker. Opvallende punten hierin waren dat deelnemers vinden dat ze goed begeleid worden door mentoren, praktijklessen leuk vinden, N@Tschool! zien als een handig systeem en het gevoel hebben dat ze altijd bij docenten terechtkunnen. Verbeterpunten werden ook genoemd: zo zouden docenten allemaal dezelfde regels moeten hanteren en zouden sommige docenten strenger mogen zijn. Ook vonden sommige deelnemers de vaktheorie niet altijd uitdagend genoeg en dat lessen vaker en beter geëvalueerd moeten worden.
Alle verbeterpunten die deelnemers tijdens de deelnemersgesprekken en –lunch aandroegen, zijn opgenomen in het teamactiviteitenplan.

Doelmatigheid

In 2015 is de overstap van blok- naar lintstages in de niveau 2-opleiding voorbereid. Komend schooljaar wordt deze aangepaste stagevorm daadwerkelijk ingevoerd. Dat betekent dat deelnemers het hele jaar door, één of enkele dagen per week stage lopen. Daarmee gaat de BPV het hele jaar door en is er een constante samenstroom van theorie en praktijk. Daarnaast gaat er nog iets veranderen voor de niveau 2-opleiding: in het nieuwe kwalificatiedossier ‘Dienstverlening’ is de opleiding Facilitair Medewerker samengevoegd met de opleidingen Helpende en Medewerker Sport en Recreatie. Samen bieden deze opleidingen één basisjaar met drie verschillende uitstroomrichtingen. Om de samenwerking en organisatie hiervan goed te laten verlopen, zijn inmiddels duidelijke werkafspraken gemaakt over het gezamenlijke aanbod van tien weken onderwijs in het nieuwe schooljaar.

Afstemming bedrijfsleven

Goed nieuws over de samenwerking met externe partner MagentaZorg, locatie Zuyder Waert! Na evaluatie werd besloten om de activiteiten van deelnemers op locatie het komende schooljaar uit te breiden. Inmiddels heeft zich ook een tweede externe partner gemeld voor een samenwerkingsverband. Deze samenwerking zal in oktober 2016 concreet worden gemaakt.
Ook werd in 2015 met de bedrijfsadviescommissie gesproken over onderwijsontwikkeling. De commissie kreeg de nieuwe kwalificatiedossiers onder ogen en stelde vervolgens een wensenlijst samen voor de invulling van de gewenste keuzedelen in de nieuwe dossiers. Zo stemt Facilitaire Dienstverlening de nieuwe kwalificatiedossiers zo goed mogelijk af op de praktijk.

Professionalisering

Docenten van Facilitaire Dienstverlening volgden volop studies, cursussen en trainingen, zowel individueel als in teamverband. Zo waren er studiewerkdagen over de inhoud en consequenties van de nieuwe kwalificatiedossiers, volgde een deel van het team een docentenstage in het vmbo en schreef een aantal docenten zich in voor een vervolgtraining Doordacht Lesgeven. Bovendien werden landelijke studiedagen, conferenties of bijeenkomsten bezocht.
Twee docenten startten met een opleiding tot gedragsspecialist, één met een masteropleiding Orthopedagogiek en één met de opleiding tot bve-instructeur.

Een greep uit de hoogtepunten

Voor deelnemers van Facilitaire Dienstverlening was er buiten de lessen nog veel te doen en beleven op school, zoals:

 • De SaMBO-ICT-conferentie waarbij deelnemers en docenten van Horeca en Facilitaire Dienstverlening samenwerkten.
 • Het mede-organiseren van het diner ‘De langste eettafel’ voor inwoners van de gemeente Heerhugowaard.
 • Een lunch voor vrijwilligers van Hugo Hopper.
 • Een receptie in de Grote Kerk voor vrijwilligers van de gemeente Alkmaar.
 • Aan 3000 personen een zuurkoolmaaltijd serveren tijdens Alkmaars Ontzet.

