Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Studentenstatuut

De rechten en plichten op een rij

Studentenstatuut

Het studentenstatuut op deze website geldt vanaf 1 augustus 2023 voor alle studenten mbo en vavo van het Horizon College. Studenten hebben recht op goed onderwijs en een prettige leeromgeving. Daarvoor zijn afspraken nodig waarin we vastleggen wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we met elkaar omgaan.

In het studentenstatuut zijn daarom de rechten en plichten van de studenten van het Horizon College vastgelegd. Studenten en de medewerkers van het Horizon College houden zich aan deze en andere regelingen die voor het Horizon College gelden.

Het statuut heeft een formeel-juridisch karakter. Dit is nodig omdat, bijvoorbeeld bij procedures rond schorsing en verwijdering van studenten, er geen misverstand mag bestaan over de te hanteren regels.

Voor de leesbaarheid van dit studentenstatuut is gekozen voor de mannelijke vorm. Dit betekent dat waar "hij" geschreven staat, ook andere voornaamwoorden kunnen worden gelezen.

Beroepspraktijkvorming

Een deel van je opleiding leer je in de praktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) ook wel stage genoemd. Je leert de beroepspraktijk goed kennen en je kunt je kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Dit doe je door als een gewone medewerker mee te werken en te leren in een bedrijf of instelling.

Voorbereiding

Voordat je als BOL-student aan de BPV begint, bereiden we je op school hierop voor. Wij leren je wat er van jou wordt verwacht in een bedrijf of instelling, maar ook wat jij van het bedrijf mag verwachten. Als BBL-student heb je in de regel al een baan voordat je aan de opleiding begint.

Erkend leerbedrijf

De BPV volg je bij een erkend leerbedrijf. SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) regelt deze erkenning. Als je een werkgever vindt die nog niet erkend is, meld je dit bij de school. Wij kunnen dan helpen bij het aanvragen van de erkenning. Het bedrijf kan ook zichzelf aanmelden bij SBB. Op onze pagina voor bedrijven en instellingen lees je hier meer over. 

Praktijkovereenkomst

Aan het begin van je beroepspraktijkvorming onderteken je een praktijkovereenkomst (POK) met de school en de werkgever. Daarin staan de rechten en plichten van de school, de werkgever en van jou als student. Deze praktijkovereenkomst mag je zelfstandig ondertekenen, ook als je jonger bent dan 18 jaar. Jouw ouders/verzorgers mogen dit ook namens jou ondertekenen.

Begeleiding tijdens de BPV

Tijdens de BPV word je natuurlijk ook begeleid; zowel vanuit de school, als vanuit het bedrijf. De BPV-begeleider vanuit de school bewaakt of de school, het stage-/leerbedrijf en jij de verplichtingen nakomen. Ook let de begeleider erop of het afgesproken resultaat binnen de tijd wordt gehaald.

Beoordeling van de BPV

Je kunt het diploma alleen behalen als je ook de BPV met een voldoende hebt afgerond.

Terug naar begin pagina

Examenreglement

Als je bent ingeschreven bij een opleiding van het Horizon College, mag je meedoen aan de examens van die opleiding. Er zijn verschillende soorten examens:
• Centrale examens
• Instellingsexamens

De centrale examens worden landelijk ontwikkeld en zijn gelijk voor iedere student in Nederland. De momenten waarop centrale examens op het Horizon College worden afgenomen worden door de overheid vastgesteld. Het resultaat van een centraal examen wordt door beoordelaars buiten het Horizon College bepaald. De instellingsexamens worden door het Horizon College zelf ingepland en beoordeeld.

Examenplan

Welke examens je precies moet doen, staat beschreven in het examenplan van jouw opleiding. Een examenplan bevat gegevens over de inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling, weging en cesuur van de examens. Dit examenplan kun je vinden in de opleidings- en examenregeling (OER) die bij jouw opleiding hoort. Je kunt de OER van jouw opleiding vinden via de OERzoeker.

Voor de vavo bestaat er een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). 

Examenreglement

In het examenreglement van het Horizon College staan de officieel vastgelegde regels, rechten en plichten die gelden bij de examinering en diplomering. In het examenreglement vind je onder andere informatie over:
• Inschrijven voor examens
• Vrijstellingen
• Aanwezigheid
• Bekendmaking van de examenuitslag
• Herkansingen
• Aangepaste examinering
• Fraude
• Inzagerecht
• Bezwaar en beroep

Jij en het Horizon College moeten zich aan dit examenreglement (voor mbo-opleiding) houden. Voor het vavo is dit het examenreglement waar jij en het Horizon College zich aan dienen te houden. 

Examencommissie

Binnen het Horizon College is per sector een examencommissie benoemd. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen (controleren) van de kwaliteit van de examinering en diplomering.

Klacht en beroep

Als je een klacht of bezwaar hebt over de examinering kun je een mail sturen naar: klacht@horizoncollege.nl. Wil je meer informatie over het indienen van een klacht? Lees dan verder onder ‘Klachten en Geschillen' en het Examenreglement mbo/vavo in dit statuut.

Terug naar begin pagina

Financiële regelingen & verzekeringen

Lesgeld en cursusgeld

Het Horizon College houdt zich aan de wettelijke regels voor het betalen van lesgeld door studenten ouder dan 18 jaar in de BOL en cursusgeld door studenten in de BBL.

Het Horizon College geeft op de website informatie over de hoogte van het les- en cursusgeld en op de wijze van betalingen.

Jij betaalt ongeacht jouw leeftijd de wettelijke verplichte bijdrage voor de opleiding. Dit geldt niet voor overdracht-studenten.

Verzekeringen

Het Horizon College heeft voor studenten en praktijkbiedende organisaties twee verzekeringen afgesloten:
1. een ongevallenverzekering tegen het financiële risico van ongevallen van studenten tijdens school-, werk- en reisuren;
2. een aansprakelijkheidsverzekering tegen het financiële risico van schade aan eigendommen van de praktijkbiedende organisatie of van derden.

Beide verzekeringen zijn zogenaamde secundaire verzekeringen. Dit houdt in dat de verzekeringspolissen van het Horizon College slechts aangesproken kunnen worden indien de verzekeringspolissen van de praktijkbiedende organisatie en/of de verzekeringspolissen van de student (-stagiaire) geen dekking bieden.

Financieel reglement mbo en Vavo

Meer informatie lesgeld en cursusgeld voor mbo. 

Meer informatie over lesgeld en cursusgeld voor vavo. 

Terug naar begin pagina

Huisregels & Gedragsregels

Net als overal zijn er ook bij het Horizon College regels voor hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat jij en onze medewerkers zich houden aan de volgende uitgangspunten:
- heb respect voor de ander;
- doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wilt dat jou overkomt;
- iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en kan hierop altijd worden aangesproken.

Huisregels

We willen de gebouwen en het terrein graag netjes houden. Wij willen dat onze buren geen last van ons hebben. En we willen graag dat jij en de medewerkers zich prettig en veilig voelen als ze op school zijn. Daar horen afspraken en regels bij die we met elkaar moeten naleven. Houd je daarom in en om de gebouwen aan de volgende huisregels:

• Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders op.
• Je moet altijd een Horizonpas bij je hebben.
• Eten of drinken in de lesruimtes is verboden.
• Ruim je eigen vuil op en gebruik hiervoor de afvalbakken.
• Laat je jas, pet, helm of regenpak buiten de lesruimte.
• Huur voor je persoonlijke spullen een kluisje.
• In de lesruimtes mag je geen mobiele telefoon gebruiken. Die moet dus uitstaan. Gebruik van je mobiele telefoon, laptop, notebook of tablet is alleen toegestaan als je daarvoor toestemming hebt van de docent. Buiten de lesruimtes mag je een mobiele telefoon niet zonder hoofdtelefoon als muziekapparaat gebruiken.
• Klaar in een lesruimte? Gooi afval weg, berg materiaal op, zet stoelen goed.
• Gebruik een oortelefoon als je naar muziek luistert.
• Spelen om geld is verboden.
• Binnen roken is verboden.
• Buiten staan? Laat de ingang vrij.
• Zet je fiets of brommer op de daarvoor aangewezen plaats.
• Heb respect voor de buren. Dus doe geen dingen waar mensen die naast de school wonen/werken last van hebben! Geen afval in de tuin, geen herrie voor hun deur, enzovoorts.
• Je mag in en bij de gebouwen geen alcohol of (soft) drugs in bezit hebben/gebruiken.