Jaarresultaten 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Facilitair Medewerker

2

82.8%

56.5%

Facilitair Leidinggevende

4

85.7%

64.2%

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

Facilitaire Dienstverlening

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

3

4

Niveau 3 en 4

0

0

Totaal

3

4

*voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Facilitaire Dienstverlening

01-10-2014

BOL

Facilitair Medewerker

44

Facilitair Leidinggevende

122

Totaal

166

 

01-10-2015

 

BOL

Facilitair Medewerker

47

Facilitair Leidinggevende

114

Totaal

161

 

Nieuwe instroom Facilitaire Dienstverlening

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

16

17

Niveau 4

28

27

Totaal

44

44

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

16.5%

2.9%

13.6%

2014-2015

15.4%

2.4%

12.9%

 

Urenrealisatie

 • Facilitair Medewerker: één van de drie eerstejaarsgroepen haalde de 1000-urennorm niet. De verklaring hiervoor is dat deze groep geen BPV heeft en dus alle uren op school moet realiseren.
 • Facilitair Leidinggevende: twee van de drie eerstejaarsgroepen haalden de norm van 700 BOT-uren niet. De afwijking is gemiddeld 7%.
Dit heeft onze aandacht

Facilitaire Dienstverlening

Dit heeft onze aandacht

Invoeren kwalificatiedossiers

De hoogste prioriteit ligt bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ondanks de goede voorbereidingen is er nog flink wat werk aan de winkel. Nieuwe keuzedelen moeten verder worden ingericht en georganiseerd. 

Behouden en uitbouwen opgebouwde kwaliteit

De resultaten van de opleiding zijn goed, maar kunnen altijd beter. Het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding is op dit moment een 6,5. De deelnemers van de niveau 2-opleiding beoordelen met name de begeleiding met een 6,9 als goed. Deelnemers van niveau 4 zijn erg tevreden over de BPV en geven dit onderdeel een 7.3. Facilitaire Dienstverlening wil deze kwaliteit het komende schooljaar behouden, maar ook uitbouwen. 

Evaluatie en feedback lessen

De mening van deelnemers over de lesinhoud en de wijze van lesgeven is heel belangrijk. Deze informatie vormt de basis voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom wordt er ook komend schooljaar aandacht besteed aan feedback vragen en bespreken en is dit als doel opgenomen in het teamactiviteitenplan.

Klachten

Er kwamen twee klachten binnen. Eén was afkomstig van een deelnemer die te snel van start was gegaan bij een CE-examen. De tweede klacht was afkomstig van ouders: zij waren verbaasd dat hun kind niet door mocht naar het tweede jaar van de opleiding.

Dit zijn onze ambities

Facilitaire Dienstverlening

Dit zijn onze ambities

Nieuwe deelnemers niveau 4 

Afgelopen schooljaar is al hard gewerkt om de aanwas van nieuwe deelnemers in de niveau 4-opleiding te vergroten. Vier docenten van Facilitaire Dienstverlening gingen op ‘docentenstage’ bij vmbo-scholen in de regio. Ook heeft de opleiding bezoek gehad van docenten van een vmbo-school. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over het tussendoor meedraaien van geïnteresseerde vmbo-leerlingen in het lesprogramma van Facilitaire Dienstverlening. De ambitie voor komend schooljaar is om ook marketing in te zetten om zo de groei van de niveau 4-opleiding verder te realiseren.

Samenwerking sectoren

In 2016 wordt ook gewerkt aan deelnemersgroei door samen te werken met afdelingen van andere sectoren. Facilitaire Dienstverlening werkt al samen met afdelingen uit de eigen sector in het kader van het nieuwe dossier ‘Dienstverlening’ en wil deze samenwerking nu ook inzetten om het aantal deelnemers te verhogen.

Vakwedstrijden

Buitenschoolse activiteiten kunnen een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deelnemers én aan de goede naam van de opleiding, vindt Facilitaire Dienstverlening. Daarom wil de afdeling in 2016 deelnemen aan landelijke vakwedstrijden.

Dit vinden onze deelnemers

Facilitaire Dienstverlening

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Met N@Tschool! kan ik duidelijk en overzichtelijk werken.’
 • ‘Ik heb erg leuke en leerzame ervaringen opgedaan tijdens mijn stage.’

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

Facilitair Medewerker BOL 2

Facilitair Leidinggevende BOL 4

Facilitaire Dienstverlening

Facilitaire Dienstverlening 2014

respons

29

56

85

112

populatie

45

120

166

156

%response

64,4%

46,7%

51,2%

71,8%

Onderwijs

6,6

6,3

6,4

6,4

Organisatie

6,6

6,2

6,3

7,0

Begeleiding

6,9

6,5

6,7

6,6

Toetsen en examens

6,4

6,1

6,2

6,5

BPV

6,5

7,3

7,0

7,0

Gebouwen en voorzieningen

6,9

7,0

7,0

7,1

Veiligheid

6,8

6,5

6,6

7,3

Opleiding

6,3

6,6

6,5

6,8

Horizon College

6,8

7,4

6,1

6,8

Uiterlijke verzorging- Inleiding

Uiterlijke Verzorging

Verkorte leerlijnen invoeren en thema-onderwijs uitwerken naar concrete lessen: bij de afdeling Uiterlijke Verzorging stond 2015 in het teken van veranderingen en hard werken. Maar van ‘de handen in het haar’ was geen sprake. Want 2015 was ook het jaar waarin de deelnemerstevredenheid over de opleiding hoog was. Uiterlijke Verzorging behaalde zelfs de tweede plaats in de keuzegids mbo 2015. Resultaten om trots op te zijn!

Dit hebben we gerealiseerd

Uiterlijke Verzorging

Dit hebben we gerealiseerd

Verkorte leerlijn 

Bij Uiterlijke Verzorging staan de ontwikkeling en ambities van de deelnemers voorop. Daarom startte in 2015 een versnelde leerroute voor de deelnemers die hun diploma eerder willen én kunnen halen. Het team ontwikkelde een verkorte leerlijn voor niveau 2 en 3 en ging hiermee van start. Vanaf nu kunnen de deelnemers van deze opleiding dus binnen 1,5 jaar hun diploma halen. 

Kwalificatiedossiers

Wat betekent de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers voor de bestaande lessenreeksen, vakken en de vrije ruimte? Al deze consequenties zijn in 2015 uitgebreid in beeld gebracht. In 2016 bereidt het team zich voor op de invoering van de dossiers in het nieuwe schooljaar. 

Thema-onderwijs

De BOL-opleiding startte in 2015 al met thema-onderwijs. Daarbij wordt een lessenreeks helemaal afgestemd op één thema, zoals visagie of nagelstyling. Bij de invulling van deze thema’s is rekening gehouden met de gewenste keuzedelen binnen de toekomstige kwalificatiedossiers. 

Deelnemerstevredenheid 

Team Uiterlijke Verzorging heeft zich hard gemaakt voor een hoge onderwijskwaliteit. En dat is te zien: de tevredenheid over de opleidingen is hoog, blijkt uit het deelnemerstevredenheidsonderzoek. Uiterlijke Verzorging krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Deelnemers zijn zeer tevreden over de begeleiding. Allround Kapper BBL scoort opvallend hoog op dit onderdeel: een 8,2. Ook zijn de deelnemers van de verschillende niveaus enthousiast over de BPV. Ze beoordelen de stages gemiddeld met een 7,5. Deze tevredenheid kwam ook naar voren in de deelnemersgesprekken en –lunch. Wel werden daarin ook verbeterpunten genoemd, waaronder de lange wachttijden bij praktijklessen en de lange lesdagen. Ook gaven deelnemers aan dat in sommige knipexamens technieken worden gebruikt die in de beroepspraktijk nooit worden toegepast.

Herhaling opleidingsinformatie

Eén van de punten waar in 2015 speciaal aandacht aan werd besteed, is het periodiek herhalen van opleidingsinformatie. De ervaring leerde dat de introductie hiervan aan het begin van het jaar niet voldoende was voor de deelnemers. Vanaf dit jaar herhalen docenten en mentoren informatie over bijvoorbeeld praktijkbeoordelingen, het meenemen van modellen, aftekenen of examinering daarom stelselmatig. Zowel in de lessen zelf als in de digitale leeromgeving N@Tschool!. Uit de deelnemerstevredenheidsenquête zal blijken of deze methode effectief is. Om de vinger aan de pols te houden, blijft dit in 2016 onderdeel van het teamactiviteitenplan.

Speerpunten

Professionalisering, intensivering en doelmatigheid zijn drie pijlers waaraan Uiterlijke Verzorging in 2015 hard heeft gewerkt. Zo vergrootte het team zijn professionaliteit door het volgen van scholing en studiedagen (zie kopje ‘Scholing en loopbaanontwikkeling’) en formeerde het samen met team Uiterlijke Verzorging in Purmerend een werkgroep. Die groep werkte onder meer aan een betere afstemming onderling en het gezamenlijk invoeren van de nieuwe kwalificatiedossiers. 