Gedragscode

Het Horizon College heeft een gedragscode met afspraken over hoe we met elkaar omgaan:
• Ik accepteer de ander en ik discrimineer niet;
• Ik scheld niet en doe niet mee aan pesten of roddel;
• Ik blijf van de spullen van een ander af;
• Ik geef een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht;
• Ik heb zorg voor en respecteer de grenzen van de ander;
• Ik wil de ander begrijpen en mezelf verstaanbaar maken, daarom spreek ik op school Nederlands;
• Ik bedreig niet en gebruik geen geweld binnen en buiten de school;
• Ik zorg dat ik op school niet onder de invloed ben van alcohol of drugs;
• Ik neem geen drugs, vuurwerk of wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, mee naar school;
• Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik aan een docent om hulp;
• Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter;
• Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden.

Als je je niet houdt aan deze huisregels of de gedragscode zie voor de gevolgen: ‘Maatregelen bij wangedrag’.

Terug naar begin pagina

ICT-code & privacyregeling

Het Horizon College verwerkt jouw persoonsgegevens in de periode dat je een opleiding volgt. Dat doen we op een zo veilig mogelijke manier. Hier geven we een overzicht van de gegevens die wij van jou verwerken, aan wie wij die gegevens doorgeven en hoe lang wij jouw gegevens (moeten) bewaren: privacystatement studenten

Download hier ons document 'Code ICT- en internetgebruik voor studenten'. 

Terug naar begin pagina

Inschrijving en beëindiging inschrijving

Aanmelden

Ben je student aan het vavo? Klik dan hier voor het proces van in- en uitschrijven. 

Start je bij een mbo-opleiding van het Horizon College? Lees dan hieronder meer over in- en uitschrijven.

Elke aspirant-student heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor een opleiding die door het Horizon College wordt aangeboden op deze website. Om een volledige aanmelding te doen, moet je het volledige digitale aanmeldformulier invullen.

Je kan je voor meer dan één opleiding aanmelden. In dat geval dien je tijdig vóór inschrijving aan te geven welke opleiding definitief gekozen wordt.

Als jij voor de in de wet gestelde termijn (1 april) bent aangemeld, behoud je alle in de wet gestelde toelatingsrechten tot de opleiding.

Het Horizon College neemt ook aanmeldingen in behandeling die ná de in de wet gestelde termijn (1 april) worden ingediend.

Kennismaking en studieadvies

Als je bent aangemeld voor een opleiding bij het Horizon College moet je deelnemen aan de kennismakingsactiviteiten die de opleiding organiseert.

Je ontvangt een studieadvies als je daarom vraagt.

Toelatingseisen

De wet bepaalt aan welke voorwaarden een student dient te voldoen om gebruik te kunnen maken van door de overheid bekostigd onderwijs. Zowel jij als het Horizon College zijn hieraan gebonden en dienen desgevraagd aan te tonen dat studenten die worden ingeschreven voldoen aan deze voorwaarden.

Het Horizon College maakt tijdig op de website bekend welke aanvullende opleidingseisen een opleiding stelt of welke opleiding een beperkt aantal opleidingsplaatsen heeft (numerus fixus).

Inschrijven

Als de aanmelding tijdig is ingediend en je voldoet aan alle toelatingseisen, dan ontvang je vóór de start van de opleiding een besluit waarmee je wordt ingeschreven in de definitief gekozen opleiding.

De duur van de inschrijving komt in de regel overeen met de duur van de betreffende opleiding. In overleg en met instemming van jou kan een afwijkende studieduur worden overeengekomen.

Als jij extra ondersteuning nodig hebt tijdens het onderwijs, leggen jij en het Horizon College de afspraken daarover vast in een begeleidingsplan, voordat de inschrijving definitief wordt gedaan.