De intensivering richtte zich vooral op deelnemers. Zij krijgen een intake die bestaat uit een geprofessionaliseerd gesprek en een assessment. Daarmee kijkt de docent naar de motivatie voor de opleidingskeuze en naar persoonskenmerken die van belang zijn voor de studiebegeleiding. Hierdoor werd de  vroegtijdige uitstroom beperkt en behaalde de opleiding een hoog rendement (niveau 2: 77,8% en niveau 3: 92,6%). Tegelijk werd de aanwas vanuit het vmbo doelmatig vergroot. Docenten liepen vijf docentenstages bij vmbo-scholen in de regio en kregen zelf ook bezoek van vakcollega’s uit het vmbo.

Scholing en loopbaanontwikkeling

In 2015 werd volop bijgeleerd. Het team van Uiterlijke Verzorging volgde een studiedag over de opzet van leerlijnen en één over Parels en kansen (in opdracht van de regiegroep). Ook werd een workshop DIA gevolgd om beter te kunnen omgaan met bijzonder gedrag bij deelnemers, werden vervolgtrainingen Doordacht Lesgeven gevolgd en hielden docenten een stagebezoek aan vmbo-scholen. Twee docenten volgden individuele scholing over Doordacht Lesgeven, twee anderen volgden een leergang tot gedragsspecialist. Vijf docenten bezochten een symposium van L’Oréal, zes gingen naar een symposium van Pivot Point.

Afstemming bedrijfsleven

Samen met de bedrijfsadviescommissie is de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers besproken. De commissie gaf advies over de gewenste invulling van de vrije keuzedelen van de dossiers. Zo wordt de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk vergroot.

Ook stageconsulenten werkten in 2015 aan deze aansluiting. Elke consulent was bij zo’n tien beoordelingsgesprekken tussen deelnemer en praktijkbegeleider aanwezig om te zorgen dat beoordelingen zo goed en eerlijk mogelijk verlopen. 

Een greep uit de hoogtepunten

Uiterlijke Verzorging kan tevreden terugkijken op 2015. Een greep uit de hoogtepunten van het jaar:

 • Een plek in de top vier van de keuzegids mbo 2015 én het zegel ‘Topopleiding’!
 • Contacten met het Trinitas College werpen hun vruchten af.
 • Deelnemers van de opleiding Haarmode die herexamen moesten doen, zijn allemaal geslaagd.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Junior Kapper

2

77.8%

56.5%

Kapper

3

92.6%

65.3%

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

Uiterlijke Verzorging

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

6

7

Niveau 3 en 4

0

0

Totaal

6

7

*voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Uiterlijke Verzorging

01-10-2014

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Junior Kapper

84

44

40

Kapper

54

13

41

Totaal

138

57

81

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Junior Kapper

78

33

45

Kapper

68

17

51

Totaal

146

50

96

 

Nieuwe instroom Uiterlijke Verzorging

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

32

43

Niveau 3

25

15

Totaal

57

58

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

11,2%

1,9%

9,3%

2014-2015

11,4%

3,6%

7,8%

 

Urenrealisatie

Alle groepen hebben de norm gerealiseerd.

Dit heeft onze aandacht

Uiterlijke Verzorging

Dit heeft onze aandacht

Implementatie kwalificatiedossiers

De hoogste prioriteit ligt bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ondanks de goede voorbereidingen is er nog flink wat werk aan de winkel. Nieuwe keuzedelen moeten verder worden ingericht en georganiseerd. 

Behoud en uitbouw kwaliteit 

Met een deelnemerstevredenheidsscore van 7,6 is Uiterlijke Verzorging heel tevreden. De resultaten uit de deelnemerstevredenheidsenquête zijn positief en het rendement van de opleiding zit ver boven de norm. Maar dat betekent niet dat het team nu achterover kan leunen. Niet alleen het behoud van de opgebouwde onderwijskwaliteit, maar ook de uitbouw hiervan heeft de blijvende aandacht. Want die 7,6 kan ook een 8 worden! 

Balans

Uiterlijke Verzorging heeft, net als andere opleidingen, te maken met bezuinigingen. Daarom wordt er continu gezocht naar de juiste balans tussen de omvang van de hoeveelheid werk en het personeel dat hiervoor kan worden ingezet. 