Verlengen of wijzigen van de inschrijving

Als je niet binnen de gestelde tijdsduur de opleiding hebt kunnen afronden, kan de inschrijving worden verlengd. In dat geval wordt er een nieuw besluit inschrijving aan jou bekend gemaakt.

Is er sprake van een wijziging in de opleiding of leerweg waarmee jij hebt ingestemd, dan wordt er ook een gewijzigd besluit inschrijving aan jou bekend gemaakt.

Beëindigen inschrijving

De inschrijving eindigt:
• door het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan;
• als er drie maanden na start van de opleiding geen beroepspraktijkvormingsovereenkomst tot stand is gekomen en je een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt:
• als je een negatief bindend studieadvies hebt gekregen;
• zodra jij de opleiding met een diploma, certificaat, verklaring afrondt;
• in geval een voor de beroepspraktijkvorming verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) door jou niet wordt verkregen;
• doordat jij je uitschrijft of op eigen initiatief de instelling verlaat;
• met wederzijds goedvinden van jou en het Horizon College. Dit moet door beiden schriftelijk te worden bevestigd;
• als de school de student in een geval als opgenomen in het studentenstatuut van de opleiding verwijdert;
• bij overlijden van de student;
• wanneer het Horizon College door aantoonbare overmacht de opleiding niet langer kan aanbieden.

Terug naar begin pagina

Klachten en geschillen

Klachten of geschil over je opleiding, beroepspraktijkvorming of examens

Ben je ergens niet tevreden over of hebben wij een verkeerde beslissing genomen? Laat het weten zodat wij er iets aan kunnen doen. Een klacht of geschil kan gaan over het onderwijs, je opleiding, gedrag van medewerkers, het Horizon College, jouw beroepspraktijkvorming of over examinering. We behandelen alle klachten vertrouwelijk en een klacht heeft nooit invloed op je opleiding. Download de klachten- en geschillenregeling

Het Horizon College kent drie manieren waarop een klachtenmelding gedaan kan worden, namelijk:

1) Via de mentor: Bespreek de klacht eerst met je mentor en probeer samen tot een oplossing van het probleem te komen. Komen jullie er niet uit? Dan kun je de stap nemen naar de ombudsman/-vrouw van het Horizon College.

2) Via de ombudsman: Een klacht dien je in als je het niet eens bent met een gedraging. Een bezwaar wanneer je het niet eens bent met een beslissing. Dan spreek je over een geschil. Voor beide kun je terecht bij de ombudsman van het Horizon College. De ombudsman stelt zich onafhankelijk op en onderzoekt op welke manier het probleem kan worden opgelost. Je kunt bij een klacht of geschil een mail sturen naar klacht@horizoncollege.nl. Je kunt ook het klachtenformulier invullen. 

Als je klacht niet kan worden opgelost, wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Afhankelijk van de aard van je klacht of bezwaar is dat een geschillenadviescommissie, de klachten- en bezwarencommissie of de commissie van beroep voor de examens.

3) Via een vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon zal je bijstaan in situaties die zijn gerelateerd aan ongewenst gedrag en/of sociale veiligheid. Zijn je klachten vertrouwelijk van aard, bijvoorbeeld omdat ze gaan over pesten, seksuele intimidatie, racisme, geweld of discriminatie? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van het Horizon College.

In sommige situaties werken de ombudsman en de vertrouwenspersoon samen, dit altijd met instemming van de persoon die de klacht gemeld heeft.

Rechter

Als je het na de uitspraak van de onafhankelijke commissie niet eens bent met de uitspraak, kun je in sommige gevallen ook nog naar de rechter. Dat is bij het mbo de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Terug naar begin pagina

Leermiddelen en schoolkosten

Ben je vavo-student? Raadpleeg dan de gebruikersovereenkomst

Uitgangspunten schoolkosten voor mbo-studenten:
1. De inschrijving van een student voor een opleiding in het mbo wordt niet afhankelijk gesteld van een andere financiële bijdrage dan het wettelijk verplichte les- of cursusgeld (artikel 8.1.4. WEB).

2. Bij inschrijving in een BOL-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde lesgeld te
betalen. Bij inschrijving in een BBL-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde cursusgeld te betalen. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks publiceert de Rijksoverheid de hoogte van het les- en cursusgeld op haar website.

3. Wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het examen te doen (inclusief gereedschappen): daarin voorziet de school en noemen we basisuitrusting school.

De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting school. Doet een student dat niet, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.

4. De basisuitrusting school is en blijft eigendom van de school. De school bepaalt of onderdelen van de basisuitrusting buiten de school gebruikt mogen worden.

5. De school garandeert dat (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting school zodanig op orde is en blijft dat elke student het reguliere onderwijsproces goed kan volgen en kan deelnemen aan examens.

6. Studenten kúnnen onderdelen van de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen) zelf
aanschaffen en doen dat dan op basis van vrijwilligheid. De school kan de student advies geven. De school mag hierbij niet uitlokken dat een student of diens ouders zich toch onder druk gezet voelen worden dat zij onderdelen van de basisuitrusting moeten kopen.

7. Beroepsgerichte stages maken onderdeel uit van de opleiding. SBB erkent het leerbedrijf en kijkt daarbij of het stagebedrijf aan alle eisen voldoet om de student in de praktijk goed te kunnen begeleiden tijdens zijn/haar stage. Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting leerbedrijf. In specifieke gevallen kan het leerbedrijf aan de student vragen zelf te beschikken over een deel van de basisuitrusting. De student maakt met het leerbedrijf hierover afspraken over (gedeeltelijke) vergoeding.

8. Indien er problemen aan de orde zijn rond (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting leerbedrijf is het aan de school om deze problemen in overleg met de student en het leerbedrijf op te lossen. Is er geen oplossing te vinden, dan zal de school de student naar een ander stagebedrijf begeleiden. De school werkt daarbij samen met de SBB (artikel 7.2.9 WEB).

9. De student zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over leermiddelen voor persoonlijk gebruik. Dit kunnen onder andere zijn: boeken, softwarelicenties en een laptop, een en ander goed op elkaar afgestemd. Ook sport- en werkkleding en –schoeisel kunnen horen bij leermiddelen. De school bepaalt de functionele specificaties van de leermiddelen, niet zijnde een specifiek merk.

10. De school betracht redelijkheid en billijkheid waar het gaat om de leermiddelen waarover de student dient te beschikken.

11. Voor alle leermiddelen geldt dat ze voldoende intensief in het onderwijs en leerproces gebruikt worden – anders mag de school niet aan de student vragen om over deze benodigdheden te beschikken. Het is aan de student ervoor te zorgen dat hij/zij tijdig de leermiddelen verkrijgt. Hierover kan de school de student vrijblijvend advies geven.

· Boeken/leermiddelen die niet gebruikt worden gedurende de opleiding neemt de school nieuw en onbeschadigd terug tegen de aanschafprijs.
· Boeken die minder dan tien procent gebruikt worden gedurende de gehele opleiding neemt de school terug, waarbij de prijs wel afhankelijk is van de kwaliteit van het boek. Onbeschadigd is de aanschafwaarde.

12. Voor de inschrijving maakt de school duidelijk welke leermiddelen een student
voor een bepaalde opleiding moet hebben.

Deze gegevens staan 1 juli voorafgaand aan het schooljaar op de openbare website van de MBO-webshop

13. Periodiek evalueert de school (1) wat tot de basisuitrusting school behoort en wat tot de leermiddelen en (2) of er bepaalde leermiddelen in de praktijk niet gebruikt worden. Die zullen dan ook niet langer gevraagd worden aan studenten voor het volgende studiejaar.

Dit alles gebeurt in een goed overleg tussen school en studentenraad.

14. Bovenop de basisuitrusting kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die vrijwillig en niet noodzakelijk noodzakelijk zijn, voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma én wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school de student een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld.

15. De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van een school. De school verplicht zich om de studentenraad zodanig goed te informeren, dat bovenstaande spelregels goed toegepast kunnen worden bij de afzonderlijke opleidingen die de school aanbiedt. (artikel 8a.2.2, derde lid, onderdeel n, WEB).

16. Ouders en studenten die niet over de leermiddelen kunnen beschikken en/of de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de school terecht voor hulp.