Dit zijn onze ambities

Uiterlijke Verzorging

Dit zijn onze ambities

Nieuw ingerichte opleidingen

Eén van de belangrijkste ambities voor 2016 is een goede start én implementatie van de nieuw ingerichte opleidingen. Het gaat hier om de opleidingen van niveau 2 en 3. Daarnaast krijgen de opleidingen een andere indeling door de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Met name het implementeren van de keuzedelen binnen de opleidingen is een uitdaging. 

Samenwerking

Eén van de manieren om alle veranderingen goed te laten verlopen, is door intensief samen te werken. Uiterlijke Verzorging wil in het nieuwe schooljaar daarom de samenwerking aangaan met andere afdelingen uit de eigen sector om zo de organisatie van de keuzedelen te verbeteren, maar ook om een slag te maken in het bieden van passend onderwijs en remediëringstrajecten.

Hogere uitslagen

Uiterlijke Verzorging is ambitieus. Het team wil niet alleen de hoge score op de deelnemerstevredenheid behouden, maar ook verbeteren. Eén van de ambities is het halen van een hogere uitslag in de bedrijvenenquête 2016: hoger dan een 6,3. Daarnaast wil het team de hoge waardering in de keuzegids mbo 2016 handhaven. 

Vakwedstrijden

Uiterlijke Verzorging wil in 2016 meer inzetten op buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan regionale en landelijke vakwedstrijden. Dat draagt namelijk niet alleen bij aan de ontwikkeling van deelnemers, maar ook aan de bekendheid en naam van de opleiding.

Dit vinden onze deelnemers

Uiterlijke Verzorging

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘De nieuwe praktijksalon op school is heel mooi! Ook alle lesmaterialen vind ik goed.’
 • ‘Ik heb goede ervaringen tijdens de BPV.’

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

Junior Kapper BOL

Junior Kapper BBL

All-Round Kapper BBL

Uiterlijke Verzorging

Uiterlijke Verzorging  2014

respons

33

40

30

104

109

populatie

39

40

42

138

132

%response

84,6%

100,0%

71,4%

75,4%

82,6%

Onderwijs

7,0

6,7

7,1

6,9

6,9

Organisatie

6,4

6,5

6,9

6,6

6,8

Begeleiding

7,2

7,1

8,2

7,5

7,4

Toetsen en examens

7,1

6,7

7,5

7,1

7,3

BPV

7,5

7,3

7,4

7,5

7,5

Gebouwen en voorzieningen

7,4

7,2

7,7

7,4

7,3

Veiligheid

7,5

6,9

7,4

7,4

7,6

Opleiding

7,7

7,4

7,7

7,6

7,4

Horizon College

7,3

7,5

7,6

7,3

6,9

Handel & Transport - Inleiding

Handel & Transport

Het was een bewogen jaar voor de afdeling Handel & Transport. De opleidingsmanager nam afscheid en een interimmanager nam het roer tijdelijk over. In de laatste maanden van 2015 deed de nieuwe, vaste manager zijn intrede. Sindsdien waait er een frisse wind door Handel & Transport. Het resultaat: een flinke inhaalslag op alle fronten.

Dit hebben we gerealiseerd

Handel & Transport

Dit hebben we gerealiseerd

Begeleiding

Wat gebeurt er als een deelnemer ziek is of om een andere reden afwezig? In 2015 werkte Handel & Transport aan een strakkere begeleiding om het verzuim terug te dringen. Deelnemers die afwezig zijn, krijgen nu bijvoorbeeld sneller een telefoontje van hun mentor dan voorheen. 

Onderwijsorganisatie en communicatie

Uit het deelnemerstevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat deelnemers behoefte hebben aan meer duidelijkheid over bijvoorbeeld lesplannen, toetsen en examens. Hierover werden zelfs twee klachten ingediend. In 2015 werd aan dit onderwerp dan ook hard gewerkt. Zo overlegden docenten beter over het curriculum: welke vakken geven we en hoe kunnen we de lessen zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten? Ook les- en examenroosters worden eerder gemaakt en gepubliceerd, zodat deelnemers zich beter kunnen voorbereiden. 

Personeel en didactiek

In 2015 kreeg het team van Handel & Transport er acht nieuwe collega-docenten bij. Docenten met ervaring met passend onderwijs en passie voor niveau 2. Zij werden de afgelopen tijd ingewerkt en volgden onder andere de training Doordacht Lesgeven. De nieuwe docenten geven inmiddels al hun lessen volgens deze methode. Uiteindelijk moeten alle lessen ‘doordacht’ zijn. Hier wordt in 2016 op ingezet. 