Terug naar begin pagina

Mbo-studentenfonds

Het Horizon College heeft voor (aspirant-) studenten een fonds ingesteld die (financiële) ondersteuning nodig hebben om een opleiding te kunnen volgen of voltooien als bijzondere omstandigheden tot vertraging leiden.

Lees verder over de financiële ondersteuning voor leermiddelen

Aanvraag

Vul het formulier "Aanvraag kwijtschelding leermiddelen" in om een aanvraag in te dienen. 

Onderwijs- en examenregeling

Wat is de onderwijs- en examenregeling (OER)?

Voor elk schooljaar (cohort) van elke opleiding is er een onderwijs- en examenregeling (OER). In de OER zijn de belangrijkste punten en afspraken van het onderwijs- en examenprogramma opgenomen. Zo beschrijft de OER een overzicht van de te leren onderdelen, verdeeld in vakken en uren en de studieduur van jouw opleiding.

Waar vind ik de onderwijs- en examenregeling?

De OER van jouw opleiding wordt aan het begin van het schooljaar door de mentor met jouw klas besproken. De onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding vind je in de OER-zoeker.

Terug naar begin pagina

Passend onderwijs

In het mbo is er geen speciaal onderwijs. Wel is er passend onderwijzen in het mbo. Wanneer je een handicap, een chronische ziekte of een andere ondersteuningsbehoefte hebt, dan meld je dat bij de inschrijving.

Op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbhcz) hebben scholen de zorgplicht om studenten met een handicap of chronische ziekte doeltreffend te ondersteunen, behalve als de benodigde ondersteuning een onevenredige belasting voor de school vormt.

Het Horizon College heeft de volgende uitgangspunten voor passend onderwijzen:

• Het Horizon College zorgt voor gepaste begeleiding gedurende de opleiding.
• Het onderwijsteam en het Expertisecentrum Begeleiding dragen zorg voor de begeleiding.
• In geval van extra begeleiding en ondersteuning worden hier tijdens een verlengde kennismaking afspraken over gemaakt.
• Iedere student met extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte kan gebruik maken van of uitgenodigd worden voor een verlengde kennismaking.
• De verlengde kennismaking is het uitgangspunt voor de juiste ondersteuning.
• Hierbij is student, ouder/opvoeder/onderwijs en Expertisecentrum Begeleiding betrokken.
• Bij de overstap naar het mbo kunnen de nieuwe school en de oude school contact met elkaar opnemen. Voor het uitwisselen van ondersteunings- of begeleidingsbehoefte gegevens van de student moet de student en evt. ouder/opvoeder toestemming geven.
• Gekeken wordt of de ondersteuningsvraag of de begeleidingsbehoefte passend is bij mogelijkheden die school kan bieden. De school mag vragen om informatie over de ondersteunings- of begeleidingsbehoefte te verstrekken.
• Bij aanpassingen in de centrale examinering vanwege een beperking die niet zintuigelijk of lichamelijk van aard is, is een deskundigheidsverklaring nodig.
• Extra begeleidingsafspraken die voor de gehele opleiding gelden, worden opgenomen in het begeleidingsplan en deze wordt minimaal éénmaal per studiejaar geëvalueerd op doeltreffendheid.
• De afspraken worden voor het inschrijfbesluit voor akkoord getekend en zijn daarmee rechtsgeldig.
• Bij ontevredenheid over totstandkoming, wijziging of uitvoering van de afspraken kan de student een geschil starten bij de geschillenadviescommissie van de school.
• Als de noodzaak van extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte na inschrijfbesluit blijkt, dan worden er vanaf dat moment alsnog de afspraken gemaakt.
• Begeleidingsafspraken die na het inschrijfbesluit worden gemaakt en voor akkoord zijn getekend, verliezen de rechtsgeldigheid tot geschil.