Tien docenten van de niveau 2- en 3-opleidingen startten in 2015 met een vijfdaagse training over oplossingsgericht werken en omgaan met probleemgedrag. De afronding van de training vindt plaats in 2016.

Passend onderwijs

Alle deelnemers die vanuit passend onderwijs binnenkomen, krijgen inmiddels een intensieve intake. In deze intake wordt duidelijk welke mate van ondersteuning een deelnemer nodig heeft, en hoe die het beste georganiseerd kan worden. Daarnaast zijn zogeheten mentorcoaches benoemd. Zij ondersteunen mentoren bij het begeleiden van de deelnemers met een extra zorgbehoefte. Ten slotte is één collega gestart met de opleiding Gedragsspecialist.

Uitval

In het schooljaar 2014-2015 steeg het aantal voortijdig schoolverlaters van 13 naar 21. Het voorkomen van uitval stond daarom hoog op de agenda. Zo werden zogenaamde risicodeelnemersgesprekken gevoerd met deelnemers die een grote kans hebben om uit te vallen. In die gesprekken wordt besproken hoe de deelnemer zo goed mogelijk begeleid kan worden en worden behandelplannen opgesteld. Zo wordt geprobeerd om uitval te voorkomen.

Deelnemerstevredenheid

De opleidingsmanager hield verschillende gesprekken met deelnemers waarin zij hun bevindingen over hun opleiding deelden. De deelnemers merkten op dat docenten niet altijd consequent zijn in het hanteren van regels: wat bij de ene docent wel mag, mag bij de ander niet. Ook weten ze niet altijd wat ze moeten doen en wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd. Deelnemers van de opleiding Commercie niveau 4 gaven aan dat dit gedurende het schooljaar wel verbeterde.

Cultuur

Hoe ga je met elkaar om? Als collega’s onderling, maar ook als docent en deelnemer? Daar werd in 2015 veel over nagedacht. Zo ontstond een betere sfeer. Meningsverschillen leiden tot waardevolle discussies en constructieve feedback. Ook deelnemers geven aan zich prettiger te voelen: zij vinden vooral dat er beter naar hen wordt geluisterd.

Kwalificatiedossiers

Aan de kwalificatiedossiers was bij Handel & Transport nog niet veel aandacht besteed. Er moest dus een flinke inhaalslag worden gemaakt. En die kwam er, want inmiddels loopt de opleiding weer helemaal op schema. Het grove ontwerp is af, zoals de planning voorschrijft. In 2016 worden de details ingevuld, zodat vanaf het schooljaar 2016-2017 met de nieuwe dossiers gewerkt kan worden.

Afstemming met het bedrijfsleven

Bij de start van 2015 stond de afstemming met het bedrijfsleven op een laag pitje. In de laatste maanden van het jaar zijn de banden met de bedrijfsadviescommissie weer aangehaald en is de commissie weer bijeengekomen. In 2016 krijgt de commissie nog wat extra aandacht, zodat het rendement nog groter wordt.

Buitenland

Handel & Transport wil deelnemers volop de gelegenheid geven om in het buitenland kennis te maken met het vak. In 2015 gingen dan ook ruim tien deelnemers op stage in het buitenland. Het doel is om in 2016 minstens 15 deelnemers ‘over de grens’ stage te laten lopen.

Een greep uit de hoogtepunten

Handel & Transport kende in 2015 vele mooie momenten. Een selectie:

 • Op de leermeestersbijeenkomst bij Agriport in Middenmeer kwamen veel leermeersters af.
 • Een echt succesverhaal: een deelnemer die begon op niveau 1, rondde in 2015 succesvol een niveau 2-opleiding af en stroomde door naar een BBL-opleiding op niveau 3! 
 • Niveau 2-deelnemers kunnen in de toekomst misschien praktische ervaring in de logistiek opdoen bij Bouma in Avenhorn. Handel & Transport voert op dit moment gesprekken met het bedrijf.
 • Duitse gastdeelnemers hadden een hele leuke tijd op het Horizon College.
 • Een gastspreker van Havenbedrijf Amsterdam hield een reuze interessante gastles waarbij hij de deelnemers echt wist te boeien. 

Algemeen resultaat

Ondanks het onrustige jaar wist Handel & Transport nog wel een groei in het aantal deelnemers te realiseren: op 1 oktober 2015 waren er 472 deelnemers, vergeleken met 391 in het jaar ervoor. 181 nieuwe deelnemers stroomden in. De meeste opleidingen zaten bovendien ruim boven de norm van het jaarresultaat. De opleidingen Logistiek Teamleider, Commercieel Medewerker en Logistiek Supervisor bleven hierin achter: zij bleven onder de norm van de inspectie.

Jaarresultaat 2014-2015

Opleiding

niveau

%

Norm

Chauffeur Goederenvervoer

2

89.2%

56.5%

Logistiek Medewerker

2

81.8%

56.5%

Logistiek Teamleider

3

54.6%

65.3%

Commercieel Medewerker

3

46.2%

65.3%

Manager Transport en Logistiek

4

82.4%

64.2%

Assistent Manager Internationale Handel

4

80.0%

64.2%

Vestigingsmanager Groothandel

4

72.7%

64.2%

Logistiek Supervisor*

4

0%

64.2%

*er zijn twee deelnemers uitgestroomd.

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2014-2015

H&T

2013-2014

2014-2015*

Niveau 2

4

10

Niveau 3 en 4

9

11

Totaal

13

21

*voorlopige aantallen

 

Inschrijvingen Handel & Transport

01-10-2014

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Chauffeur Goederenvervoer

65

-

65

Logistiek Medewerker

42

24

18

Logistiek Teamleider

36

10

26

Commercieel Medewerker

30

30

-

Manager Transport en Logistiek

70

70

-

Assistent Manager Internationale Handel

47

47

-

Vestigingsmanager Groothandel

77

77

-

Logistiek Supervisor

24

24

-

Totaal

391

282

109

 

01-10-2015

 

Aantal

deelnemers

BOL

BBL

Chauffeur Goederenvervoer

72

-

72

Logistiek Medewerker

61

34

27

Logistiek Teamleider

61

26

35

Commercieel Medewerker

49

49

-

Manager Transport en Logistiek

77

77

-

Assistent Manager Internationale Handel

51

51

-

Vestigingsmanager Groothandel

67

67

-

Logistiek Supervisor

34

34

-

Totaal

472

338

134

 

Nieuwe instroom H&T

2014-2015

2015-2016

Niveau 2

45

73

Niveau 3

29

38

Niveau 4

63

70

Totaal

137

181

 

Lesuitval

 

Gem. lesuitval

Onvoorzienbaar

Voorzienbaar

2013-2014

16.7%

3.0%

13.7%

2014-2015

15.35

6.8%

8.5%


Urenrealisatie

 • 200 BOT-uren voor de BBL-groepen zijn gerealiseerd.
 • Niet alle BOL-groepen realiseerden de norm van 700 BOT-uren. Zij volgden tussen de 608 en 693 uren, wat kwam doordat een extra stageweek en eindweek niet waren begroot. 
 • Vijf van de zeven opleidingen realiseerden de 1000-urennorm niet.
 • Eén groep realiseerde de norm van 850 uren niet.

Het tekort laat zich deels verklaren door onderbezetting en lesuitval. Het personeelstekort is inmiddels opgelost. Dat betekent dat de gemiste uren in 2016 gecompenseerd kunnen worden. Naast de kwantiteit wordt ook aan de kwaliteit van de lessen gewerkt door bijvoorbeeld meer gastsprekers uit te nodigen.

Dit heeft onze aandacht

Handel & Transport

Dit heeft onze aandacht

Passend onderwijs

Elke deelnemer die vanuit passend onderwijs binnenkomt, krijgt een behandelplan. Dit geldt ook voor risicodeelnemers. Deze plannen worden op dit moment echter niet vastgelegd en geëvalueerd, terwijl dit wel verplicht is. In 2016 krijgt dit daarom extra aandacht en is dit punt opgenomen in het teamactiviteitenplan. Ook zullen deelnemers die moeite hebben met taal en rekenen, hiervoor remediëring krijgen. In 2016 ronden tien docenten van Handel & Transport bovendien een opleiding af over omgaan met probleemgedrag. Ook dit is onderdeel van het teamactiviteitenplan.