Studie en ouderschap

Studenten hebben formeel recht op zwangerschapsverlof (WEB art 8.1.3)
• Op elke locatie van het Horizon College is een aandachtsfunctionaris studie en ouderschap aanwezig met als doel zwangere en jonge ouders binnen de opleiding te houden en de opleiding met diploma af te ronden.
• Hierbij wordt het protocol studie en ouderschap gevolgd wat in een convenant van het Horizon College met ketenpartners is afgesproken.
• Hoe verlof wordt opgenomen bespreekt student met het onderwijs en waar nodig wordt een aandachtsfunctionaris betrokken.
• Bij zwangerschapsverlof is student geoorloofd afwezig en wordt zo ook in Eduarte geregistreerd.
• Bij omstandigheden die het nodig maken verlof te verlengen kan het verlof verlengd worden. Dit valt onder bijzondere familieomstandigheden. Hiervoor moet student wel een verklaring van een arts of verloskundige kunnen verstrekken.

Terug naar begin pagina

Programma van Toetsing en Afsluiting (vavo)

PTA voor Vavo vmbo

PTA voor Vavo havo

PTA Vavo vwo

 

Roosters, aanwezigheid, verzuim en verlof

Je bent welkom, voel je goed en veilig op school en binnen je opleiding.

Aanwezig zijn tijdens de lessen is van groot belang om je opleiding te kunnen volgen en wij zien je dan ook graag in je opleiding.

Het Horizon College draagt er zorg voor dat studenten op de hoogte zijn van regels over te laat komen, verzuim en vakantie.

Deze regels zijn vastgelegd in het handboek aanwezigheid en verzuim.

• De student is verplicht de onderwijsactiviteiten te volgen, zowel ingeroosterde uren als beroepspraktijkvorming (BPV)
• Onderwijsroosters zijn zichtbaar in MyX.
• De student is verantwoordelijk voor eigen gedrag op school en aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten en BPV.
• Als er bij aanmelding of gedurende de opleiding extra begeleidingsafspraken zijn gemaakt dan is de student verplicht navolging te geven aan de afspraken en activiteiten die zijn afgesproken.
• De student is verplicht om al het mogelijke te doen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken en zo optimaal mogelijke resultaten te bereiken.

Het Horizon College heeft de verantwoordelijkheid om ongeoorloofd verzuim digitaal bij het verzuimloket van DUO te melden. Deze melding wordt automatisch naar leerplicht en doorstroompunt doorgestuurd en komt daarop in actie. Het Horizoncollege meldt ongeoorloofd verzuim:

• als je nog geen 18 jaar bent (of als je nog geen 23 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt), je onder de Leerplichtwet en kwalificatieplicht valt en je zonder geldige reden 16 uur in vier weken van de onderwijstijd hebt verzuimd. Wanneer je gemeld wordt, ontvangen jouw ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers en jijzelf hierover bericht;
• als je tussen de 18 en 23 jaar bent en je nog geen startkwalificatie hebt behaald. Dan wordt gelijke melding gedaan als bij een minderjarige. Als er een melding wordt gemaakt, ontvang je hierover bericht.

Wanneer je zonder geldige reden of toestemming afwezig bent, kan de bevoegde medewerker passende maatregelen opleggen volgens het ‘Handboek aanwezigheid en verzuim'.
Wanneer je BOL 1 en BOL 2 volgt en studiefinanciering ontvangt, moet het Horizon College een Duomelding doen bij vijf weken aaneengesloten afwezigheid zonder toestemming. Dit kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering.

Terug naar begin pagina

Studievoortgang en bindend studieadvies

Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgang

De begeleiding van studenten is de taak van de studieloopbaanbegeleider (slb’er)/mentor. Iedere student heeft in principe één slb’er die de verantwoordelijkheid heeft om de jou door de gekozen studiereis te begeleiden. Je wordt begeleid en kan voor allerlei vragen bij de slb’er/mentor terecht.

Van jou wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor jouw eigen leerproces en jij je inspant om een goed onderwijsproces mogelijk te maken.

Als er bij jouw aanmelding of tijdens de opleiding extra begeleidingsafspraken zijn gemaakt, dan ben je verplicht navolging te geven aan de afspraken en activiteiten die zijn afgesproken.