Afstemming met het bedrijfsleven

Handel & Transport wil graag een zo goed mogelijke afstemming met het bedrijfsleven. Alleen dan kun je deelnemers écht goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom werden in 2015 de banden met de bedrijfsadviescommissie aangehaald. In 2016 wordt gezocht naar nieuwe leden, zodat alle opleidingen van Handel & Transport in de commissie vertegenwoordigd zijn. Ook zal de commissie worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de acquisitie van nieuwe stagebedrijven en om zelf meer input te leveren voor de bijeenkomsten, zodat een betere dialoog ontstaat. 

Klachten

Handel & Transport ontving vijf klachten. Twee gingen over onderwijs: een hiervan was het gevolg van een conflict tussen docent en deelnemer. De andere klacht ging over extra ondersteuning van deelnemers voor een examen. Eén klacht ging over de professionaliteit van een docent. Daarnaast kwamen er twee klachten binnen voor het te laat publiceren van toetsroosters.

Dit zijn onze ambities

Handel & Transport

Dit zijn onze ambities

Deelnemerstevredenheid en teamactiviteitenplan

In 2015 had Handel & Transport zich als doel gesteld om de deelnemerstevredenheid te verhogen naar een 6,5. Dit is niet gelukt. Daarom geldt dit doel voor 2016 opnieuw. Hiervoor zijn in het teamactiviteitenplan verbeterpunten opgenomen. Zo wil Handel & Transport deelnemers beter informeren over les- en toetsroosters en hun studievoortgang. Ook moeten docenten allemaal dezelfde regels hanteren. Tot slot wil de afdeling meer inzicht krijgen in het deelnemersverzuim en de handhaving van het verzuimbeleid.

Cultuur

In 2015 ging de cultuur bij Handel & Transport al zienderogen vooruit. In 2016 wil de afdeling die stijgende lijn voortzetten, zodat het team samen kan werken aan een professionele leergemeenschap waarin iedereen, deelnemer en medewerker, zich prettig voelt. Dit is tevens onderdeel van het teamactiviteitenplan.

Begeleiding

In 2015 werd een start gemaakt met het beter begeleiden van deelnemers. Dat leidde al tot positieve resultaten. Maar de begeleiding kan nog beter. Zo zou sneller contact opgenomen moeten worden met ouders als een deelnemer afwezig is. Ook moeten roosterwijzigingen tijdiger worden doorgegeven, net als toets- en examenroosters. Handel & Transport wil deelnemers bovendien meer inzicht geven in hun resultaten. Tot slot wil de afdeling de BPV-begeleiding intensiveren: elk bedrijf moet minstens drie keer per schooljaar worden bezocht. 

Didactiek

Aan het einde van 2016 zou elke les binnen Handel & Transport moeten verlopen volgens de doordacht lesgeven-methode. Om dit te bewerkstelligen, zal de opleidingsmanager meer les- en flitsbezoeken afleggen en docenten feedback geven. 

Kwalificatiedossiers

Na een flinke inhaalslag heeft Handel & Transport het grove ontwerp voor de kwalificatiedossiers inmiddels af. In 2016 is het tijd om de details in te vullen: welke lessen geven we wanneer? Welke methoden gebruiken we? Hoe verdelen we theorie en praktijk? De dossiers moeten voor de zomervakantie gereed zijn.

Dit vinden onze deelnemers

Handel & Transport

Dit vinden onze deelnemers

 • ‘Soms is niet duidelijk wat ik voor een vak moet doen, of wanneer de examens zijn. Dit wordt gelukkig wel steeds beter!’
 • ‘Op school voel ik me veilig.'

Resultaten deelnemerstevredenheidsenquête

rapportcijfer 2015

CH BBL 2

LM BOL 2

LM BBL 2

CMB BOL 3

LT
BOL 3

MTL BOL 4

VS BOL 4

LS
BBL 4

AMI BOL 4

H&T

H&T 2014

respons

40

16

16

12

23

56

56

17

28

385

229

populatie

67

24

18

26

32

69

73

25

45

264

320

%response

59,7%

66,7%

88,9%

46,2%

71,9%

81,2%

76,7%

68,0%

62,2%

68,6%

71,6%

Onderwijs

6,2

5,4

4,6

6,6

6,0

5,7

6,0

5,8

5,9

5,8

6,3

Organisatie

5,8

5,4

3,7

6,4

6,2

5,7

5,6

5,6