Studieloopbaanbegeleiding

Bij studieloopbaanbegeleiding (slb) is de studievoortgang altijd een onderdeel van het gesprek.
Elke student heeft een studieloopbaanbegeleider die tenminste driemaal per jaar een gesprek houdt over de voortgang van de studie. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken in hoeverre jij op koers ligt met het gekozen opleidingstraject en worden er concreet haalbare afspraken met elkaar gemaakt.

Bij eventuele zorg over behaalde resultaten, kunnen persoonlijke omstandigheden, beroepshouding en aan-/afwezigheid ook besproken worden. Waar nodig kunnen er afspraken worden gemaakt om op koers te kunnen blijven of om een andere route in te zetten.

Bij studievoortgang wordt besproken met behulp van HARPA zodat elk onderdeel die van belang is voor de voortgang, aandacht krijgt.
H - Houding
A - Aanwezigheid
R - Resultaten
P - Persoonlijk
A - Actiepunten

Waar nodig en wenselijk kan begeleiding vanuit het expertisecentrum ingeschakeld worden. Aan iedere opleiding is een specialist verbonden die hierbij kan begeleiden en verwijzen.

Het Horizon College zorgt voor een goed digitaal begeleidingssysteem waarin studiebegeleiding, vorderingen, afspraken, verslag en studieadvisering vastgelegd en gemonitord worden. Dit is voor de student en voor ouder/opvoeder van een minderjarige student vrij in te zien.

De student kan beargumenteerd vragen om een andere slb’er/mentor wanneer er een klacht is over de huidige slb’er/mentor.

Studieadvies

Voorlopig studieadvies (VSA)

Het voorlopig studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider (slb’er) afgegeven aan studenten waarbij studievoortgang zorgelijk blijft en gemaakte afspraken nog niet tot verbetering leiden. Zorg met betrekking tot behaalde resultaten, persoonlijke omstandigheden, beroepshouding en aan/afwezigheid kunnen worden meegewogen, maar zijn niet bepalend.

Het doel van het advies is om ervoor te zorgen dat studenten op de juiste plek terecht komen. Bij positief advies zit de student op de goede plek. 

Bindend studieadvies (BSA)

Wettelijk gezien wordt bij het BSA geen onderscheid gemaakt tussen de BOL en de BBL. Voor beide groepen zijn de eisen gelijk. Bij een negatief advies kan je uitgeschreven worden bij de opleiding als er, ondanks de gegeven ondersteuning vanuit school, aantoonbaar onvoldoende studievoortgang in het eerste jaar blijft. Voor de student en ouder/opvoeder kan en mag dit geen verrassing zijn.

• Positief BSA moet afgegeven worden. Dit mag mondeling met aansluitend een brief van de opleidingsmanager.

Een positief BSA kan ook worden afgegeven wanneer een dreigend negatief-BSA wordt omgezet nadat bijv. een zomeropdracht goed is afgerond. Je mag in dat geval door naar het tweede jaar. Ook kan worden afgesproken dat doubleren een juiste keuze is. Je bent dan wel geschikt voor de opleiding, maar de omstandigheden maakten het schooljaar bijvoorbeeld complex.

• Negatief BSA wordt afgegeven per brief ondertekend door de opleidingsmanager.

Bij een negatief BSA is de studievoortgang zo dat het schooljaar en de studie niet haalbaar is. In dat geval moet je stoppen met de opleiding. Toegang tot een andere opleiding is dan wel mogelijk. Het Horizon College is acht weken verantwoordelijk om jou naar een vervolgopleiding te begeleiden.

Route Entree
• Rond 7 weken VSA inclusief verbetertermijn met afspraken;
• Rond 11 weken voortgang op afspraken bespreken;
• Rond 4 maanden positief of negatief BSA.

Route meerjarige opleiding BOL en BBL
• Rond 11 weken voortgangsgesprek en verbetermijn met afspraken maken;
• Rond 21 weken VSA-afspraken verbetertermijn bespreken en evt. herzien of nieuwe afspraken maken;
• Vanaf 9 maanden tot 12 maanden positief of negatief BSA.

Route 1 jarige-BBL
• Rond 11 weken voortgangsgesprek en afspraken maken;
• Rond 4 maanden positief of negatief BSA.

Terug naar begin pagina